TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 20:5

20:5 kai <2532> parakuqav <3879> (5660) blepei <991> (5719) keimena <2749> (5740) ta <3588> oyonia <3608> ou <3756> mentoi <3305> eishlyen <1525> (5627)

Yohanes 6:1-71

6:1 meta <3326> tauta <5023> aphlyen <565> (5627) o <3588> ihsouv <2424> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> galilaiav <1056> thv <3588> tiberiadov <5085>

6:2 hkolouyei <190> (5707) de <1161> autw <846> oclov <3793> poluv <4183> oti <3754> eyewroun <2334> (5707) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707) epi <1909> twn <3588> asyenountwn <770> (5723)

6:3 anhlyen <424> (5627) de <1161> eiv <1519> to <3588> orov <3735> ihsouv <2424> kai <2532> ekei <1563> ekayhto <2521> (5711) meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

6:4 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> to <3588> pasca <3957> h <3588> eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453>

6:5 eparav <1869> (5660) oun <3767> touv <3588> ofyalmouv <3788> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) oti <3754> poluv <4183> oclov <3793> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> legei <3004> (5719) prov <4314> filippon <5376> poyen <4159> agoraswmen <59> (5661) artouv <740> ina <2443> fagwsin <5315> (5632) outoi <3778>

6:6 touto <5124> de <1161> elegen <3004> (5707) peirazwn <3985> (5723) auton <846> autov <846> gar <1063> hdei <1492> (5715) ti <5101> emellen <3195> (5707) poiein <4160> (5721)

6:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> filippov <5376> diakosiwn <1250> dhnariwn <1220> artoi <740> ouk <3756> arkousin <714> (5719) autoiv <846> ina <2443> ekastov <1538> bracu <1024> labh <2983> (5632)

6:8 legei <3004> (5719) autw <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074>

6:9 estin <1510> (5748) paidarion <3808> wde <5602> ov <3739> ecei <2192> (5719) pente <4002> artouv <740> kriyinouv <2916> kai <2532> duo <1417> oqaria <3795> alla <235> tauta <5023> ti <5101> estin <1510> (5748) eiv <1519> tosoutouv <5118>

6:10 eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> poihsate <4160> (5657) touv <3588> anyrwpouv <444> anapesein <377> (5629) hn <1510> (5713) de <1161> cortov <5528> poluv <4183> en <1722> tw <3588> topw <5117> anepesan <377> (5656) oun <3767> oi <3588> andrev <435> ton <3588> ariymon <706> wv <5613> pentakiscilioi <4000>

6:11 elaben <2983> (5627) oun <3767> touv <3588> artouv <740> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) diedwken <1239> (5656) toiv <3588> anakeimenoiv <345> (5740) omoiwv <3668> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oqariwn <3795> oson <3745> hyelon <2309> (5707)

6:12 wv <5613> de <1161> eneplhsyhsan <1705> (5681) legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> sunagagete <4863> (5628) ta <3588> perisseusanta <4052> (5660) klasmata <2801> ina <2443> mh <3361> ti <5100> apolhtai <622> (5643)

6:13 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> kai <2532> egemisan <1072> (5656) dwdeka <1427> kofinouv <2894> klasmatwn <2801> ek <1537> twn <3588> pente <4002> artwn <740> twn <3588> kriyinwn <2916> a <3739> eperisseusan <4052> (5656) toiv <3588> bebrwkosin <977> (5761)

6:14 oi <3588> oun <3767> anyrwpoi <444> idontev <1492> (5631) a <3739> epoihsen <4160> (5656) shmeia <4592> elegon <3004> (5707) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> profhthv <4396> o <3588> ercomenov <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

6:15 ihsouv <2424> oun <3767> gnouv <1097> (5631) oti <3754> mellousin <3195> (5719) ercesyai <2064> (5738) kai <2532> arpazein <726> (5721) auton <846> ina <2443> poihswsin <4160> (5661) basilea <935> anecwrhsen <402> (5656) palin <3825> eiv <1519> to <3588> orov <3735> autov <846> monov <3441>

6:16 wv <5613> de <1161> oqia <3798> egeneto <1096> (5633) katebhsan <2597> (5627) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281>

6:17 kai <2532> embantev <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> hrconto <2064> (5711) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> skotia <4653> hdh <2235> egegonei <1096> (5715) kai <2532> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) prov <4314> autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

6:18 h <3588> te <5037> yalassa <2281> anemou <417> megalou <3173> pneontov <4154> (5723) diegeireto <1326> (5743)

6:19 elhlakotev <1643> (5761) oun <3767> wv <5613> stadiouv <4712> eikosi <1501> pente <4002> h <2228> triakonta <5144> yewrousin <2334> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> peripatounta <4043> (5723) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> egguv <1451> tou <3588> ploiou <4143> ginomenon <1096> (5740) kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675)

6:20 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

6:21 hyelon <2309> (5707) oun <3767> labein <2983> (5629) auton <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> euyewv <2112> egeneto <1096> (5633) to <3588> ploion <4143> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eiv <1519> hn <3739> uphgon <5217> (5707)

6:22 th <3588> epaurion <1887> o <3588> oclov <3793> o <3588> esthkwv <2476> (5761) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eidon <3708> (5627) oti <3754> ploiarion <4142> allo <243> ouk <3756> hn <1510> (5713) ekei <1563> ei <1487> mh <3361> en <1520> kai <2532> oti <3754> ou <3756> suneishlyen <4897> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3739> ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> alla <235> monoi <3441> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627)

6:23 alla <243> hlyen <2064> (5627) ploia <4143> ek <1537> tiberiadov <5085> egguv <1451> tou <3588> topou <5117> opou <3699> efagon <5315> (5627) ton <3588> arton <740> eucaristhsantov <2168> (5660) tou <3588> kuriou <2962>

6:24 ote <3753> oun <3767> eiden <1492> (5627) o <3588> oclov <3793> oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) ekei <1563> oude <3761> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> enebhsan <1684> (5627) autoi <846> eiv <1519> ta <3588> ploiaria <4142> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> zhtountev <2212> (5723) ton <3588> ihsoun <2424>

6:25 kai <2532> eurontev <2147> (5631) auton <846> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eipon <2036> (5627) autw <846> rabbi <4461> pote <4219> wde <5602> gegonav <1096> (5754)

6:26 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> zhteite <2212> (5719) me <3165> ouc <3756> oti <3754> eidete <1492> (5627) shmeia <4592> all <235> oti <3754> efagete <5315> (5627) ek <1537> twn <3588> artwn <740> kai <2532> ecortasyhte <5526> (5681)

6:27 ergazesye <2038> (5737) mh <3361> thn <3588> brwsin <1035> thn <3588> apollumenhn <622> (5734) alla <235> thn <3588> brwsin <1035> thn <3588> menousan <3306> (5723) eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> hn <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> umin <5213> dwsei <1325> (5692) touton <5126> gar <1063> o <3588> pathr <3962> esfragisen <4972> (5656) o <3588> yeov <2316>

6:28 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> ti <5101> poiwmen <4160> (5725) ina <2443> ergazwmeya <2038> (5741) ta <3588> erga <2041> tou <3588> yeou <2316>

6:29 apekriyh <611> (5662) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> ergon <2041> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) eiv <1519> on <3739> apesteilen <649> (5656) ekeinov <1565>

6:30 eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> ti <5101> oun <3767> poieiv <4160> (5719) su <4771> shmeion <4592> ina <2443> idwmen <1492> (5632) kai <2532> pisteuswmen <4100> (5661) soi <4671> ti <5101> ergazh <2038> (5736)

6:31 oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> to <3588> manna <3131> efagon <5315> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048> kaywv <2531> estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> edwken <1325> (5656) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

6:32 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mwushv <3475> edwken <1325> (5656) umin <5213> ton <3588> arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> all <235> o <3588> pathr <3962> mou <3450> didwsin <1325> (5719) umin <5213> ton <3588> arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> ton <3588> alhyinon <228>

6:33 o <3588> gar <1063> artov <740> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> katabainwn <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> zwhn <2222> didouv <1325> (5723) tw <3588> kosmw <2889>

6:34 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> kurie <2962> pantote <3842> dov <1325> (5628) hmin <2254> ton <3588> arton <740> touton <5126>

6:35 eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> thv <3588> zwhv <2222> o <3588> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> eme <1691> ou <3756> mh <3361> peinash <3983> (5661) kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ou <3756> mh <3361> diqhsei <1372> (5692) pwpote <4455>

6:36 all <235> eipon <2036> (5627) umin <5213> oti <3754> kai <2532> ewrakate <3708> (5758) [me] <3165> kai <2532> ou <3756> pisteuete <4100> (5719)

6:37 pan <3956> o <3739> didwsin <1325> (5719) moi <3427> o <3588> pathr <3962> prov <4314> eme <1691> hxei <2240> (5692) kai <2532> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> me <3165> ou <3756> mh <3361> ekbalw <1544> (5632) exw <1854>

6:38 oti <3754> katabebhka <2597> (5758) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> ouc <3756> ina <2443> poiw <4160> (5725) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

6:39 touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ina <2443> pan <3956> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> mh <3361> apolesw <622> (5661) ex <1537> autou <846> alla <235> anasthsw <450> (5692) auto <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:40 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> ina <2443> pav <3956> o <3588> yewrwn <2334> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> anasthsw <450> (5692) auton <846> egw <1473> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:41 egogguzon <1111> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> autou <846> oti <3754> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> katabav <2597> (5631) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

6:42 kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwshf <2501> ou <3739> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> pwv <4459> nun <3568> legei <3004> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabebhka <2597> (5758)

6:43 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mh <3361> gogguzete <1111> (5720) met <3326> allhlwn <240>

6:44 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> o <3588> pathr <3962> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> elkush <1670> (5661) auton <846> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:45 estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> esontai <1510> (5704) pantev <3956> didaktoi <1318> yeou <2316> pav <3956> o <3588> akousav <191> (5660) para <3844> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> maywn <3129> (5631) ercetai <2064> (5736) prov <4314> eme <1691>

6:46 ouc <3756> oti <3754> ton <3588> patera <3962> ewraken <3708> (5758) tiv <5100> ei <1487> mh <3361> o <3588> wn <1510> (5752) para <3844> [tou] <3588> yeou <2316> outov <3778> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962>

6:47 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:48 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> thv <3588> zwhv <2222>

6:49 oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> efagon <5315> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048> to <3588> manna <3131> kai <2532> apeyanon <599> (5627)

6:50 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabainwn <2597> (5723) ina <2443> tiv <5100> ex <1537> autou <846> fagh <5315> (5632) kai <2532> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

6:51 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> zwn <2198> (5723) o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ean <1437> tiv <5100> fagh <5315> (5632) ek <1537> toutou <5127> tou <3588> artou <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> o <3588> artov <740> de <1161> on <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) h <3588> sarx <4561> mou <3450> estin <1510> (5748) uper <5228> thv <3588> tou <3588> kosmou <2889> zwhv <2222>

6:52 emaconto <3164> (5711) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> oi <3588> ioudaioi <2453> legontev <3004> (5723) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) outov <3778> hmin <2254> dounai <1325> (5629) thn <3588> sarka <4561> [autou] <846> fagein <5315> (5629)

6:53 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> faghte <5315> (5632) thn <3588> sarka <4561> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kai <2532> pihte <4095> (5632) autou <846> to <3588> aima <129> ouk <3756> ecete <2192> (5719) zwhn <2222> en <1722> eautoiv <1438>

6:54 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:55 h <3588> gar <1063> sarx <4561> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) brwsiv <1035> kai <2532> to <3588> aima <129> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) posiv <4213>

6:56 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> en <1722> emoi <1698> menei <3306> (5719) kagw <2504> en <1722> autw <846>

6:57 kaywv <2531> apesteilen <649> (5656) me <3165> o <3588> zwn <2198> (5723) pathr <3962> kagw <2504> zw <2198> (5719) dia <1223> ton <3588> patera <3962> kai <2532> o <3588> trwgwn <5176> (5723) me <3165> kakeinov <2548> zhsei <2198> (5692) di <1223> eme <1691>

6:58 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ex <1537> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ou <3756> kaywv <2531> efagon <5315> (5627) oi <3588> paterev <3962> kai <2532> apeyanon <599> (5627) o <3588> trwgwn <5176> (5723) touton <5126> ton <3588> arton <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

6:59 tauta <5023> eipen <2036> (5627) en <1722> sunagwgh <4864> didaskwn <1321> (5723) en <1722> kafarnaoum <2584>

6:60 polloi <4183> oun <3767> akousantev <191> (5660) ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> eipan <3004> (5627) sklhrov <4642> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) autou <846> akouein <191> (5721)

6:61 eidwv <1492> (5761) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> eautw <1438> oti <3754> gogguzousin <1111> (5719) peri <4012> toutou <5127> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> umav <5209> skandalizei <4624> (5719)

6:62 ean <1437> oun <3767> yewrhte <2334> (5725) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> anabainonta <305> (5723) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> proteron <4386>

6:63 to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) to <3588> zwopoioun <2227> (5723) h <3588> sarx <4561> ouk <3756> wfelei <5623> (5719) ouden <3762> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> egw <1473> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> pneuma <4151> estin <1510> (5748) kai <2532> zwh <2222> estin <1510> (5748)

6:64 all <235> eisin <1510> (5748) ex <1537> umwn <5216> tinev <5100> oi <3739> ou <3756> pisteuousin <4100> (5719) hdei <1492> (5715) gar <1063> ex <1537> archv <746> o <3588> ihsouv <2424> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradwswn <3860> (5694) auton <846>

6:65 kai <2532> elegen <3004> (5707) dia <1223> touto <5124> eirhka <2046> (5758) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) dedomenon <1325> (5772) autw <846> ek <1537> tou <3588> patrov <3962>

6:66 ek <1537> toutou <5127> polloi <4183> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> ouketi <3765> met <3326> autou <846> periepatoun <4043> (5707)

6:67 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> dwdeka <1427> mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> yelete <2309> (5719) upagein <5217> (5721)

6:68 apekriyh <611> (5662) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> prov <4314> tina <5101> apeleusomeya <565> (5695) rhmata <4487> zwhv <2222> aiwniou <166> eceiv <2192> (5719)

6:69 kai <2532> hmeiv <2249> pepisteukamen <4100> (5758) kai <2532> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

6:70 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> egw <1473> umav <5209> touv <3588> dwdeka <1427> exelexamhn <1586> (5668) kai <2532> ex <1537> umwn <5216> eiv <1520> diabolov <1228> estin <1510> (5748)

6:71 elegen <3004> (5707) de <1161> ton <3588> ioudan <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469> outov <3778> gar <1063> emellen <3195> (5707) paradidonai <3860> (5721) auton <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> dwdeka <1427>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA