TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 81:1--87:7

81:1 <03290> bqey <0430> yhlal <07321> weyrh <05797> wnzwe <0430> Myhlal <07442> wnynrh( (2) ) <0623> Poal <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml(81:1)

81:1 (80:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> lhnwn <3025> tw <3588> asaf qalmov <5568> (80:2) agalliasye tw <3588> yew <2316> tw <3588> bohyw <998> hmwn <1473> alalaxate <214> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

81:2 <05035> lbn <05973> Me <05273> Myen <03658> rwnk <08596> Pt <05414> wntw <02172> hrmz <05375> wav<81:3> (81:2)

81:2 (80:3) labete <2983> qalmon <5568> kai <2532> dote <1325> tumpanon qalthrion terpnon meta <3326> kiyarav <2788>

81:3 <02282> wngx <03117> Mwyl <03677> hokb <07782> rpws <02320> sdxb <08628> weqt<81:4> (81:3)

81:3 (80:4) salpisate <4537> en <1722> neomhnia <3561> salpiggi <4536> en <1722> eushmw <2154> hmera <2250> eorthv <1859> hmwn <1473>

81:4 <03290> bqey <0430> yhlal <04941> jpsm <01931> awh <03478> larvyl <02706> qx <03588> yk<81:5> (81:4)

81:4 (80:5) oti <3754> prostagma tw <3588> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> krima <2917> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

81:5 <08085> emsa <03045> ytedy <03808> al <08193> tpv <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <03318> wtaub <07760> wmv <03084> Powhyb <05715> twde<81:6> (81:5)

81:5 (80:6) marturion <3142> en <1722> tw <3588> iwshf <2501> eyeto <5087> auton <846> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> auton <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> glwssan <1100> hn <3739> ouk <3364> egnw <1097> hkousen <191>

81:6 <05674> hnrbet <01731> dwdm <03709> wypk <07926> wmks <05447> lbom <05493> ytwryoh<81:7> (81:6)

81:6 (80:7) apesthsen apo <575> arsewn ton <3588> nwton autou <846> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> en <1722> tw <3588> kofinw <2894> edouleusan <1398>

81:7 <05542> hlo <04809> hbyrm <04325> ym <05921> le <0974> Knxba <07482> Mer <05643> rtob <06030> Knea <02502> Kulxaw <07121> tarq <06869> hrub<81:8> (81:7)

81:7 (80:8) en <1722> yliqei <2347> epekalesw me <1473> kai <2532> errusamhn se <4771> ephkousa sou <4771> en <1722> apokrufw <614> kataigidov edokimasa <1381> se <4771> epi <1909> udatov <5204> antilogiav <485> diaqalma

81:8 <0> yl <08085> emst <0518> Ma <03478> larvy <0> Kb <05749> hdyeaw <05971> yme <08085> ems<81:9> (81:8)

81:8 (80:9) akouson <191> laov <2992> mou <1473> kai <2532> diamarturomai <1263> soi <4771> israhl <2474> ean <1437> akoushv <191> mou <1473>

81:9 <05236> rkn <0410> lal <07812> hwxtst <03808> alw <02114> rz <0410> la <0> Kb <01961> hyhy <03808> al<81:10> (81:9)

81:9 (80:10) ouk <3364> estai <1510> en <1722> soi <4771> yeov <2316> prosfatov <4372> oude <3761> proskunhseiv <4352> yew <2316> allotriw <245>

81:10 <04390> whalmaw <06310> Kyp <07337> bxrh <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Klemh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna<81:11> (81:10)

81:10 (80:11) egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> anagagwn <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> platunon <4115> to <3588> stoma <4750> sou <4771> kai <2532> plhrwsw <4137> auto <846>

81:11 <0> yl <014> hba <03808> al <03478> larvyw <06963> ylwql <05971> yme <08085> ems <03808> alw<81:12> (81:11)

81:11 (80:12) kai <2532> ouk <3364> hkousen <191> o <3588> laov <2992> mou <1473> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> israhl <2474> ou <3364> prosescen <4337> moi <1473>

81:12 <04156> Mhytwuewmb <01980> wkly <03820> Mbl <08307> twryrsb <07971> whxlsaw<81:13> (81:12)

81:12 (80:13) kai <2532> exapesteila <1821> autouv <846> kata <2596> ta <3588> epithdeumata twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> poreusontai <4198> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846>

81:13 <01980> wklhy <01870> ykrdb <03478> larvy <0> yl <08085> ems <05971> yme <03863> wl<81:14> (81:13)

81:13 (80:14) ei <1487> o <3588> laov <2992> mou <1473> hkousen <191> mou <1473> israhl <2474> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> ei <1487> eporeuyh <4198>

81:14 <03027> ydy <07725> bysa <06862> Mhyru <05921> lew <03665> eynka <0341> Mhybywa <04592> jemk<81:15> (81:14)

81:14 (80:15) en <1722> tw <3588> mhdeni <3367> an <302> touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> etapeinwsa <5013> kai <2532> epi <1909> touv <3588> ylibontav <2346> autouv <846> epebalon <1911> thn <3588> ceira <5495> mou <1473>

81:15 <05769> Mlwel <06256> Mte <01961> yhyw <0> wl <03584> wsxky <03068> hwhy <08130> yanvm<81:16> (81:15)

81:15 (80:16) oi <3588> ecyroi <2190> kuriou <2962> eqeusanto <5574> autw <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> kairov <2540> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

81:16 <07646> Keybva <01706> sbd <06697> rwumw <02406> hjx <02459> blxm <0398> whlykayw<81:17> (81:16)

81:16 (80:17) kai <2532> eqwmisen <5595> autouv <846> ek <1537> steatov purou kai <2532> ek <1537> petrav <4073> meli <3192> ecortasen <5526> autouv <846>

82:1 <08199> jpsy <0430> Myhla <07130> brqb <0410> la <05712> tdeb <05324> bun <0430> Myhla <0623> Poal <04210> rwmzm(82:1)

82:1 (81:1) qalmov <5568> tw <3588> asaf o <3588> yeov <2316> esth <2476> en <1722> sunagwgh <4864> yewn <2316> en <1722> mesw <3319> de <1161> yeouv <2316> diakrinei <1252>

82:2 <05542> hlo <05375> wavt <07563> Myesr <06440> ynpw <05766> lwe <08199> wjpst <04970> ytm <05704> de(82:2)

82:2 (81:2) ewv <2193> pote <4218> krinete <2919> adikian <93> kai <2532> proswpa <4383> amartwlwn <268> lambanete <2983> diaqalma

82:3 <06663> wqyduh <07326> srw <06041> yne <03490> Mwtyw <01800> ld <08199> wjps(82:3)

82:3 (81:3) krinate <2919> orfanon <3737> kai <2532> ptwcon <4434> tapeinon <5011> kai <2532> penhta <3993> dikaiwsate <1344>

82:4 <05337> wlyuh <07563> Myesr <03027> dym <034> Nwybaw <01800> ld <06403> wjlp(82:4)

82:4 (81:4) exelesye <1807> penhta <3993> kai <2532> ptwcon <4434> ek <1537> ceirov <5495> amartwlou <268> rusasye

82:5 <0776> Ura <04144> ydowm <03605> lk <04131> wjwmy <01980> wklhty <02825> hksxb <0995> wnyby <03808> alw <03045> wedy <03808> al(82:5)

82:5 (81:5) ouk <3364> egnwsan <1097> oude <3761> sunhkan <4920> en <1722> skotei <4655> diaporeuontai <1279> saleuyhsontai <4531> panta <3956> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

82:6 <03605> Mklk <05945> Nwyle <01121> ynbw <0859> Mta <0430> Myhla <0559> ytrma <0589> yna(82:6)

82:6 (81:6) egw <1473> eipa yeoi <2316> este <1510> kai <2532> uioi <5207> uqistou <5310> pantev <3956>

82:7 <05307> wlpt <08269> Myrvh <0259> dxakw <04191> Nwtwmt <0120> Mdak <0403> Nka(82:7)

82:7 (81:7) umeiv <4771> de <1161> wv <3739> anyrwpoi <444> apoynhskete <599> kai <2532> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> arcontwn <758> piptete <4098>

82:8 <01471> Mywgh <03605> lkb <05157> lxnt <0859> hta <03588> yk <0776> Urah <08199> hjps <0430> Myhla <06965> hmwq(82:8)

82:8 (81:8) anasta <450> o <3588> yeov <2316> krinon <2919> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> su <4771> kataklhronomhseiv en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484>

83:1 <0410> la <08252> jqst <0408> law <02790> srxt <0408> la <0> Kl <01824> ymd <0408> la <0430> Myhla( (2) ) <0623> Poal <04210> rwmzm <07892> rys(83:1)

83:1 (82:1) wdh <3592> qalmou <5568> tw <3588> asaf (82:2) o <3588> yeov <2316> tiv <5100> omoiwyhsetai <3666> soi <4771> mh <3165> sighshv <4601> mhde <3366> katapraunhv o <3588> yeov <2316>

83:2 <07218> sar <05375> wavn <08130> Kyanvmw <01993> Nwymhy <0341> Kybywa <02009> hnh <03588> yk<83:3> (83:2)

83:2 (82:3) oti <3754> idou <2400> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> hchsan <2278> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> se <4771> hran <142> kefalhn <2776>

83:3 <06845> Kynwpu <05921> le <03289> wueytyw <05475> dwo <06191> wmyrey <05971> Kme <05921> le<83:4> (83:3)

83:3 (82:4) epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> katepanourgeusanto gnwmhn <1106> kai <2532> ebouleusanto <1011> kata <2596> twn <3588> agiwn <40> sou <4771>

83:4 <05750> dwe <03478> larvy <08034> Ms <02142> rkzy <03808> alw <01471> ywgm <03582> Mdyxknw <01980> wkl <0559> wrma<83:5> (83:4)

83:4 (82:5) eipan deute <1205> kai <2532> exoleyreuswmen autouv <846> ex <1537> eynouv <1484> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsyh <3403> to <3588> onoma <3686> israhl <2474> eti <2089>

83:5 <03772> wtrky <01285> tyrb <05921> Kyle <03162> wdxy <03820> bl <03289> wuewn <03588> yk<83:6> (83:5)

83:5 (82:6) oti <3754> ebouleusanto <1011> en <1722> omonoia epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> sou <4771> diayhkhn <1242> dieyento

83:6 <01905> Myrghw <04124> bawm <03459> Mylaemsyw <0123> Mwda <0168> ylha<83:7> (83:6)

83:6 (82:7) ta <3588> skhnwmata <4638> twn <3588> idoumaiwn kai <2532> oi <3588> ismahlitai mwab kai <2532> oi <3588> agarhnoi

83:7 <06865> rwu <03427> ybsy <05973> Me <06429> tslp <06002> qlmew <05983> Nwmew <01381> lbg<83:8> (83:7)

83:7 (82:8) gebal kai <2532> ammwn kai <2532> amalhk kai <2532> allofuloi <246> meta <3326> twn <3588> katoikountwn turon <5184>

83:8 <05542> hlo <03876> jwl <01121> ynbl <02220> ewrz <01961> wyh <05973> Mme <03867> hwln <0804> rwsa <01571> Mg<83:9> (83:8)

83:8 (82:9) kai <2532> gar <1063> kai <2532> assour sumparegeneto <4836> met <3326> autwn <846> egenhyhsan <1096> eiv <1519> antilhmqin <484> toiv <3588> uioiv <5207> lwt <3091> diaqalma

83:9 <07028> Nwsyq <05158> lxnb <02985> Nybyk <05516> aroyok <04080> Nydmk <01992> Mhl <06213> hve<83:10> (83:9)

83:9 (82:10) poihson <4160> autoiv <846> wv <3739> th <3588> madiam kai <2532> tw <3588> sisara wv <3739> o <3588> iabin en <1722> tw <3588> ceimarrw kiswn

83:10 <0127> hmdal <01828> Nmd <01961> wyh <05874> rad <0> Nyeb <08045> wdmsn<83:11> (83:10)

83:10 (82:11) exwleyreuyhsan en <1722> aendwr egenhyhsan <1096> wsei <5616> koprov th <3588> gh <1065>

83:11 <05257> wmkyon <03605> lk <06759> enmlukw <02078> xbzkw <02062> bazkw <06159> brek <05081> wmbydn <07896> wmtys<83:12> (83:11)

83:11 (82:12) you <5087> touv <3588> arcontav <758> autwn <846> wv <3739> ton <3588> wrhb kai <2532> zhb kai <2532> zebee kai <2532> salmana pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> autwn <846>

83:12 <0430> Myhla <04999> twan <0853> ta <0> wnl <03423> hsryn <0559> wrma <0834> rsa<83:13> (83:12)

83:12 (82:13) oitinev <3748> eipan klhronomhswmen <2816> eautoiv <1438> to <3588> agiasthrion tou <3588> yeou <2316>

83:13 <07307> xwr <06440> ynpl <07179> sqk <01534> lglgk <07896> wmtys <0430> yhla<83:14> (83:13)

83:13 (82:14) o <3588> yeov <2316> mou <1473> you <5087> autouv <846> wv <3739> trocon <5164> wv <3739> kalamhn <2562> kata <2596> proswpon <4383> anemou <417>

83:14 <02022> Myrh <03857> jhlt <03852> hbhlkw <03293> rey <01197> rebt <0784> sak<83:15> (83:14)

83:14 (82:15) wsei <5616> pur <4442> o <3739> diaflexei drumon wv <3739> ei <1487> flox <5395> katakausai <2618> orh <3735>

83:15 <0926> Mlhbt <05492> Ktpwobw <05591> Kreob <07291> Mpdrt <03651> Nk<83:16> (83:15)

83:15 (82:16) outwv <3778> katadiwxeiv <2614> autouv <846> en <1722> th <3588> kataigidi sou <4771> kai <2532> en <1722> th <3588> orgh <3709> sou <4771> taraxeiv <5015> autouv <846>

83:16 <03068> hwhy <08034> Kms <01245> wsqbyw <07036> Nwlq <06440> Mhynp <04390> alm<83:17> (83:16)

83:16 (82:17) plhrwson <4137> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> atimiav <819> kai <2532> zhthsousin <2212> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kurie <2962>

83:17 <06> wdbayw <02659> wrpxyw <05704> de <05703> yde <0926> wlhbyw <0954> wsby<83:18> (83:17)

83:17 (82:18) aiscunyhtwsan <153> kai <2532> taracyhtwsan <5015> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> entraphtwsan <1788> kai <2532> apolesywsan

83:18 <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <0905> Kdbl <03068> hwhy <08034> Kms <0859> hta <03588> yk <03045> wedyw<83:19> (83:18)

83:18 (82:19) kai <2532> gnwtwsan <1097> oti <3754> onoma <3686> soi <4771> kuriov <2962> su <4771> monov <3441> uqistov <5310> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

84:1 <06635> twabu <03068> hwhy <04908> Kytwnksm <03039> twdydy <04100> hm( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml(84:1)

84:1 (83:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> lhnwn <3025> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> (83:2) wv <3739> agaphta <27> ta <3588> skhnwmata <4638> sou <4771> kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411>

84:2 <02416> yx <0410> la <0413> la <07442> wnnry <01320> yrvbw <03820> ybl <03068> hwhy <02691> twruxl <05315> yspn <03615> htlk <01571> Mgw <03700> hpokn<84:3> (84:2)

84:2 (83:3) epipoyei <1971> kai <2532> ekleipei <1587> h <3588> quch <5590> mou <1473> eiv <1519> tav <3588> aulav <833> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> hgalliasanto epi <1909> yeon <2316> zwnta <2198>

84:3 <0430> yhlaw <04428> yklm <06635> twabu <03068> hwhy <04196> Kytwxbzm <0853> ta <0667> hyxrpa <07896> hts <0834> rsa <0> hl <07064> Nq <01866> rwrdw <01004> tyb <04672> haum <06833> rwpu <01571> Mg<84:4> (84:3)

84:3 (83:4) kai <2532> gar <1063> strouyion <4765> euren <2147> eautw <1438> oikian <3614> kai <2532> trugwn <5167> nossian <3555> eauth <1438> ou <3739> yhsei <5087> ta <3588> nossia <3556> authv <846> ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4771> kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

84:4 <05542> hlo <01984> Kwllhy <05750> dwe <01004> Ktyb <03427> ybswy <0835> yrsa<84:5> (84:4)

84:4 (83:5) makarioi <3107> oi <3588> katoikountev en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> ainesousin <134> se <4771> diaqalma

84:5 <03824> Mbblb <04546> twlom <0> Kb <0> wl <05797> zwe <0120> Mda <0835> yrsa<84:6> (84:5)

84:5 (83:6) makariov <3107> anhr <435> ou <3739> estin <1510> h <3588> antilhmqiv <484> autou <846> para <3844> sou <4771> kurie <2962> anabaseiv en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> dieyeto

84:6 <04175> hrwm <05844> hjey <01293> twkrb <01571> Mg <07896> whwtysy <04599> Nyem <01056> akbh <06010> qmeb <05674> yrbe<84:7> (84:6)

84:6 (83:7) en <1722> th <3588> koiladi tou <3588> klauymwnov eiv <1519> topon <5117> on <3739> eyeto <5087> kai <2532> gar <1063> eulogiav <2129> dwsei <1325> o <3588> nomoyetwn <3549>

84:7 <06726> Nwyub <0430> Myhla <0413> la <07200> hary <02428> lyx <0413> la <02428> lyxm <01980> wkly<84:8> (84:7)

84:7 (83:8) poreusontai <4198> ek <1537> dunamewv <1411> eiv <1519> dunamin <1411> ofyhsetai <3708> o <3588> yeov <2316> twn <3588> yewn <2316> en <1722> siwn <4622>

84:8 <05542> hlo <03290> bqey <0430> yhla <0238> hnyzah <08605> ytlpt <08085> hems <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy<84:9> (84:8)

84:8 (83:9) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> eisakouson <1522> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> enwtisai <1801> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> diaqalma

84:9 <04899> Kxysm <06440> ynp <05027> jbhw <0430> Myhla <07200> har <04043> wnngm<84:10> (84:9)

84:9 (83:10) uperaspista hmwn <1473> ide <3708> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epibleqon <1914> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> cristou <5547> sou <4771>

84:10 <07562> esr <0168> ylhab <01752> rwdm <0430> yhla <01004> tybb <05605> Ppwtoh <0977> ytrxb <0505> Plam <02691> Kyruxb <03117> Mwy <02896> bwj <03588> yk<84:11> (84:10)

84:10 (83:11) oti <3754> kreisswn <2908> hmera <2250> mia <1519> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> sou <4771> uper <5228> ciliadav <5505> exelexamhn pararripteisyai en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> mallon <3123> h <2228> oikein <3611> en <1722> skhnwmasin <4638> amartwlwn <268>

84:11 <08549> Mymtb <01980> Myklhl <02896> bwj <04513> enmy <03808> al <03068> hwhy <05414> Nty <03519> dwbkw <02580> Nx <0430> Myhla <03068> hwhy <04043> Ngmw <08121> sms <03588> yk<84:12> (84:11)

84:11 (83:12) oti <3754> eleon <1656> kai <2532> alhyeian <225> agapa <25> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> carin <5485> kai <2532> doxan <1391> dwsei <1325> kuriov <2962> ou <3364> sterhsei ta <3588> agaya <18> touv <3588> poreuomenouv <4198> en <1722> akakia

84:12 <0> Kb <0982> xjb <0120> Mda <0835> yrsa <06635> twabu <03068> hwhy<84:13> (84:12)

84:12 (83:13) kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411> makariov <3107> anyrwpov <444> o <3588> elpizwn <1679> epi <1909> se <4771>

85:1 <03290> bqey <07622> *tybs {twbs} <07725> tbs <0776> Kura <03068> hwhy <07521> tyur( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(85:1)

85:1 (84:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> (84:2) eudokhsav <2106> kurie <2962> thn <3588> ghn <1065> sou <4771> apestreqav <654> thn <3588> aicmalwsian <161> iakwb <2384>

85:2 <05542> hlo <02403> Mtajx <03605> lk <03680> tyok <05971> Kme <05771> Nwe <05375> tavn<85:3> (85:2)

85:2 (84:3) afhkav tav <3588> anomiav <458> tw <3588> law <2992> sou <4771> ekaluqav <2572> pasav <3956> tav <3588> amartiav <266> autwn <846> diaqalma

85:3 <0639> Kpa <02740> Nwrxm <07725> twbysh <05678> Ktrbe <03605> lk <0622> tpoa<85:4> (85:3)

85:3 (84:4) katepausav <2664> pasan <3956> thn <3588> orghn <3709> sou <4771> apestreqav <654> apo <575> orghv <3709> yumou <2372> sou <4771>

85:4 <05973> wnme <03708> Koek <06565> rphw <03468> wnesy <0430> yhla <07725> wnbws<85:5> (85:4)

85:4 (84:5) epistreqon <1994> hmav <1473> o <3588> yeov <2316> twn <3588> swthriwn <4992> hmwn <1473> kai <2532> apostreqon <654> ton <3588> yumon <2372> sou <4771> af <575> hmwn <1473>

85:5 <01755> rdw <01755> rdl <0639> Kpa <04900> Ksmt <0> wnb <0599> Pnat <05769> Mlwelh<85:6> (85:5)

85:5 (84:6) mh <3165> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> orgisyhsh <3710> hmin <1473> h <2228> diateneiv thn <3588> orghn <3709> sou <4771> apo <575> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074>

85:6 <0> Kb <08055> wxmvy <05971> Kmew <02421> wnyxt <07725> bwst <0859> hta <03808> alh<85:7> (85:6)

85:6 (84:7) o <3588> yeov <2316> su <4771> epistreqav <1994> zwwseiv hmav <1473> kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> eufranyhsetai <2165> epi <1909> soi <4771>

85:7 <0> wnl <05414> Ntt <03468> Kesyw <02617> Kdox <03068> hwhy <07200> wnarh<85:8> (85:7)

85:7 (84:8) deixon <1166> hmin <1473> kurie <2962> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> to <3588> swthrion <4992> sou <4771> dwhv <1325> hmin <1473>

85:8 <03690> hlokl <07725> wbwsy <0408> law <02623> wydyox <0413> law <05971> wme <0413> la <07965> Mwls <01696> rbdy <03588> yk <03068> hwhy <0410> lah <01696> rbdy <04100> hm <08085> hemsa<85:9> (85:8)

85:8 (84:9) akousomai <191> ti <5100> lalhsei <2980> en <1722> emoi <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> oti <3754> lalhsei <2980> eirhnhn <1515> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> osiouv <3741> autou <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> epistrefontav <1994> prov <4314> auton <846> kardian <2588>

85:9 <0776> wnurab <03519> dwbk <07931> Nksl <03468> wesy <03373> wyaryl <07138> bwrq <0389> Ka<85:10> (85:9)

85:9 (84:10) plhn <4133> egguv <1451> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846> to <3588> swthrion <4992> autou <846> tou <3588> kataskhnwsai <2681> doxan <1391> en <1722> th <3588> gh <1065> hmwn <1473>

85:10 <05401> wqsn <07965> Mwlsw <06664> qdu <06298> wsgpn <0571> tmaw <02617> dox<85:11> (85:10)

85:10 (84:11) eleov <1656> kai <2532> alhyeia <225> sunhnthsan <4876> dikaiosunh <1343> kai <2532> eirhnh <1515> katefilhsan <2705>

85:11 <08259> Pqsn <08064> Mymsm <06664> qduw <06779> xmut <0776> Uram <0571> tma<85:12> (85:11)

85:11 (84:12) alhyeia <225> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> aneteilen <393> kai <2532> dikaiosunh <1343> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> diekuqen

85:12 <02981> hlwby <05414> Ntt <0776> wnuraw <02896> bwjh <05414> Nty <03068> hwhy <01571> Mg<85:13> (85:12)

85:12 (84:13) kai <2532> gar <1063> o <3588> kuriov <2962> dwsei <1325> crhstothta <5544> kai <2532> h <3588> gh <1065> hmwn <1473> dwsei <1325> ton <3588> karpon <2590> authv <846>

85:13 <06471> wymep <01870> Krdl <07760> Mvyw <01980> Klhy <06440> wynpl <06664> qdu<85:14> (85:13)

85:13 (84:14) dikaiosunh <1343> enantion <1726> autou <846> proporeusetai <4313> kai <2532> yhsei <5087> eiv <1519> odon <3598> ta <3588> diabhmata autou <846>

86:1 <0589> yna <034> Nwybaw <06041> yne <03588> yk <06030> ynne <0241> Knza <03068> hwhy <05186> hjh <01732> dwdl <08605> hlpt(86:1)

86:1 (85:1) proseuch <4335> tw <3588> dauid klinon <2827> kurie <2962> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> epakouson mou <1473> oti <3754> ptwcov <4434> kai <2532> penhv <3993> eimi <1510> egw <1473>

86:2 <0413> Kyla <0982> xjwbh <0430> yhla <0859> hta <05650> Kdbe <03467> eswh <0589> yna <02623> dyox <03588> yk <05315> yspn <08104> hrms(86:2)

86:2 (85:2) fulaxon <5442> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> oti <3754> osiov <3741> eimi <1510> swson <4982> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ton <3588> elpizonta <1679> epi <1909> se <4771>

86:3 <03117> Mwyh <03605> lk <07121> arqa <0413> Kyla <03588> yk <0136> ynda <02603> ynnx(86:3)

86:3 (85:3) elehson <1653> me <1473> kurie <2962> oti <3754> prov <4314> se <4771> kekraxomai <2896> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

86:4 <05375> ava <05315> yspn <0136> ynda <0413> Kyla <03588> yk <05650> Kdbe <05315> spn <08055> xmv(86:4)

86:4 (85:4) eufranon <2165> thn <3588> quchn <5590> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> oti <3754> prov <4314> se <4771> kurie <2962> hra <142> thn <3588> quchn <5590> mou <1473>

86:5 <07121> Kyarq <03605> lkl <02617> dox <07227> brw <05546> xlow <02896> bwj <0136> ynda <0859> hta <03588> yk(86:5)

86:5 (85:5) oti <3754> su <4771> kurie <2962> crhstov <5543> kai <2532> epieikhv <1933> kai <2532> polueleov pasi <3956> toiv <3588> epikaloumenoiv se <4771>

86:6 <08469> ytwnwnxt <06963> lwqb <07181> hbysqhw <08605> ytlpt <03068> hwhy <0238> hnyzah(86:6)

86:6 (85:6) enwtisai <1801> kurie <2962> thn <3588> proseuchn <4335> mou <1473> kai <2532> proscev <4337> th <3588> fwnh <5456> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

86:7 <06030> ynnet <03588> yk <07121> Karqa <06869> ytru <03117> Mwyb(86:7)

86:7 (85:7) en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> mou <1473> ekekraxa <2896> prov <4314> se <4771> oti <3754> eishkousav <1522> mou <1473>

86:8 <04639> Kyvemk <0369> Nyaw <0136> ynda <0430> Myhlab <03644> Kwmk <0369> Nya(86:8)

86:8 (85:8) ouk <3364> estin <1510> omoiov <3664> soi <4771> en <1722> yeoiv <2316> kurie <2962> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> kata <2596> ta <3588> erga <2041> sou <4771>

86:9 <08034> Kmsl <03513> wdbkyw <0136> ynda <06440> Kynpl <07812> wwxtsyw <0935> wawby <06213> tyve <0834> rsa <01471> Mywg <03605> lk(86:9)

86:9 (85:9) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> osa <3745> epoihsav <4160> hxousin <1854> kai <2532> proskunhsousin <4352> enwpion <1799> sou <4771> kurie <2962> kai <2532> doxasousin <1392> to <3588> onoma <3686> sou <4771>

86:10 <0905> Kdbl <0430> Myhla <0859> hta <06381> twalpn <06213> hvew <0859> hta <01419> lwdg <03588> yk(86:10)

86:10 (85:10) oti <3754> megav <3173> ei <1510> su <4771> kai <2532> poiwn <4160> yaumasia <2297> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> monov <3441> o <3588> megav <3173>

86:11 <08034> Kms <03372> haryl <03824> ybbl <03161> dxy <0571> Ktmab <01980> Klha <01870> Kkrd <03068> hwhy <03384> ynrwh(86:11)

86:11 (85:11) odhghson <3594> me <1473> kurie <2962> th <3588> odw <3598> sou <4771> kai <2532> poreusomai <4198> en <1722> th <3588> alhyeia <225> sou <4771> eufranyhtw <2165> h <3588> kardia <2588> mou <1473> tou <3588> fobeisyai <5399> to <3588> onoma <3686> sou <4771>

86:12 <05769> Mlwel <08034> Kms <03513> hdbkaw <03824> ybbl <03605> lkb <0430> yhla <0136> ynda <03034> Kdwa(86:12)

86:12 (85:12) exomologhsomai <1843> soi <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> en <1722> olh <3650> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> doxasw <1392> to <3588> onoma <3686> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

86:13 <08482> hytxt <07585> lwasm <05315> yspn <05337> tluhw <05921> yle <01419> lwdg <02617> Kdox <03588> yk(86:13)

86:13 (85:13) oti <3754> to <3588> eleov <1656> sou <4771> mega <3173> ep <1909> eme <1473> kai <2532> errusw thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ex <1537> adou <86> katwtatou

86:14 <05048> Mdgnl <07760> Kwmv <03808> alw <05315> yspn <01245> wsqb <06184> Myuyre <05712> tdew <05921> yle <06965> wmq <02086> Mydz <0430> Myhla(86:14)

86:14 (85:14) o <3588> yeov <2316> paranomoi epanesthsan ep <1909> eme <1473> kai <2532> sunagwgh <4864> krataiwn <2900> ezhthsan <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> ou <3364> proeyento se <4771> enwpion <1799> autwn <846>

86:15 <0571> tmaw <02617> dox <07227> brw <0639> Mypa <0750> Kra <02587> Nwnxw <07349> Mwxr <0410> la <0136> ynda <0859> htaw(86:15)

86:15 (85:15) kai <2532> su <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> oiktirmwn <3629> kai <2532> elehmwn <1655> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov kai <2532> alhyinov <228>

86:16 <0519> Ktma <01121> Nbl <03467> heyswhw <05650> Kdbel <05797> Kze <05414> hnt <02603> ynnxw <0413> yla <06437> hnp(86:16)

86:16 (85:16) epibleqon <1914> ep <1909> eme <1473> kai <2532> elehson <1653> me <1473> dov <1325> to <3588> kratov <2904> sou <4771> tw <3588> paidi <3816> sou <4771> kai <2532> swson <4982> ton <3588> uion <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> sou <4771>

86:17 <05162> yntmxnw <05826> yntrze <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <0954> wsbyw <08130> yanv <07200> waryw <02896> hbwjl <0226> twa <05973> yme <06213> hve(86:17)

86:17 (85:17) poihson <4160> met <3326> emou <1473> shmeion <4592> eiv <1519> agayon <18> kai <2532> idetwsan <3708> oi <3588> misountev <3404> me <1473> kai <2532> aiscunyhtwsan <153> oti <3754> su <4771> kurie <2962> ebohyhsav <997> moi <1473> kai <2532> parekalesav <3870> me <1473>

87:1 <06944> sdq <02042> yrrhb <03248> wtdwoy <07892> rys <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl(87:1)

87:1 (86:1) toiv uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> wdhv <3592> oi <3588> yemelioi <2311> autou <846> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> toiv <3588> agioiv <40>

87:2 <03290> bqey <04908> twnksm <03605> lkm <06726> Nwyu <08179> yres <03068> hwhy <0157> bha(87:2)

87:2 (86:2) agapa <25> kuriov <2962> tav <3588> pulav <4439> siwn <4622> uper <5228> panta <3956> ta <3588> skhnwmata <4638> iakwb <2384>

87:3 <05542> hlo <0430> Myhlah <05892> rye <0> Kb <01696> rbdm <03513> twdbkn(87:3)

87:3 (86:3) dedoxasmena <1392> elalhyh <2980> peri <4012> sou <4771> h <3588> poliv <4172> tou <3588> yeou <2316> diaqalma

87:4 <08033> Ms <03205> dly <02088> hz <03568> swk <05973> Me <06865> rwuw <06429> tslp <02009> hnh <03045> yedyl <0894> lbbw <07294> bhr <02142> rykza(87:4)

87:4 (86:4) mnhsyhsomai <3403> raab kai <2532> babulwnov <897> toiv <3588> ginwskousin <1097> me <1473> kai <2532> idou <2400> allofuloi <246> kai <2532> turov <5184> kai <2532> laov <2992> aiyiopwn <128> outoi <3778> egenhyhsan <1096> ekei <1563>

87:5 <05945> Nwyle <03559> hnnwky <01931> awhw <0> hb <03205> dly <0376> syaw <0376> sya <0559> rmay <06726> Nwyulw(87:5)

87:5 (86:5) mhthr <3384> siwn <4622> erei anyrwpov <444> kai <2532> anyrwpov <444> egenhyh <1096> en <1722> auth <846> kai <2532> autov <846> eyemeliwsen <2311> authn <846> o <3588> uqistov <5310>

87:6 <05542> hlo <08033> Ms <03205> dly <02088> hz <05971> Myme <03789> bwtkb <05608> rpoy <03068> hwhy(87:6)

87:6 (86:6) kuriov <2962> dihghsetai <1334> en <1722> grafh <1124> lawn <2992> kai <2532> arcontwn <758> toutwn <3778> twn <3588> gegenhmenwn <1096> en <1722> auth <846> diaqalma

87:7 <0> Kb <04599> ynyem <03605> lk <02490> Myllxk <07891> Myrsw(87:7)

87:7 (86:7) wv <3739> eufrainomenwn <2165> pantwn <3956> h <3588> katoikia <2733> en <1722> soi <4771>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA