Resource > Belajar Sendiri Bahasa Yunani (Yoppi) >  Belajar Sendiri Bahasa Yunani Berdasarkan Injil Yohanes > 
BAB 05. KATA BENDA: DEKLENSI II BERAKHIRAN ~ος (LANJUTAN) 
 A. Evaluasi
sembunyikan teks

Lengkapilah tabel di bawah ini:

ποταμος, ου, ο, sungai, aliran

 

tg.

jm.

nom.

ποταμος

 

ak.

   

gen.

   

dat.

   

Bandingkan hasil Anda dengan tabel yang diberikan di Bab 4.

 B. Firman Allah yang Hidup
sembunyikan teks

15:1 Έγω ειvμι η αμπελος η αvληθινη, και ο πατηρ μου ο γεωργος εvστιν.

"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah petaninya."

    γεωργος merupakan kata benda rangkap antara γη `bumi' atau `tanah' dan εργον `pekerjaan'. Jadi kata ini lazim diartikan `petani'. Dalam konteks ayat ini, Bapa digambarkan oleh Yesus sebagai petani atau pemeras anggur, yang biasa memotong ranting yang tidak berbuah, dan membersihkan ranting yang produktif, agar semakin banyak berbuah.

 C. Kosakata dan Latihan
sembunyikan teks

Kata benda berakhiran -ος

Maskulin: 20 kata (lanjutan)

αvριθμος

jumlah, bilangan

κληρονομος

ahli waris

γαμος

pesta perkawinan

κοπος

jerih lelah, kesulitan, usaha

γεωργος

petani, pemeras anggur

Λαζαρος

Lazarus

δεσμιος

orang hukuman, tahanan

νυμφιος

mempelai laki-laki

δεσμος

penjara, belenggu, ikatan

πειρασμος

pencobaan, ujian

ζηλος

cemburu, iri hati

πολεμος

perang, perseteruan

θεμελιος

dasar, batu fondasi

ποταμος

sungai, aliran

θησαυρος

harta, kotak harta

στεφανος

mahkota, hadiah, upah

θυμος

amarah, kegeraman, nafsu

Τιμοθεος

Timothius

ιππος

kuda

χιλιαρχος

perwira, kepala pasukan

1

1 Tim 6:20 V/Ω Τιμοθεε, την παραθηκην φυλαξον....

Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. ....

2

Mat 6:13 και μη ειvσενεγκης ημας εις πειρασμον, αvλλα ρ`υσαι ημας αvπο του πονηρου.

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.

3

18:12 ~Η ουν σπειρα και ο χιλιαρχος και οι υπηρεται τωνΊουδαιων συνελαβον τον Ίησουν και εδησαν αυvτον

Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang-orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia.

4

15:1 Έγω ειvμι η αμπελος η αvληθινη, και ο πατηρ μου ο γεωργος εvστιν.

"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah petaninya." (terj. harfiah)

5

6:10 .... ην δε χορτος πολυς εvν τω τοπω. αvνεπεσαν ουν οι ανδρες τον αvριθμον ως πεντακισχιλιοι.

....Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya.

6

Mrk 7:35 και [ευvθεως] ηvνοιγησαν αυvτου αι αvκοαι, και εvλυθη ο δεσμος της γλωσσης αυvτου ....

Maka terbukalah telinganya dan seketika itu terlepas pulalah ikatan lidahnya, ....

7

Kol 3:8 νυνι δε αvποθεσθε και υμεις τα παντα, οvργην, θυμον, κακιαν, βλασφημιαν, αιvσχρολογιαν εvκ του στοματος υμων\

Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.

8

2 Kor 11:27 κοπω και μοχθω, εvν αvγρυπνιαις πολλακις, εvν λιμω και διψει..

dalam jerih lelah dan kerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga;....

9

Mat 24:6 μελλησετε δε αvκουειν πολεμους και αvκοας πολεμων\ ....

Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang .....

10

Flp 4:1 {Ωστε, αvδελφοι μου αvγαπητοι και εvπιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτως στηκετε εν κυριω, αvγαπητοι.

Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku terkasih!

11

Mat 6:21 οπου γαρ εvστιν ο θησαυρος σου, εvκει εσται και η καρδια σου.

Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.

12

Yak 3:3 ειv δε των ιππων τους χαλινους ειvς τα στοματα βαλλομεν ειvς το πειθεσθαι αυvτους ημιν, ....

Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, ....

13

7:38 ο πιστευων ειvς εvμε, καθως ειπεν η γραφη, ποταμοι εvκ της κοιλιας αυvτου ρ`ευσουσιν υδατος ζωντος.

Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.

14

2:2 εvκληθη δε και ο Ίησους και οι μαθηται αυvτου ειvς τον γαμον.

Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu.

15

2:17 .... ~Ο ζηλος του οικου σου καταφαγεται με.

.... "Cinta untuk rumahMu menghanguskan Aku."

16

2 Tim 1:8 μη ουν εvπαισχυνθης το μαρτυριον του κυριου ημων μηδε εvμε τον δεσμιον αυvτου, αvλλα συγκακοπαθησον τω ευvαγγελιω κατα δυναμιν θεου/,

Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi InjilNya oleh kekuatan Allah.

17

3:29 ο εχων την νυμφην νυμφιος εvστιν\ ο δε φιλος του νυμφιου ο εστηκως και αvκουων αυvτου χαρα χαιρει δια την φωνην του νυμφιου. αυτη ουν η χαρα η εvμη πεπληρωται.

Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekatnya dan yang mendengarnya, amat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, sekarang sukacitaku penuh.

18

Ibr 11:10 εvξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος.

Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.

19

Rm 8:17 ειv δε τεκνα, και κληρονομοι\ κληρονομοι μεν θεου, συγκληρονομοι δε Χριστου/, ....

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, ahli waris Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, ....

20

11:5 ηvγαπα δε ο Ίησους την Μαρθαν και την αvδελφην αυvτης και τον Λαζαρον.

Yesus memang mengasihi Marta dan saudarinya dan Lazarus.

Kata benda berakhiran -ος

Maskulin: 20 kata (lanjutan)

αvσκος

kantong kulit, kantong anggur

Σαδδουκαιος

Saduki

διαλογισμος

pikiran, keraguan, pertentangan

Σαυλος

Saulus

εvνιαυτος

tahun

σεισμος

gempa bumi, badai

Ζεβεδαιος

Zebedius

σιτος

gandum

θερισμος

tuaian, panen

Τιτος

Titus

καλαμος

pena, buluh, tongkat pengukur

τροπος

cara, jalan

καπνος

asap

τυπος

teladan, contoh, tanda, pola

λυχνος

lampu, pelita

Φηστος

Festus

Ναζωραιος

penduduk Nazaret

χοιρος

babi

πωλος

keledai

χορτος

rumput, jerami

21

Kis 11:25 εvξηλθεν δε ειvς Ταρσον αvναζητησαι Σαυλον,

Lalu pergilah ia ke Tarsus untuk mencari Saulus;

22

20:25 ....VΕαν μη ιδω εvν ταις χερσιν αυvτου τον τυπον των ηλων και βαλω τον δακτυλον μου ειvς τον τυπον των ηλων και βαλω μου την χειρα ειvς την πλευραν αυvτου, ουv μη πιστευσω.

.... "Sebelum aku melihat tanda paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya."

23

6:10 ειπεν ο Ίησους, Ποιησατε τους αvνθρωπους αvναπεσειν. ην δε χορτος πολυς εvν τω τοπω. αvνεπεσαν ουν οι ανδρες τον αvριθμον ως πεντακισχιλιοι.

Kata Yesus: "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya.

24

Mat 15:19 εvκ γαρ της καρδιας εvξερχονται διαλογισμοι πονηροι ....

Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ....

25

11:49 εις δε τις εvξ αυvτων Καιαφας, αvρχιερευς ων του εvνιαυτου εvκεινου, ειπεν αυvτοις, ~Υμεις ουvκ οιδατε ουvδεν,

Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: "Kamu tidak tahu apa-apa,"

26

5:35 εvκεινος ην ο λυχνος ο καιομενος και φαινων, ....

Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya ....

27

Mat 16:1 Και προσελθοντες οι Φαρισαιοι και Σαδδουκαιοι πειραζοντες ....

Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus....

28

Mat 24:7 .... και εσονται λιμοι και σεισμοι κατα τοπους\

.... Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.

29

12:24 .... εvαν μη ο κοκκος του σιτου πεσων ειvς την γην αvποθανη, αυvτος μονος μενει\ ....

.... jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; ....

30

4:35 .... εvπαρατε τους οvφθαλμους υμων και θεασασθε τας χωρας οτι λευκαι ειvσιν προς θερισμον. ηδη

.... bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.

31

Kis 2:19 και δωσω τερατα εvν τω ουvρανω/| ανω και σημεια εvπι της γης κατω, αιμα και πυρ και αvτμιδα καπνου\

Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.

32

19:19 εγραψεν δε και τιτλον ο Πιλατος και εθηκεν εvπι του σταυρου/\ ην δε γεγραμμενον\ Ίησους ο Ναζωραιος ο βασιλευς τωνΊουδαιων.

Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas salib itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi."

33

Gal 2:1 .... παλιν αvνεβην ειvς ~Ιεροσολυμα μετα Βαρναβα συμπαραλαβων και Τιτον\

.... aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga.

34

Kis 26:25 ο δε Παυλος, Ουv μαινομαι, φησιν, κρατιστε Φηστε, αvλλα αvληθειας και σωφροσυνης ρ`ηματα αvποφθεγγομαι.

Tetapi Paulus menjawab: "Aku tidak gila, Festus yang mulia! Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat!..."

35

Kis 7:28 μη αvνελειν με συ θελεις ον τροπον αvνειλες εvχθες τον Αιvγυπτιον*

Apakah engkau hendak membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?

36

Luk 5:37 και ουvδεις βαλλει οινον νεον εις αvσκους παλαιους\ ειv δε μη γε, ρ`ηξει ο οινος ο νεος τους αvσκους και αυvτος εvκχυθησεται και οι αvσκοι. αvπολουνται\

Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur.

37

21:2 ησαν ομου Σιμων Πετρος και Θωμας ο λεγομενος Διδυμος και Ναθαναηλ ο αvπο Κανα της Γαλιλαιας και οι του Ζεβεδαιου και αλλοι εvκ των μαθητων αυvτου δυο.

Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang murid-Nya yang lain.

38

3 Yoh 1:13 .... αvλλV ουv θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραφειν\

.... tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena.

39

12:15 .... ιvδου ο βασιλευς σου ερχεται, καθημενος εvπι πωλον ονου.

.... lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai.

40

Mrk 5:11 V/Ην δε εvκει προς τω ορει αvγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη\

Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan,

 D. Highlight
sembunyikan teks

Bacalah 1:19-28. Carilah dan tandai kata-kata benda dari deklensi II berakhiran -ος yang sudah Anda kenal dari daftar kosakata.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA