TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 16:27

16:27 mellei <3195> (5719) gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercesyai <2064> (5738) en <1722> th <3588> doxh <1391> tou <3588> patrov <3962> autou <846> meta <3326> twn <3588> aggelwn <32> autou <846> kai <2532> tote <5119> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> praxin <4234> autou <846>

Matius 24:30

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA