TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yosua 9:1--10:43

9:1 <02983> yowbyhw <02340> ywxh <06522> yzrph <03669> ynenkh <0567> yrmahw <02850> ytxh <03844> Nwnblh <04136> lwm <0413> la <01419> lwdgh <03220> Myh <02348> Pwx <03605> lkbw <08219> hlpsbw <02022> rhb <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <04428> Myklmh <03605> lk <08085> emsk <01961> yhyw(9:1)

9:1 wv <3739> d <1161> hkousan <191> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> amorraiwn oi <3588> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> oi <3588> en <1722> th <3588> oreinh kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> pedinh kai <2532> oi <3588> en <1722> pash <3956> th <3588> paralia <3882> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> oi <3588> prov <4314> tw <3588> antilibanw kai <2532> oi <3588> cettaioi kai <2532> oi <3588> cananaioi kai <2532> oi <3588> ferezaioi kai <2532> oi <3588> euaioi kai <2532> oi <3588> amorraioi kai <2532> oi <3588> gergesaioi kai <2532> oi <3588> iebousaioi

9:2 P <0259> dxa <06310> hp <03478> larvy <05973> Mew <03091> eswhy <05973> Me <03898> Mxlhl <03162> wdxy <06908> wubqtyw(9:2)

9:2 sunhlyosan <4905> epi <1909> to <3588> auto <846> ekpolemhsai ihsoun <2424> kai <2532> israhl <2474> ama <260> pantev <3956>

9:3 <05857> yelw <03405> wxyryl <03091> eswhy <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <08085> wems <01391> Nwebg <03427> ybsyw(9:3)

9:3 kai <2532> oi <3588> katoikountev gabawn hkousan <191> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kuriov <2962> th <3588> iericw <2410> kai <2532> th <3588> gai

9:4 <06887> Myrrumw <01234> Myeqbmw <01087> Mylb <03196> Nyy <04997> twdanw <02543> Mhyrwmxl <01087> Mylb <08242> Myqv <03947> wxqyw <06737> wryjuyw <01980> wklyw <06195> hmreb <01992> hmh <01571> Mg <06213> wveyw(9:4)

9:4 kai <2532> epoihsan <4160> kai <2532> ge <1065> autoi <846> meta <3326> panourgiav <3834> kai <2532> elyontev <2064> epesitisanto kai <2532> htoimasanto <2090> kai <2532> labontev <2983> sakkouv <4526> palaiouv <3820> epi <1909> twn <3588> onwn <3688> autwn <846> kai <2532> askouv <779> oinou <3631> palaiouv <3820> kai <2532> katerrwgotav apodedemenouv

9:5 <05350> Mydqn <01961> hyh <03001> sby <06720> Mdyu <03899> Mxl <03605> lkw <05921> Mhyle <01087> twlb <08008> twmlvw <07272> Mhylgrb <02921> twaljmw <01087> twlb <05275> twlenw(9:5)

9:5 kai <2532> ta <3588> koila twn <3588> upodhmatwn <5266> autwn <846> kai <2532> ta <3588> sandalia <4547> autwn <846> palaia <3820> kai <2532> katapepelmatwmena en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> pepalaiwmena <3822> epanw <1883> autwn <846> kai <2532> o <3588> artov <740> autwn <846> tou <3588> episitismou <1979> xhrov <3584> kai <2532> eurwtiwn kai <2532> bebrwmenov <977>

9:6 <01285> tyrb <0> wnl <03772> wtrk <06258> htew <0935> wnab <07350> hqwxr <0776> Uram <03478> larvy <0376> sya <0413> law <0413> wyla <0559> wrmayw <01537> lglgh <04264> hnxmh <0413> la <03091> eswhy <0413> la <01980> wklyw(9:6)

9:6 kai <2532> hlyosan <2064> prov <4314> ihsoun <2424> eiv <1519> thn <3588> parembolhn israhl <2474> eiv <1519> galgala kai <2532> eipan prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> israhl <2474> ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113> hkamen <1854> kai <2532> nun <3568> diayesye hmin <1473> diayhkhn <1242>

9:7 <01285> tyrb <03772> Kl <03772> *trka {twrka} <0349> Kyaw <03427> bswy <0859> hta <07130> ybrqb <0194> ylwa <02340> ywxh <0413> la <03478> larvy <0376> sya <0559> *rmayw {wrmayw} (9:7)

9:7 kai <2532> eipan oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> prov <4314> ton <3588> corraion ora <3708> mh <3165> en <1722> emoi <1473> katoikeiv kai <2532> pwv <4459> soi <4771> diaywmai diayhkhn <1242>

9:8 <0935> wabt <0370> Nyamw <0859> Mta <04310> ym <03091> eswhy <0413> Mhla <0559> rmayw <0587> wnxna <05650> Kydbe <03091> eswhy <0413> la <0559> wrmayw(9:8)

9:8 kai <2532> eipan prov <4314> ihsoun <2424> oiketai <3610> sou <4771> esmen <1510> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ihsouv <2424> poyen <4159> este <1510> kai <2532> poyen <4159> paragegonate <3854>

9:9 <04714> Myrumb <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <08089> wems <08085> wnems <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <08034> Msl <05650> Kydbe <0935> wab <03966> dam <07350> hqwxr <0776> Uram <0413> wyla <0559> wrmayw(9:9)

9:9 kai <2532> eipan ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113> sfodra <4970> hkasin <1854> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> akhkoamen <191> gar <1063> to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> en <1722> aiguptw <125>

9:10 <06252> twrtseb <0834> rsa <01316> Nsbh <04428> Klm <05747> gwelw <02809> Nwbsx <04428> Klm <05511> Nwxyol <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <0567> yrmah <04428> yklm <08147> ynsl <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> taw(9:10)

9:10 kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> toiv <3588> basileusin <935> twn <3588> amorraiwn oi <3739> hsan <1510> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> tw <3588> shwn basilei <935> esebwn kai <2532> tw <3588> wg basilei <935> thv <3588> basan ov <3739> katwkei en <1722> astarwy kai <2532> en <1722> edrain

9:11 <01285> tyrb <0> wnl <03772> wtrk <06258> htew <0587> wnxna <05650> Mkydbe <0413> Mhyla <0559> Mtrmaw <07125> Mtarql <01980> wklw <01870> Krdl <06720> hdyu <03027> Mkdyb <03947> wxq <0559> rmal <0776> wnura <03427> ybsy <03605> lkw <02205> wnynyqz <0413> wnyla <0559> wrmayw(9:11)

9:11 kai <2532> akousantev <191> eipan prov <4314> hmav <1473> oi <3588> presbuteroi <4245> hmwn <1473> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065> hmwn <1473> legontev <3004> labete <2983> eautoiv <1438> episitismon <1979> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> kai <2532> poreuyhte <4198> eiv <1519> sunanthsin <4877> autwn <846> kai <2532> ereite prov <4314> autouv <846> oiketai <3610> sou <4771> esmen <1510> kai <2532> nun <3568> diayesye hmin <1473> diayhkhn <1242>

9:12 <05350> Mydqn <01961> hyhw <03001> sby <02009> hnh <06258> htew <0413> Mkyla <01980> tkll <03318> wntau <03117> Mwyb <01004> wnytbm <0854> wta <06679> wndyjuh <02525> Mx <03899> wnmxl <02088> hz(9:12)

9:12 outoi <3778> oi <3588> artoi <740> yermouv efwdiasyhmen autouv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> exhlyomen <1831> paragenesyai <3854> prov <4314> umav <4771> nun <3568> de <1161> exhranyhsan <3583> kai <2532> gegonasin <1096> bebrwmenoi <977>

9:13 <03966> dam <01870> Krdh <07230> brm <01086> wlb <05275> wnylenw <08008> wnytwmlv <0428> hlaw <01234> weqbth <02009> hnhw <02319> Mysdx <04390> wnalm <0834> rsa <03196> Nyyh <04997> twdan <0428> hlaw(9:13)

9:13 kai <2532> outoi <3778> oi <3588> askoi <779> tou <3588> oinou <3631> ouv <3739> eplhsamen kainouv <2537> kai <2532> outoi <3778> errwgasin <4486> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> hmwn <1473> kai <2532> ta <3588> upodhmata <5266> hmwn <1473> pepalaiwtai <3822> apo <575> thv <3588> pollhv <4183> odou <3598> sfodra <4970>

9:14 <07592> wlas <03808> al <03068> hwhy <06310> yp <0853> taw <06718> Mdyum <0582> Mysnah <03947> wxqyw(9:14)

9:14 kai <2532> elabon <2983> oi <3588> arcontev <758> tou <3588> episitismou <1979> autwn <846> kai <2532> kurion <2962> ouk <3364> ephrwthsan

9:15 <05712> hdeh <05387> yayvn <0> Mhl <07650> websyw <02421> Mtwyxl <01285> tyrb <0> Mhl <03772> trkyw <07965> Mwls <03091> eswhy <0> Mhl <06213> veyw(9:15)

9:15 kai <2532> epoihsen <4160> ihsouv <2424> prov <4314> autouv <846> eirhnhn <1515> kai <2532> dieyeto prov <4314> autouv <846> diayhkhn <1242> tou <3588> diaswsai <1295> autouv <846> kai <2532> wmosan autoiv <846> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> sunagwghv <4864>

9:16 <03427> Mybsy <01992> Mh <07130> wbrqbw <0413> wyla <01992> Mh <07138> Mybrq <03588> yk <08085> wemsyw <01285> tyrb <0> Mhl <03772> wtrk <0834> rsa <0310> yrxa <03117> Mymy <07969> tsls <07097> huqm <01961> yhyw(9:16)

9:16 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> meta <3326> to <3588> diayesyai prov <4314> autouv <846> diayhkhn <1242> hkousan <191> oti <3754> egguyen autwn <846> eisin <1510> kai <2532> oti <3754> en <1722> autoiv <846> katoikousin

9:17 <07157> Myrey <0> tyrqw <0881> twrabw <03716> hrypkhw <01391> Nwebg <05892> Mhyrew <07992> ysylsh <03117> Mwyb <05892> Mhyre <0413> la <0935> wabyw <03478> larvy <01121> ynb <05265> weoyw(9:17)

9:17 kai <2532> aphran <522> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> ai <3588> de <1161> poleiv <4172> autwn <846> gabawn kai <2532> kefira kai <2532> bhrwy kai <2532> poliv <4172> iarin

9:18 <05387> Myayvnh <05921> le <05712> hdeh <03605> lk <03885> wnlyw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb <05712> hdeh <05387> yayvn <0> Mhl <07650> websn <03588> yk <03478> larvy <01121> ynb <05221> Mwkh <03808> alw(9:18)

9:18 kai <2532> ouk <3364> emacesanto <3164> autoiv <846> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> oti <3754> wmosan autoiv <846> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> diegoggusan <1234> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> epi <1909> toiv <3588> arcousin <758>

9:19 <0> Mhb <05060> egnl <03201> lkwn <03808> al <06258> htew <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb <0> Mhl <07650> wnebsn <0587> wnxna <05712> hdeh <03605> lk <0413> la <05387> Myayvnh <03605> lk <0559> wrmayw(9:19)

9:19 kai <2532> eipan oi <3588> arcontev <758> pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> hmeiv <1473> wmosamen autoiv <846> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> ou <3364> dunhsomeya <1410> aqasyai <680> autwn <846>

9:20 <0> Mhl <07650> wnebsn <0834> rsa <07621> hewbsh <05921> le <07110> Puq <05921> wnyle <01961> hyhy <03808> alw <0853> Mtwa <02421> hyxhw <0> Mhl <06213> hven <02063> taz(9:20)

9:20 touto <3778> poihsomen <4160> zwgrhsai <2221> autouv <846> kai <2532> peripoihsomeya autouv <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> kay <2596> hmwn <1473> orgh <3709> dia <1223> ton <3588> orkon <3727> on <3739> wmosamen autoiv <846>

9:21 <05387> Myayvnh <0> Mhl <01696> wrbd <0834> rsak <05712> hdeh <03605> lkl <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjx <01961> wyhyw <02421> wyxy <05387> Myayvnh <0413> Mhyla <0559> wrmayw(9:21)

9:21 zhsontai <2198> kai <2532> esontai <1510> xulokopoi kai <2532> udroforoi pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> kayaper <2509> eipan autoiv <846> oi <3588> arcontev <758>

9:22 <03427> Mybsy <07130> wnbrqb <0859> Mtaw <03966> dam <04480> Mkm <0587> wnxna <07350> Myqwxr <0559> rmal <0853> wnta <07411> Mtymr <04100> hml <0559> rmal <0413> Mhyla <01696> rbdyw <03091> eswhy <0> Mhl <07121> arqyw(9:22)

9:22 kai <2532> sunekalesen <4779> autouv <846> ihsouv <2424> kai <2532> eipen autoiv <846> dia <1223> ti <5100> parelogisasye <3884> me <1473> legontev <3004> makran <3112> apo <575> sou <4771> esmen <1510> sfodra <4970> umeiv <4771> de <1161> egcwrioi este <1510> twn <3588> katoikountwn en <1722> hmin <1473>

9:23 <0430> yhla <01004> tybl <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjxw <05650> dbe <04480> Mkm <03772> trky <03808> alw <0859> Mta <0779> Myrwra <06258> htew(9:23)

9:23 kai <2532> nun <3568> epikataratoi <1944> este <1510> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> ex <1537> umwn <4771> doulov <1401> oude <3761> xulokopov emoi <1473> kai <2532> tw <3588> yew <2316> mou <1473>

9:24 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> hvenw <06440> Mkynpm <05315> wnytspnl <03966> dam <03372> arynw <06440> Mkynpm <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <0853> ta <08045> dymshlw <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <0> Mkl <05414> ttl <05650> wdbe <04872> hsm <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <0853> ta <05650> Kydbel <05046> dgh <05046> dgh <03588> yk <0559> wrmayw <03091> eswhy <0853> ta <06030> wneyw(9:24)

9:24 kai <2532> apekriyhsan tw <3588> ihsoi <2424> legontev <3004> anhggelh <312> hmin <1473> osa <3745> sunetaxen <4929> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> mwush tw <3588> paidi <3816> autou <846> dounai <1325> umin <4771> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> exoleyreusai hmav <1473> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> katoikountav ep <1909> authv <846> apo <575> proswpou <4383> umwn <4771> kai <2532> efobhyhmen <5399> sfodra <4970> peri <4012> twn <3588> qucwn <5590> hmwn <1473> apo <575> proswpou <4383> umwn <4771> kai <2532> epoihsamen <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778>

9:25 <06213> hve <0> wnl <06213> twvel <05869> Kynyeb <03477> rsykw <02896> bwjk <03027> Kdyb <02005> wnnh <06258> htew(9:25)

9:25 kai <2532> nun <3568> idou <2400> hmeiv <1473> upoceirioi umin <4771> wv <3739> areskei <700> umin <4771> kai <2532> wv <3739> dokei <1380> umin <4771> poihsate <4160> hmin <1473>

9:26 <02026> Mwgrh <03808> alw <03478> larvy <01121> ynb <03027> dym <0853> Mtwa <05337> luyw <03651> Nk <0> Mhl <06213> veyw(9:26)

9:26 kai <2532> epoihsan <4160> autoiv <846> outwv <3778> kai <2532> exeilato <1807> autouv <846> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> ceirwn <5495> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> ouk <3364> aneilon <337> autouv <846>

9:27 P <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03068> hwhy <04196> xbzmlw <05712> hdel <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjx <01931> awhh <03117> Mwyb <03091> eswhy <05414> Mntyw(9:27)

9:27 kai <2532> katesthsen <2525> autouv <846> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> xulokopouv kai <2532> udroforouv pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> kai <2532> tw <3588> yusiasthriw <2379> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> touto <3778> egenonto <1096> oi <3588> katoikountev gabawn xulokopoi kai <2532> udroforoi tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> yeou <2316> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962>

10:1 <07130> Mbrqb <01961> wyhyw <03478> larvy <0854> ta <01391> Nwebg <03427> ybsy <07999> wmylsh <03588> ykw <04428> hklmlw <05857> yel <06213> hve <03651> Nk <04428> hklmlw <03405> wxyryl <06213> hve <0834> rsak <02763> hmyrxyw <05857> yeh <0853> ta <03091> eswhy <03920> dkl <03588> yk <03389> Mlswry <04428> Klm <0139> qdu <0> ynda <08085> emsk <01961> yhyw(10:1)

10:1 wv <3739> de <1161> hkousen <191> adwnibezek basileuv <935> ierousalhm <2419> oti <3754> elaben <2983> ihsouv <2424> thn <3588> gai kai <2532> exwleyreusen authn <846> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> thn <3588> iericw <2410> kai <2532> ton <3588> basilea <935> authv <846> outwv <3778> epoihsan <4160> thn <3588> gai kai <2532> ton <3588> basilea <935> authv <846> kai <2532> oti <3754> automolhsan oi <3588> katoikountev gabawn prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> prov <4314> israhl <2474>

10:2 <01368> Myrbg <0376> hysna <03605> lkw <05857> yeh <04480> Nm <01419> hlwdg <01931> ayh <03588> ykw <04467> hklmmh <05892> yre <0259> txak <01391> Nwebg <01419> hlwdg <05892> rye <03588> yk <03966> dam <03372> waryyw(10:2)

10:2 kai <2532> efobhyhsan <5399> en <1722> autoiv <846> sfodra <4970> hdei gar <1063> oti <3754> megalh <3173> poliv <4172> gabawn wsei <5616> mia <1519> twn <3588> mhtropolewn <3390> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> authv <846> iscuroi <2478>

10:3 <0559> rmal <05700> Nwlge <04428> Klm <01688> rybd <0413> law <03923> sykl <04428> Klm <03309> eypy <0413> law <03412> twmry <04428> Klm <06502> Marp <0413> law <02275> Nwrbx <04428> Klm <01944> Mhwh <0413> la <03389> Mlswry <04428> Klm <0139> qdu <0> ynda <07971> xlsyw(10:3)

10:3 kai <2532> apesteilen <649> adwnibezek basileuv <935> ierousalhm <2419> prov <4314> ailam basilea <935> cebrwn kai <2532> prov <4314> fidwn basilea <935> ierimouy kai <2532> prov <4314> iefya basilea <935> laciv kai <2532> prov <4314> dabir basilea <935> odollam legwn <3004>

10:4 <03478> larvy <01121> ynb <0854> taw <03091> eswhy <0854> ta <07999> hmylsh <03588> yk <01391> Nwebg <0853> ta <05221> hknw <05826> ynrzew <0413> yla <05927> wle(10:4)

10:4 deute <1205> anabhte <305> prov <4314> me <1473> kai <2532> bohyhsate <997> moi <1473> kai <2532> ekpolemhswmen gabawn automolhsan gar <1063> prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

10:5 <05921> hyle <03898> wmxlyw <01391> Nwebg <05921> le <02583> wnxyw <04264> Mhynxm <03605> lkw <01992> Mh <05700> Nwlge <04428> Klm <03923> sykl <04428> Klm <03412> twmry <04428> Klm <02275> Nwrbx <04428> Klm <03389> Mlswry <04428> Klm <0567> yrmah <04428> yklm <02568> tsmx <05927> wleyw <0622> wpoayw(10:5)

10:5 kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> pente <4002> basileiv <935> twn <3588> iebousaiwn basileuv <935> ierousalhm <2419> kai <2532> basileuv <935> cebrwn kai <2532> basileuv <935> ierimouy kai <2532> basileuv <935> laciv kai <2532> basileuv <935> odollam autoi <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autwn <846> kai <2532> periekayisan thn <3588> gabawn kai <2532> exepoliorkoun authn <846>

10:6 <02022> rhh <03427> ybsy <0567> yrmah <04428> yklm <03605> lk <0413> wnyla <06908> wubqn <03588> yk <05826> wnrzew <0> wnl <03467> heyswhw <04120> hrhm <0413> wnyla <05927> hle <05650> Kydbem <03027> Kydy <07503> Prt <0408> la <0559> rmal <01537> hlglgh <04264> hnxmh <0413> la <03091> eswhy <0413> la <01391> Nwebg <0376> ysna <07971> wxlsyw(10:6)

10:6 kai <2532> apesteilan <649> oi <3588> katoikountev gabawn prov <4314> ihsoun <2424> eiv <1519> thn <3588> parembolhn israhl <2474> eiv <1519> galgala legontev <3004> mh <3165> eklushv <1590> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> apo <575> twn <3588> paidwn <3816> sou <4771> anabhyi <305> prov <4314> hmav <1473> to <3588> tacov <5034> kai <2532> exelou <1807> hmav <1473> kai <2532> bohyhson <997> hmin <1473> oti <3754> sunhgmenoi <4863> eisin <1510> ef <1909> hmav <1473> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> amorraiwn oi <3588> katoikountev thn <3588> oreinhn

10:7 P <02428> lyxh <01368> yrwbg <03605> lkw <05973> wme <04421> hmxlmh <05971> Me <03605> lkw <01931> awh <01537> lglgh <04480> Nm <03091> eswhy <05927> leyw(10:7)

10:7 kai <2532> anebh <305> ihsouv <2424> ek <1537> galgalwn autov <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> polemisthv met <3326> autou <846> pav <3956> dunatov <1415> en <1722> iscui <2479>

10:8 <06440> Kynpb <01992> Mhm <0376> sya <05975> dmey <03808> al <05414> Myttn <03027> Kdyb <03588> yk <01992> Mhm <03372> aryt <0408> la <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:8)

10:8 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> ihsoun <2424> mh <3165> fobhyhv <5399> autouv <846> eiv <1519> gar <1063> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> paradedwka <3860> autouv <846> ouc <3364> upoleifyhsetai <5275> ex <1537> autwn <846> ouyeiv <3762> enwpion <1799> umwn <4771>

10:9 <01537> lglgh <04480> Nm <05927> hle <03915> hlylh <03605> lk <06597> Matp <03091> eswhy <0413> Mhyla <0935> abyw(10:9)

10:9 kai <2532> epiparegeneto ep <1909> autouv <846> ihsouv <2424> afnw <869> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> eiseporeuyh <1531> ek <1537> galgalwn

10:10 <04719> hdqm <05704> dew <05825> hqze <05704> de <05221> Mkyw <01032> Nrwx <0> tyb <04609> hlem <01870> Krd <07291> Mpdryw <01391> Nwebgb <01419> hlwdg <04347> hkm <05221> Mkyw <03478> larvy <06440> ynpl <03068> hwhy <02000> Mmhyw(10:10)

10:10 kai <2532> exesthsen <1839> autouv <846> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> sunetriqen <4937> autouv <846> kuriov <2962> suntriqin megalhn <3173> en <1722> gabawn kai <2532> katediwxan <2614> autouv <846> odon <3598> anabasewv wrwnin kai <2532> katekopton <2629> autouv <846> ewv <2193> azhka kai <2532> ewv <2193> makhda

10:11 o <02719> brxb <03478> larvy <01121> ynb <02026> wgrh <0834> rsam <01259> drbh <068> ynbab <04191> wtm <0834> rsa <07227> Mybr <04191> wtmyw <05825> hqze <05704> de <08064> Mymsh <04480> Nm <01419> twldg <068> Mynba <05921> Mhyle <07993> Kylsh <03068> hwhyw <01032> Nrwx <0> tyb <04174> drwmb <01992> Mh <03478> larvy <06440> ynpm <05127> Monb <01961> yhyw(10:11)

10:11 en <1722> tw <3588> de <1161> feugein <5343> autouv <846> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epi <1909> thv <3588> katabasewv <2600> wrwnin kai <2532> kuriov <2962> eperriqen autoiv <846> liyouv <3037> calazhv <5464> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> ewv <2193> azhka kai <2532> egenonto <1096> pleiouv <4183> oi <3588> apoyanontev <599> dia <1223> touv <3588> liyouv <3037> thv <3588> calazhv <5464> h <2228> ouv <3739> apekteinan <615> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> macaira <3162> en <1722> tw <3588> polemw <4171>

10:12 <0357> Nwlya <06010> qmeb <03394> xryw <01826> Mwd <01391> Nwebgb <08121> sms <03478> larvy <05869> ynyel <0559> rmayw <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpl <0567> yrmah <0853> ta <03068> hwhy <05414> tt <03117> Mwyb <03068> hwhyl <03091> eswhy <01696> rbdy <0227> za(10:12)

10:12 tote <5119> elalhsen <2980> ihsouv <2424> prov <4314> kurion <2962> h <3739> hmera <2250> paredwken <3860> o <3588> yeov <2316> ton <3588> amorraion upoceirion israhl <2474> hnika <2259> sunetriqen <4937> autouv <846> en <1722> gabawn kai <2532> sunetribhsan <4937> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> eipen ihsouv <2424> sthtw <2476> o <3588> hliov <2246> kata <2596> gabawn kai <2532> h <3588> selhnh <4582> kata <2596> faragga <5327> ailwn

10:13 <08549> Mymt <03117> Mwyk <0935> awbl <0213> Ua <03808> alw <08064> Mymsh <02677> yuxb <08121> smsh <05975> dmeyw <03477> rsyh <05612> rpo <05921> le <03789> hbwtk <01931> ayh <03808> alh <0341> wybya <01471> ywg <05358> Mqy <05704> de <05975> dme <03394> xryw <08121> smsh <01826> Mdyw(10:13)

10:13 kai <2532> esth <2476> o <3588> hliov <2246> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> en <1722> stasei <4714> ewv <2193> hmunato o <3588> yeov <2316> touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> kai <2532> esth <2476> o <3588> hliov <2246> kata <2596> meson <3319> tou <3588> ouranou <3772> ou <3364> proeporeueto <4313> eiv <1519> dusmav <1424> eiv <1519> telov <5056> hmerav <2250> miav <1519>

10:14 P <03478> larvyl <03898> Mxln <03068> hwhy <03588> yk <0376> sya <06963> lwqb <03068> hwhy <08085> emsl <0310> wyrxaw <06440> wynpl <01931> awhh <03117> Mwyk <01961> hyh <03808> alw(10:14)

10:14 kai <2532> ouk <3364> egeneto <1096> hmera <2250> toiauth <5108> oude <3761> to <3588> proteron <4387> oude <3761> to <3588> escaton <2078> wste <5620> epakousai yeon <2316> anyrwpou <444> oti <3754> kuriov <2962> sunepolemhsen tw <3588> israhl <2474>

10:15 <01537> hlglgh <04264> hnxmh <0413> la <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <07725> bsyw(10:15)

10:15

10:16 <04719> hdqmb <04631> hremb <02244> wabxyw <0428> hlah <04428> Myklmh <02568> tsmx <05127> wonyw(10:16)

10:16 kai <2532> efugon <5343> oi <3588> pente <4002> basileiv <935> outoi <3778> kai <2532> katekrubhsan eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> to <3588> en <1722> makhda

10:17 <04719> hdqmb <04631> hremb <02244> Myabxn <04428> Myklmh <02568> tsmx <04672> waumn <0559> rmal <03091> eswhyl <05046> dgyw(10:17)

10:17 kai <2532> aphggelh tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> eurhntai <2147> oi <3588> pente <4002> basileiv <935> kekrummenoi <2928> en <1722> tw <3588> sphlaiw <4693> tw <3588> en <1722> makhda

10:18 <08104> Mrmsl <0582> Mysna <05921> hyle <06485> wdyqphw <04631> hremh <06310> yp <0413> la <01419> twldg <068> Mynba <01556> wlg <03091> eswhy <0559> rmayw(10:18)

10:18 kai <2532> eipen ihsouv <2424> kulisate liyouv <3037> epi <1909> to <3588> stoma <4750> tou <3588> sphlaiou <4693> kai <2532> katasthsate <2525> andrav <435> fulassein <5442> ep <1909> autouv <846>

10:19 <03027> Mkdyb <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05414> Mntn <03588> yk <05892> Mhyre <0413> la <0935> awbl <05414> Mwntt <0408> la <0853> Mtwa <02179> Mtbnzw <0341> Mkybya <0310> yrxa <07291> wpdr <05975> wdmet <0408> la <0859> Mtaw(10:19)

10:19 umeiv <4771> de <1161> mh <3165> esthkate <2476> katadiwkontev <2614> opisw <3694> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771> kai <2532> katalabete <2638> thn <3588> ouragian autwn <846> kai <2532> mh <3165> afhte eiselyein <1525> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> paredwken <3860> gar <1063> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> hmwn <1473>

10:20 <04013> rubmh <05892> yre <0413> la <0935> wabyw <01992> Mhm <08277> wdrv <08300> Mydyrvhw <08552> Mmt <05704> de <03966> dam <01419> hlwdg <04347> hkm <05221> Mtwkhl <03478> larvy <01121> ynbw <03091> eswhy <03615> twlkk <01961> yhyw(10:20)

10:20 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> katepausen <2664> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> uiov <5207> israhl <2474> koptontev <2875> autouv <846> kophn <2871> megalhn <3173> sfodra <4970> ewv <2193> eiv <1519> telov <5056> kai <2532> oi <3588> diaswzomenoi <1295> dieswyhsan <1295> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> tav <3588> ocurav

10:21 <03956> wnsl <0853> ta <0376> syal <03478> larvy <01121> ynbl <02782> Urx <03808> al <07965> Mwlsb <04719> hdqm <03091> eswhy <0413> la <04264> hnxmh <0413> la <05971> Meh <03605> lk <07725> wbsyw(10:21)

10:21 kai <2532> apestrafh <654> pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> ihsoun <2424> eiv <1519> makhda ugieiv <5199> kai <2532> ouk <3364> egruxen ouyeiv <3762> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> th <3588> glwssh <1100> autou <846>

10:22 <04631> hremh <04480> Nm <0428> hlah <04428> Myklmh <02568> tsmx <0853> ta <0413> yla <03318> wayuwhw <04631> hremh <06310> yp <0853> ta <06605> wxtp <03091> eswhy <0559> rmayw(10:22)

10:22 kai <2532> eipen ihsouv <2424> anoixate <455> to <3588> sphlaion <4693> kai <2532> exagagete <1806> touv <3588> pente <4002> basileiv <935> toutouv <3778> ek <1537> tou <3588> sphlaiou <4693>

10:23 <05700> Nwlge <04428> Klm <0853> ta <03923> sykl <04428> Klm <0853> ta <03412> twmry <04428> Klm <0853> ta <02275> Nwrbx <04428> Klm <0853> ta <03389> Mlswry <04428> Klm <0853> ta <04631> hremh <04480> Nm <0428> hlah <04428> Myklmh <02568> tsmx <0853> ta <0413> wyla <03318> wayuyw <03651> Nk <06213> wveyw(10:23)

10:23 kai <2532> exhgagosan <1806> touv <3588> pente <4002> basileiv <935> ek <1537> tou <3588> sphlaiou <4693> ton <3588> basilea <935> ierousalhm <2419> kai <2532> ton <3588> basilea <935> cebrwn kai <2532> ton <3588> basilea <935> ierimouy kai <2532> ton <3588> basilea <935> laciv kai <2532> ton <3588> basilea <935> odollam

10:24 <06677> Mhyrawu <05921> le <07272> Mhylgr <0853> ta <07760> wmyvyw <07126> wbrqyw <0428> hlah <04428> Myklmh <06677> yrawu <05921> le <07272> Mkylgr <0853> ta <07760> wmyv <07126> wbrq <0854> wta <01980> awklhh <04421> hmxlmh <0582> ysna <07101> ynyuq <0413> la <0559> rmayw <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <0413> la <03091> eswhy <07121> arqyw <03091> eswhy <0413> la <0428> hlah <04428> Myklmh <0853> ta <03318> Mayuwhk <01961> yhyw(10:24)

10:24 kai <2532> epei <1893> exhgagon <1806> autouv <846> prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> sunekalesen <4779> ihsouv <2424> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> touv <3588> enarcomenouv tou <3588> polemou <4171> touv <3588> sumporeuomenouv <4848> autw <846> legwn <3004> autoiv <846> proporeuesye <4313> kai <2532> epiyete <2007> touv <3588> podav <4228> umwn <4771> epi <1909> touv <3588> trachlouv <5137> autwn <846> kai <2532> proselyontev <4334> epeyhkan <2007> touv <3588> podav <4228> autwn <846> epi <1909> touv <3588> trachlouv <5137> autwn <846>

10:25 <0853> Mtwa <03898> Mymxln <0859> Mta <0834> rsa <0341> Mkybya <03605> lkl <03068> hwhy <06213> hvey <03602> hkk <03588> yk <0553> wumaw <02388> wqzx <02865> wtxt <0408> law <03372> waryt <0408> la <03091> eswhy <0413> Mhyla <0559> rmayw(10:25)

10:25 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ihsouv <2424> mh <3165> fobhyhte <5399> autouv <846> mhde <3366> deiliashte <1168> andrizesye <407> kai <2532> iscuete <2480> oti <3754> outwv <3778> poihsei <4160> kuriov <2962> pasi <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> umwn <4771> ouv <3739> umeiv <4771> katapolemeite autouv <846>

10:26 <06153> breh <05704> de <06086> Myueh <05921> le <08518> Mywlt <01961> wyhyw <06086> Myue <02568> hsmx <05921> le <08518> Mltyw <04191> Mtymyw <03651> Nk <0310> yrxa <03091> eswhy <05221> Mkyw(10:26)

10:26 kai <2532> apekteinen <615> autouv <846> ihsouv <2424> kai <2532> ekremasen autouv <846> epi <1909> pente <4002> xulwn <3586> kai <2532> hsan <1510> kremamenoi epi <1909> twn <3588> xulwn <3586> ewv <2193> esperav <2073>

10:27 P <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mue <05704> de <04631> hremh <06310> yp <05921> le <01419> twldg <068> Mynba <07760> wmvyw <08033> Ms <02244> wabxn <0834> rsa <04631> hremh <0413> la <07993> Mklsyw <06086> Myueh <05921> lem <03381> Mwdyryw <03091> eswhy <06680> hwu <08121> smsh <0935> awb <06256> tel <01961> yhyw(10:27)

10:27 kai <2532> egenhyh <1096> prov <4314> hliou <2246> dusmav <1424> eneteilato <1781> ihsouv <2424> kai <2532> kayeilon <2507> autouv <846> apo <575> twn <3588> xulwn <3586> kai <2532> erriqan autouv <846> eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> eiv <1519> o <3739> katefugosan <2703> ekei <1563> kai <2532> epekulisan liyouv <3037> epi <1909> to <3588> sphlaion <4693> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

10:28 <03405> wxyry <04428> Klml <06213> hve <0834> rsak <04719> hdqm <04428> Klml <06213> veyw <08300> dyrv <07604> ryash <03808> al <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <0853> Mtwa <02763> Mrxh <04428> hklm <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hkyw <01931> awhh <03117> Mwyb <03091> eswhy <03920> dkl <04719> hdqm <0853> taw(10:28)

10:28 kai <2532> thn <3588> makhda elabosan <2983> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> efoneusan <5407> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> exwleyreusan pan <3956> empneon en <1722> auth <846> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> en <1722> auth <846> oudeiv <3762> diaseswsmenov <1295> kai <2532> diapefeugwv <1309> kai <2532> epoihsan <4160> tw <3588> basilei <935> makhda on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> tw <3588> basilei <935> iericw <2410>

10:29 <03841> hnbl <05973> Me <03898> Mxlyw <03841> hnbl <04719> hdqmm <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <05674> rbeyw(10:29)

10:29 kai <2532> aphlyen <565> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> met <3326> autou <846> ek <1537> makhda eiv <1519> lebna kai <2532> epoliorkei lebna

10:30 o <03405> wxyry <04428> Klml <06213> hve <0834> rsak <04428> hklml <06213> veyw <08300> dyrv <0> hb <07604> ryash <03808> al <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hkyw <04428> hklm <0853> taw <03478> larvy <03027> dyb <0853> htwa <01571> Mg <03068> hwhy <05414> Ntyw(10:30)

10:30 kai <2532> paredwken <3860> authn <846> kuriov <2962> eiv <1519> ceirav <5495> israhl <2474> kai <2532> elabon <2983> authn <846> kai <2532> ton <3588> basilea <935> authv <846> kai <2532> efoneusan <5407> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> pan <3956> empneon en <1722> auth <846> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> en <1722> auth <846> oude <3761> eiv <1519> diaseswsmenov <1295> kai <2532> diapefeugwv <1309> kai <2532> epoihsan <4160> tw <3588> basilei <935> authv <846> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> tw <3588> basilei <935> iericw <2410>

10:31 <0> hb <03898> Mxlyw <05921> hyle <02583> Nxyw <03923> hsykl <03841> hnblm <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <05674> rbeyw(10:31)

10:31 kai <2532> aphlyen <565> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> met <3326> autou <846> ek <1537> lebna eiv <1519> laciv kai <2532> periekayisen authn <846> kai <2532> epoliorkei authn <846>

10:32 P <03841> hnbll <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hkyw <08145> ynsh <03117> Mwyb <03920> hdklyw <03478> larvy <03027> dyb <03923> sykl <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw(10:32)

10:32 kai <2532> paredwken <3860> kuriov <2962> thn <3588> laciv eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> israhl <2474> kai <2532> elaben <2983> authn <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> deutera <1208> kai <2532> efoneusan <5407> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> exwleyreusan authn <846> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> thn <3588> lebna

10:33 <08300> dyrv <0> wl <07604> ryash <01115> ytlb <05704> de <05971> wme <0853> taw <03091> eswhy <05221> whkyw <03923> sykl <0853> ta <05826> rzel <01507> rzg <04428> Klm <02036> Mrh <05927> hle <0227> za(10:33)

10:33 tote <5119> anebh <305> ailam basileuv <935> gazer bohyhswn <997> th <3588> laciv kai <2532> epataxen <3960> auton <846> ihsouv <2424> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> ton <3588> laon <2992> autou <846> ewv <2193> tou <3588> mh <3165> kataleifyhnai <2641> autwn <846> seswsmenon <4982> kai <2532> diapefeugota <1309>

10:34 <05921> hyle <03898> wmxlyw <05921> hyle <02583> wnxyw <05700> hnlge <03923> syklm <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <05674> rbeyw(10:34)

10:34 kai <2532> aphlyen <565> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> met <3326> autou <846> ek <1537> laciv eiv <1519> odollam kai <2532> periekayisen authn <846> kai <2532> epoliorkhsen authn <846>

10:35 P <03923> sykll <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <02763> Myrxh <01931> awhh <03117> Mwyb <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hwkyw <01931> awhh <03117> Mwyb <03920> hwdklyw(10:35)

10:35 kai <2532> paredwken <3860> authn <846> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> israhl <2474> kai <2532> elaben <2983> authn <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> efoneusen <5407> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> pan <3956> empneon en <1722> auth <846> efoneusan <5407> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> th <3588> laciv

10:36 <05921> hyle <03898> wmxlyw <02275> hnwrbx <05700> hnwlgem <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <05927> leyw(10:36)

10:36 kai <2532> aphlyen <565> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> met <3326> autou <846> eiv <1519> cebrwn kai <2532> periekayisen authn <846>

10:37 o <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <0853> htwa <02763> Mrxyw <05700> Nwlgel <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <08300> dyrv <07604> ryash <03808> al <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <05892> hyre <03605> lk <0853> taw <04428> hklm <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hwkyw <03920> hwdklyw(10:37)

10:37 kai <2532> epataxen <3960> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> pan <3956> empneon osa <3745> hn <1510> en <1722> auth <846> ouk <3364> hn <1510> diaseswsmenov <1295> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> thn <3588> odollam exwleyreusan authn <846> kai <2532> osa <3745> hn <1510> en <1722> auth <846>

10:38 <05921> hyle <03898> Mxlyw <01688> hrbd <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <07725> bsyw(10:38)

10:38 kai <2532> apestreqen <654> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> eiv <1519> dabir kai <2532> perikayisantev authn <846>

10:39 <04428> hklmlw <03841> hnbll <06213> hve <0834> rsakw <04428> hklmlw <01688> hrbdl <06213> hve <03651> Nk <02275> Nwrbxl <06213> hve <0834> rsak <08300> dyrv <07604> ryash <03808> al <0> hb <0834> rsa <05315> spn <03605> lk <0853> ta <02763> wmyrxyw <02719> brx <06310> ypl <05221> Mwkyw <05892> hyre <03605> lk <0853> taw <04428> hklm <0853> taw <03920> hdklyw(10:39)

10:39 elabon <2983> authn <846> kai <2532> ton <3588> basilea <935> authv <846> kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> kai <2532> epataxan <3960> authn <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> exwleyreusan authn <846> kai <2532> pan <3956> empneon en <1722> auth <846> kai <2532> ou <3364> katelipon <2641> auth <846> oudena <3762> diaseswsmenon <1295> on <3739> tropon <5158> epoihsan <4160> thn <3588> cebrwn kai <2532> tw <3588> basilei <935> authv <846> outwv <3778> epoihsan <4160> th <3588> dabir kai <2532> tw <3588> basilei <935> authv <846>

10:40 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <02763> Myrxh <05397> hmsnh <03605> lk <0853> taw <08300> dyrv <07604> ryash <03808> al <04428> Mhyklm <03605> lk <0853> taw <0794> twdsahw <08219> hlpshw <05045> bgnhw <02022> rhh <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <03091> eswhy <05221> hkyw(10:40)

10:40 kai <2532> epataxen <3960> ihsouv <2424> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> oreinhv kai <2532> thn <3588> nageb kai <2532> thn <3588> pedinhn kai <2532> thn <3588> ashdwy kai <2532> touv <3588> basileiv <935> authv <846> ou <3364> katelipon <2641> autwn <846> seswsmenon <4982> kai <2532> pan <3956> empneon zwhv <2222> exwleyreusen on <3739> tropon <5158> eneteilato <1781> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>

10:41 <01391> Nwebg <05704> dew <01657> Nsg <0776> Ura <03605> lk <0853> taw <05804> hze <05704> dew <06947> enrb <0> sdqm <03091> eswhy <05221> Mkyw(10:41)

10:41 apo <575> kadhv barnh ewv <2193> gazhv <1047> pasan <3956> thn <3588> gosom ewv <2193> thv <3588> gabawn

10:42 <03478> larvyl <03898> Mxln <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <03588> yk <0259> txa <06471> Mep <03091> eswhy <03920> dkl <0776> Mura <0853> taw <0428> hlah <04428> Myklmh <03605> lk <0853> taw(10:42)

10:42 kai <2532> pantav <3956> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> epataxen <3960> ihsouv <2424> eiv <1519> apax <530> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> sunepolemei tw <3588> israhl <2474>

10:43 P <01537> hlglgh <04264> hnxmh <0413> la <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03091> eswhy <07725> bsyw(10:43)

10:43TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA