TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 14:1--16:40

14:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ikoniw <2430> kata <2596> to <3588> auto <846> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> lalhsai <2980> (5658) outwv <3779> wste <5620> pisteusai <4100> (5658) ioudaiwn <2453> te <5037> kai <2532> ellhnwn <1672> polu <4183> plhyov <4128>

14:2 oi <3588> de <1161> apeiyhsantev <544> (5660) ioudaioi <2453> ephgeiran <1892> (5656) kai <2532> ekakwsan <2559> (5656) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> eynwn <1484> kata <2596> twn <3588> adelfwn <80>

14:3 ikanon <2425> men <3303> oun <3767> cronon <5550> dietriqan <1304> (5656) parrhsiazomenoi <3955> (5740) epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> marturounti <3140> (5723) tw <3588> logw <3056> thv <3588> caritov <5485> autou <846> didonti <1325> (5723) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> ginesyai <1096> (5738) dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>

14:4 escisyh <4977> (5681) de <1161> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> oi <3588> men <3303> hsan <1510> (5713) sun <4862> toiv <3588> ioudaioiv <2453> oi <3588> de <1161> sun <4862> toiv <3588> apostoloiv <652>

14:5 wv <5613> de <1161> egeneto <1096> (5633) ormh <3730> twn <3588> eynwn <1484> te <5037> kai <2532> ioudaiwn <2453> sun <4862> toiv <3588> arcousin <758> autwn <846> ubrisai <5195> (5658) kai <2532> liyobolhsai <3036> (5658) autouv <846>

14:6 sunidontev <4894> (5631) katefugon <2703> (5627) eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> thv <3588> lukaoniav <3071> lustran <3082> kai <2532> derbhn <1191> kai <2532> thn <3588> pericwron <4066>

14:7 kakei <2546> euaggelizomenoi <2097> (5734) hsan <1510> (5713)

14:8 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> adunatov <102> en <1722> lustroiv <3082> toiv <3588> posin <4228> ekayhto <2521> (5711) cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> ov <3739> oudepote <3763> periepathsen <4043> (5656)

14:9 outov <3778> hkouen <191> (5707) tou <3588> paulou <3972> lalountov <2980> (5723) ov <3739> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) oti <3754> ecei <2192> (5719) pistin <4102> tou <3588> swyhnai <4982> (5683)

14:10 eipen <2036> (5627) megalh <3173> fwnh <5456> anasthyi <450> (5628) epi <1909> touv <3588> podav <4228> sou <4675> oryov <3717> kai <2532> hlato <242> (5662) kai <2532> periepatei <4043> (5707)

14:11 oi <3588> te <5037> ocloi <3793> idontev <1492> (5631) o <3739> epoihsen <4160> (5656) paulov <3972> ephran <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> lukaonisti <3072> legontev <3004> (5723) oi <3588> yeoi <2316> omoiwyentev <3666> (5685) anyrwpoiv <444> katebhsan <2597> (5627) prov <4314> hmav <2248>

14:12 ekaloun <2564> (5707) te <5037> ton <3588> barnaban <921> dia <2203> ton <3588> de <1161> paulon <3972> ermhn <2060> epeidh <1894> autov <846> hn <1510> (5713) o <3588> hgoumenov <2233> (5740) tou <3588> logou <3056>

14:13 o <3588> te <5037> iereuv <2409> tou <3588> diov <2203> tou <3588> ontov <1510> (5752) pro <4253> thv <3588> polewv <4172> taurouv <5022> kai <2532> stemmata <4725> epi <1909> touv <3588> pulwnav <4440> enegkav <5342> (5660) sun <4862> toiv <3588> ocloiv <3793> hyelen <2309> (5707) yuein <2380> (5721)

14:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> apostoloi <652> barnabav <921> kai <2532> paulov <3972> diarrhxantev <1284> (5660) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> exephdhsan <1530> (5656) eiv <1519> ton <3588> oclon <3793> krazontev <2896> (5723)

14:15 kai <2532> legontev <3004> (5723) andrev <435> ti <5101> tauta <5023> poieite <4160> (5719) kai <2532> hmeiv <2249> omoiopayeiv <3663> esmen <1510> (5748) umin <5213> anyrwpoi <444> euaggelizomenoi <2097> (5734) umav <5209> apo <575> toutwn <5130> twn <3588> mataiwn <3152> epistrefein <1994> (5721) epi <1909> yeon <2316> zwnta <2198> (5723) ov <3739> epoihsen <4160> (5656) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846>

14:16 ov <3739> en <1722> taiv <3588> parwchmenaiv <3944> (5768) geneaiv <1074> eiasen <1439> (5656) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> poreuesyai <4198> (5738) taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

14:17 kaitoi <2543> ouk <3756> amarturon <267> auton <846> afhken <863> (5656) agayourgwn <14> (5723) ouranoyen <3771> umin <5213> uetouv <5205> didouv <1325> (5723) kai <2532> kairouv <2540> karpoforouv <2593> empiplwn <1705> (5723) trofhv <5160> kai <2532> eufrosunhv <2167> tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216>

14:18 kai <2532> tauta <5023> legontev <3004> (5723) moliv <3433> katepausan <2664> (5656) touv <3588> oclouv <3793> tou <3588> mh <3361> yuein <2380> (5721) autoiv <846>

14:19 ephlyan <1904> (5656) de <1161> apo <575> antioceiav <490> kai <2532> ikoniou <2430> ioudaioi <2453> kai <2532> peisantev <3982> (5660) touv <3588> oclouv <3793> kai <2532> liyasantev <3034> (5660) ton <3588> paulon <3972> esuron <4951> (5707) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> nomizontev <3543> (5723) auton <846> teynhkenai <2348> (5760)

14:20 kuklwsantwn <2944> (5660) de <1161> twn <3588> mayhtwn <3101> auton <846> anastav <450> (5631) eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> th <3588> epaurion <1887> exhlyen <1831> (5627) sun <4862> tw <3588> barnaba <921> eiv <1519> derbhn <1191>

14:21 euaggelisamenoi <2097> (5671) te <5037> thn <3588> polin <4172> ekeinhn <1565> kai <2532> mayhteusantev <3100> (5660) ikanouv <2425> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> thn <3588> lustran <3082> kai <2532> eiv <1519> ikonion <2430> kai <2532> [eiv] <1519> antioceian <490>

14:22 episthrizontev <1991> (5723) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> mayhtwn <3101> parakalountev <3870> (5723) emmenein <1696> (5721) th <3588> pistei <4102> kai <2532> oti <3754> dia <1223> pollwn <4183> yliqewn <2347> dei <1163> (5904) hmav <2248> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

14:23 ceirotonhsantev <5500> (5660) de <1161> autoiv <846> kat <2596> ekklhsian <1577> presbuterouv <4245> proseuxamenoi <4336> (5666) meta <3326> nhsteiwn <3521> pareyento <3908> (5639) autouv <846> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> on <3739> pepisteukeisan <4100> (5715)

14:24 kai <2532> dielyontev <1330> (5631) thn <3588> pisidian <4099> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> pamfulian <3828>

14:25 kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) en <1722> pergh <4011> ton <3588> logon <3056> katebhsan <2597> (5627) eiv <1519> attaleian <825>

14:26 kakeiyen <2547> apepleusan <636> (5656) eiv <1519> antioceian <490> oyen <3606> hsan <1510> (5713) paradedomenoi <3860> (5772) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> eplhrwsan <4137> (5656)

14:27 paragenomenoi <3854> (5637) de <1161> kai <2532> sunagagontev <4863> (5631) thn <3588> ekklhsian <1577> anhggellon <312> (5707) osa <3745> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> kai <2532> oti <3754> hnoixen <455> (5656) toiv <3588> eynesin <1484> yuran <2374> pistewv <4102>

14:28 dietribon <1304> (5707) de <1161> cronon <5550> ouk <3756> oligon <3641> sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101>

15:1 kai <2532> tinev <5100> katelyontev <2718> (5631) apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> edidaskon <1321> (5707) touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> ean <1437> mh <3361> peritmhyhte <4059> (5686) tw <3588> eyei <1485> tw <3588> mwusewv <3475> ou <3756> dunasye <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)

15:2 genomenhv <1096> (5637) de <1161> stasewv <4714> kai <2532> zhthsewv <2214> ouk <3756> olighv <3641> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> prov <4314> autouv <846> etaxan <5021> (5656) anabainein <305> (5721) paulon <3972> kai <2532> barnaban <921> kai <2532> tinav <5100> allouv <243> ex <1537> autwn <846> prov <4314> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> presbuterouv <4245> eiv <1519> ierousalhm <2419> peri <4012> tou <3588> zhthmatov <2213> toutou <5127>

15:3 oi <3588> men <3303> oun <3767> propemfyentev <4311> (5685) upo <5259> thv <3588> ekklhsiav <1577> dihrconto <1330> (5711) thn <3588> te <5037> foinikhn <5403> kai <2532> samareian <4540> ekdihgoumenoi <1555> (5740) thn <3588> epistrofhn <1995> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> epoioun <4160> (5707) caran <5479> megalhn <3173> pasin <3956> toiv <3588> adelfoiv <80>

15:4 paragenomenoi <3854> (5637) de <1161> eiv <1519> ierosoluma <2414> paredecyhsan <3858> (5681) apo <575> thv <3588> ekklhsiav <1577> kai <2532> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> anhggeilan <312> (5656) te <5037> osa <3745> o <3588> yeov <2316> epoihsen <4160> (5656) met <3326> autwn <846>

15:5 exanesthsan <1817> (5627) de <1161> tinev <5100> twn <3588> apo <575> thv <3588> airesewv <139> twn <3588> farisaiwn <5330> pepisteukotev <4100> (5761) legontev <3004> (5723) oti <3754> dei <1163> (5904) peritemnein <4059> (5721) autouv <846> paraggellein <3853> (5721) te <5037> threin <5083> (5721) ton <3588> nomon <3551> mwusewv <3475>

15:6 sunhcyhsan <4863> (5681) te <5037> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> idein <1492> (5629) peri <4012> tou <3588> logou <3056> toutou <5127>

15:7 pollhv <4183> de <1161> zhthsewv <2214> genomenhv <1096> (5637) anastav <450> (5631) petrov <4074> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> andrev <435> adelfoi <80> umeiv <5210> epistasye <1987> (5736) oti <3754> af <575> hmerwn <2250> arcaiwn <744> en <1722> umin <5213> exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> dia <1223> tou <3588> stomatov <4750> mou <3450> akousai <191> (5658) ta <3588> eynh <1484> ton <3588> logon <3056> tou <3588> euaggeliou <2098> kai <2532> pisteusai <4100> (5658)

15:8 kai <2532> o <3588> kardiognwsthv <2589> yeov <2316> emarturhsen <3140> (5656) autoiv <846> douv <1325> (5631) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> kaywv <2531> kai <2532> hmin <2254>

15:9 kai <2532> ouyen <3762> diekrinen <1252> (5656) metaxu <3342> hmwn <2257> te <5037> kai <2532> autwn <846> th <3588> pistei <4102> kayarisav <2511> (5660) tav <3588> kardiav <2588> autwn <846>

15:10 nun <3568> oun <3767> ti <5101> peirazete <3985> (5719) ton <3588> yeon <2316> epiyeinai <2007> (5629) zugon <2218> epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> twn <3588> mayhtwn <3101> on <3739> oute <3777> oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> oute <3777> hmeiv <2249> iscusamen <2480> (5656) bastasai <941> (5658)

15:11 alla <235> dia <1223> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> pisteuomen <4100> (5719) swyhnai <4982> (5683) kay <2596> on <3739> tropon <5158> kakeinoi <2548>

15:12 esighsen <4601> (5656) de <1161> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> kai <2532> hkouon <191> (5707) barnaba <921> kai <2532> paulou <3972> exhgoumenwn <1834> (5740) osa <3745> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> di <1223> autwn <846>

15:13 meta <3326> de <1161> to <3588> sighsai <4601> (5658) autouv <846> apekriyh <611> (5662) iakwbov <2385> legwn <3004> (5723) andrev <435> adelfoi <80> akousate <191> (5657) mou <3450>

15:14 sumewn <4826> exhghsato <1834> (5662) kaywv <2531> prwton <4412> o <3588> yeov <2316> epeskeqato <1980> (5662) labein <2983> (5629) ex <1537> eynwn <1484> laon <2992> tw <3588> onomati <3686> autou <846>

15:15 kai <2532> toutw <5129> sumfwnousin <4856> (5719) oi <3588> logoi <3056> twn <3588> profhtwn <4396> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)

15:16 meta <3326> tauta <5023> anastreqw <390> (5692) kai <2532> anoikodomhsw <456> (5692) thn <3588> skhnhn <4633> dauid <1138> thn <3588> peptwkuian <4098> (5761) kai <2532> ta <3588> katestrammena <2690> (5772) authv <846> anoikodomhsw <456> (5692) kai <2532> anorywsw <461> (5692) authn <846>

15:17 opwv <3704> an <302> ekzhthswsin <1567> (5661) oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> anyrwpwn <444> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ef <1909> ouv <3739> epikeklhtai <1941> (5769) to <3588> onoma <3686> mou <3450> ep <1909> autouv <846> legei <3004> (5719) kuriov <2962> poiwn <4160> (5723) tauta <5023>

15:18 gnwsta <1110> ap <575> aiwnov <165>

15:19 dio <1352> egw <1473> krinw <2919> (5719) mh <3361> parenoclein <3926> (5721) toiv <3588> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> epistrefousin <1994> (5723) epi <1909> ton <3588> yeon <2316>

15:20 alla <235> episteilai <1989> (5658) autoiv <846> tou <3588> apecesyai <567> (5733) twn <3588> alisghmatwn <234> twn <3588> eidwlwn <1497> kai <2532> thv <3588> porneiav <4202> kai <2532> pniktou <4156> kai <2532> tou <3588> aimatov <129>

15:21 mwushv <3475> gar <1063> ek <1537> genewn <1074> arcaiwn <744> kata <2596> polin <4172> touv <3588> khrussontav <2784> (5723) auton <846> ecei <2192> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenov <314> (5746)

15:22 tote <5119> edoxen <1380> (5656) toiv <3588> apostoloiv <652> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> sun <4862> olh <3650> th <3588> ekklhsia <1577> eklexamenouv <1586> (5671) andrav <435> ex <1537> autwn <846> pemqai <3992> (5658) eiv <1519> antioceian <490> sun <4862> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> barnaba <921> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> kai <2532> silan <4609> andrav <435> hgoumenouv <2233> (5740) en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80>

15:23 graqantev <1125> (5660) dia <1223> ceirov <5495> autwn <846> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> adelfoi <80> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> antioceian <490> kai <2532> surian <4947> kai <2532> kilikian <2791> adelfoiv <80> toiv <3588> ex <1537> eynwn <1484> cairein <5463> (5721)

15:24 epeidh <1894> hkousamen <191> (5656) oti <3754> tinev <5100> ex <1537> hmwn <2257> etaraxan <5015> (5656) umav <5209> logoiv <3056> anaskeuazontev <384> (5723) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216> oiv <3739> ou <3756> diesteilameya <1291> (5668)

15:25 edoxen <1380> (5656) hmin <2254> genomenoiv <1096> (5637) omoyumadon <3661> eklexamenoiv <1586> (5671) andrav <435> pemqai <3992> (5658) prov <4314> umav <5209> sun <4862> toiv <3588> agaphtoiv <27> hmwn <2257> barnaba <921> kai <2532> paulw <3972>

15:26 anyrwpoiv <444> paradedwkosin <3860> (5761) tav <3588> qucav <5590> autwn <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:27 apestalkamen <649> (5758) oun <3767> ioudan <2455> kai <2532> silan <4609> kai <2532> autouv <846> dia <1223> logou <3056> apaggellontav <518> (5723) ta <3588> auta <846>

15:28 edoxen <1380> (5656) gar <1063> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> hmin <2254> mhden <3367> pleon <4119> epitiyesyai <2007> (5733) umin <5213> barov <922> plhn <4133> toutwn <5130> twn <3588> epanagkev <1876>

15:29 apecesyai <567> (5733) eidwloyutwn <1494> kai <2532> aimatov <129> kai <2532> pniktwn <4156> kai <2532> porneiav <4202> ex <1537> wn <3739> diathrountev <1301> (5723) eautouv <1438> eu <2095> praxete <4238> (5692) errwsye <4517> (5770)

15:30 oi <3588> men <3303> oun <3767> apoluyentev <630> (5685) kathlyon <2718> (5627) eiv <1519> antioceian <490> kai <2532> sunagagontev <4863> (5631) to <3588> plhyov <4128> epedwkan <1929> (5656) thn <3588> epistolhn <1992>

15:31 anagnontev <314> (5631) de <1161> ecarhsan <5463> (5644) epi <1909> th <3588> paraklhsei <3874>

15:32 ioudav <2455> te <5037> kai <2532> silav <4609> kai <2532> autoi <846> profhtai <4396> ontev <1510> (5752) dia <1223> logou <3056> pollou <4183> parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> epesthrixan <1991> (5656)

15:33 poihsantev <4160> (5660) de <1161> cronon <5550> apeluyhsan <630> (5681) met <3326> eirhnhv <1515> apo <575> twn <3588> adelfwn <80> prov <4314> touv <3588> aposteilantav <649> (5660) autouv <846>

15:34

15:35 paulov <3972> de <1161> kai <2532> barnabav <921> dietribon <1304> (5707) en <1722> antioceia <490> didaskontev <1321> (5723) kai <2532> euaggelizomenoi <2097> (5734) meta <3326> kai <2532> eterwn <2087> pollwn <4183> ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962>

15:36 meta <3326> de <1161> tinav <5100> hmerav <2250> eipen <2036> (5627) prov <4314> barnaban <921> paulov <3972> epistreqantev <1994> (5660) dh <1211> episkeqwmeya <1980> (5667) touv <3588> adelfouv <80> kata <2596> polin <4172> pasan <3956> en <1722> aiv <3739> kathggeilamen <2605> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> pwv <4459> ecousin <2192> (5719)

15:37 barnabav <921> de <1161> ebouleto <1014> (5711) sumparalabein <4838> (5629) kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) markon <3138>

15:38 paulov <3972> de <1161> hxiou <515> (5707) ton <3588> apostanta <868> (5631) ap <575> autwn <846> apo <575> pamfuliav <3828> kai <2532> mh <3361> sunelyonta <4905> (5631) autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> mh <3361> sumparalambanein <4838> (5721) touton <5126>

15:39 egeneto <1096> (5633) de <1161> paroxusmov <3948> wste <5620> apocwrisyhnai <673> (5683) autouv <846> ap <575> allhlwn <240> ton <3588> te <5037> barnaban <921> paralabonta <3880> (5631) ton <3588> markon <3138> ekpleusai <1602> (5658) eiv <1519> kupron <2954>

15:40 paulov <3972> de <1161> epilexamenov <1951> (5671) silan <4609> exhlyen <1831> (5627) paradoyeiv <3860> (5685) th <3588> cariti <5485> tou <3588> kuriou <2962> upo <5259> twn <3588> adelfwn <80>

15:41 dihrceto <1330> (5711) de <1161> thn <3588> surian <4947> kai <2532> [thn] <3588> kilikian <2791> episthrizwn <1991> (5723) tav <3588> ekklhsiav <1577>

16:1 kathnthsen <2658> (5656) de <1161> kai <2532> eiv <1519> derbhn <1191> kai <2532> eiv <1519> lustran <3082> kai <2532> idou <2400> (5628) mayhthv <3101> tiv <5100> hn <1510> (5713) ekei <1563> onomati <3686> timoyeov <5095> uiov <5207> gunaikov <1135> ioudaiav <2453> pisthv <4103> patrov <3962> de <1161> ellhnov <1672>

16:2 ov <3739> emartureito <3140> (5712) upo <5259> twn <3588> en <1722> lustroiv <3082> kai <2532> ikoniw <2430> adelfwn <80>

16:3 touton <5126> hyelhsen <2309> (5656) o <3588> paulov <3972> sun <4862> autw <846> exelyein <1831> (5629) kai <2532> labwn <2983> (5631) perietemen <4059> (5627) auton <846> dia <1223> touv <3588> ioudaiouv <2453> touv <3588> ontav <1510> (5752) en <1722> toiv <3588> topoiv <5117> ekeinoiv <1565> hdeisan <1492> (5715) gar <1063> apantev <537> oti <3754> ellhn <1672> o <3588> pathr <3962> autou <846> uphrcen <5225> (5707)

16:4 wv <5613> de <1161> dieporeuonto <1279> (5711) tav <3588> poleiv <4172> paredidosan <3860> (5707) autoiv <846> fulassein <5442> (5721) ta <3588> dogmata <1378> ta <3588> kekrimena <2919> (5772) upo <5259> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> presbuterwn <4245> twn <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414>

16:5 ai <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsiai <1577> estereounto <4732> (5712) th <3588> pistei <4102> kai <2532> eperisseuon <4052> (5707) tw <3588> ariymw <706> kay <2596> hmeran <2250>

16:6 dihlyon <1330> (5627) de <1161> thn <3588> frugian <5435> kai <2532> galatikhn <1054> cwran <5561> kwluyentev <2967> (5685) upo <5259> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> lalhsai <2980> (5658) ton <3588> logon <3056> en <1722> th <3588> asia <773>

16:7 elyontev <2064> (5631) de <1161> kata <2596> thn <3588> musian <3465> epeirazon <3985> (5707) eiv <1519> thn <3588> biyunian <978> poreuyhnai <4198> (5677) kai <2532> ouk <3756> eiasen <1439> (5656) autouv <846> to <3588> pneuma <4151> ihsou <2424>

16:8 parelyontev <3928> (5631) de <1161> thn <3588> musian <3465> katebhsan <2597> (5627) eiv <1519> trwada <5174>

16:9 kai <2532> orama <3705> dia <1223> nuktov <3571> tw <3588> paulw <3972> wfyh <3700> (5681) anhr <435> makedwn <3110> tiv <5100> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) kai <2532> parakalwn <3870> (5723) auton <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) diabav <1224> (5631) eiv <1519> makedonian <3109> bohyhson <997> (5657) hmin <2254>

16:10 wv <5613> de <1161> to <3588> orama <3705> eiden <1492> (5627) euyewv <2112> ezhthsamen <2212> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> makedonian <3109> sumbibazontev <4822> (5723) oti <3754> proskeklhtai <4341> (5766) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> euaggelisasyai <2097> (5670) autouv <846>

16:11 anacyentev <321> (5685) oun <3767> apo <575> trwadov <5174> euyudromhsamen <2113> (5656) eiv <1519> samoyrakhn <4543> th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eiv <1519> nean <3501> polin <4172>

16:12 kakeiyen <2547> eiv <1519> filippouv <5375> htiv <3748> estin <1510> (5748) prwth <4413> thv <3588> meridov <3310> makedoniav <3109> poliv <4172> kolwnia <2862> hmen <1510> (5713) de <1161> en <1722> tauth <3778> th <3588> polei <4172> diatribontev <1304> (5723) hmerav <2250> tinav <5100>

16:13 th <3588> te <5037> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> exhlyomen <1831> (5627) exw <1854> thv <3588> pulhv <4439> para <3844> potamon <4215> ou <3757> enomizomen <3543> (5707) proseuchn <4335> einai <1510> (5750) kai <2532> kayisantev <2523> (5660) elaloumen <2980> (5707) taiv <3588> sunelyousaiv <4905> (5631) gunaixin <1135>

16:14 kai <2532> tiv <5100> gunh <1135> onomati <3686> ludia <3070> porfuropwliv <4211> polewv <4172> yuateirwn <2363> sebomenh <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> hkouen <191> (5707) hv <3739> o <3588> kuriov <2962> dihnoixen <1272> (5656) thn <3588> kardian <2588> prosecein <4337> (5721) toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) upo <5259> paulou <3972>

16:15 wv <5613> de <1161> ebaptisyh <907> (5681) kai <2532> o <3588> oikov <3624> authv <846> parekalesen <3870> (5656) legousa <3004> (5723) ei <1487> kekrikate <2919> (5758) me <3165> pisthn <4103> tw <3588> kuriw <2962> einai <1510> (5750) eiselyontev <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> menete <3306> (5720) kai <2532> parebiasato <3849> (5662) hmav <2248>

16:16 egeneto <1096> (5633) de <1161> poreuomenwn <4198> (5740) hmwn <2257> eiv <1519> thn <3588> proseuchn <4335> paidiskhn <3814> tina <5100> ecousan <2192> (5723) pneuma <4151> puywna <4436> upanthsai <5221> (5658) hmin <2254> htiv <3748> ergasian <2039> pollhn <4183> pareicen <3930> (5707) toiv <3588> kurioiv <2962> authv <846> manteuomenh <3132> (5740)

16:17 auth <3778> katakolouyousa <2628> (5660) [tw] <3588> paulw <3972> kai <2532> hmin <2254> ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> douloi <1401> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> kataggellousin <2605> (5719) umin <5213> odon <3598> swthriav <4991>

16:18 touto <5124> de <1161> epoiei <4160> (5707) epi <1909> pollav <4183> hmerav <2250> diaponhyeiv <1278> (5666) de <1161> paulov <3972> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) tw <3588> pneumati <4151> eipen <2036> (5627) paraggellw <3853> (5719) soi <4671> en <1722> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> exelyein <1831> (5629) ap <575> authv <846> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) auth <846> th <3588> wra <5610>

16:19 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> kurioi <2962> authv <846> oti <3754> exhlyen <1831> (5627) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> ergasiav <2039> autwn <846> epilabomenoi <1949> (5637) ton <3588> paulon <3972> kai <2532> ton <3588> silan <4609> eilkusan <1670> (5656) eiv <1519> thn <3588> agoran <58> epi <1909> touv <3588> arcontav <758>

16:20 kai <2532> prosagagontev <4317> (5631) autouv <846> toiv <3588> strathgoiv <4755> eipan <3004> (5627) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> ektarassousin <1613> (5719) hmwn <2257> thn <3588> polin <4172> ioudaioi <2453> uparcontev <5225> (5723)

16:21 kai <2532> kataggellousin <2605> (5719) eyh <1485> a <3739> ouk <3756> exestin <1832> (5904) hmin <2254> paradecesyai <3858> (5738) oude <3761> poiein <4160> (5721) rwmaioiv <4514> ousin <1510> (5752)

16:22 kai <2532> sunepesth <4911> (5627) o <3588> oclov <3793> kat <2596> autwn <846> kai <2532> oi <3588> strathgoi <4755> perirhxantev <4048> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> ekeleuon <2753> (5707) rabdizein <4463> (5721)

16:23 pollav <4183> de <1161> epiyentev <2007> (5631) autoiv <846> plhgav <4127> ebalon <906> (5627) eiv <1519> fulakhn <5438> paraggeilantev <3853> (5660) tw <3588> desmofulaki <1200> asfalwv <806> threin <5083> (5721) autouv <846>

16:24 ov <3739> paraggelian <3852> toiauthn <5108> labwn <2983> (5631) ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> eswteran <2082> fulakhn <5438> kai <2532> touv <3588> podav <4228> hsfalisato <805> (5662) autwn <846> eiv <1519> to <3588> xulon <3586>

16:25 kata <2596> de <1161> to <3588> mesonuktion <3317> paulov <3972> kai <2532> silav <4609> proseucomenoi <4336> (5740) umnoun <5214> (5707) ton <3588> yeon <2316> ephkrownto <1874> (5711) de <1161> autwn <846> oi <3588> desmioi <1198>

16:26 afnw <869> de <1161> seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> wste <5620> saleuyhnai <4531> (5683) ta <3588> yemelia <2310> tou <3588> desmwthriou <1201> hnewcyhsan <455> (5681) de <1161> [paracrhma] <3916> ai <3588> yurai <2374> pasai <3956> kai <2532> pantwn <3956> ta <3588> desma <1199> aneyh <447> (5681)

16:27 exupnov <1853> de <1161> genomenov <1096> (5637) o <3588> desmofulax <1200> kai <2532> idwn <1492> (5631) anewgmenav <455> (5772) tav <3588> yurav <2374> thv <3588> fulakhv <5438> spasamenov <4685> (5671) thn <3588> macairan <3162> hmellen <3195> (5707) eauton <1438> anairein <337> (5721) nomizwn <3543> (5723) ekpefeugenai <1628> (5755) touv <3588> desmiouv <1198>

16:28 efwnhsen <5455> (5656) de <1161> paulov <3972> megalh <3173> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) mhden <3367> praxhv <4238> (5661) seautw <4572> kakon <2556> apantev <537> gar <1063> esmen <1510> (5748) enyade <1759>

16:29 aithsav <154> (5660) de <1161> fwta <5457> eisephdhsen <1530> (5656) kai <2532> entromov <1790> genomenov <1096> (5637) prosepesen <4363> (5627) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> sila <4609>

16:30 kai <2532> proagagwn <4254> (5631) autouv <846> exw <1854> efh <5346> (5713) kurioi <2962> ti <5101> me <3165> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721) ina <2443> swyw <4982> (5686)

16:31 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) pisteuson <4100> (5657) epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> kai <2532> swyhsh <4982> (5701) su <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4675>

16:32 kai <2532> elalhsan <2980> (5656) autw <846> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>

16:33 kai <2532> paralabwn <3880> (5631) autouv <846> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> thv <3588> nuktov <3571> elousen <3068> (5656) apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> kai <2532> ebaptisyh <907> (5681) autov <846> kai <2532> oi <3588> autou <846> apantev <537> paracrhma <3916>

16:34 anagagwn <321> (5631) te <5037> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> pareyhken <3908> (5656) trapezan <5132> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) panoikei <3832> pepisteukwv <4100> (5761) tw <3588> yew <2316>

16:35 hmerav <2250> de <1161> genomenhv <1096> (5637) apesteilan <649> (5656) oi <3588> strathgoi <4755> touv <3588> rabdoucouv <4465> legontev <3004> (5723) apoluson <630> (5657) touv <3588> anyrwpouv <444> ekeinouv <1565>

16:36 aphggeilen <518> (5656) de <1161> o <3588> desmofulax <1200> touv <3588> logouv <3056> prov <4314> ton <3588> paulon <3972> oti <3754> apestalkan <649> (5758) oi <3588> strathgoi <4755> ina <2443> apoluyhte <630> (5686) nun <3568> oun <3767> exelyontev <1831> (5631) poreuesye <4198> (5737) en <1722> eirhnh <1515>

16:37 o <3588> de <1161> paulov <3972> efh <5346> (5713) prov <4314> autouv <846> deirantev <1194> (5660) hmav <2248> dhmosia <1219> akatakritouv <178> anyrwpouv <444> rwmaiouv <4514> uparcontav <5225> (5723) ebalan <906> (5627) eiv <1519> fulakhn <5438> kai <2532> nun <3568> layra <2977> hmav <2248> ekballousin <1544> (5719) ou <3756> gar <1063> alla <235> elyontev <2064> (5631) autoi <846> hmav <2248> exagagetwsan <1806> (5628)

16:38 aphggeilan <518> (5656) de <1161> toiv <3588> strathgoiv <4755> oi <3588> rabdoucoi <4465> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> efobhyhsan <5399> (5675) de <1161> akousantev <191> (5660) oti <3754> rwmaioi <4514> eisin <1510> (5748)

16:39 kai <2532> elyontev <2064> (5631) parekalesan <3870> (5656) autouv <846> kai <2532> exagagontev <1806> (5631) hrwtwn <2065> (5707) apelyein <565> (5629) apo <575> thv <3588> polewv <4172>

16:40 exelyontev <1831> (5631) de <1161> apo <575> thv <3588> fulakhv <5438> eishlyon <1525> (5627) prov <4314> thn <3588> ludian <3070> kai <2532> idontev <1492> (5631) parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> exhlyan <1831> (5627)TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA