kecilkan semua  

Teks -- Imamat 5:15 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
5:15 "Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada TUHAN, maka haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut syikal perak, yakni menurut syikal kudus, menjadi korban penebus salah.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Topik/Tema Kamus: Korban | Sembah, Persembahan | Uang | Korban Tebusan Salah | Imam | Imamat, Kitab | Hukum Musa | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
SH

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Im 5:15 - KORBAN PENEBUS SALAH. Nas : Im 5:15 Korban penebus salah dituntut apabila seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melalaikan hak milik orang lain (Im 5:14-6:7; Yos 7...

Nas : Im 5:15

Korban penebus salah dituntut apabila seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melalaikan hak milik orang lain (Im 5:14-6:7; Yos 7:1; Yos 22:20). Korban ini juga diperlukan ketika salah satu perintah Tuhan dilanggar dengan tidak sengaja (ayat Im 5:17). Korban harus dipersembahkan bersama dengan membayar gantinya sepenuhnya, ditambah denda dua puluh persen (ayat Im 5:16; 6:5).

Jerusalem: Im 1:1--7:38 - -- Bagian ini boleh diberi judul: "Tata Upacara Korban". Oleh kitab Imamat seluruh tata upacara itu dihubungkan dengan masa tinggalnya Israel di padang g...

Bagian ini boleh diberi judul: "Tata Upacara Korban". Oleh kitab Imamat seluruh tata upacara itu dihubungkan dengan masa tinggalnya Israel di padang gurun dan ditempatkan di bawah kewibawaan Musa. Pada kenyataannya bagian ini memang memuat beberapa aturan kuno tetapi juga sejumlah penetapan yang berasal dari zaman jauh kemudian dari masa Musa. Sesudah pembuangan barulah tata upacara ini disusun. Maka Ima 1:1-7 sebenarnya menyajikan tata upacara korban yang menjadi pegangan bagi ibadah yang diselenggarakan dalam bait Allah yang didirikan sesudah masa pembuangan Israel ke Babel. Mengenai ibadah suku-suku Israel yang sebagai Badui mengembara di gurun tidak banyak yang dapat diketahui. Nas-nas yang tua usianya hanya memberi petunjuk mengenai perayaan Paskah, bdk catatan pada Kel 12:1,23,39. Tata upacara terperinci yang disajikan Taurat oleh tradisi Kristen diartikan sebagai persiapan dan pralambang korban tunggal penebus, bdk Ibr 8 dst, dan sakramen-sakramen Gereja.

Jerusalem: Im 5:15--6:6 - -- Mana kala hak Allah atau sesama manusia diperkosa, bdk Ima 4:1+, sehingga mereka mendapat rugi yang dapat diganti, maka pada korban penghapusan dosa d...

Mana kala hak Allah atau sesama manusia diperkosa, bdk Ima 4:1+, sehingga mereka mendapat rugi yang dapat diganti, maka pada korban penghapusan dosa ditambahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi, bdk Ima 16,24. "Uang korban penebus salah" dan "uang korban penghapusan dosa" yang disebutkan dalam 1Ra 12:16 kiranya menyinggung denda berupa uang yang menyertai korban-korban itu. Jadi di zaman sebelum masa pembuangan sudah ada korban semacam itu. Barangkali korban itu disinggung juga dalam Hos 4:8.

Jerusalem: Im 5:15 - sesuatu hal kudus Yang dimaksud ialah: korban tetap dan korban sukarela

Yang dimaksud ialah: korban tetap dan korban sukarela

Jerusalem: Im 5:15 - syikal perak Syikal ini lebih berat dari pada syikal biasa, bdk Kel 30:15+.

Syikal ini lebih berat dari pada syikal biasa, bdk Kel 30:15+.

Ende: Im 1:1--7:38 - -- Dalam bagian pertama ini disadjikan peraturan mengenai pelbagai djenis kurban dan mengenai ibadah umat Allah (lihat pendahuluan hal IX-XI) Kurban-kurb...

Dalam bagian pertama ini disadjikan peraturan mengenai pelbagai djenis kurban dan mengenai ibadah umat Allah (lihat pendahuluan hal IX-XI) Kurban-kurban ini didjaman persiapan itu adalah alat dan djalan jang ditentukan Jahwe sendiri, supaja manusia dapat menghadapiNja dan dengan djalan itu memperoleh berkah ilahi serta mengambil bagian dalam kekudusan tuhan. Manusia sendiri tidak tahu dan tidak mampu pula membuat djalan itu. Maka dari itu Allah berdjandji sendiri menetapkan djalan itu. Meskipun tidak sedikit dari upatjara itu sesungguhnja diambil alih oleh agama Israil dari bangsa-bangsa lain, namun kesemuanja disahkan oleh Allah dan dengan demikian dibuatNja mendjadi bertenaga djuga. Kitab Sutji menghubungkan semua dengan Musa, bukan oleh sebab Musa sendiri (sebagai pengantar Allah)memberikan undang-undang itu, melainkan oleh sebab Musalah pendiri agama Israil jang sedjati. Apa jang dimaksudkan kurban Perdjandjian Lama jang bermatjam ragam itu diketemukan kembali dalam satu Kurban Perdjandjian Baru, jakni kurban Kristus, sebagaimana ditegaskan dalam surat kepada orang-orang Hibrani (pasal 8-9(Ima 8-9), jang menafsirkan kurban-kurban itu sebagai perlambang kurban sedjati itu).

Ende: Im 5:15 - -- Maksudnja ialah: orang merugikan "milik" Allah dengan tidak menjampaikan kurban dsb. sebagaimana ditetapkan hukum. Kalau kemudian kekurangan itu diket...

Maksudnja ialah: orang merugikan "milik" Allah dengan tidak menjampaikan kurban dsb. sebagaimana ditetapkan hukum. Kalau kemudian kekurangan itu diketahui, maka harus dipulihkan dengan kurban pelunas salah.

Ende: Im 5:15 - misjkal ialah lk. 10 gr. Misjkal sutji kiranja lebih berat dan dipergunakan hanja berkenaan dengan ibadah dan bait Allah. Harga seekor domba djantan lk. 2 mis...

ialah lk. 10 gr. Misjkal sutji kiranja lebih berat dan dipergunakan hanja berkenaan dengan ibadah dan bait Allah. Harga seekor domba djantan lk. 2 misjkal.

Ende: Im 5:15 - jang harganja dinilai Ungkapan ini kurang djelas maksudnja.

Ungkapan ini kurang djelas maksudnja.

Ref. Silang FULL: Im 5:15 - tidak sengaja // sebagai tebusan // domba jantan // syikal kudus // penebus salah · tidak sengaja: Im 4:2; Im 4:2 · sebagai tebusan: Im 22:14 · domba jantan: Kel 29:3; Kel 29:3; Im 6:6; Bil 5:8; 6:14; 15:6; 28:1...

· tidak sengaja: Im 4:2; [Lihat FULL. Im 4:2]

· sebagai tebusan: Im 22:14

· domba jantan: Kel 29:3; [Lihat FULL. Kel 29:3]; Im 6:6; Bil 5:8; 6:14; 15:6; 28:11

· syikal kudus: Kel 30:13; [Lihat FULL. Kel 30:13]

· penebus salah: Im 5:16,18; Im 6:5,6; 7:1,7; 14:12-17; 19:21,22; Bil 6:12; 18:9; 1Sam 6:3; Ezr 10:19; Yes 53:10

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Im 5:15 - Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa 15. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa. Kurban penghapus dosa (ps. 4) menekankan dosa yang kemudian disadari oleh pelakuny...

15. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa. Kurban penghapus dosa (ps. 4) menekankan dosa yang kemudian disadari oleh pelakunya. Kurban penebus salah ini menekankan adanya orang yang merasa bersalah namun tidak ingat lagi secara khusus apa yang telah dilakukannya. Di dalam kurban penebus salah (ãshãm) ini jika sebagian dari apa yang harus diserahkan kepada Tuhan itu ditahan - misalnya perpuluhan, maka harus dibayarkan perpuluhan ganda. Juga seekor kambing jantan seharga paling tidak dua syikal dipersembahkan. Tindakan berdosa yang dimaksudkan di sini bahasa Ibraninya adalah ma'cal, "berkenaan dengan penipuan."

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

SH: Im 5:14--6:7 - Kurban penebus salah (Sabtu, 18 Maret 2006) Kurban penebus salah Kurban penebus salah diberikan ketika seseorang melanggar kekudusan Tuhan dengan berlaku tidak setia terhadap hal kudus yang se...

SH: Im 5:14--6:7 - Antara kekudusan dan kepemilikan. (Minggu, 8 September 2002) Antara kekudusan dan kepemilikan. Selain kurban penghapus dosa, ada pula kurban penebus salah. Kurban itu juga harus dibawa kehadapan Allah apabila se...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Imamat (Pendahuluan Kitab) Penulis : Musa Tema : Kekudusan Tanggal Penulisan: 1445 -- 1405 SM Latar Belakang Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluara...

Full Life: Imamat (Garis Besar) Garis Besar I. Cara Menghampiri Allah: Pendamaian (Im 1:1-16:34) A. Melalui Korban-Korban (Im 1:1-7:...

Jerusalem: Imamat (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR JUDUL-JUDUL, PEMBAGIAN DAN ISI Kelima buku pertama Kitab Suci merupakan suatu kesatuan yang oleh orang-orang Yahudi diberi nama "Hukum&...

Ende: Imamat (Pendahuluan Kitab) LEVITIKA PENDAHULUAN Dengan menjebut kitab ini "Kitab Levitika" maka hanja tradisi kuno sadjanlah jang diteruskan, meski tradisi itu kurang tepat seka...

Wycliffe: Imamat (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN IMAMAT Judul. Imamat merupakan judul terjemahan dari bahasa Inggris Leviticus. Judul bahasa Inggris tersebut berasal dari judul dalam Vul...

Wycliffe: Imamat (Garis Besar) GARIS BESAR IMAMAT I. Bagaimana Orang Menghampiri Allah (1:1-16:34) A. Hukum-hukum tentang Kurban (1:1-7:38) 1...

BIS: Imamat (Pendahuluan Kitab) IMAMAT PENGANTAR Buku Imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel di zaman dahulu. Juga untuk para imam y

IMAMAT

PENGANTAR

Buku Imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel di zaman dahulu. Juga untuk para imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Yang menjadi pokok dalam buku ini ialah kesucian Allah, dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan TUHAN, Allah Israel.

Petikan yang paling terkenal dari buku ini ialah yang oleh Yesus disebut perintah utama yang kedua, "Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri" (Im 19:18).

Isi

 1. Peraturan tentang kurban-kurban dan persembahan-persembahan
  Im 1:1-7:38
 2. Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam
  Im 8:1-10:20
 3. Peraturan tentang kebersihan
  Im 11:1-15:33
 4. Hari Raya Pengampunan Dosa
  Im 16:1-34
 5. Peraturan tentang ibadat dan hidup suci
  Im 17:1-27:34

Ajaran: Imamat (Pendahuluan Kitab) Tujuan Agar dengan mengetahui isi kitab Imamat anggota jemaat mengetahui dan mengerti bahwa Allah yang Mahakuasa telah memberikan jalan yang terbaik

Tujuan

Agar dengan mengetahui isi kitab Imamat anggota jemaat mengetahui dan mengerti bahwa Allah yang Mahakuasa telah memberikan jalan yang terbaik untuk memuliakan diri-Nya melalui ibadah.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Setelah mengetahui bahwa Allah Yang Mahakuasa dan Setia merupakan pencipta, pemelihara dunia dan isinya melalui Kitab Kejadian dan mengetahui bahwa Allah selalu setia dan memperhatikan kehidupan umat-Nya melalui Kitab Keluaran, maka di dalam Kitab Imamat Ia memberikan cara-cara persekutuan antara Diri-Nya dengan umat-Nya. Kitab ini terbagi atas 27 pasal dan merupakan kitab yang ke tiga dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Isi kitab Imamat dapat dibagi menjadi dua bagian yakni:

 1. Mengenai peraturan-peraturan tentang persembahan kepad Allah. Dan,
 2. Peraturan di dalam kehidupan ibadah dalam persekutua dengan-Nya.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Imamat

 1. Pasal 1-17 (Im 1:1-17:16).

  Peraturan tentang persembahan-persembahan Pasal 1-7 (Im 1:1-7:38). Bagian ini menjelaskan tentang persembahan-persembahan, yang terdiri dari persembahan sebagai pujian dan pengabdian.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Im 1:3,10,14. Persembahan ini dilakukan secara sukarela. Apakah nam persembahan sukarela ini?
  2. Bacalah pasal Im 2:1,4,11,14. Apakah nama persembahan sebagai ucapan terima kasih ini?
  3. Bacalah pasal Im 2:1,6,12. Apakah nama persembahan yang diberikan pada saa memberikan syukur dan persembahan untuk perbaika persekutuan ini?
  4. Bacalah pasal Im 4:1-3,27-28. Apakah nama persembahan yang bertujuan memperbaik hubungan manusia dengan Allah ini?
  5. Bacalah pasal Im 5:15; 6:1-4. Apakah nama persembahan yang bertujuan memperbaik hubungan seseorang dengan Allah, dan sesama manusia ini?

Pasal 8-10 (Im 8:1-10:20). Bagian ini menjelaskan tentang orang-orang khusus yang ditunjuk sebagai imam-imam yang melayani persembahan-persembahan tersebut.

Pendalaman

 1. Bacalah pasal Im 7:35-36; 8:1,12-13. Keturunan siapakah yang boleh menjadi Imam Israel?
 2. Bacalah pasal Im 10:8-11. Apakah larangan bagi para Imam?

Pasal 11-17 (Im 11:1-17:16). Bagian ini menjelaskan tentang cara-cara menguduskan tubuh.

Pendalaman

 1. Bacalah pasal Im 11:44-45. Apakah tantangan yang Allah berikan kepada umat-Nya?
 2. Bagaimanakah saudara memandang tantangan itu, dari seg kehidupan rohani saudara?
 1. Pasal 18-27 (Im 18:1-27:34).

  Peraturan tentang kehidupan dan ibadah

  Pasal 18-22 (Im 18:1-22:33). Bagian ini menjelaskan kudusnya perkawinan, kudusnya hidup, kudusnya umat Tuhan dan kudusnya para imam dan ibadah.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Im 18:1-6. Perkawinan itu kudus, karena itu tidak boleh dicemarka oleh dosa ketidaksetiaan. Apakah kehendak Tuhan dalam pernikahan di antar manusia?
  2. Bacalah pasal Im 19:1-5, 12-16, 32-33. Apakah yang Tuhan inginkan dari umat-Nya?
  3. Bacalah pasal Im 20:1-7,26. Apakah yang Allah kehendaki dari umat-Nya?
  4. Bacalah pasal Im 21:1,6,8. Apakah yang Allah kehendaki dari para imam? Mengapa demikian?
  5. Bacalah pasal Im 22:1-2, 31-33. Mengapa ibadah kepada Allah itu merupakan suatu yang kudus?

Pasal 23-24 (Im 23:1-24:23). Pada pasal-pasal ini dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang harus dilakukan tiap hari. Dan juga tentang perlengkapan ibadahnya.

Pendalaman

 1. Bacalah pasal Im 23:1-8. Ada berapa hari rayakah di dalamnya?
 2. Bacalah pasal Im 24:1,5. Apakah perlengkapan ibadah pada waktu itu?

Pasal 25-27 (Im 25:1-27:34). Pada pasal-pasal ini dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Dan juga tentang berkat dari Allah dan Nazar kepada Allah.

Pendalaman

 1. Bacalah pasal Im 25:1-4,10-13. Apakah yang dimaksud dengan Tahun Sabat dan Tahu Yobel?
 2. Bacalah pasal Im 26:1-4. Apa yang harus dilakukan seseorang supaya diberkat Tuhan?
 3. Bacalah pasal Im 26:14-16. Apakah sebabnya seseorang mendapat hukuman dari Allah?
 4. Bacalah pasal Im 27:28. Mengapa Nazar seseorang harus ditepati? Pernahkah saudara bernazar kepada Allah tentang sesuatu?

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Allah melalui Kitab Imamat memberi jalan kepada umat-Nya untuk mengetahui kehendak-Nya.

 2. Allah melalui Kitab Imamat mengajarkan kepada umat-Nya untuk memberikan persembahan, sebagai tanda ketaatan dan pengucapan syukur atas pemeliharaan- Nya.

 3. Allah yang Mahakudus melalui Kitab Imamat mengajarkan kepada umat-Nya untuk hidup di dalam kekudusan sebab Ia sebagai sesembahan adalah kudus.

 4. Allah yang memilih umat-Nya melalui Kitab Imamat mengajarkan kepada umat-Nya untuk beribadah atau berhubungan dengan-Nya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah penulis Kitab Imamat?
 2. Apakah isi Kitab Imamat?
 3. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dar mempelajari Kitab Imamat?

Intisari: Imamat (Pendahuluan Kitab) Peraturan mengenai kehidupan dan penyembahan MENGAPA IMAMAT?Sebagian besar isinya menyangkut imam-imam bangsa Lewi, tetapi pengulangan kata-kata, "Be

Peraturan mengenai kehidupan dan penyembahan

MENGAPA IMAMAT?
Sebagian besar isinya menyangkut imam-imam bangsa Lewi, tetapi pengulangan kata-kata, "Berbicaralah kepada orang Israel..." menunjukkan bahwa kitab itu juga diperuntukkan bagi semua orang. Kitab itu harus dianggap sebagai bagian dari Pentateukh, lima kitab pertama dari Alkitab. Keluaran menceritakan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membuat perjanjian dengan mereka. Imamat menerangkan bagaimana kehidupan dan penyembahan bangsa perjanjian itu diatur.

SIAPA PENULISNYA?
Tak ada nama penulis disebut dalam Imamat. Sebagian besar bahan tulisan diberikan oleh Allah kepada Musa di Sinai, tetapi kita tidak dapat mengatakan kapan atau oleh siapa semua bahan tulisan itu pada akhirnya disatukan dan disusun.

MENGENAI APA?
Imamat terutama terdiri dari hukum-hukum dan peraturan-peraturan, tetapi terdapat kerangka cerita dan ilustrasi yang menunjukkan bahwa semua peraturan ini cocok dengan sejarah yang sebenarnya. Secara umum kitab itu terbagi atas dua bagian, pasal-pasal mengenai Hari Penebusan Dosa terdapat di bagian tengah. Bagian pertama adalah mengenai pemulihan hubungan dengan Allah -- peraturan mengenai korban dan penyucian. Bagian akhir adalah tentang hidup sebagai umat Allah.

HUKUM
Sebagian besar hukum dalam Imamat adalah mengenai upacara keagamaan, tetapi terdapat juga hukum mengenai kebersihan dan sikap moral yang serupa dengan Sepuluh Perintah. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara hukum-hukum yang berbeda-beda itu; semuanya mencerminkan maksud Allah terhadap bangsa Israel dan semuanya harus dipatuhi. Dalam Perjanjian Baru pengorbanan Kristus membawa penyucian yang menyeluruh, oleh karena itu hukum-hukum mengenai korban dan upacara penyucian tidak lagi berlaku. Kendati demikian, semua hukum itu sangat berguna untuk menjelaskan apa arti kematian Kristus bagi kita.

KORBAN
Ada enam korban yang digambarkan dalam Imamat, yang digolongkan ke dalam tiga jenis.
1. KORBAN PERSEMBAHAN. Bertujuan untuk memuliakan Allah dan mempersembahkan diri kepada-Nya.
o korban bakaran: binatang utuh dibakar
o korban sajian: termasuk di dalamnya persembahan bukan binatang
2. KORBAN KESELAMATAN. Tujuannya ialah untuk menjaga hubungan dengan Allah.
o korban perdamaian: sebagian korban dibakar, sisanya dimakan dalam o suatu acara makan bersama
3. KORBAN PENYUCIAN. Tujuannya untuk menghapus dosa dan memperbarui hubungan dengan Allah.
o korban penghapus dosa: untuk dosa-dosa terhadap Allah
o korban penebus salah: di mana ada ganti rugi yang harus dibayar
o korban pentahbisan: bagi para imam

PESAN

1. Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya
Ima 1:1-6:7; 18:1-22:16
o Dalam penyembahan: semua persembahan dan upacara berlangsung "di hadapan Allah"
o Dalam kehidupan sehari-hari: Allah selalu hadir dan segala sesuatu harus dilakukan dalam terang kehadiran-Nya

2. Allah itu kudus, karenanya umat-Nya pun harus kudus
Ima 11:44, 45; 19:2; 20:7,8,24-26
Karakter umat harus mencerminkan karakter Allah. Sepanjang menyangkut umat Allah, yang dimaksud dengan kekudusan ialah menjauhkan segala kenajisan, mempersembahkan korban dan mematuhi semua peraturan.

3. Dosa harus diakui
Ima 1:1-7:38; 11:1-15:33
Oleh karena Allah itu kudus, Dia tidak dapat berhubungan dengan segala yang berdosa dan najis. Dengan demikian, apabila manusia ingin mengadakan hubungan dengan Allah ia terlebih dahulu harus bersih dari segala macam kenajisan.

4. Penebusan dosa memerlukan korban
Ima 1:4; 14:29-31; 16:1-34
Dosa adalah hal yang serius; menghapusnya bukanlah hal yang mudah. Jika manusia ingin disucikan dari dosa dan menjadi layak di hadapan Allah, maka ada korban yang harus dipersembahkan. Korban ini "menciptakan penebusan" yang membebaskan si pendosa dari kematian yang layak diterimanya. Namun Imamat menjelaskan bahwa bukan korban yang memberikan pengampunan dan penyucian, melainkan karunia Allah.

5. Allah menaruh perhatian pada seluruh aspek kehidupan
Ima 18:1-22:16
Imamat tidak melulu berbicara mengenai penyembahan. Ada peraturan mengenai makanan dan minuman, sakit penyakit, pakaian, rumah, hasil panen, hubungan kekeluargaan dan kondisi kerja. Setiap aspek kehidupan harus dijalani sedemikian rupa, sehingga mencerminkan sifat-sifat Allah.

Penerapan

1. Rencana Allah bagi suatu bangsa yang kudus
Peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel menunjukkan kepada kita sifat-sifat dan kehendak Allah dan memberikan patokan-patokan yang masih berlaku sampai saat ini.
o Allah harus ditaati (Ima 17:2)
o Hanya Allah yang boleh disembah dan dilayani (Ima 17:3-9; 20:1-5)
o Kehidupan kekeluargaan harus dijaga (Ima 18:6-19:2; 20:10-21)
o Orang miskin harus dibantu (Ima 19:9, 10)
o Keadilan sangat penting dalam semua transaksi dagang (Ima 19:11-23, 33-37)
o Hindari ilmu gaib dan sihir (Ima 19:26-31; 20:6, 27)
o Pemberian Allah harus disyukuri dan dirayakan (Ima 23:1-44)
o Tidak seorang pun boleh menumpuk kekayaan dengan merugikan orang lain (Ima 25:8-55)

2. Arti korban dan penebusan
Imamat menjelaskan mengenai sarana-sarana yang diberikan Allah untuk memerangi dosa dan menolong kita untuk mengerti ajaran Perjanjian Baru tentang korban dan ganti korban. Pasal Ima 16, mengenai Hari Raya Penghapusan dosa, menjelaskan pokok-pokok berikut:
o Allah itu kudus dan tidak kompromi terhadap dosa.
o Dosa memisahkan manusia dari Allah.
o Jika ingin bersekutu dengan Allah, dosa harus disingkirkan.
o Untuk itu darah harus tertumpah. Upah dosa adalah maut.
o Korban harian saja tidaklah cukup.
o Bahkan Hari Penghapusan dosa perlu diulang setiap tahun.
o Para imam, Kemah Suci dan manusia -- semuanya perlu disucikan.
o Korban dapat menghapuskan akibat dosa.
o Persekutuan dengan Allah diperbarui, walaupun hanya sementara
o Hari Penghapusan dosa merupakan karunia Allah, suatu anugerah dan bukan hak mutlak.

Tema-tema Kunci

1. Kekudusan
Kenyataan bahwa Allah itu kudus merupakan hal yang sudah selayaknya demikian dalam Imamat dan menjadi dasar dari semua peraturan (Ima 11:44, 45; 19:2-4; 20:7, 8, 24-26). Bacalah ayat-ayat tersebut. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat tersebut mengenai arti kekudusan?

2. Keadilan
Kekudusan dan keadilan Allah berjalan bersama-sama. Allah berlaku adil terhadap umat-Nya dan mereka pun harus berlaku adil terhadap sesama. Peraturan yang diberikan dalam pasal Ima 19 menunjukkan bagaimana keadilan harus diberlakukan di Israel. Buatlah suatu daftar mengenai bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam dunia modern dewasa ini.

3. Perjanjian
Oleh karena bangsa Israel adalah umat yang dengannya Allah telah membuat perjanjian istimewa, maka mereka harus hidup sesuai dengan pola yang telah diatur-Nya. Tidak ada pilihan lain bagi bangsa Israel selain mematuhi semua peraturan itu, dan Imamat merupakan kitab pertama dari Alkitab yang dipelajari oleh anak-anak Israel. Bacalah pasal Ima 26 dan perhatikanlah kedelapan hal yang berhubungan dengan perjanjian itu. Bagaimana pasal ini menunjukkan bahwa persekutuan dengan Allah membawa kewajiban tersendiri?

4. Ucapan Syukur
Israel perlu menyadari, bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh diberikan kepada mereka oleh Allah, termasuk semua hukum dan korban yang memungkinkan mereka memperbarui hubungan dengan-Nya yang telah rusak akibat dosa. Pasal Ima 23 menggambarkan upacara-upacara yang dapat dilakukan oleh bangsa Israel untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah. Kesempatan lain apa saja untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang digambarkan dalam Imamat?

Garis Besar Intisari: Imamat (Pendahuluan Kitab) [1] PERSEMBAHAN Ima 1:1-6:23 Ima 1:1-17Korban bakaran Ima 2:1-16Korban sajian Ima 3:1-17Korban perdamaian Ima 4:1-5:13Korban penghapus dosa Ima

[1] PERSEMBAHAN Ima 1:1-6:23

Ima 1:1-17Korban bakaran
Ima 2:1-16Korban sajian
Ima 3:1-17Korban perdamaian
Ima 4:1-5:13Korban penghapus dosa
Ima 5:14-6:7Korban penebus salah
Ima 6:8-18Petunjuk-petunjuk bagi para imam
Ima 6:19-23Korban pentahbisan

[2] APA YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PARA IMAM Ima 6:24-7:38

Ima 6:24-30Korban penghapus dosa -- bagian para imam
Ima 7:1-8Korban penebus salah -- bagian para imam
Ima 7:9-10Korban sajian -- bagian para imam
Ima 7:11-21Korban perdamaian -- peraturan cara memakan
Ima 7:22-27Larangan memakan lemak dan darah
Ima 7:28-38Korban perdamaian -- bagian para imam

[3] PENGANGKATAN PARA IMAM Ima 8:1-10-20

Ima 8:1-36Upacara pentahbisan
Ima 9:1-24Persembahan korban
Ima 10:1-7Dosa anak-anak Harun
Ima 10:8-11Larangan minum bagi para imam yang sedang bertugas
Ima 10:12-20Korban penghapus dosa

[4] KEBERSIHAN DAN KENAJISAN Ima 11:1-15:33

Ima 11:1-47Binatang yang halal dan haram
Ima 12:1-8Pentahiran sesudah melahirkan anak
Ima 13:1-46Penyakit kulit -- diagnosa dan apa yang harus dilakukan
Ima 13:47-59Kelapukan pada pakaian
Ima 14:1-32Upacara pembersihan sesudah sembuh dari penyakit kulit
Ima 14:33-57Kelapukan pada rumah
Ima 15:1-33Kenajisan lelehan manusia

[5] HARI RAYA PENGHAPUSAN DOSA Ima 16:1-34

Ima 16:1-11Penyucian imam besar
Ima 16:12-19Penyucian Kemah Suci
Ima 16:20-28Penyucian bangsa Israel
Ima 16:29-34Upacara diulangi tiap-tiap tahun

[6] HIDUP ADIL DAN SUCI Ima 17:1-22:33

Ima 17:1-9Semua persembahan diperuntukkan bagi Allah
Ima 17:10-16Darah adalah kudus
Ima 18:1-30Hubungan yang dilarang
Ima 19:1-37Peraturan kehidupan -- kasihilah sesamamu
Ima 20:1-27Peraturan kehidupan -- jadilah suci
Ima 21:1-22:16Kesucian para imam
Ima 22:17-33Persembahan yang diterima

[7] PERATURAN KEHIDUPAN BANGSA Ima 23:1-25:55

Ima 23:1-44Hari Sabat dan hari-hari raya keagamaan
Ima 24:1-9Kebaktian umum di Kemah Tuhan
Ima 24:10-23Dosa dan hukuman -- contoh
Ima 25:1-7,18-24Tahun ketujuh -- dilarang bercocok tanam
Ima 25:8-17,25-55Tahun kelima puluh -- tahun Yobel

[8] RINGKASAN DAN KESIMPULAN Ima 26:1-27:34

Ima 26:1-13Ketaatan akan membawa berkat
Ima 26:14-39Ketidaktaatan akan membawa hukuman
Ima 26:40-46Pertobatan akan membawa pengampunan
Ima 27:1-34Peraturan mengenai nazar dan persembahan
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA