Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 8 Januari

<<
>>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Kejadian 23:1--26:35

Konteks
Sara mati dan dikuburkan
23:1 Sara hidup seratus dua puluh tujuh tahun lamanya; itulah umur Sara. 23:2 Kemudian matilah Sara di Kiryat-Arba, a  yaitu Hebron, b  di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. c  23:3 Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan isterinya yang mati itu, lalu berkata kepada bani Het: d  23:4 "Aku ini orang asing dan pendatang e  di antara kamu; berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati f  itu." 23:5 Bani Het menjawab Abraham: 23:6 "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung g  di tengah-tengah kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorangpun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu." 23:7 Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada bani Het, penduduk negeri itu, 23:8 serta berkata kepada mereka: "Jika kamu setuju, bahwa aku mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, h  23:9 supaya ia memberikan kepadaku gua Makhpela i  miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya; baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." 23:10 Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh bani Het, j  oleh semua orang yang datang di pintu gerbang k  kota: 23:11 "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku; ladang itu kuberikan l  kepadamu dan gua yang di sanapun kuberikan kepadamu; di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu; kuburkanlah isterimu yang mati itu." 23:12 Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu 23:13 serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka: "Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku: aku membayar harga ladang itu; terimalah itu dari padaku, supaya aku dapat menguburkan isteriku yang mati itu di sana." 23:14 Jawab Efron kepada Abraham: 23:15 "Tuanku, dengarkanlah aku: sebidang tanah dengan harga empat ratus syikal perak, m  apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah isterimu yang mati itu." 23:16 Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh bani Het itu, empat ratus syikal perak, n  seperti yang berlaku di antara para saudagar. o  23:17 Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makhpela p  di sebelah timur Mamre, q  ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, 23:18 diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, r  di depan mata bani Het s  itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang t  kota. 23:19 Sesudah itu Abraham menguburkan Sara, isterinya, di dalam gua ladang Makhpela u  itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron v  di tanah Kanaan. w  23:20 Demikianlah dari pihak bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan x  kepada Abraham menjadi kuburan y  miliknya 1 .
Ribka dipinang bagi Ishak
24:1 Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, z  serta diberkati a  TUHAN dalam segala hal. b  24:2 Berkatalah Abraham kepada hambanya c  yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, d  katanya: "Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, e  24:3 supaya aku mengambil sumpahmu f  demi TUHAN, Allah yang empunya langit g  dan yang empunya bumi, h  bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku i  seorang isteri 2  dari antara perempuan Kanaan j  yang di antaranya aku diam. k  24:4 Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku l  untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak, m  anakku." 24:5 Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini; n  haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? o " 24:6 Tetapi Abraham berkata kepadanya: "Awas, jangan kaubawa anakku itu kembali ke sana. p  24:7 TUHAN, Allah yang empunya langit, q  yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri r  sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian: kepada keturunanmulah s  akan Kuberikan negeri ini t --Dialah juga akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, u  sehingga engkau dapat mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku. 24:8 Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu v  kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana. w " 24:9 Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha x  Abraham, tuannya, y  dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. 24:10 Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta z  tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang a  berharga kepunyaan tuannya; demikianlah ia berangkat menuju Aram-Mesopotamia b  ke kota Nahor. c  24:11 Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, d  pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. e  24:12 Lalu berkatalah ia: "TUHAN 3 , Allah tuanku Abraham, f  buatlah kiranya tercapai tujuanku g  pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu h  kepada tuanku Abraham. 24:13 Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. i  24:14 Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, j  dan unta-untamu juga k  akan kuberi minum 4 --dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; l  maka dengan begitu akan kuketahui, m  bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu." 24:15 Sebelum ia selesai berkata, n  maka datanglah Ribka, o  yang lahir bagi Betuel, p  anak laki-laki Milka, q  isteri Nahor, r  saudara Abraham; buyungnya dibawanya di atas bahunya. 24:16 Anak gadis itu sangat cantik s  parasnya, seorang perawan, t  belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. 24:17 Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata: "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu u  itu." 24:18 Jawabnya: "Minumlah, v  tuan," maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. 24:19 Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia: "Baiklah untuk unta-untamu w  juga x  kutimba air, sampai semuanya puas minum." 24:20 Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta y  orang itu. 24:21 Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah TUHAN membuat perjalanannya berhasil z  atau tidak. 24:22 Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting a  emas yang setengah syikal beratnya, dan sepasang gelang tangan b  yang sepuluh syikal emas beratnya, 24:23 serta berkata: "Anak siapakah engkau? c  Baiklah katakan kepadaku! Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam d  bagi kami?" 24:24 Lalu jawabnya kepadanya: "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. e " 24:25 Lagi kata gadis itu: "Baik jerami, f  baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalampun ada." 24:26 Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah TUHAN, g  24:27 serta berkata: "Terpujilah TUHAN, h  Allah tuanku Abraham, i  yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya j  dari tuanku itu; dan TUHAN telah menuntun aku 5  di jalan k  ke rumah saudara-saudara l  tuanku ini!" 24:28 Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian m  itu ke rumah ibunya. 24:29 Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban n . Laban berlari ke luar mendapatkan orang itu, ke mata air tadi, 24:30 sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan o  saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya: "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, 24:31 dan berkata: "Marilah engkau yang diberkati TUHAN, p  mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu." 24:32 Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan q  kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki r  untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. 24:33 Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu: "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban: "Silakan!" 24:34 Lalu berkatalah ia: "Aku ini hamba Abraham. s  24:35 TUHAN sangat t  memberkati u  tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; v  TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. w  24:36 Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, x  telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. y  24:37 Tuanku itu telah mengambil sumpahku: z  Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami a  ini, 24:38 tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang isteri bagi anakku. b  24:39 Jawabku kepada tuanku itu: Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. c  24:40 Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, d  akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, e  dan akan membuat perjalananmu berhasil 6 , f  sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku. g  24:41 Barulah engkau lepas dari sumpahmu h  kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. 24:42 Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku: TUHAN, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil i  perjalanan yang kutempuh ini. 24:43 Di sini aku berdiri di dekat mata air j  ini; kiranya terjadi begini: Apabila seorang gadis k  datang ke luar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya: Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu l  itu, 24:44 dan ia menjawab: Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, --dialah kiranya isteri, yang telah TUHAN tentukan bagi anak m  tuanku itu. 24:45 Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, n  Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, o  dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum. p  24:46 Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata: Minumlah, dan unta-untamu juga q  akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga r  diberinya minum. 24:47 Sesudah itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? s  Jawabnya: Ayahku Betuel t  anak Nahor yang dilahirkan u  Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya v  dan gelang pada tangannya. w  24:48 Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah TUHAN, x  serta memuji TUHAN, Allah tuanku Abraham, y  yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. z  24:49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia a  kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." 24:50 Lalu Laban dan Betuel b  menjawab: "Semuanya ini datangnya dari TUHAN; c  kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. d  24:51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan e  TUHAN." 24:52 Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN. f  24:53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian g  kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian h  yang indah-indah. 24:54 Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu: "Lepaslah aku pulang i  kepada tuanku." 24:55 Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, j  kemudian bolehlah engkau pergi." 24:56 Tetapi jawabnya kepada mereka: "Janganlah tahan aku, sedang TUHAN telah membuat perjalananku berhasil; k  lepaslah l  aku, supaya aku pulang kepada tuanku." 24:57 Kata mereka: "Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya m  sendiri." 24:58 Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya: "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya: "Mau. n " 24:59 Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang o  pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. p  24:60 Dan mereka memberkati q  Ribka, kata mereka kepadanya: "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, r  dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. s " 24:61 Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya t  perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 24:62 Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi; u  ia tinggal di Tanah Negeb. v  24:63 Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan w  di padang. Ia melayangkan pandangnya, x  maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. 24:64 Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. y  24:65 Katanya kepada hamba itu: "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu: "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya z  dan bertelekunglah ia. 24:66 Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. 24:67 Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah a  Sara, b  ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. c  Ishak mencintainya d  dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. e 
Keturunan Abraham dari Ketura
25:1 Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura. 25:2 Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, f  Yoksan, Medan, Midian, g  Isybak dan Suah. h  25:3 Yoksan memperanakkan Syeba i  dan Dedan. j  Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum. 25:4 Anak-anak Midian ialah Efa, k  Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. 25:5 Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak 7 , l  25:6 8 tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya 9  m  ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka--masih pada waktu ia hidup--meninggalkan Ishak, n  anaknya, dan pergi ke sebelah timur, o  ke Tanah Timur.
Abraham meninggal dan dikuburkan
25:7 Abraham mencapai umur p  seratus tujuh puluh lima tahun, 25:8 lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, q  maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya 10 . r  25:9 Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia s  dalam gua Makhpela, t  di padang Efron u  bin Zohar, orang Het v  itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, w  25:10 yang telah dibeli Abraham dari bani Het; x  di sanalah terkubur Abraham dan Sara isterinya. 25:11 Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, y  anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. z 
Keturunan Ismael
25:12 Inilah keturunan a  Ismael, anak Abraham, b  yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, c  perempuan Mesir, hamba Sara itu. 25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, d  anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, e  Adbeel, Mibsam, 25:14 Misyma, Duma, f  Masa, 25:15 Hadad, Tema, g  Yetur, h  Nafish dan Kedma. 25:16 Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan i  mereka, dua belas orang raja, j  masing-masing dengan sukunya. 25:17 Umur Ismael ialah seratus tiga puluh tujuh tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya 11 . k  25:18 Mereka l  itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, m  yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara n  mereka.
Esau dan Yakub
25:19 Inilah riwayat keturunan o  Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. 25:20 Dan Ishak berumur p  empat puluh tahun, ketika Ribka, q  anak Betuel, r  orang Aram dari Padan-Aram, s  saudara perempuan Laban t  orang Aram u  itu, diambilnya menjadi isterinya. 25:21 Berdoalah Ishak kepada TUHAN 12  untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; v  TUHAN mengabulkan doanya, w  sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung. 25:22 Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata: "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada TUHAN. x  25:23 Firman TUHAN kepadanya: "Dua bangsa 13  y  ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda 14 . z " 25:24 Setelah genap harinya untuk bersalin, a  memang anak kembar yang di dalam kandungannya. b  25:25 Keluarlah yang pertama, warnanya merah, c  seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; d  sebab itu ia dinamai Esau. e  25:26 Sesudah itu keluarlah f  adiknya; tangannya memegang tumit g  Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. h  Ishak berumur i  enam puluh tahun 15  pada waktu mereka lahir. 25:27 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu: Esau menjadi seorang yang pandai berburu, j  seorang yang suka tinggal di padang, k  tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 25:28 Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, l  tetapi Ribka kasih kepada Yakub. m  25:29 Pada suatu kali Yakub sedang memasak n  sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. o  25:30 Kata Esau kepada Yakub: "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah p  itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. q  25:31 Tetapi kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu 16 . r " 25:32 Sahut Esau: "Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" 25:33 Kata Yakub: "Bersumpahlah s  dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya t  kepadanya. 25:34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah u  itu kepada Esau; ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
Ishak di negeri orang Filistin
26:1 Maka timbullah kelaparan di negeri v  itu. --Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, w  kepada Abimelekh, raja orang Filistin. x  26:2 Lalu TUHAN menampakkan y  diri kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke Mesir, z  diamlah di negeri yang akan Kukatakan a  kepadamu. 26:3 Tinggallah b  di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau 17  c  dan memberkati engkau, d  sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri e  ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, f  ayahmu. 26:4 Aku akan membuat banyak keturunanmu g  seperti bintang di langit; h  Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri i  ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, j  26:5 karena Abraham telah mendengarkan k  firman-Ku 18  dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan l  dan hukum-Ku. m " 26:6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar. n  26:7 Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: "Dia saudaraku, o " sebab ia takut mengatakan: "Ia isteriku," karena pikirnya: "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." 26:8 Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin p  itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, isterinya. 26:9 Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: "Sesungguhnya dia isterimu, masakan engkau berkata: Dia saudaraku? q " Jawab Ishak kepadanya: "Karena pikirku: Jangan-jangan aku mati karena dia." 26:10 Tetapi Abimelekh berkata: "Apakah juga yang telah kauperbuat ini terhadap kami? r  Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan isterimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." 26:11 Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: "Siapa yang mengganggu s  orang ini atau isterinya, pastilah ia akan dihukum mati. t " 26:12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; u  sebab ia diberkati v  TUHAN 19 . 26:13 Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. w  26:14 Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, x  sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. y  26:15 Segala sumur, z  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun a  dengan tanah. 26:16 Lalu kata Abimelekh kepada Ishak: "Pergilah b  dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari pada kami. c " 26:17 Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, d  dan ia menetap di situ. 26:18 Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur e  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 26:19 Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 26:20 Lalu bertengkarlah f  para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka: "Air ini kepunyaan kami. g " Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 26:21 Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar h  juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 26:22 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, i  dan ia berkata: "Sekarang TUHAN telah memberikan kelonggaran j  kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu k  di negeri ini." 26:23 Dari situ ia pergi ke Bersyeba. l  26:24 Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Akulah Allah ayahmu Abraham; m  janganlah takut, n  sebab Aku menyertai engkau; o  Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu p  karena Abraham, q  hamba-Ku itu." 26:25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah r  di situ dan memanggil nama TUHAN. s  Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur t  di situ. 26:26 Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. u  26:27 Tetapi kata Ishak kepada mereka: "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar v  dari tanahmu?" 26:28 Jawab mereka: "Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; w  sebab itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian x  dengan engkau, 26:29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat y  kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai; bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN. z " 26:30 Kemudian Ishak mengadakan perjamuan a  bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. 26:31 Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah b  mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. 26:32 Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur c  yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya: "Kami telah mendapat air." 26:33 Lalu dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, d  sampai sekarang. 26:34 Ketika Esau telah berumur e  empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, f  dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi isterinya. 26:35 Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka 20 . g 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[23:20]  1 Full Life : LADANG ... MENJADI KUBURAN MILIKNYA.

Nas : Kej 23:20

Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya bidang tanah di Kanaan yang dimiliki Abraham sebagai penggenapan janji Allah adalah tanah kuburan (Ibr 11:8-9). Baru pada zaman Yosua, keturunannya memiliki tanah Kanaan. Kenyataan ini menunjuk kepada hidup iman yang menanti hingga akhir hidupnya untuk menerima upah penuh dari kepercayaan seseorang kepada Allah (Ibr 11:13). Orang percaya, seperti Abraham, tidak boleh mengarahkan hatinya kepada hal-hal di bumi, tetapi harus mendambakan tanah air sorgawi di mana Allah "telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka" (Ibr 11:16;

lihat cat. --> Ibr 11:10).

[atau ref. Ibr 11:10]

[24:3]  2 Full Life : TIDAK AKAN MENGAMBIL ... SEORANG ISTERI.

Nas : Kej 24:3

Abraham tahu bahwa Allah telah memanggil dirinya dan keturunannya untuk menjalankan hidup yang terpisah dari orang di sekitarnya

(lih. art. PANGGILAN ABRAHAM).

Pemisahan mereka merupakan cara Allah untuk melestarikan suatu umat yang kudus bagi diri-Nya. Karena alasan inilah Ishak tidak diizinkan menikahi seorang wanita Kanaan atau kembali ke tanah air Abraham (ayat Kej 24:3-5;

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[24:12]  3 Full Life : LALU BERKATALAH IA, "TUHAN, ... "

Nas : Kej 24:12

(versi Inggris NIV -- Lalu berdoalah ia, " ... "). Hamba Abraham (mungkin Eliezer, Kej 15:2) adalah seorang saleh yang mencari Tuhan melalui doa. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap langkah perjalanannya ditandai dengan memohon berkat dan bimbingan Allah (bd. 1Tes 5:17). Perhatikan pula bahwa setelah Ribka memberi jawaban yang baik, dia langsung memuji Tuhan (ayat Kej 24:26-27). Doa dan iman hamba ini kepada Allah menunjukkan bahwa iman Abraham yang taat bukan dimilikinya sendiri; iman yang taat itu juga aktif di dalam kehidupan anggota lain dalam rumah tangganya.

[24:14]  4 Full Life : UNTA-UNTAMU JUGA AKAN KUBERI MINUM.

Nas : Kej 24:14

Hamba Abraham itu meminta tanda dari Tuhan mengenai gadis pilihan-Nya. Memberi minum kepada unta-unta merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Setiap gadis yang dengan sukarela bersedia untuk melakukannya menunjukkan sikap batin yang tunduk, suka menolong, dan bersedia untuk melayani.

[24:27]  5 Full Life : TUHAN TELAH MENUNTUN AKU.

Nas : Kej 24:27

Karena sang hamba telah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan telah menuntunnya sepanjang jalan. Peristiwa ini selaras dengan ajaran Alkitab bahwa "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya" (Mazm 37:23). Lagi, "akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu" (Ams 3:6). Dengan cara yang sama, semua orang percaya harus mengharapkan bahwa Allah menuntun mereka dengan setia sebagaimana Dia menuntun hamba Abraham

(lihat cat. --> Kej 24:40;

[atau ref. Kej 24:40]

bd. Yoh 7:17; Rom 12:2).

[24:40]  6 Full Life : AKAN MENGUTUS MALAIKAT-NYA MENYERTAI ENGKAU, DAN AKAN MEMBUAT PERJALANANMU BERHASIL.

Nas : Kej 24:40

Ayat ini menyatakan salah satu cara Allah melindungi anak-anak-Nya dan menuntun jalan hidup mereka. Ia bisa mengutus malaikat-malaikat untuk bekerja di belakang layar untuk menjadikan perjalanan mereka berhasil. Ibr 1:14 menyatakan bahwa para malaikat adalah "roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan"

(lihat cat. --> Mat 18:10;

[atau ref. Mat 18:10]

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).

[25:5]  7 Full Life : ABRAHAM MEMBERIKAN SEGALA HARTA MILIKNYA KEPADA ISHAK.

Nas : Kej 25:5

Tindakan Abraham yang terakhir adalah memastikan bahwa janji perjanjian Allah akan disampaikan kepada Ishak. Perhatian dan tindakannya menjadi teladan bagi semua kepala keluarga dan pemimpin gereja, yang harus mengarahkan seluruh kemampuan mereka untuk memastikan bahwa seluruh realitas persekutuan orang percaya dengan Allah di dalam kebenaran, kemurnian, kuasa, dan berkat disalurkan kepada angkatan berikutnya. Membiarkan umat Allah secara perlahan hanyut ke dalam keduniawian dan makin menjauh dari jalan Allah merupakan puncak kegagalan kepemimpinan rohani (lih. Ef 4:11-13;

lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA)

[25:6]  8 Full Life : PEMBERIAN.

Nas : Kej 25:6

Mungkin sekali pemberian ini merupakan warisan yang memadai bagi setiap anak untuk memulai kawanan ternaknya sendiri.

[25:6]  9 Full Life : GUNDIK-GUNDIK.

Nas : Kej 25:6

Lihat cat. --> Kej 29:28.

[atau ref. Kej 29:28]

[25:8]  10 Full Life : IA DIKUMPULKAN KEPADA KAUM LELUHURNYA.

Nas : Kej 25:8

Ungkapan PL ini bukan saja berarti sekedar penguburan; ungkapan ini menunjuk kepada hidup bersama dengan sanak keluarga setelah kematian (bd. Kej 15:15; 47:30; 2Sam 12:23; Mat 22:31-32; Ibr 11:13-16).

[25:17]  11 Full Life : ISMAEL ... DIKUMPULKAN KEPADA KAUM LELUHURNYA.

Nas : Kej 25:17

Pernyataan ini memberikan gagasan bahwa Ismael percaya kepada Allah dan menerima warisan rohani dari ayahnya dan semua orang yang mati di dalam iman

(lihat cat. --> Kej 25:8 sebelumnya).

[atau ref. Kej 25:8]

[25:21]  12 Full Life : BERDOALAH ISHAK KEPADA TUHAN.

Nas : Kej 25:21

Ribka, seperti halnya Sara, mandul selama bertahun-tahun, dan Ishak perlu meminta dari Tuhan anak perjanjian berikutnya yang keturunannya akhirnya akan melahirkan Sang Penebus. Dengan cara ini Allah menekankan prinsip rohani bahwa penebusan, warisan rohani, dan penggenapan perjanjian tidak tercapai melalui cara-cara alami, tetapi melalui kasih karunia dan tindakan Allah sebagai tanggapan terhadap doa dan pencarian Allah. Dengan kata lain, doa merupakan sarana yang dengannya Allah berkenan menyalurkan janji-janji dan berkat-berkat-Nya.

[25:23]  13 Full Life : DUA BANGSA.

Nas : Kej 25:23

Kedua bangsa itu adalah bangsa Israel (keturunan Yakub) dan bangsa Edom (keturunan Esau). Permusuhan dan pertikaian berkepanjangan merupakan ciri khas hubungan kedua bangsa ini (mis. Bil 20:14-21; 2Sam 8:14; Mazm 137:7).

[25:23]  14 Full Life : ANAK YANG TUA AKAN MENJADI HAMBA KEPADA ANAK YANG MUDA.

Nas : Kej 25:23

Biasanya yang muda harus tunduk kepada yang lebih tua. Akan tetapi, dalam kasus ini, Allah membalikkan pola ini. Hal ini menggambarkan prinsip bahwa kedudukan seseorang dalam rancangan penebusan Allah tidak ditentukan oleh perkembangan alami tetapi oleh kasih karunia dan kehendak Allah (bd. Kej 48:13 dst.; 1Sam 16:1; Rom 9:11-12).

[25:26]  15 Full Life : ISHAK BERUMUR ENAM PULUH TAHUN.

Nas : Kej 25:26

Karena Ribka mandul, pasangan ini harus menantikan kedatangan anak yang dijanjikan selama 20 tahun (ayat Kej 25:20). Penggenapan maksud-maksud Allah dalam kehidupan mereka tiba melalui doa dan ketekunan iman

(lihat cat. --> Kej 25:21).

[atau ref. Kej 25:21]

[25:31]  16 Full Life : HAK KESULUNGAN.

Nas : Kej 25:31

Hak kesulungan (yaitu, hak yang dimiliki oleh anak sulung) terdiri atas:

  1. (1) kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga;
  2. (2) bagian ganda dalam harta warisan (setidak-tidaknya di kemudian hari, bd. Ul 21:17); dan
  3. (3) hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dengan menjual hak kesulungannya Esau menunjukkan bahwa dia memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji dari perjanjian. Ia bodoh ketika memilih kesenangan-kesenangan sesaat sebagai pengganti berkat-berkat jangka panjang. Jadi, ia "memandang ringan hak kesulungan" (ayat Kej 25:34; bd. Ibr 12:16). Yakub, pada pihak lain, menginginkan berkat-berkat rohani masa depan, dan dari dialah lahir kedua belas suku Israel.

[26:3]  17 Full Life : AKU AKAN MENYERTAI ENGKAU.

Nas : Kej 26:3-4

Allah menampakkan diri kepada Ishak dan menyalurkan kepadanya janji-janji yang diberikan-Nya kepada Abraham (Kej 12:1-3,7; 13:14-18; Kej 15:1-21; 17:1-8,15-22; 22:15-18). Seperti ayahnya, Ishak harus belajar hidup dengan janji-janji Allah. Bagian yang penting dari janji perjanjian itu adalah hubungan pribadi dengan Allah yang diungkapkan dalam kata-kata, "Aku akan menyertai engkau" (ayat Kej 26:24;

lihat cat. --> Kej 17:7;

[atau ref. Kej 17:7]

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[26:5]  18 Full Life : KARENA ABRAHAM TELAH MENDENGARKAN FIRMAN-KU

Nas : Kej 26:5

(versi Inggris NIV -- Karena Abraham menaati). Allah mengangkat Abraham sebagai teladan ketaatan yang bersumber pada iman (bd. Rom 1:5; Rom 16:26). Abraham telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Karena itulah Allah memberkatinya. Ishak dan semua orang percaya harus berusaha menyamai iman dan ketaatan Abraham jikalau mereka berharap akan ikut memperoleh bagian dalam janji-janji perjanjian dan keselamatan Allah (bd. Im 26:14-15,46; Ul 11:1).

[26:12]  19 Full Life : IA DIBERKATI TUHAN.

Nas : Kej 26:12

Di dalam PL, kekayaan kadang-kadang diberikan sebagai upah kesetiaan. Di dalam PB, sebaliknya, kekayaan pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang mungkin menghalangi hidup rohani dan penyerahan kepada Allah

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2;

[atau ref. 3Yoh 1:2]

lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[26:35]  20 Full Life : MENIMBULKAN KEPEDIHAN HATI BAGI ISHAK DAN BAGI RIBKA.

Nas : Kej 26:35

Esau tidak memperdulikan standar-standar benar orang-tuanya, karena ia menikahi dua orang wanita yang bukan pengikut Allah yang benar. Tindakan ini juga menunjukkan kurangnya perhatian kepada berkat-berkat perjanjian Allah.TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA