TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 15:20-22

15:20 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> exagousin <1806> (5719) auton <846> ina <2443> staurwswsin <4717> (5661) auton <846>

15:21 kai <2532> aggareuousin <29> (5719) paragonta <3855> (5723) tina <5100> simwna <4613> kurhnaion <2956> ercomenon <2064> (5740) ap <575> agrou <68> ton <3588> patera <3962> alexandrou <223> kai <2532> roufou <4504> ina <2443> arh <142> (5661) ton <3588> stauron <4716> autou <846>

15:22 kai <2532> ferousin <5342> (5719) auton <846> epi <1909> ton <3588> golgoyan <1115> topon <5117> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenov <3177> (5746) kraniou <2898> topov <5117>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA