Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 18 Maret

<<
>>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

1 Samuel 14:1--16:23

Konteks
14:1 Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin 1  yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. 14:2 Adapun Saul duduk s  di ujung Gibea t  di bawah pohon delima u  yang di Migron. v  Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang banyaknya. 14:3 Ahia, anak Ahitub, w  saudara Ikabod, x  anak Pinehas, anak Eli, y  imam TUHAN di Silo, z  dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. 14:4 Di antara pelintasan-pelintasan a  bukit, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. 14:5 Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. b  14:6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat c  ini. Mungkin TUHAN akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar d  untuk menolong, baik dengan banyak e  orang maupun dengan sedikit f  orang." 14:7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya: "Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku sepakat." 14:8 Kata Yonatan: "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. 14:9 Apabila kata mereka kepada kita begini: Berhentilah, sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka, 14:10 tetapi apabila kata mereka begini: Naiklah ke mari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan g  kita. Itulah tandanya h  bagi kita." 14:11 Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu: "Lihat, orang-orang Ibrani i  keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. j " 14:12 Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: "Naiklah ke mari, maka kami akan menghajar k  kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya: "Naiklah mengikuti aku, sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan l  orang Israel." 14:13 Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14:14 Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 14:15 Lalu timbullah kegentaran m  di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah n  itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. 14:16 Ketika peninjau-peninjau o  Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu--dan sesungguhnya, orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke mari-- 14:17 berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari pada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. 14:18 Lalu kata Saul kepada Ahia: "Bawalah p  baju efod q  ke mari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. 14:19 Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam r  itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: "Biarlah!" 14:20 Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam s  temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. 14:21 Lagipula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung t  dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. 14:22 Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi u  di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itupun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. 14:23 Demikianlah TUHAN menyelamatkan v  orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen. w 
Yonatan dibebaskan dari kutuk
14:24 Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, x  katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu tidak ada seorangpun dari rakyat yang memakan sesuatu. 14:25 Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. 14:26 Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorangpun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. 14:27 Tetapi Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu; y  kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 14:28 Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya: "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya: Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini; sebab itu rakyat letih lesu." 14:29 Lalu kata Yonatan: "Ayahku mencelakakan z  negeri; coba lihat, bagaimana terangnya mataku, setelah aku merasai sedikit dari madu ini. 14:30 Apalagi, jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya! Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." 14:31 Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikhmas a  sampai ke Ayalon. b  Rakyat sudah sangat letih lesu, 14:32 sebab itu rakyat menyambar jarahan; c  mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. d  14:33 Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. e " Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari." 14:34 Kata Saul pula: "Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka: Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku; sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. f " Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. 14:35 Saul mendirikan mezbah g  bagi TUHAN; inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi TUHAN. 14:36 Lagi kata Saul: "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorangpun dari mereka." Jawab mereka itu: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." Tetapi imam berkata: "Marilah kita dahulu tampil menghadap h  Allah di sini." 14:37 Saul bertanya kepada Allah: "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu Ia tidak menjawab i  Saul. 14:38 Lalu kata Saul: "Datanglah ke mari, kamu segala pemuka rakyat; berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi j  pada hari ini. 14:39 Sebab demi TUHAN yang hidup, k  yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, l  anakku, maka ia pasti akan mati. m " Tetapi seorangpun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. 14:40 Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel: "Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain." Lalu jawab rakyat kepada Saul: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." 14:41 Lalu berkatalah Saul: "Ya, TUHAN, Allah Israel, mengapa Engkau tidak menjawab n  o  hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya TUHAN, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim; tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. 14:42 Kata Saul: "Buanglah undi p  antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapati Yonatan. 14:43 Kata Saul kepada Yonatan: "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kauperbuat. q " Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya: "Memang, aku telah merasai sedikit madu r  dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." 14:44 Kata Saul: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi s  dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan, t  engkau harus mati." 14:45 Tetapi rakyat berkata kepada Saul: "Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai u  rambutpun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini." Demikianlah rakyat membebaskan v  Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. 14:46 Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itupun kembali ke tempat kediamannya.
Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul
14:47 Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya: melawan Moab, w  bani Amon, x  Edom, y  raja-raja negeri Zoba z  dan orang Filistin. Dan ke manapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 14:48 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, a  dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. 14:49 Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. b  Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal. c  14:50 Isteri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, d  anak Ner, paman e  Saul. 14:51 Kish, f  ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. 14:52 Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, dikumpulkannya g  kepadanya.
Saul ditolak sebagai raja
15:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: "Aku telah diutus oleh TUHAN untuk mengurapi h  engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman TUHAN. 15:2 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek 2  i  kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. 15:3 Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala j  yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu 3 , lembu maupun domba, unta maupun keledai." 15:4 Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda. 15:5 Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. 15:6 Berkatalah Saul kepada orang Keni: k  "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. 15:7 Lalu Saul memukul kalah orang Amalek l  mulai dari Hawila sampai ke Syur, m  yang di sebelah timur Mesir. 15:8 Agag, n  raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, o  tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. 15:9 Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan p  Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga: tidak mau mereka menumpas semuanya 4  itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. 15:10 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian: 15:11 "Aku menyesal, q  karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik r  dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. s " Maka sakit hatilah t  Samuel dan ia berseru-seru kepada TUHAN semalam-malaman. 15:12 Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: "Saul telah ke Karmel u  tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; v  kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." 15:13 Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya: "Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN; aku telah melaksanakan firman TUHAN." 15:14 Tetapi kata Samuel: "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba, yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" 15:15 Jawab Saul: "Semuanya itu dibawa dari pada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu; tetapi selebihnya telah kami tumpas." 15:16 Lalu berkatalah Samuel kepada Saul: "Sudahlah! Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan TUHAN kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya: "Katakanlah." 15:17 Sesudah itu berkatalah Samuel: "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil w  pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? 15:18 TUHAN telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan: Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 15:19 Mengapa engkau tidak mendengarkan suara TUHAN? Mengapa engkau mengambil jarahan x  dan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN?" 15:20 Lalu kata Saul kepada Samuel: "Aku memang mendengarkan y  suara TUHAN dan mengikuti jalan yang telah disuruh TUHAN kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 15:21 Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di Gilgal." 15:22 Tetapi jawab Samuel: "Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik dari pada korban sembelihan 5 , z  memperhatikan lebih baik dari pada lemak domba-domba jantan. 15:23 Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung 6  a  dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak b  firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja 7 ." 15:24 Berkatalah Saul kepada Samuel: "Aku telah berdosa, c  sebab telah kulangkahi d  titah TUHAN dan perkataanmu; tetapi aku takut kepada rakyat, e  karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 15:25 Maka sekarang, ampunilah f  kiranya dosaku; kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN." 15:26 Tetapi jawab Samuel kepada Saul: "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak g  firman TUHAN; sebab itu TUHAN telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel." 15:27 Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah h  Samuel, tetapi terkoyak. i  15:28 Kemudian berkatalah Samuel kepadanya: "TUHAN telah mengoyakkan j  dari padamu jabatan raja k  atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik dari padamu. l  15:29 Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta m  dan Ia tidak tahu menyesal; n  sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal." 15:30 Tetapi kata Saul: "Aku telah berdosa; o  tetapi tunjukkanlah juga hormatmu p  kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN, Allahmu." 15:31 Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada TUHAN. 15:32 Lalu berkatalah Samuel: "Bawa ke mari Agag, raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya: "Sesungguhnya, kepahitan maut telah lewat." 15:33 Tetapi kata Samuel: "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. q " Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan TUHAN di Gilgal. 15:34 Kemudian Samuel pergi ke Rama, r  tetapi Saul pergi ke rumahnya, di Gibea s -Saul. 15:35 Sampai hari matinya Samuel t  tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berdukacita u  karena Saul. Dan TUHAN menyesal 8 , v  karena Ia menjadikan Saul raja atas Israel.
Daud diurapi menjadi raja
16:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita w  karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak x  sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak y  dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, z  orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih a  seorang raja bagi-Ku." 16:2 Tetapi Samuel berkata: "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman TUHAN: "Bawalah seekor lembu muda dan katakan: Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. 16:3 Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan b  kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah c  bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu." 16:4 Samuel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN dan tibalah ia di kota Betlehem. d  Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar e  dan berkata: "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? f " 16:5 Jawabnya: "Ya, benar! Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. Kuduskanlah g  dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 16:6 Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, h  lalu pikirnya: "Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya." 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, i  tetapi TUHAN melihat hati. j " 16:8 Lalu Isai memanggil Abinadab k  dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata: "Orang inipun tidak dipilih TUHAN." 16:9 Kemudian Isai menyuruh Syama l  lewat, tetapi Samuel berkata: "Orang inipun tidak dipilih TUHAN." 16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: "Semuanya ini tidak dipilih TUHAN." 16:11 Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah anakmu semuanya? m " Jawabnya: "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. n " Kata Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari." 16:12 Kemudian disuruhnyalah o  menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. p  Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah, urapilah dia 9 , sebab inilah dia." 16:13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi q  Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah r  Roh TUHAN s  atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Daud di istana Saul
16:14 Tetapi Roh TUHAN telah mundur t  dari pada Saul 10 , dan sekarang ia diganggu u  oleh roh jahat v  yang dari pada TUHAN. 16:15 Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya: "Ketahuilah, roh jahat yang dari pada Allah mengganggu engkau; 16:16 baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. w  Apabila roh jahat yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." 16:17 Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu: "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." 16:18 Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, x  orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, y  yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai z  dia." 16:19 Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan: "Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu. a " 16:20 Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, b  sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. 16:21 Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. c  Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. 16:22 Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan: "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." 16:23 Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat d  itu undur dari padanya 11 .
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[14:1]  1 Full Life : PASUKAN PENGAWAL ORANG FILISTIN.

Nas : 1Sam 14:1

Pasal ini menekankan bahwa orang Israel telah berhasil mengalahkan orang Filistin hanya karena Allah ada di pihak mereka. Mereka patah semangat, kalah jumlah, dan persenjataannya kurang memadai (1Sam 13:19-22), tanpa harapan sama sekali untuk menang, namun mereka menang karena "Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu" (ayat 1Sam 14:23). Ketika situasi tampaknya menentang kita dan sumber daya tampak kurang memadai, selaku anak-anak Allah kita memiliki hak untuk berseru kepada-Nya mohon pertolongan di saat kita memerlukannya

(lihat cat. --> Ibr 4:16).

[atau ref. Ibr 4:16]

Ia telah berjanji untuk menjadi "penolong dalam kesesakan" (Mazm 46:2) dan menyalurkan kasih karunia bagi seluruh kebutuhan kita (2Kor 12:9).

[15:2]  2 Full Life : MEMBALAS APA YANG DILAKUKAN ORANG AMALEK.

Nas : 1Sam 15:2

Suku Amalek (yaitu, keturunan Amalek) menjadi suku pertama yang menentang Allah dan bangsa Israel di padang gurun (Kel 17:8-13). Mereka melambangkan kuasa kejahatan dan perlawanan kepada Allah, umat-Nya, dan kebenaran-Nya. Tanggung jawab Saul ialah memusnahkan bangsa Amalek dan cara hidup mereka yang jahat (ayat 1Sam 15:3). Di bawah kedok semangat religius, Saul menolak untuk sepenuhnya menuruti perintah Allah mengenai bangsa Amalek sehingga kemudian ia ditolak sebagai raja oleh Allah (ayat 1Sam 15:18-23).

[15:3]  3 Full Life : BUNUHLAH SEMUANYA ... KANAK-KANAK MAUPUN ANAK-ANAK YANG MENYUSU.

Nas : 1Sam 15:3

Kejahatan, kekejaman, dan pemberontakan bangsa Amalek sudah demikian meluas sehingga penumpasan anak-anak yang menyusu adalah suatu tindakan kemurahan. Perhatikan bahwa karena hebatnya kefasikan umat manusia pada zaman Nuh, Allah dengan sedih mengambil keputusan untuk membinasakan semua orang termasuk anak-anak dan bayi-bayi (Kej 6:5-7). Di sini Allah juga memutuskan bahwa bangsa Amalek harus dimusnahkan. Lebih baik anak-anak Amalek mati ketika masih bayi daripada hidup di bawah pengaruh kebejatan dan kejahatan orang-tuanya.

[15:9]  4 Full Life : SAUL DAN RAKYAT ITU ... TIDAK MAU MEREKA MENUMPAS SEMUANYA.

Nas : 1Sam 15:9

Saul memberontak dan tidak menaati Allah dan perintah-perintah-Nya yang jelas (ayat 1Sam 15:2-3, ayat 1Sam 15:18-19) karena dia tidak mengabdi kepada kehendak Allah dengan sepenuh hati. Ia menganggap firman Allah itu baik tetapi tidak demikian kudus sehingga harus ditaati dalam segala hal. Penolakan firman Tuhan olehnya (ayat 1Sam 15:22-23) menjadi lebih berarti lagi karena sebelumnya Saul telah ditegur sebab ketidaktaatannya (1Sam 13:13).

[15:22]  5 Full Life : MENDENGARKAN LEBIH BAIK DARIPADA KORBAN SEMBELIHAN

Nas : 1Sam 15:22

(versi Inggris NIV -- "menaati lebih baik ..."). Menaati Firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan, pelayanan atau pengorbanan pribadi yang lahiriah. Dosa Saul ialah menempatkan pemahamannya sendiri tentang apa yang benar di atas penyataan alkitabiah; dosa ini akan menjadi titik pusat dari kemurtadan terakhir yang dinubuatkan untuk masa sebelum Yesus datang kembali (Mat 24:11,24; 2Tes 2:9-12; 2Tim 4:3-4; bd. 2Pet 2:1-22). Penyembahan, doa, puji-pujian, karunia-karunia rohani, dan pelayanan kepada Allah tidak berharga dalam pandangan-Nya jikalau tidak disertai ketaatan tegas kepada Allah dan standar kebenaran-Nya (bd. Yes 58:2; 59:2; 1Kor 13:1-13).

[15:23]  6 Full Life : PENDURHAKAAN ... DOSA BERTENUNG.

Nas : 1Sam 15:23

Dosa "bertenung" artinya berusaha untuk memanipulasi peristiwa, orang, atau masa depan dengan mempergunakan roh-roh orang yang sudah mati (bd. Im 19:26; Ul 18:9-12). Pemberontakan terhadap Firman Allah adalah sama dengan dosa ini karena keduanya mencakup penolakan ke-Tuhanan Allah dan suatu usaha untuk menentukan kesudahan hal-hal dengan cara yang tidak selaras dengan cara Allah. Selanjutnya, kedua dosa itu mengeluarkan si pelanggar dari perlindungan Allah dan meletakkannya di bawah kuasa Iblis dan roh-roh jahat yang membinasakan (bd. 1Sam 16:14; 18:10; 19:9).

[15:23]  7 Full Life : IA TELAH MENOLAK ENGKAU SEBAGAI RAJA.

Nas : 1Sam 15:23

Teks :
  1. 1) Pencabutan hak Saul sebagai raja dan kemudian juga penolakan keturunannya tidak berarti bahwa Allah menolak Saul secara pribadi untuk selamanya. Sekalipun kedudukan Saul sebagai raja tidak pernah akan dipulihkan, ia masih dapat diampuni dan menikmati hubungan yang menyelamatkan dengan Allah melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan dengan hidup bagi Tuhan (ayat 1Sam 15:24-25,31).
  2. 2) Prinsip yang sama berlaku pada zaman perjanjian baru. Seorang pemimpin rohani dapat gagal secara moral, dan oleh karena itu ditolak selama-lamanya oleh Allah dari kedudukan rohani, namun tetap terbuka untuk menerima pengampunan, keselamatan, dan persekutuan yang sempurna dengan Allah

    (lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[15:35]  8 Full Life : TUHAN MENYESAL.

Nas : 1Sam 15:35

"Menyesal" (Ibr. _naham_) mengungkapkan perasaan dan kesedihan Allah yang mendalam atas pemberontakan Saul; kesedihan Allah mencakup penyesalan bahwa Ia telah mengangkat Saul menjadi raja Israel.

[16:12]  9 Full Life : BANGKITLAH, URAPILAH DIA.

Nas : 1Sam 16:12

Pada usia muda Daud sudah menyatakan hati dan kerinduan bagi Allah selaku Gembala rohani (lih. Mazm 23:1-6). Hati Daud yang sungguh-sungguh mendambakan Allah (ayat 1Sam 16:7) merupakan alasan utama Allah memilih dia sebagai raja berikutnya di Israel.

[16:14]  10 Full Life : ROH TUHAN TELAH MUNDUR DARI SAUL.

Nas : 1Sam 16:14

Karena Saul memberontak terhadap kehendak Allah, ia diserahkan kepada pengaruh roh-roh jahat (lih. 1Sam 15:23). Roh-roh jahat bertindak di bawah kehendak permisif Allah yang berdaulat dan kadang-kadang karena kehendak-Nya yang langsung (Hak 9:23; 1Raj 22:19-23; juga Luk 22:3; Rom 1:21-32; 2Tes 2:8-12;

lihat cat. --> Luk 11:26;

[atau ref. Luk 11:26]

lihat art. KEHENDAK ALLAH).

[16:23]  11 Full Life : ROH YANG JAHAT ITU UNDUR DARI PADANYA.

Nas : 1Sam 16:23

Rupanya Roh Kudus aktif dalam musik Daud sehingga Saul menerima kebebasan sementara dari penindasan roh jahat yang menimpa dirinya sebagai hukuman Allah.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA