TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 13:1--14:33

13:1 <01732> dwd <01121> Nb <0550> Nwnma <0157> hbhayw <08559> rmt <08034> hmsw <03303> hpy <0269> twxa <01732> dwd <01121> Nb <053> Mwlsbalw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(13:1)

13:1 kai <2532> egenhyh <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> tw <3588> abessalwm uiw <5207> dauid adelfh <79> kalh <2570> tw <3588> eidei <1491> sfodra <4970> kai <2532> onoma <3686> auth <846> yhmar kai <2532> hgaphsen <25> authn <846> amnwn uiov <5207> dauid

13:2 <03972> hmwam <0> hl <06213> twvel <0550> Nwnma <05869> ynyeb <06381> alpyw <01931> ayh <01330> hlwtb <03588> yk <0269> wtxa <08559> rmt <05668> rwbeb <02470> twlxthl <0550> Nwnmal <03334> ruyw(13:2)

13:2 kai <2532> eylibeto <2346> amnwn wste <5620> arrwstein dia <1223> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846> oti <3754> paryenov <3933> hn <1510> auth <846> kai <2532> uperogkon <5246> en <1722> ofyalmoiv <3788> amnwn tou <3588> poihsai <4160> ti <5100> auth <846>

13:3 <03966> dam <02450> Mkx <0376> sya <03122> bdnwyw <01732> dwd <0251> yxa <08093> hems <01121> Nb <03122> bdnwy <08034> wmsw <07453> er <0550> Nwnmalw(13:3)

13:3 kai <2532> hn <1510> tw <3588> amnwn etairov <2083> kai <2532> onoma <3686> autw <846> iwnadab uiov <5207> samaa tou <3588> adelfou <80> dauid kai <2532> iwnadab anhr <435> sofov <4680> sfodra <4970>

13:4 <0157> bha <0589> yna <0251> yxa <053> Mlsba <0269> twxa <08559> rmt <0853> ta <0550> Nwnma <0> wl <0559> rmayw <0> yl <05046> dygt <03808> awlh <01242> rqbb <01242> rqbb <04428> Klmh <01121> Nb <01800> ld <03602> hkk <0859> hta <04069> ewdm <0> wl <0559> rmayw(13:4)

13:4 kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> soi <4771> oti <3754> su <4771> outwv <3778> asyenhv <772> uie <5207> tou <3588> basilewv <935> to <3588> prwi <4404> prwi <4404> ouk <3364> apaggeleiv moi <1473> kai <2532> eipen autw <846> amnwn yhmar thn <3588> adelfhn <79> abessalwm tou <3588> adelfou <80> mou <1473> egw <1473> agapw <25>

13:5 <03027> hdym <0398> ytlkaw <07200> hara <0834> rsa <04616> Neml <01279> hyrbh <0853> ta <05869> ynyel <06213> htvew <03899> Mxl <01262> ynrbtw <0269> ytwxa <08559> rmt <04994> an <0935> abt <0413> wyla <0559> trmaw <07200> Ktwarl <01> Kyba <0935> abw <02470> lxthw <04904> Kbksm <05921> le <07901> bks <03082> bdnwhy <0> wl <0559> rmayw(13:5)

13:5 kai <2532> eipen autw <846> iwnadab koimhyhti <2837> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> sou <4771> kai <2532> malakisyhti kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> pathr <3962> sou <4771> tou <3588> idein <3708> se <4771> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> elyetw <2064> dh <1161> yhmar h <3588> adelfh <79> mou <1473> kai <2532> qwmisatw <5595> me <1473> kai <2532> poihsatw <4160> kat <2596> ofyalmouv <3788> mou <1473> brwma <1033> opwv <3704> idw <3708> kai <2532> fagw <2068> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> authv <846>

13:6 <03027> hdym <01262> hrbaw <03834> twbbl <08147> yts <05869> ynyel <03823> bbltw <0269> ytxa <08559> rmt <04994> an <0935> awbt <04428> Klmh <0413> la <0550> Nwnma <0559> rmayw <07200> wtarl <04428> Klmh <0935> abyw <02470> lxtyw <0550> Nwnma <07901> bksyw(13:6)

13:6 kai <2532> ekoimhyh <2837> amnwn kai <2532> hrrwsthsen kai <2532> eishlyen <1525> o <3588> basileuv <935> idein <3708> auton <846> kai <2532> eipen amnwn prov <4314> ton <3588> basilea <935> elyetw <2064> dh <1161> yhmar h <3588> adelfh <79> mou <1473> prov <4314> me <1473> kai <2532> kollurisatw en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> duo <1417> kolluridav kai <2532> fagomai <2068> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> authv <846>

13:7 <01279> hyrbh <0> wl <06213> yvew <0251> Kyxa <0550> Nwnma <01004> tyb <04994> an <01980> ykl <0559> rmal <01004> htybh <08559> rmt <0413> la <01732> dwd <07971> xlsyw(13:7)

13:7 kai <2532> apesteilen <649> dauid prov <4314> yhmar eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> legwn <3004> poreuyhti <4198> dh <1161> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> amnwn tou <3588> adelfou <80> sou <4771> kai <2532> poihson <4160> autw <846> brwma <1033>

13:8 <03834> twbblh <0853> ta <01310> lsbtw <05869> wynyel <03823> bbltw <03888> *sltw {swltw} <01217> qubh <0853> ta <03947> xqtw <07901> bks <01931> awhw <0251> hyxa <0550> Nwnma <01004> tyb <08559> rmt <01980> Kltw(13:8)

13:8 kai <2532> eporeuyh <4198> yhmar eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> amnwn adelfou <80> authv <846> kai <2532> autov <846> koimwmenov <2837> kai <2532> elaben <2983> to <3588> staiv kai <2532> efurasen kai <2532> ekollurisen kat <2596> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> hqhsen tav <3588> kolluridav

13:9 <05921> wylem <0376> sya <03605> lk <03318> wauyw <05921> ylem <0376> sya <03605> lk <03318> wayuwh <0550> Nwnma <0559> rmayw <0398> lwkal <03985> Namyw <06440> wynpl <03332> qutw <04958> trvmh <0853> ta <03947> xqtw(13:9)

13:9 kai <2532> elaben <2983> to <3588> thganon kai <2532> katekenwsen enwpion <1799> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> fagein <2068> kai <2532> eipen amnwn exagagete <1806> panta <3956> andra <435> epanwyen mou <1473> kai <2532> exhgagon <1806> panta <3956> andra <435> apo <575> epanwyen autou <846>

13:10 <02315> hrdxh <0251> hyxa <0550> Nwnmal <0935> abtw <06213> htve <0834> rsa <03834> twbblh <0853> ta <08559> rmt <03947> xqtw <03027> Kdym <01262> hrbaw <02315> rdxh <01279> hyrbh <0935> yaybh <08559> rmt <0413> la <0550> Nwnma <0559> rmayw(13:10)

13:10 kai <2532> eipen amnwn prov <4314> yhmar eisenegke to <3588> brwma <1033> eiv <1519> to <3588> tamieion kai <2532> fagomai <2068> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> elaben <2983> yhmar tav <3588> kolluridav av <3739> epoihsen <4160> kai <2532> eishnegken <1533> tw <3588> amnwn adelfw <80> authv <846> eiv <1519> ton <3588> koitwna <2846>

13:11 <0269> ytwxa <05973> yme <07901> ybks <0935> yawb <0> hl <0559> rmayw <0> hb <02388> qzxyw <0398> lkal <0413> wyla <05066> sgtw(13:11)

13:11 kai <2532> proshgagen <4317> autw <846> tou <3588> fagein <2068> kai <2532> epelabeto authv <846> kai <2532> eipen auth <846> deuro <1204> koimhyhti <2837> met <3326> emou <1473> adelfh <79> mou <1473>

13:12 <02063> tazh <05039> hlbnh <0853> ta <06213> hvet <0408> la <03478> larvyb <03651> Nk <06213> hvey <03808> al <03588> yk <06031> ynnet <0408> la <0251> yxa <0408> la <0> wl <0559> rmatw(13:12)

13:12 kai <2532> eipen autw <846> mh <3165> adelfe <80> mou <1473> mh <3165> tapeinwshv <5013> me <1473> dioti <1360> ou <3364> poihyhsetai <4160> outwv <3778> en <1722> israhl <2474> mh <3165> poihshv <4160> thn <3588> afrosunhn <877> tauthn <3778>

13:13 <04480> Kmm <04513> ynenmy <03808> al <03588> yk <04428> Klmh <0413> la <04994> an <01696> rbd <06258> htew <03478> larvyb <05036> Mylbnh <0259> dxak <01961> hyht <0859> htaw <02781> ytprx <0853> ta <01980> Kylwa <0575> hna <0589> ynaw(13:13)

13:13 kai <2532> egw <1473> pou <4225> apoisw <667> to <3588> oneidov <3681> mou <1473> kai <2532> su <4771> esh <1510> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> afronwn <878> en <1722> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> lalhson <2980> dh <1161> prov <4314> ton <3588> basilea <935> oti <3754> ou <3364> mh <3165> kwlush <2967> me <1473> apo <575> sou <4771>

13:14 <0854> hta <07901> bksyw <06031> hneyw <04480> hnmm <02388> qzxyw <06963> hlwqb <08085> emsl <014> hba <03808> alw(13:14)

13:14 kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> amnwn tou <3588> akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> authv <846> kai <2532> ekrataiwsen <2901> uper <5228> authn <846> kai <2532> etapeinwsen <5013> authn <846> kai <2532> ekoimhyh <2837> met <3326> authv <846>

13:15 <01980> ykl <06965> ymwq <0550> Nwnma <0> hl <0559> rmayw <0157> hbha <0834> rsa <0160> hbham <08130> hanv <0834> rsa <08135> hanvh <01419> hlwdg <03588> yk <03966> dam <01419> hlwdg <08135> hanv <0550> Nwnma <08130> hanvyw(13:15)

13:15 kai <2532> emishsen <3404> authn <846> amnwn misov mega <3173> sfodra <4970> oti <3754> mega <3173> to <3588> misov o <3739> emishsen <3404> authn <846> uper <5228> thn <3588> agaphn <26> hn <3739> hgaphsen <25> authn <846> kai <2532> eipen auth <846> amnwn anasthyi <450> kai <2532> poreuou <4198>

13:16 <0> hl <08085> emsl <014> hba <03808> alw <07971> ynxlsl <05973> yme <06213> tyve <0834> rsa <0312> trxam <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <0182> tdwa <0408> la <0> wl <0559> rmatw(13:16)

13:16 kai <2532> eipen autw <846> yhmar mh <3165> adelfe <80> oti <3754> megalh <3173> h <3588> kakia <2549> h <3588> escath <2078> uper <5228> thn <3588> prwthn <4413> hn <3739> epoihsav <4160> met <3326> emou <1473> tou <3588> exaposteilai <1821> me <1473> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> amnwn akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> authv <846>

13:17 <0310> hyrxa <01817> tldh <05274> lenw <02351> huwxh <05921> ylem <02063> taz <0853> ta <04994> an <07971> wxls <0559> rmayw <08334> wtrsm <05288> wren <0853> ta <07121> arqyw(13:17)

13:17 kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> paidarion <3808> autou <846> ton <3588> proesthkota <4291> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> exaposteilate <1821> dh <1161> tauthn <3778> ap <575> emou <1473> exw <1854> kai <2532> apokleison <608> thn <3588> yuran <2374> opisw <3694> authv <846>

13:18 <0310> hyrxa <01817> tldh <05274> lenw <02351> Uwxh <08334> wtrsm <0853> htwa <03318> auyw <04598> Mylyem <01330> tlwtbh <04428> Klmh <01323> twnb <03847> Nsblt <03651> Nk <03588> yk <06446> Myop <03801> tntk <05921> hylew(13:18)

13:18 kai <2532> ep <1909> authv <846> hn <1510> citwn <5509> karpwtov oti <3754> outwv <3778> enediduskonto <1417> ai <3588> yugaterev <2364> tou <3588> basilewv <935> ai <3588> paryenoi <3933> touv <3588> ependutav <1903> autwn <846> kai <2532> exhgagen <1806> authn <846> o <3588> leitourgov <3011> autou <846> exw <1854> kai <2532> apekleisen <608> thn <3588> yuran <2374> opisw <3694> authv <846>

13:19 <02199> hqezw <01980> Kwlh <01980> Kltw <07218> hsar <05921> le <03027> hdy <07760> Mvtw <07167> herq <05921> hyle <0834> rsa <06446> Myoph <03801> tntkw <07218> hsar <05921> le <0665> rpa <08559> rmt <03947> xqtw(13:19)

13:19 kai <2532> elaben <2983> yhmar spodon <4700> kai <2532> epeyhken <2007> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> ton <3588> karpwton ton <3588> ep <1909> authv <846> dierrhxen kai <2532> epeyhken <2007> tav <3588> ceirav <5495> authv <846> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> eporeuyh <4198> poreuomenh <4198> kai <2532> krazousa <2896>

13:20 <0251> hyxa <053> Mwlsba <01004> tyb <08076> hmmsw <08559> rmt <03427> bstw <02088> hzh <01697> rbdl <03820> Kbl <0853> ta <07896> ytyst <0408> la <01931> awh <0251> Kyxa <02790> ysyrxh <0269> ytwxa <06258> htew <05973> Kme <01961> hyh <0251> Kyxa <0550> Nwnymah <0251> hyxa <053> Mwlsba <0413> hyla <0559> rmayw(13:20)

13:20 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> abessalwm o <3588> adelfov <80> authv <846> mh <3165> amnwn o <3588> adelfov <80> sou <4771> egeneto <1096> meta <3326> sou <4771> kai <2532> nun <3568> adelfh <79> mou <1473> kwfeuson oti <3754> adelfov <80> sou <4771> estin <1510> mh <3165> yhv <5087> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> tou <3588> lalhsai <2980> eiv <1519> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> ekayisen <2523> yhmar chreuousa en <1722> oikw <3624> abessalwm tou <3588> adelfou <80> authv <846>

13:21 <03966> dam <0> wl <02734> rxyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08085> ems <01732> dwd <04428> Klmhw(13:21)

13:21 kai <2532> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> dauid pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> eyumwyh <2373> sfodra <4970> kai <2532> ouk <3364> eluphsen <3076> to <3588> pneuma <4151> amnwn tou <3588> uiou <5207> autou <846> oti <3754> hgapa <25> auton <846> oti <3754> prwtotokov <4416> autou <846> hn <1510>

13:22 P <0269> wtxa <08559> rmt <0853> ta <06031> hne <0834> rsa <01697> rbd <05921> le <0550> Nwnma <0853> ta <053> Mwlsba <08130> anv <03588> yk <02896> bwj <05704> dew <07451> erml <0550> Nwnma <05973> Me <053> Mwlsba <01696> rbd <03808> alw(13:22)

13:22 kai <2532> ouk <3364> elalhsen <2980> abessalwm meta <3326> amnwn apo <575> ponhrou <4190> ewv <2193> agayou <18> oti <3754> emisei <3404> abessalwm ton <3588> amnwn epi <1909> logou <3056> ou <3739> etapeinwsen <5013> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846>

13:23 <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <053> Mwlsba <07121> arqyw <0669> Myrpa <05973> Me <0834> rsa <01178> rwux <0> lebb <053> Mwlsbal <01494> Myzzg <01961> wyhyw <03117> Mymy <08141> Mytnsl <01961> yhyw(13:23)

13:23 kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> diethrida hmerwn <2250> kai <2532> hsan <1510> keirontev <2751> tw <3588> abessalwm en <1722> belaswr th <3588> ecomena <2192> efraim <2187> kai <2532> ekalesen <2564> abessalwm pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935>

13:24 <05650> Kdbe <05973> Me <05650> wydbew <04428> Klmh <04994> an <01980> Kly <05650> Kdbel <01494> Myzzg <04994> an <02009> hnh <0559> rmayw <04428> Klmh <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw(13:24)

13:24 kai <2532> hlyen <2064> abessalwm prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen idou <2400> dh <1161> keirousin <2751> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> poreuyhtw <4198> dh <1161> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> paidev <3816> autou <846> meta <3326> tou <3588> doulou <1401> sou <4771>

13:25 <01288> whkrbyw <01980> tkll <014> hba <03808> alw <0> wb <06555> Urpyw <05921> Kyle <03513> dbkn <03808> alw <03605> wnlk <01980> Kln <04994> an <0408> la <01121> ynb <0408> la <053> Mwlsba <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(13:25)

13:25 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> abessalwm mh <3165> dh <1161> uie <5207> mou <1473> mh <3165> poreuywmen <4198> pantev <3956> hmeiv <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katabarunywmen <925> epi <1909> se <4771> kai <2532> ebiasato auton <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> euloghsen <2127> auton <846>

13:26 <05973> Kme <01980> Kly <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <0251> yxa <0550> Nwnma <0854> wnta <04994> an <01980> Kly <03808> alw <053> Mwlsba <0559> rmayw(13:26)

13:26 kai <2532> eipen abessalwm kai <2532> ei <1487> mh <3165> poreuyhtw <4198> dh <1161> mey <3326> hmwn <1473> amnwn o <3588> adelfov <80> mou <1473> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ina <2443> ti <5100> poreuyh <4198> meta <3326> sou <4771>

13:27 o <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0853> taw <0550> Nwnma <0853> ta <0854> wta <07971> xlsyw <053> Mwlsba <0> wb <06555> Urpyw(13:27)

13:27 kai <2532> ebiasato auton <846> abessalwm kai <2532> apesteilen <649> met <3326> autou <846> ton <3588> amnwn kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> epoihsen <4160> abessalwm poton <4224> kata <2596> ton <3588> poton <4224> tou <3588> basilewv <935>

13:28 <02428> lyx <01121> ynbl <01961> wyhw <02388> wqzx <0853> Mkta <06680> ytywu <0595> ykna <03588> yk <03808> awlh <03372> waryt <0408> la <0853> wta <04191> Mtmhw <0550> Nwnma <0853> ta <05221> wkh <0413> Mkyla <0559> ytrmaw <03196> Nyyb <0550> Nwnma <03820> bl <02896> bwjk <04994> an <07200> war <0559> rmal <05288> wyren <0853> ta <053> Mwlsba <06680> wuyw(13:28)

13:28 kai <2532> eneteilato abessalwm toiv <3588> paidarioiv <3808> autou <846> legwn <3004> idete <3708> wv <3739> an <302> agayunyh h <3588> kardia <2588> amnwn en <1722> tw <3588> oinw <3631> kai <2532> eipw prov <4314> umav <4771> pataxate <3960> ton <3588> amnwn kai <2532> yanatwsate <2289> auton <846> mh <3165> fobhyhte <5399> oti <3754> ouci <3364> egw <1473> eimi <1510> entellomai umin <4771> andrizesye <407> kai <2532> ginesye <1096> eiv <1519> uiouv <5207> dunamewv <1411>

13:29 <05127> wonyw <06505> wdrp <05921> le <0376> sya <07392> wbkryw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <06965> wmqyw <053> Mwlsba <06680> hwu <0834> rsak <0550> Nwnmal <053> Mwlsba <05288> yren <06213> wveyw(13:29)

13:29 kai <2532> epoihsan <4160> ta <3588> paidaria <3808> abessalwm tw <3588> amnwn kaya <2505> eneteilato autoiv <846> abessalwm kai <2532> anesthsan <450> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> epekayisan anhr <435> epi <1909> thn <3588> hmionon autou <846> kai <2532> efugan <5343>

13:30 o <0259> dxa <01992> Mhm <03498> rtwn <03808> alw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0853> ta <053> Mwlsba <05221> hkh <0559> rmal <01732> dwd <0413> la <0935> hab <08052> hemshw <01870> Krdb <01992> hmh <01961> yhyw(13:30)

13:30 kai <2532> egeneto <1096> autwn <846> ontwn <1510> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> h <3588> akoh <189> hlyen <2064> prov <4314> dauid legwn <3004> epataxen <3960> abessalwm pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> ex <1537> autwn <846> oude <3761> eiv <1519>

13:31 o <0899> Mydgb <07167> yerq <05324> Mybun <05650> wydbe <03605> lkw <0776> hura <07901> bksyw <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <04428> Klmh <06965> Mqyw(13:31)

13:31 kai <2532> anesth <450> o <3588> basileuv <935> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> ekoimhyh <2837> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> oi <3588> periestwtev <4026> autw <846> dierrhxan ta <3588> imatia <2440> autwn <846>

13:32 <0269> wtxa <08559> rmt <0853> ta <06031> wtne <03117> Mwym <07760> hmwv <01961> htyh <053> Mwlsba <06310> yp <05921> le <03588> yk <04191> tm <0905> wdbl <0550> Nwnma <03588> yk <04191> wtymh <04428> Klmh <01121> ynb <05288> Myrenh <03605> lk <0853> ta <0113> ynda <0559> rmay <0408> la <0559> rmayw <01732> dwd <0251> yxa <08093> hems <01121> Nb <03122> bdnwy <06030> Neyw(13:32)

13:32 kai <2532> apekriyh iwnadab uiov <5207> samaa adelfou <80> dauid kai <2532> eipen mh <3165> eipatw o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> panta <3956> ta <3588> paidaria <3808> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> eyanatwsen <2289> oti <3754> amnwn monwtatov <3441> apeyanen <599> oti <3754> epi <1909> stomatov <4750> abessalwm hn <1510> keimenov <2749> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> etapeinwsen <5013> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846>

13:33 P <04191> tm <0905> wdbl <0550> Nwnma <0518> Ma <03588> yk <04191> wtm <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0559> rmal <01697> rbd <03820> wbl <0413> la <04428> Klmh <0113> ynda <07760> Mvy <0408> la <06258> htew(13:33)

13:33 kai <2532> nun <3568> mh <3165> yesyw <5087> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autou <846> rhma <4487> legwn <3004> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> apeyanan <599> oti <3754> all <235> h <2228> amnwn monwtatov <3441> apeyanen <599>

13:34 <02022> rhh <06654> dum <0310> wyrxa <01870> Krdm <01980> Myklh <07227> br <05971> Me <02009> hnhw <07200> aryw <05869> *wynye {wnye} <0853> ta <06822> hpuh <05288> renh <05375> avyw <053> Mwlsba <01272> xrbyw(13:34)

13:34 kai <2532> apedra abessalwm kai <2532> hren <142> to <3588> paidarion <3808> o <3588> skopov <4649> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <3708> laov <2992> poluv <4183> poreuomenov <4198> en <1722> th <3588> odw <3598> opisyen autou <846> ek <1537> pleurav <4125> tou <3588> orouv <3735> en <1722> th <3588> katabasei <2600> kai <2532> paregeneto <3854> o <3588> skopov <4649> kai <2532> aphggeilen tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen andrav <435> ewraka <3708> ek <1537> thv <3588> odou <3598> thv <3588> wrwnhn ek <1537> merouv <3313> tou <3588> orouv <3735>

13:35 <01961> hyh <03651> Nk <05650> Kdbe <01697> rbdk <0935> wab <04428> Klmh <01121> ynb <02009> hnh <04428> Klmh <0413> la <03122> bdnwy <0559> rmayw(13:35)

13:35 kai <2532> eipen iwnadab prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> pareisin <3918> kata <2596> ton <3588> logon <3056> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> outwv <3778> egeneto <1096>

13:36 <03966> dam <01419> lwdg <01065> ykb <01058> wkb <05650> wydbe <03605> lkw <04428> Klmh <01571> Mgw <01058> wkbyw <06963> Mlwq <05375> wavyw <0935> wab <04428> Klmh <01121> ynb <02009> hnhw <01696> rbdl <03615> wtlkk <01961> yhyw(13:36)

13:36 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> sunetelesen <4931> lalwn <2980> kai <2532> idou <3708> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> hlyan <2064> kai <2532> ephran thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> kai <2532> eklausan <2799> kai <2532> ge <1065> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> eklausan <2799> klauymon <2805> megan <3173> sfodra <4970>

13:37 <03117> Mymyh <03605> lk <01121> wnb <05921> le <056> lbatyw <01650> rwsg <04428> Klm <05991> *dwhyme {rwxyme} <01121> Nb <08526> ymlt <0413> la <01980> Klyw <01272> xrb <053> Mwlsbaw(13:37)

13:37 kai <2532> abessalwm efugen <5343> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> yolmai uion <5207> emioud basilea <935> gedsour eiv <1519> ghn <1065> macad kai <2532> epenyhsen <3996> o <3588> basileuv <935> dauid epi <1909> ton <3588> uion <5207> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

13:38 <08141> Myns <07969> sls <08033> Ms <01961> yhyw <01650> rwsg <01980> Klyw <01272> xrb <053> Mwlsbaw(13:38)

13:38 kai <2532> abessalwm apedra kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> gedsour kai <2532> hn <1510> ekei <1563> eth <2094> tria <5140>

13:39 o <04191> tm <03588> yk <0550> Nwnma <05921> le <05162> Mxn <03588> yk <053> Mwlsba <0413> la <03318> taul <04428> Klmh <01732> dwd <03615> lktw(13:39)

13:39 kai <2532> ekopasen <2869> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> exelyein <1831> opisw <3694> abessalwm oti <3754> pareklhyh <3870> epi <1909> amnwn oti <3754> apeyanen <599>

14:1 <053> Mwlsba <05921> le <04428> Klmh <03820> bl <03588> yk <06870> hyru <01121> Nb <03097> bawy <03045> edyw(14:1)

14:1 kai <2532> egnw <1097> iwab uiov <5207> sarouiav oti <3754> h <3588> kardia <2588> tou <3588> basilewv <935> epi <1909> abessalwm

14:2 <04191> tm <05921> le <056> tlbatm <07227> Mybr <03117> Mymy <02088> hz <0802> hsak <01961> tyyhw <08081> Nms <05480> ykwot <0408> law <060> lba <0899> ydgb <04994> an <03847> ysblw <04994> an <056> ylbath <0413> hyla <0559> rmayw <02450> hmkx <0802> hsa <08033> Msm <03947> xqyw <08620> hewqt <03097> bawy <07971> xlsyw(14:2)

14:2 kai <2532> apesteilen <649> iwab eiv <1519> yekwe kai <2532> elaben <2983> ekeiyen <1564> gunaika <1135> sofhn <4680> kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> penyhson <3996> dh <1161> kai <2532> endusai <1746> imatia <2440> penyika kai <2532> mh <3165> aleiqh <218> elaion <1637> kai <2532> esh <1510> wv <3739> gunh <1135> penyousa <3996> epi <1909> teynhkoti <2348> touto <3778> hmerav <2250> pollav <4183>

14:3 <06310> hypb <01697> Myrbdh <0853> ta <03097> bawy <07760> Mvyw <02088> hzh <01697> rbdk <0413> wyla <01696> trbdw <04428> Klmh <0413> la <0935> tabw(14:3)

14:3 kai <2532> eleush <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> lalhseiv <2980> prov <4314> auton <846> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> eyhken <5087> iwab touv <3588> logouv <3056> en <1722> tw <3588> stomati <4750> authv <846>

14:4 o <04428> Klmh <03467> heswh <0559> rmatw <07812> wxtstw <0776> hura <0639> hypa <05921> le <05307> lptw <04428> Klmh <0413> la <08621> tyeqth <0802> hsah <0559> rmatw(14:4)

14:4 kai <2532> eishlyen <1525> h <3588> gunh <1135> h <3588> yekwitiv prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> authv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846> kai <2532> eipen swson basileu <935> swson <4982>

14:5 <0376> ysya <04191> tmyw <0589> yna <0490> hnmla <0802> hsa <061> lba <0559> rmatw <0> Kl <04100> hm <04428> Klmh <0> hl <0559> rmayw(14:5)

14:5 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> o <3588> basileuv <935> ti <5100> estin <1510> soi <4771> h <3588> de <1161> eipen kai <2532> mala gunh <1135> chra <5503> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> apeyanen <599> o <3588> anhr <435> mou <1473>

14:6 <0853> wta <04191> tmyw <0259> dxah <0853> ta <0259> dxah <05221> wkyw <0996> Mhynyb <05337> lyum <0369> Nyaw <07704> hdvb <08147> Mhyns <05327> wunyw <01121> Mynb <08147> yns <08198> Ktxpslw(14:6)

14:6 kai <2532> ge <1065> th <3588> doulh <1399> sou <4771> duo <1417> uioi <5207> kai <2532> emacesanto <3164> amfoteroi en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> exairoumenov <1807> ana <303> meson <3319> autwn <846> kai <2532> epaisen <3815> o <3588> eiv <1519> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> eyanatwsen <2289> auton <846>

14:7 P <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <07611> tyrasw <08034> Ms <07760> ysyal <07760> *Myv {Mwv} <01115> ytlbl <07604> hrasn <0834> rsa <01513> ytlxg <0853> ta <03518> wbkw <03423> srwyh <0853> ta <01571> Mg <08045> hdymsnw <02026> grh <0834> rsa <0251> wyxa <05315> spnb <04191> whtmnw <0251> wyxa <05221> hkm <0853> ta <05414> ynt <0559> wrmayw <08198> Ktxps <05921> le <04940> hxpsmh <03605> lk <06965> hmq <02009> hnhw(14:7)

14:7 kai <2532> idou <3708> epanesth olh <3650> h <3588> patria <3965> prov <4314> thn <3588> doulhn <1399> sou <4771> kai <2532> eipan dov <1325> ton <3588> paisanta <3815> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> yanatwsomen <2289> auton <846> anti <473> thv <3588> quchv <5590> tou <3588> adelfou <80> autou <846> ou <3739> apekteinen <615> kai <2532> exaroumen <1808> kai <2532> ge <1065> ton <3588> klhronomon <2818> umwn <4771> kai <2532> sbesousin <4570> ton <3588> anyraka <440> mou <1473> ton <3588> kataleifyenta <2641> wste <5620> mh <3165> yesyai <5087> tw <3588> andri <435> mou <1473> kataleimma <2640> kai <2532> onoma <3686> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

14:8 <05921> Kyle <06680> hwua <0589> ynaw <01004> Ktybl <01980> ykl <0802> hsah <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(14:8)

14:8 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ugiainousa badize eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> kagw enteloumai peri <4012> sou <4771>

14:9 o <05355> yqn <03678> waokw <04428> Klmhw <01> yba <01004> tyb <05921> lew <05771> Nweh <04428> Klmh <0113> ynda <05921> yle <04428> Klmh <0413> la <08621> tyewqth <0802> hsah <0559> rmatw(14:9)

14:9 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> h <3588> yekwitiv prov <4314> ton <3588> basilea <935> ep <1909> eme <1473> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> h <3588> anomia <458> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> o <3588> basileuv <935> kai <2532> o <3588> yronov <2362> autou <846> aywov <121>

14:10 <0> Kb <05060> tegl <05750> dwe <03254> Pyoy <03808> alw <0413> yla <0935> wtabhw <0413> Kyla <01696> rbdmh <04428> Klmh <0559> rmayw(14:10)

14:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tiv <5100> o <3588> lalwn <2980> prov <4314> se <4771> kai <2532> axeiv <71> auton <846> prov <4314> eme <1473> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> eti <2089> aqasyai <680> autou <846>

14:11 <0776> hura <01121> Knb <08185> trevm <05307> lpy <0518> Ma <03068> hwhy <02416> yx <0559> rmayw <01121> ynb <0853> ta <08045> wdymsy <03808> alw <07843> txsl <01818> Mdh <01350> lag <07235> *tbrhm {tybrhm} <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <04428> Klmh <04994> an <02142> rkzy <0559> rmatw(14:11)

14:11 kai <2532> eipen mnhmoneusatw <3421> dh <1161> o <3588> basileuv <935> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> autou <846> plhyunyhnai <4129> agcistea tou <3588> aimatov <129> tou <3588> diafyeirai <1311> kai <2532> ou <3364> mh <3165> exarwsin <1808> ton <3588> uion <5207> mou <1473> kai <2532> eipen zh <2198> kuriov <2962> ei <1487> peseitai <4098> apo <575> thv <3588> tricov <2359> tou <3588> uiou <5207> sou <4771> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

14:12 o <01696> yrbd <0559> rmayw <01697> rbd <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <08198> Ktxps <04994> an <01696> rbdt <0802> hsah <0559> rmatw(14:12)

14:12 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> lalhsatw <2980> dh <1161> h <3588> doulh <1399> sou <4771> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> rhma <4487> kai <2532> eipen lalhson <2980>

14:13 <05080> wxdn <0853> ta <04428> Klmh <07725> bysh <01115> ytlbl <0818> Msak <02088> hzh <01697> rbdh <04428> Klmh <01696> rbdmw <0430> Myhla <05971> Me <05921> le <02063> tazk <02803> htbsx <04100> hmlw <0802> hsah <0559> rmatw(14:13)

14:13 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> ina <2443> ti <5100> elogisw <3049> toiouto <5108> epi <1909> laon <2992> yeou <2316> h <2228> ek <1537> stomatov <4750> tou <3588> basilewv <935> o <3588> logov <3056> outov <3778> wv <3739> plhmmeleia tou <3588> mh <3165> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> ton <3588> exwsmenon <1856> autou <846>

14:14 <05080> xdn <04480> wnmm <05080> xdy <01115> ytlbl <04284> twbsxm <02803> bsxw <05315> spn <0430> Myhla <05375> avy <03808> alw <0622> wpoay <03808> al <0834> rsa <0776> hura <05064> Myrgnh <04325> Mymkw <04191> twmn <04191> twm <03588> yk(14:14)

14:14 oti <3754> yanatw <2288> apoyanoumeya <599> kai <2532> wsper <3746> to <3588> udwr <5204> to <3588> kataferomenon <2702> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> o <3739> ou <3364> sunacyhsetai <4863> kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> yeov <2316> quchn <5590> kai <2532> logizomenov <3049> tou <3588> exwsai <1856> ap <575> autou <846> exwsmenon <1856>

14:15 <0519> wtma <01697> rbd <0853> ta <04428> Klmh <06213> hvey <0194> ylwa <04428> Klmh <0413> la <04994> an <01696> hrbda <08198> Ktxps <0559> rmatw <05971> Meh <03372> ynary <03588> yk <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0113> ynda <04428> Klmh <0413> la <01696> rbdl <0935> ytab <0834> rsa <06258> htew(14:15)

14:15 kai <2532> nun <3568> o <3739> hlyon <2064> lalhsai <2980> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> to <3588> rhma <4487> touto <3778> oti <3754> oqetai <3708> me <1473> o <3588> laov <2992> kai <2532> erei h <3588> doulh <1399> sou <4771> lalhsatw <2980> dh <1161> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ei <1487> pwv <4459> poihsei <4160> o <3588> basileuv <935> to <3588> rhma <4487> thv <3588> doulhv <1399> autou <846>

14:16 <0430> Myhla <05159> tlxnm <03162> dxy <01121> ynb <0853> taw <0853> yta <08045> dymshl <0376> syah <03709> Pkm <0519> wtma <0853> ta <05337> lyuhl <04428> Klmh <08085> emsy <03588> yk(14:16)

14:16 oti <3754> akousei <191> o <3588> basileuv <935> rusasyai thn <3588> doulhn <1399> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> androv <435> tou <3588> zhtountov <2212> exarai <1808> me <1473> kai <2532> ton <3588> uion <5207> mou <1473> apo <575> klhronomiav <2817> yeou <2316>

14:17 P <05973> Kme <01961> yhy <0430> Kyhla <03068> hwhyw <07451> erhw <02896> bwjh <08085> emsl <04428> Klmh <0113> ynda <03651> Nk <0430> Myhlah <04397> Kalmk <03588> yk <04496> hxwnml <04428> Klmh <0113> ynda <01697> rbd <04994> an <01961> hyhy <08198> Ktxps <0559> rmatw(14:17)

14:17 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> eih <1510> dh <1161> o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> yusian <2378> oti <3754> kaywv <2531> aggelov <32> yeou <2316> outwv <3778> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> tou <3588> akouein <191> to <3588> agayon <18> kai <2532> to <3588> ponhron <4190> kai <2532> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> estai <1510> meta <3326> sou <4771>

14:18 <04428> Klmh <0113> ynda <04994> an <01696> rbdy <0802> hsah <0559> rmatw <0853> Kta <07592> las <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbd <04480> ynmm <03582> ydxkt <04994> an <0408> la <0802> hsah <0413> la <0559> rmayw <04428> Klmh <06030> Neyw(14:18)

14:18 kai <2532> apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> mh <3165> dh <1161> kruqhv <2928> ap <575> emou <1473> rhma <4487> o <3739> egw <1473> eperwtw se <4771> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> lalhsatw <2980> dh <1161> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935>

14:19 <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08198> Ktxps <06310> ypb <07760> Mv <01931> awhw <06680> ynwu <01931> awh <03097> bawy <05650> Kdbe <03588> yk <04428> Klmh <0113> ynda <01696> rbd <0834> rsa <03605> lkm <08041> lymvhlw <03231> Nymhl <0786> sa <0518> Ma <04428> Klmh <0113> ynda <05315> Kspn <02416> yx <0559> rmatw <0802> hsah <06030> Netw <02063> taz <03605> lkb <0854> Kta <03097> bawy <03027> dyh <04428> Klmh <0559> rmayw(14:19)

14:19 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> mh <3165> h <3588> ceir <5495> iwab en <1722> panti <3956> toutw <3778> meta <3326> sou <4771> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> tw <3588> basilei <935> zh <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> ei <1487> estin <1510> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> h <2228> eiv <1519> ta <3588> aristera <710> ek <1537> pantwn <3956> wn <3739> elalhsen <2980> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> o <3588> doulov <1401> sou <4771> iwab autov <846> eneteilato moi <1473> kai <2532> autov <846> eyeto <5087> en <1722> tw <3588> stomati <4750> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

14:20 o <0776> Urab <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03045> tedl <0430> Myhlah <04397> Kalm <02451> tmkxk <02450> Mkx <0113> yndaw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <03097> bawy <05650> Kdbe <06213> hve <01697> rbdh <06440> ynp <0853> ta <05437> bbo <05668> rwbebl(14:20)

14:20 eneken tou <3588> perielyein <4022> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <3778> epoihsen <4160> o <3588> doulov <1401> sou <4771> iwab ton <3588> logon <3056> touton <3778> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> sofov <4680> kaywv <2531> sofia <4678> aggelou <32> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> gnwnai <1097> panta <3956> ta <3588> en <1722> th <3588> gh <1065>

14:21 <053> Mwlsba <0853> ta <05288> renh <0853> ta <07725> bsh <01980> Klw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> ytyve <04994> an <02009> hnh <03097> bawy <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(14:21)

14:21 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> iwab idou <2400> dh <1161> epoihsa <4160> soi <4771> kata <2596> ton <3588> logon <3056> sou <4771> touton <3778> poreuou <4198> epistreqon <1994> to <3588> paidarion <3808> ton <3588> abessalwm

14:22 <05650> *Kdbe {wdbe} <01697> rbd <0853> ta <04428> Klmh <06213> hve <0834> rsa <04428> Klmh <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <03588> yk <05650> Kdbe <03045> edy <03117> Mwyh <03097> bawy <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <01288> Krbyw <07812> wxtsyw <0776> hura <06440> wynp <0413> la <03097> bawy <05307> lpyw(14:22)

14:22 kai <2532> epesen <4098> iwab epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> kai <2532> euloghsen <2127> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen iwab shmeron <4594> egnw <1097> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> euron <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> oti <3754> epoihsen <4160> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> ton <3588> logon <3056> tou <3588> doulou <1401> autou <846>

14:23 P <03389> Mlswry <053> Mwlsba <0853> ta <0935> abyw <01650> hrwsg <01980> Klyw <03097> bawy <06965> Mqyw(14:23)

14:23 kai <2532> anesth <450> iwab kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> gedsour kai <2532> hgagen <71> ton <3588> abessalwm eiv <1519> ierousalhm <2419>

14:24 o <07200> har <03808> al <04428> Klmh <06440> ynpw <01004> wtyb <0413> la <053> Mwlsba <05437> boyw <07200> hary <03808> al <06440> ynpw <01004> wtyb <0413> la <05437> boy <04428> Klmh <0559> rmayw(14:24)

14:24 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> apostrafhtw <654> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> mh <3165> blepetw <991> kai <2532> apestreqen <654> abessalwm eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eiden <3708>

14:25 <03971> Mwm <0> wb <01961> hyh <03808> al <06936> wdqdq <05704> dew <07272> wlgr <03709> Pkm <03966> dam <01984> llhl <03478> larvy <03605> lkb <03303> hpy <0376> sya <01961> hyh <03808> al <053> Mwlsbakw(14:25)

14:25 kai <2532> wv <3739> abessalwm ouk <3364> hn <1510> anhr <435> en <1722> panti <3956> israhl <2474> ainetov sfodra <4970> apo <575> icnouv <2487> podov <4228> autou <846> kai <2532> ewv <2193> korufhv autou <846> ouk <3364> hn <1510> en <1722> autw <846> mwmov <3470>

14:26 <04428> Klmh <068> Nbab <08255> Mylqs <03967> Mytam <07218> wsar <08181> rev <0853> ta <08254> lqsw <01548> wxlgw <05921> wyle <03513> dbk <03588> yk <01548> xlgy <0834> rsa <03117> Mymyl <03117> Mymy <07093> Uqm <01961> hyhw <07218> wsar <0853> ta <01548> wxlgbw(14:26)

14:26 kai <2532> en <1722> tw <3588> keiresyai <2751> auton <846> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> ap <575> archv <746> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250> wv <3739> an <302> ekeireto <2751> oti <3754> katebaruneto ep <1909> auton <846> kai <2532> keiromenov <2751> authn <846> esthsen <2476> thn <3588> trica <2359> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> diakosiouv <1250> siklouv en <1722> tw <3588> siklw tw <3588> basilikw <937>

14:27 P <04758> harm <03303> tpy <0802> hsa <01961> htyh <01931> ayh <08559> rmt <08034> hmsw <0259> txa <01323> tbw <01121> Mynb <07969> hswls <053> Mwlsbal <03205> wdlwyw(14:27)

14:27 kai <2532> etecyhsan <5088> tw <3588> abessalwm treiv <5140> uioi <5207> kai <2532> yugathr <2364> mia <1519> kai <2532> onoma <3686> auth <846> yhmar auth <3778> hn <1510> gunh <1135> kalh <2570> sfodra <4970> kai <2532> ginetai <1096> gunh <1135> tw <3588> roboam uiw <5207> salwmwn kai <2532> tiktei <5088> autw <846> ton <3588> abia <7>

14:28 <07200> har <03808> al <04428> Klmh <06440> ynpw <03117> Mymy <08141> Mytns <03389> Mlswryb <053> Mwlsba <03427> bsyw(14:28)

14:28 kai <2532> ekayisen <2523> abessalwm en <1722> ierousalhm <2419> duo <1417> eth <2094> hmerwn <2250> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eiden <3708>

14:29 <0935> awbl <014> hba <03808> alw <08145> tyns <05750> dwe <07971> xlsyw <0413> wyla <0935> awbl <014> hba <03808> alw <04428> Klmh <0413> la <0853> wta <07971> xlsl <03097> bawy <0413> la <053> Mwlsba <07971> xlsyw(14:29)

14:29 kai <2532> apesteilen <649> abessalwm prov <4314> iwab tou <3588> aposteilai <649> auton <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> elyein <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> apesteilen <649> ek <1537> deuterou <1208> prov <4314> auton <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> paragenesyai <3854>

14:30 P <0784> sab <02513> hqlxh <0853> ta <053> Mwlsba <05650> ydbe <03341> wtuyw <0784> sab <03341> *hwtyuhw {hytuwhw} <01980> wkl <08184> Myrev <08033> Ms <0> wlw <03027> ydy <0413> la <03097> bawy <02513> tqlx <07200> war <05650> wydbe <0413> la <0559> rmayw(14:30)

14:30 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idete <3708> h <3588> meriv <3310> en <1722> agrw <68> tou <3588> iwab ecomena <2192> mou <1473> kai <2532> autw <846> kriyai <2915> ekei <1563> poreuesye <4198> kai <2532> emprhsate authn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> eneprhsan autav <846> oi <3588> paidev <3816> abessalwm kai <2532> paraginontai <3854> oi <3588> douloi <1401> iwab prov <4314> auton <846> dierrhcotev ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> eipan enepurisan oi <3588> douloi <1401> abessalwm thn <3588> merida <3310> en <1722> puri <4442>

14:31 <0784> sab <0> yl <0834> rsa <02513> hqlxh <0853> ta <05650> Kdbe <03341> wtyuh <04100> hml <0413> wyla <0559> rmayw <01004> htybh <053> Mwlsba <0413> la <0935> abyw <03097> bawy <06965> Mqyw(14:31)

14:31 kai <2532> anesth <450> iwab kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> abessalwm eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> ina <2443> ti <5100> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> enepurisan thn <3588> merida <3310> thn <3588> emhn <1699> en <1722> puri <4442>

14:32 <04191> yntmhw <05771> Nwe <0> yb <03426> sy <0518> Maw <04428> Klmh <06440> ynp <07200> hara <06258> htew <08033> Ms <0589> yna <05750> de <0> yl <02896> bwj <01650> rwsgm <0935> ytab <04100> hml <0559> rmal <04428> Klmh <0413> la <0853> Kta <07971> hxlsaw <02008> hnh <0935> ab <0559> rmal <0413> Kyla <07971> ytxls <02009> hnh <03097> bawy <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(14:32)

14:32 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> iwab idou <2400> apesteila <649> prov <4314> se <4771> legwn <3004> hke wde <3592> kai <2532> apostelw <649> se <4771> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legwn <3004> ina <2443> ti <5100> hlyon <2064> ek <1537> gedsour agayon <18> moi <1473> hn <1510> tou <3588> eti <2089> einai <1510> me <1473> ekei <1563> kai <2532> nun <3568> idou <3708> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eidon <3708> ei <1487> de <1161> estin <1510> en <1722> emoi <1473> adikia <93> kai <2532> yanatwson <2289> me <1473>

14:33 P <053> Mwlsbal <04428> Klmh <05401> qsyw <04428> Klmh <06440> ynpl <0776> hura <0639> wypa <05921> le <0> wl <07812> wxtsyw <04428> Klmh <0413> la <0935> abyw <053> Mwlsba <0413> la <07121> arqyw <0> wl <05046> dgyw <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0935> abyw(14:33)

14:33 kai <2532> eishlyen <1525> iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> aphggeilen autw <846> kai <2532> ekalesen <2564> ton <3588> abessalwm kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846> kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> katefilhsen <2705> o <3588> basileuv <935> ton <3588> abessalwmTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA