TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 113:1--118:29

113:1 <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01984> wllh <03068> hwhy <05650> ydbe <01984> wllh <03050> hy <01984> wllh(113:1)

113:1 (112:1) allhlouia <239> aineite <134> paidev <3816> kurion <2962> aineite <134> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962>

113:2 <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy(113:2)

113:2 (112:2) eih <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> euloghmenon <2127> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>

113:3 <03068> hwhy <08034> Ms <01984> llhm <03996> wawbm <05704> de <08121> sms <04217> xrzmm(113:3)

113:3 (112:3) apo <575> anatolwn <395> hliou <2246> mecri <3360> dusmwn <1424> aineite <134> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962>

113:4 <03519> wdwbk <08064> Mymsh <05921> le <03068> hwhy <01471> Mywg <03605> lk <05921> le <07311> Mr(113:4)

113:4 (112:4) uqhlov <5308> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> o <3588> kuriov <2962> epi <1909> touv <3588> ouranouv <3772> h <3588> doxa <1391> autou <846>

113:5 <03427> tbsl <01361> yhybgmh <0430> wnyhla <03068> hwhyk <04310> ym(113:5)

113:5 (112:5) tiv <5100> wv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> o <3588> en <1722> uqhloiv <5308> katoikwn

113:6 <0776> Urabw <08064> Mymsb <07200> twarl <08213> ylypsmh(113:6)

113:6 (112:6) kai <2532> ta <3588> tapeina <5011> eforwn en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> en <1722> th <3588> gh <1065>

113:7 <034> Nwyba <07311> Myry <0830> tpsam <01800> ld <06083> rpem <06965> ymyqm(113:7)

113:7 (112:7) o <3588> egeirwn <1453> apo <575> ghv <1065> ptwcon <4434> kai <2532> apo <575> kopriav <2874> anuqwn penhta <3993>

113:8 <05971> wme <05081> ybydn <05973> Me <05081> Mybydn <05973> Me <03427> ybyswhl(113:8)

113:8 (112:8) tou <3588> kayisai <2523> auton <846> meta <3326> arcontwn <758> meta <3326> arcontwn <758> laou <2992> autou <846>

113:9 <03050> hy <01984> wllh <08056> hxmv <01121> Mynbh <0517> Ma <01004> tybh <06135> trqe <03427> ybyswm(113:9)

113:9 (112:9) o <3588> katoikizwn steiran en <1722> oikw <3624> mhtera <3384> teknwn <5043> eufrainomenhn <2165>

114:1 <03937> zel <05971> Mem <03290> bqey <01004> tyb <04714> Myrumm <03478> larvy <03318> taub(114:1)

114:1 (113:1) allhlouia <239> en <1722> exodw <1841> israhl <2474> ex <1537> aiguptou <125> oikou <3624> iakwb <2384> ek <1537> laou <2992> barbarou <915>

114:2 <04475> wytwlsmm <03478> larvy <06944> wsdql <03063> hdwhy <01961> htyh(114:2)

114:2 (113:2) egenhyh <1096> ioudaia <2449> agiasma autou <846> israhl <2474> exousia <1849> autou <846>

114:3 <0268> rwxal <05437> boy <03383> Ndryh <05127> onyw <07200> har <03220> Myh(114:3)

114:3 (113:3) h <3588> yalassa <2281> eiden <3708> kai <2532> efugen <5343> o <3588> iordanhv <2446> estrafh <4762> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

114:4 <06629> Nau <01121> ynbk <01389> twebg <0352> Mylyak <07540> wdqr <02022> Myrhh(114:4)

114:4 (113:4) ta <3588> orh <3735> eskirthsan <4640> wsei <5616> krioi kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> wv <3739> arnia <721> probatwn <4263>

114:5 <0268> rwxal <05437> bot <03383> Ndryh <05127> ownt <03588> yk <03220> Myh <0> Kl <04100> hm(114:5)

114:5 (113:5) ti <5100> soi <4771> estin <1510> yalassa <2281> oti <3754> efugev <5343> kai <2532> soi <4771> iordanh <2446> oti <3754> anecwrhsav <402> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

114:6 <06629> Nau <01121> ynbk <01389> twebg <0352> Mylyak <07540> wdqrt <02022> Myrhh(114:6)

114:6 (113:6) ta <3588> orh <3735> oti <3754> eskirthsate <4640> wsei <5616> krioi kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> wv <3739> arnia <721> probatwn <4263>

114:7 <03290> bqey <0433> hwla <06440> ynplm <0776> Ura <02342> ylwx <0113> Nwda <06440> ynplm(114:7)

114:7 (113:7) apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> esaleuyh <4531> h <3588> gh <1065> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384>

114:8 <04325> Mym <04599> wnyeml <02496> symlx <04325> Mym <098> Mga <06697> rwuh <02015> ykphh(114:8)

114:8 (113:8) tou <3588> streqantov <4762> thn <3588> petran <4073> eiv <1519> limnav <3041> udatwn <5204> kai <2532> thn <3588> akrotomon eiv <1519> phgav <4077> udatwn <5204>

115:1 <0571> Ktma <05921> le <02617> Kdox <05921> le <03519> dwbk <05414> Nt <08034> Kmsl <03588> yk <0> wnl <03808> al <03068> hwhy <0> wnl <03808> al(115:1)

115:1 (113:9) mh <3165> hmin <1473> kurie <2962> mh <3165> hmin <1473> all <235> h <2228> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> dov <1325> doxan <1391> epi <1909> tw <3588> eleei <1656> sou <4771> kai <2532> th <3588> alhyeia <225> sou <4771>

115:2 <0430> Mhyhla <04994> an <0346> hya <01471> Mywgh <0559> wrmay <04100> hml(115:2)

115:2 (113:10) mhpote <3379> eipwsin ta <3588> eynh <1484> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> autwn <846>

115:3 <06213> hve <02654> Upx <0834> rsa <03605> lk <08064> Mymsb <0430> wnyhlaw(115:3)

115:3 (113:11) o <3588> de <1161> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> anw <507> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> en <1722> th <3588> gh <1065> panta <3956> osa <3745> hyelhsen <2309> epoihsen <4160>

115:4 <0120> Mda <03027> ydy <04639> hvem <02091> bhzw <03701> Pok <06091> Mhybue(115:4)

115:4 (113:12) ta <3588> eidwla <1497> twn <3588> eynwn <1484> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> erga <2041> ceirwn <5495> anyrwpwn <444>

115:5 <07200> wary <03808> alw <01992> Mhl <05869> Mynye <01696> wrbdy <03808> alw <01992> Mhl <06310> hp(115:5)

115:5 (113:13) stoma <4750> ecousin <2192> kai <2532> ou <3364> lalhsousin <2980> ofyalmouv <3788> ecousin <2192> kai <2532> ouk <3364> oqontai <3708>

115:6 <07306> Nwxyry <03808> alw <0> Mhl <0639> Pa <08085> wemsy <03808> alw <0> Mhl <0241> Mynza(115:6)

115:6 (113:14) wta <3775> ecousin <2192> kai <2532> ouk <3364> akousontai <191> rinav ecousin <2192> kai <2532> ouk <3364> osfranyhsontai

115:7 <01627> Mnwrgb <01897> wghy <03808> al <01980> wklhy <03808> alw <07272> Mhylgr <04184> Nwsymy <03808> alw <03027> Mhydy(115:7)

115:7 (113:15) ceirav <5495> ecousin <2192> kai <2532> ou <3364> qhlafhsousin <5584> podav <4228> ecousin <2192> kai <2532> ou <3364> peripathsousin <4043> ou <3364> fwnhsousin <5455> en <1722> tw <3588> laruggi <2995> autwn <846>

115:8 <0> Mhb <0982> xjb <0834> rsa <03605> lk <06213> Mhyve <01961> wyhy <03644> Mhwmk(115:8)

115:8 (113:16) omoioi <3664> autoiv <846> genointo <1096> oi <3588> poiountev <4160> auta <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> pepoiyotev <3982> ep <1909> autoiv <846>

115:9 <01931> awh <04043> Mngmw <05828> Mrze <03068> hwhyb <0982> xjb <03478> larvy(115:9)

115:9 (113:17) oikov <3624> israhl <2474> hlpisen <1679> epi <1909> kurion <2962> bohyov <998> autwn <846> kai <2532> uperaspisthv autwn <846> estin <1510>

115:10 <01931> awh <04043> Mngmw <05828> Mrze <03068> hwhyb <0982> wxjb <0175> Nrha <01004> tyb(115:10)

115:10 (113:18) oikov <3624> aarwn <2> hlpisen <1679> epi <1909> kurion <2962> bohyov <998> autwn <846> kai <2532> uperaspisthv autwn <846> estin <1510>

115:11 <01931> awh <04043> Mngmw <05828> Mrze <03068> hwhyb <0982> wxjb <03068> hwhy <03373> yary(115:11)

115:11 (113:19) oi <3588> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> hlpisan <1679> epi <1909> kurion <2962> bohyov <998> autwn <846> kai <2532> uperaspisthv autwn <846> estin <1510>

115:12 <0175> Nrha <01004> tyb <0853> ta <01288> Krby <03478> larvy <01004> tyb <0853> ta <01288> Krby <01288> Krby <02142> wnrkz <03068> hwhy(115:12)

115:12 (113:20) kuriov <2962> emnhsyh <3403> hmwn <1473> kai <2532> euloghsen <2127> hmav <1473> euloghsen <2127> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> euloghsen <2127> ton <3588> oikon <3624> aarwn <2>

115:13 <01419> Myldgh <05973> Me <06996> Mynjqh <03068> hwhy <03373> yary <01288> Krby(115:13)

115:13 (113:21) euloghsen <2127> touv <3588> foboumenouv <5399> ton <3588> kurion <2962> touv <3588> mikrouv <3398> meta <3326> twn <3588> megalwn <3173>

115:14 <01121> Mkynb <05921> lew <05921> Mkyle <05921> Mkyle <03068> hwhy <03254> Poy(115:14)

115:14 (113:22) prosyeih <4369> kuriov <2962> ef <1909> umav <4771> ef <1909> umav <4771> kai <2532> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> umwn <4771>

115:15 <0776> Uraw <08064> Myms <06213> hve <03068> hwhyl <0859> Mta <01288> Mykwrb(115:15)

115:15 (113:23) euloghmenoi <2127> umeiv <4771> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> poihsanti <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065>

115:16 <0120> Mda <01121> ynbl <05414> Ntn <0776> Urahw <03068> hwhyl <08064> Myms <08064> Mymsh(115:16)

115:16 (113:24) o <3588> ouranov <3772> tou <3588> ouranou <3772> tw <3588> kuriw <2962> thn <3588> de <1161> ghn <1065> edwken <1325> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

115:17 <01745> hmwd <03381> ydry <03605> lk <03808> alw <03050> hy <01984> wllhy <04191> Mytmh <03808> al(115:17)

115:17 (113:25) ouc <3364> oi <3588> nekroi <3498> ainesousin <134> se <4771> kurie <2962> oude <3761> pantev <3956> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> adou <86>

115:18 <03050> hy <01984> wllh <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <03050> hy <01288> Krbn <0587> wnxnaw(115:18)

115:18 (113:26) all <235> hmeiv <1473> oi <3588> zwntev <2198> euloghsomen <2127> ton <3588> kurion <2962> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>

116:1 <08469> ynwnxt <06963> ylwq <0853> ta <03068> hwhy <08085> emsy <03588> yk <0157> ytbha(116:1)

116:1 (114:1) allhlouia <239> hgaphsa <25> oti <3754> eisakousetai <1522> kuriov <2962> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

116:2 <07121> arqa <03117> ymybw <0> yl <0241> wnza <05186> hjh <03588> yk(116:2)

116:2 (114:2) oti <3754> eklinen <2827> to <3588> ouv <3775> autou <846> emoi <1473> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> mou <1473> epikalesomai

116:3 <04672> auma <03015> Nwgyw <06869> hru <04672> ynwaum <07585> lwas <04712> yrumw <04194> twm <02256> ylbx <0661> ynwppa(116:3)

116:3 (114:3) periescon <4023> me <1473> wdinev <5604> yanatou <2288> kindunoi <2794> adou <86> eurosan <2147> me <1473> yliqin <2347> kai <2532> odunhn <3601> euron <2147>

116:4 <05315> yspn <04422> hjlm <03068> hwhy <0577> hna <07121> arqa <03068> hwhy <08034> Msbw(116:4)

116:4 (114:4) kai <2532> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> epekalesamhn w <3588> kurie <2962> rusai thn <3588> quchn <5590> mou <1473>

116:5 <07355> Mxrm <0430> wnyhlaw <06662> qyduw <03068> hwhy <02587> Nwnx(116:5)

116:5 (114:5) elehmwn <1655> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> dikaiov <1342> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> elea

116:6 <03467> eyswhy <0> ylw <01809> ytwld <03068> hwhy <06612> Myatp <08104> rms(116:6)

116:6 (114:6) fulasswn <5442> ta <3588> nhpia <3516> o <3588> kuriov <2962> etapeinwyhn <5013> kai <2532> eswsen <4982> me <1473>

116:7 <05921> ykyle <01580> lmg <03068> hwhy <03588> yk <04496> ykyxwnml <05315> yspn <07725> ybws(116:7)

116:7 (114:7) epistreqon <1994> h <3588> quch <5590> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> anapausin <372> sou <4771> oti <3754> kuriov <2962> euhrgethsen <2109> se <4771>

116:8 <01762> yxdm <07272> ylgr <0853> ta <01832> hemd <04480> Nm <05869> ynye <0853> ta <04194> twmm <05315> yspn <02502> tulx <03588> yk(116:8)

116:8 (114:8) oti <3754> exeilato <1807> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> yanatou <2288> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> apo <575> dakruwn <1144> kai <2532> touv <3588> podav <4228> mou <1473> apo <575> olisyhmatov

116:9 <02416> Myyxh <0776> twurab <03068> hwhy <06440> ynpl <01980> Klhta(116:9)

116:9 (114:9) euaresthsw <2100> enantion <1726> kuriou <2962> en <1722> cwra <5561> zwntwn <2198>

116:10 <03966> dam <06031> ytyne <0589> yna <01696> rbda <03588> yk <0539> ytnmah(116:10)

116:10 (115:1) allhlouia <239> episteusa <4100> dio elalhsa <2980> egw <1473> de <1161> etapeinwyhn <5013> sfodra <4970>

116:11 <03576> bzk <0120> Mdah <03605> lk <02648> yzpxb <0559> ytrma <0589> yna(116:11)

116:11 (115:2) egw <1473> eipa en <1722> th <3588> ekstasei <1611> mou <1473> pav <3956> anyrwpov <444> qeusthv <5583>

116:12 <05921> yle <08408> yhwlwmgt <03605> lk <03068> hwhyl <07725> bysa <04100> hm(116:12)

116:12 (115:3) ti <5100> antapodwsw <467> tw <3588> kuriw <2962> peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> antapedwken <467> moi <1473>

116:13 <07121> arqa <03068> hwhy <08034> Msbw <05375> ava <03444> twewsy <03563> owk(116:13)

116:13 (115:4) pothrion <4221> swthriou <4992> lhmqomai <2983> kai <2532> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> epikalesomai

116:14 <05971> wme <03605> lkl <04994> an <05048> hdgn <07999> Mlsa <03068> hwhyl <05088> yrdn(116:14)

116:14

116:15 <02623> wydyoxl <04194> htwmh <03068> hwhy <05869> ynyeb <03368> rqy(116:15)

116:15 (115:6) timiov <5093> enantion <1726> kuriou <2962> o <3588> yanatov <2288> twn <3588> osiwn <3741> autou <846>

116:16 <04147> yrowml <06605> txtp <0519> Ktma <01121> Nb <05650> Kdbe <0589> yna <05650> Kdbe <0589> yna <03588> yk <03068> hwhy <0577> hna(116:16)

116:16 (115:7) w <3588> kurie <2962> egw <1473> doulov <1401> sov <4674> egw <1473> doulov <1401> sov <4674> kai <2532> uiov <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> sou <4771> dierrhxav touv <3588> desmouv mou <1473>

116:17 <07121> arqa <03068> hwhy <08034> Msbw <08426> hdwt <02077> xbz <02076> xbza <0> Kl(116:17)

116:17 (115:8) soi <4771> yusw <2380> yusian <2378> ainesewv <133>

116:18 <05971> wme <03605> lkl <04994> an <05048> hdgn <07999> Mlsa <03068> hwhyl <05088> yrdn(116:18)

116:18 (115:9) tav <3588> eucav <2171> mou <1473> tw <3588> kuriw <2962> apodwsw <591> enantion <1726> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> autou <846>

116:19 <03050> hy <01984> wllh <03389> Mlswry <08432> ykkwtb <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twruxb(116:19)

116:19 (115:10) en <1722> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962> en <1722> mesw <3319> sou <4771> ierousalhm <2419>

117:1 <0523> Mymah <03605> lk <07623> whwxbs <01471> Mywg <03605> lk <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllh(117:1)

117:1 (116:1) allhlouia <239> aineite <134> ton <3588> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> epainesate auton <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992>

117:2 <03050> hy <01984> wllh <05769> Mlwel <03068> hwhy <0571> tmaw <02617> wdox <05921> wnyle <01396> rbg <03588> yk(117:2)

117:2 (116:2) oti <3754> ekrataiwyh <2901> to <3588> eleov <1656> autou <846> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> kuriou <2962> menei <3306> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

118:1 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh(118:1)

118:1 (117:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> agayov <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

118:2 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03478> larvy <04994> an <0559> rmay(118:2)

118:2 (117:2) eipatw dh <1161> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> agayov <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

118:3 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <0175> Nrha <01004> tyb <04994> an <0559> wrmay(118:3)

118:3 (117:3) eipatw dh <1161> oikov <3624> aarwn <2> oti <3754> agayov <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

118:4 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03068> hwhy <03373> yary <04994> an <0559> wrmay(118:4)

118:4 (117:4) eipatwsan dh <1161> pantev <3956> oi <3588> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> oti <3754> agayov <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

118:5 <03050> hy <04800> bxrmb <06030> ynne <03050> hy <07121> ytarq <04712> rumh <04480> Nm(118:5)

118:5 (117:5) en <1722> yliqei <2347> epekalesamhn ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ephkousen mou <1473> eiv <1519> platusmon

118:6 <0120> Mda <0> yl <06213> hvey <04100> hm <03372> arya <03808> al <0> yl <03068> hwhy(118:6)

118:6 (117:6) kuriov <2962> emoi <1473> bohyov <998> ou <3364> fobhyhsomai <5399> ti <5100> poihsei <4160> moi <1473> anyrwpov <444>

118:7 <08130> yanvb <07200> hara <0589> ynaw <05826> yrzeb <0> yl <03068> hwhy(118:7)

118:7 (117:7) kuriov <2962> emoi <1473> bohyov <998> kagw epoqomai touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473>

118:8 <0120> Mdab <0982> xjbm <03068> hwhyb <02620> twoxl <02896> bwj(118:8)

118:8 (117:8) agayon <18> pepoiyenai <3982> epi <1909> kurion <2962> h <2228> pepoiyenai <3982> ep <1909> anyrwpon <444>

118:9 <05081> Mybydnb <0982> xjbm <03068> hwhyb <02620> twoxl <02896> bwj(118:9)

118:9 (117:9) agayon <18> elpizein <1679> epi <1909> kurion <2962> h <2228> elpizein <1679> ep <1909> arcontav <758>

118:10 <04135> Mlyma <03588> yk <03068> hwhy <08034> Msb <05437> ynwbbo <01471> Mywg <03605> lk(118:10)

118:10 (117:10) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ekuklwsan <2944> me <1473> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> hmunamhn autouv <846>

118:11 <04135> Mlyma <03588> yk <03068> hwhy <08034> Msb <05437> ynwbbo <01571> Mg <05437> ynwbo(118:11)

118:11 (117:11) kuklwsantev <2944> ekuklwsan <2944> me <1473> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> hmunamhn autouv <846>

118:12 <04135> Mlyma <03588> yk <03068> hwhy <08034> Msb <06975> Myuwq <0784> sak <01846> wked <01682> Myrwbdk <05437> ynwbo(118:12)

118:12 (117:12) ekuklwsan <2944> me <1473> wsei <5616> melissai khrion <2781> kai <2532> exekauyhsan <1572> wsei <5616> pur <4442> en <1722> akanyaiv <173> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> hmunamhn autouv <846>

118:13 <05826> ynrze <03068> hwhyw <05307> lpnl <01760> yntyxd <01760> hxd(118:13)

118:13 (117:13) wsyeiv anetraphn <396> tou <3588> pesein <4098> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> antelabeto mou <1473>

118:14 <03444> hewsyl <0> yl <01961> yhyw <03050> hy <02176> trmzw <05797> yze(118:14)

118:14 (117:14) iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> umnhsiv mou <1473> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> egeneto <1096> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991>

118:15 <02428> lyx <06213> hve <03068> hwhy <03225> Nymy <06662> Myqydu <0168> ylhab <03444> hewsyw <07440> hnr <06963> lwq(118:15)

118:15 (117:15) fwnh <5456> agalliasewv <20> kai <2532> swthriav <4991> en <1722> skhnaiv <4633> dikaiwn <1342> dexia <1188> kuriou <2962> epoihsen <4160> dunamin <1411>

118:16 <02428> lyx <06213> hve <03068> hwhy <03225> Nymy <07426> hmmwr <03068> hwhy <03225> Nymy(118:16)

118:16 (117:16) dexia <1188> kuriou <2962> uqwsen <5312> me <1473> dexia <1188> kuriou <2962> epoihsen <4160> dunamin <1411>

118:17 <03050> hy <04639> yvem <05608> rpoaw <02421> hyxa <03588> yk <04191> twma <03808> al(118:17)

118:17 (117:17) ouk <3364> apoyanoumai <599> alla <235> zhsomai <2198> kai <2532> ekdihghsomai ta <3588> erga <2041> kuriou <2962>

118:18 <05414> ynntn <03808> al <04194> twmlw <03050> hy <03256> ynroy <03256> roy(118:18)

118:18 (117:18) paideuwn <3811> epaideusen <3811> me <1473> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> tw <3588> yanatw <2288> ou <3364> paredwken <3860> me <1473>

118:19 <03050> hy <03034> hdwa <0> Mb <0935> aba <06664> qdu <08179> yres <0> yl <06605> wxtp(118:19)

118:19 (117:19) anoixate <455> moi <1473> pulav <4439> dikaiosunhv <1343> eiselywn <1525> en <1722> autaiv <846> exomologhsomai <1843> tw <3588> kuriw <2962>

118:20 <0> wb <0935> waby <06662> Myqydu <03068> hwhyl <08179> resh <02088> hz(118:20)

118:20 (117:20) auth <3778> h <3588> pulh <4439> tou <3588> kuriou <2962> dikaioi <1342> eiseleusontai <1525> en <1722> auth <846>

118:21 <03444> hewsyl <0> yl <01961> yhtw <06030> yntyne <03588> yk <03034> Kdwa(118:21)

118:21 (117:21) exomologhsomai <1843> soi <4771> oti <3754> ephkousav mou <1473> kai <2532> egenou <1096> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991>

118:22 <06438> hnp <07218> sarl <01961> htyh <01129> Mynwbh <03988> woam <068> Nba(118:22)

118:22 (117:22) liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> oi <3588> oikodomountev <3618> outov <3778> egenhyh <1096> eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

118:23 <05869> wnynyeb <06381> talpn <01931> ayh <02063> taz <01961> htyh <03068> hwhy <0853> tam(118:23)

118:23 (117:23) para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> auth <3778> kai <2532> estin <1510> yaumasth <2298> en <1722> ofyalmoiv <3788> hmwn <1473>

118:24 <0> wb <08055> hxmvnw <01523> hlygn <03068> hwhy <06213> hve <03117> Mwyh <02088> hz(118:24)

118:24 (117:24) auth <3778> h <3588> hmera <2250> hn <3739> epoihsen <4160> o <3588> kuriov <2962> agalliaswmeya kai <2532> eufranywmen <2165> en <1722> auth <846>

118:25 <04994> an <06743> hxyluh <03068> hwhy <0577> ana <04994> an <03467> heyswh <03068> hwhy <0577> ana(118:25)

118:25 (117:25) w <3588> kurie <2962> swson <4982> dh <1161> w <3588> kurie <2962> euodwson <2137> dh <1161>

118:26 <03068> hwhy <01004> tybm <01288> Mkwnkrb <03068> hwhy <08034> Msb <0935> abh <01288> Kwrb(118:26)

118:26 (117:26) euloghmenov <2127> o <3588> ercomenov <2064> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> euloghkamen <2127> umav <4771> ex <1537> oikou <3624> kuriou <2962>

118:27 <04196> xbzmh <07161> twnrq <05704> de <05688> Mytbeb <02282> gx <0631> wroa <0> wnl <0216> rayw <03068> hwhy <0410> la(118:27)

118:27 (117:27) yeov <2316> kuriov <2962> kai <2532> epefanen <2014> hmin <1473> susthsasye eorthn <1859> en <1722> toiv <3588> pukazousin ewv <2193> twn <3588> keratwn <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379>

118:28 <07311> Kmmwra <0430> yhla <03034> Kdwaw <0859> hta <0410> yla(118:28)

118:28 (117:28) yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> exomologhsomai <1843> soi <4771> yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> uqwsw <5312> se <4771> exomologhsomai <1843> soi <4771> oti <3754> ephkousav mou <1473> kai <2532> egenou <1096> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991>

118:29 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh(118:29)

118:29 (117:29) exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> agayov <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA