TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 1:1--3:26

1:1 ton <3588> men <3303> prwton <4413> logon <3056> epoihsamhn <4160> (5668) peri <4012> pantwn <3956> w <5599> yeofile <2321> wn <3739> hrxato <756> (5662) ihsouv <2424> poiein <4160> (5721) te <5037> kai <2532> didaskein <1321> (5721)

1:2 acri <891> hv <3739> hmerav <2250> enteilamenov <1781> (5674) toiv <3588> apostoloiv <652> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) anelhmfyh <353> (5681)

1:3 oiv <3739> kai <2532> paresthsen <3936> (5656) eauton <1438> zwnta <2198> (5723) meta <3326> to <3588> payein <3958> (5629) auton <846> en <1722> polloiv <4183> tekmhrioiv <5039> di <1223> hmerwn <2250> tesserakonta <5062> optanomenov <3700> (5740) autoiv <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) ta <3588> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

1:4 kai <2532> sunalizomenov <4871> (5740) parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> apo <575> ierosolumwn <2414> mh <3361> cwrizesyai <5563> (5745) alla <235> perimenein <4037> (5721) thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> patrov <3962> hn <3739> hkousate <191> (5656) mou <3450>

1:5 oti <3754> iwannhv <2491> men <3303> ebaptisen <907> (5656) udati <5204> umeiv <5210> de <1161> en <1722> pneumati <4151> baptisyhsesye <907> (5701) agiw <40> ou <3756> meta <3326> pollav <4183> tautav <3778> hmerav <2250>

1:6 oi <3588> men <3303> oun <3767> sunelyontev <4905> (5631) hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> ei <1487> en <1722> tw <3588> cronw <5550> toutw <5129> apokayistaneiv <600> (5719) thn <3588> basileian <932> tw <3588> israhl <2474>

1:7 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ouc <3756> umwn <5216> estin <1510> (5748) gnwnai <1097> (5629) cronouv <5550> h <2228> kairouv <2540> ouv <3739> o <3588> pathr <3962> eyeto <5087> (5639) en <1722> th <3588> idia <2398> exousia <1849>

1:8 alla <235> lhmqesye <2983> (5695) dunamin <1411> epelyontov <1904> (5631) tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> ef <1909> umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) mou <3450> marturev <3144> en <1722> te <5037> ierousalhm <2419> kai <2532> [en] <1722> pash <3956> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> samareia <4540> kai <2532> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>

1:9 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) blepontwn <991> (5723) autwn <846> ephryh <1869> (5681) kai <2532> nefelh <3507> upelaben <5274> (5627) auton <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

1:10 kai <2532> wv <5613> atenizontev <816> (5723) hsan <1510> (5713) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> poreuomenou <4198> (5740) autou <846> kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> pareisthkeisan <3936> (5715) autoiv <846> en <1722> esyhsesin <2067> leukaiv <3022>

1:11 oi <3739> kai <2532> eipan <3004> (5627) andrev <435> galilaioi <1057> ti <5101> esthkate <2476> (5758) blepontev <991> (5723) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outov <3778> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> analhmfyeiv <353> (5685) af <575> umwn <5216> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outwv <3779> eleusetai <2064> (5695) on <3739> tropon <5158> eyeasasye <2300> (5662) auton <846> poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

1:12 tote <5119> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> apo <575> orouv <3735> tou <3588> kaloumenou <2564> (5746) elaiwnov <1638> o <3739> estin <1510> (5748) egguv <1451> ierousalhm <2419> sabbatou <4521> econ <2192> (5723) odon <3598>

1:13 kai <2532> ote <3753> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> anebhsan <305> (5627) ou <3757> hsan <1510> (5713) katamenontev <2650> (5723) o <3588> te <5037> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> andreav <406> filippov <5376> kai <2532> ywmav <2381> baryolomaiov <918> kai <2532> mayyaiov <3156> iakwbov <2385> alfaiou <256> kai <2532> simwn <4613> o <3588> zhlwthv <2207> kai <2532> ioudav <2455> iakwbou <2385>

1:14 outoi <3778> pantev <3956> hsan <1510> (5713) proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> th <3588> proseuch <4335> sun <4862> gunaixin <1135> kai <2532> mariam <3137> th <3588> mhtri <3384> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>

1:15 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> anastav <450> (5631) petrov <4074> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> eipen <2036> (5627) hn <1510> (5713) te <5037> oclov <3793> onomatwn <3686> epi <1909> to <3588> auto <846> wv <5613> ekaton <1540> eikosi <1501>

1:16 andrev <435> adelfoi <80> edei <1163> (5900) plhrwyhnai <4137> (5683) thn <3588> grafhn <1124> hn <3739> proeipen <4277> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> dia <1223> stomatov <4750> dauid <1138> peri <4012> iouda <2455> tou <3588> genomenou <1096> (5637) odhgou <3595> toiv <3588> sullabousin <4815> (5631) ihsoun <2424>

1:17 oti <3754> kathriymhmenov <2674> (5772) hn <1510> (5713) en <1722> hmin <2254> kai <2532> elacen <2975> (5627) ton <3588> klhron <2819> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778>

1:18 outov <3778> men <3303> oun <3767> ekthsato <2932> (5662) cwrion <5564> ek <1537> misyou <3408> thv <3588> adikiav <93> kai <2532> prhnhv <4248> genomenov <1096> (5637) elakhsen <2997> (5656) mesov <3319> kai <2532> execuyh <1632> (5681) panta <3956> ta <3588> splagcna <4698> autou <846>

1:19 kai <2532> gnwston <1110> egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> wste <5620> klhyhnai <2564> (5683) to <3588> cwrion <5564> ekeino <1565> th <3588> dialektw <1258> autwn <846> akeldamac <184> tout <5124> estin <1510> (5748) cwrion <5564> aimatov <129>

1:20 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> en <1722> biblw <976> qalmwn <5568> genhyhtw <1096> (5676) h <3588> epauliv <1886> autou <846> erhmov <2048> kai <2532> mh <3361> estw <1510> (5749) o <3588> katoikwn <2730> (5723) en <1722> auth <846> kai <2532> thn <3588> episkophn <1984> autou <846> labetw <2983> (5628) eterov <2087>

1:21 dei <1163> (5904) oun <3767> twn <3588> sunelyontwn <4905> (5631) hmin <2254> andrwn <435> en <1722> panti <3956> cronw <5550> w <3739> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ef <1909> hmav <2248> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424>

1:22 arxamenov <756> (5671) apo <575> tou <3588> baptismatov <908> iwannou <2491> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> anelhmfyh <353> (5681) af <575> hmwn <2257> martura <3144> thv <3588> anastasewv <386> autou <846> sun <4862> hmin <2254> genesyai <1096> (5635) ena <1520> toutwn <5130>

1:23 kai <2532> esthsan <2476> (5627) duo <1417> iwshf <2501> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> ov <3739> epeklhyh <1941> (5681) ioustov <2459> kai <2532> mayyian <3159>

1:24 kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) eipan <3004> (5627) su <4771> kurie <2962> kardiognwsta <2589> pantwn <3956> anadeixon <322> (5657) on <3739> exelexw <1586> (5668) ek <1537> toutwn <5130> twn <3588> duo <1417> ena <1520>

1:25 labein <2983> (5629) ton <3588> topon <5117> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> kai <2532> apostolhv <651> af <575> hv <3739> parebh <3845> (5627) ioudav <2455> poreuyhnai <4198> (5677) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ton <3588> idion <2398>

1:26 kai <2532> edwkan <1325> (5656) klhrouv <2819> autoiv <846> kai <2532> epesen <4098> (5627) o <3588> klhrov <2819> epi <1909> mayyian <3159> kai <2532> sugkateqhfisyh <4785> (5681) meta <3326> twn <3588> endeka <1733> apostolwn <652>

2:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> sumplhrousyai <4845> (5745) thn <3588> hmeran <2250> thv <3588> penthkosthv <4005> hsan <1510> (5713) pantev <3956> omou <3674> epi <1909> to <3588> auto <846>

2:2 kai <2532> egeneto <1096> (5633) afnw <869> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hcov <2279> wsper <5618> feromenhv <5342> (5730) pnohv <4157> biaiav <972> kai <2532> eplhrwsen <4137> (5656) olon <3650> ton <3588> oikon <3624> ou <3757> hsan <1510> (5713) kayhmenoi <2521> (5740)

2:3 kai <2532> wfyhsan <3700> (5681) autoiv <846> diamerizomenai <1266> (5730) glwssai <1100> wsei <5616> purov <4442> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ef <1909> ena <1520> ekaston <1538> autwn <846>

2:4 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> hrxanto <756> (5662) lalein <2980> (5721) eteraiv <2087> glwssaiv <1100> kaywv <2531> to <3588> pneuma <4151> edidou <1325> (5707) apofyeggesyai <669> (5738) autoiv <846>

2:5 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> ierousalhm <2419> katoikountev <2730> (5723) ioudaioi <2453> andrev <435> eulabeiv <2126> apo <575> pantov <3956> eynouv <1484> twn <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772>

2:6 genomenhv <1096> (5637) de <1161> thv <3588> fwnhv <5456> tauthv <3778> sunhlyen <4905> (5627) to <3588> plhyov <4128> kai <2532> sunecuyh <4797> (5681) oti <3754> hkousen <191> (5656) eiv <1520> ekastov <1538> th <3588> idia <2398> dialektw <1258> lalountwn <2980> (5723) autwn <846>

2:7 existanto <1839> (5710) de <1161> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) legontev <3004> (5723) ouci <3780> idou <2400> (5628) pantev <3956> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> lalountev <2980> (5723) galilaioi <1057>

2:8 kai <2532> pwv <4459> hmeiv <2249> akouomen <191> (5719) ekastov <1538> th <3588> idia <2398> dialektw <1258> hmwn <2257> en <1722> h <3739> egennhyhmen <1080> (5681)

2:9 paryoi <3934> kai <2532> mhdoi <3370> kai <2532> elamitai <1639> kai <2532> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) thn <3588> mesopotamian <3318> ioudaian <2449> te <5037> kai <2532> kappadokian <2587> ponton <4195> kai <2532> thn <3588> asian <773>

2:10 frugian <5435> te <5037> kai <2532> pamfulian <3828> aigupton <125> kai <2532> ta <3588> merh <3313> thv <3588> libuhv <3033> thv <3588> kata <2596> kurhnhn <2957> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) rwmaioi <4514> ioudaioi <2453> te <5037> kai <2532> proshlutoi <4339>

2:11 krhtev <2912> kai <2532> arabev <690> akouomen <191> (5719) lalountwn <2980> (5723) autwn <846> taiv <3588> hmeteraiv <2251> glwssaiv <1100> ta <3588> megaleia <3167> tou <3588> yeou <2316>

2:12 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> kai <2532> dihporounto <1280> (5710) allov <243> prov <4314> allon <243> legontev <3004> (5723) ti <5101> yelei <2309> (5719) touto <5124> einai <1510> (5750)

2:13 eteroi <2087> de <1161> diacleuazontev <5512> (5723) elegon <3004> (5707) oti <3754> gleukouv <1098> memestwmenoi <3325> (5772) eisin <1510> (5748)

2:14 stayeiv <2476> (5685) de <1161> o <3588> petrov <4074> sun <4862> toiv <3588> endeka <1733> ephren <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> kai <2532> apefyegxato <669> (5662) autoiv <846> andrev <435> ioudaioi <2453> kai <2532> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) ierousalhm <2419> pantev <3956> touto <5124> umin <5213> gnwston <1110> estw <1510> (5749) kai <2532> enwtisasye <1801> (5663) ta <3588> rhmata <4487> mou <3450>

2:15 ou <3756> gar <1063> wv <5613> umeiv <5210> upolambanete <5274> (5719) outoi <3778> meyuousin <3184> (5719) estin <1510> (5748) gar <1063> wra <5610> trith <5154> thv <3588> hmerav <2250>

2:16 alla <235> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> eirhmenon <2046> (5772) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> iwhl <2493>

2:17 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> taiv <3588> escataiv <2078> hmeraiv <2250> legei <3004> (5719) o <3588> yeov <2316> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> epi <1909> pasan <3956> sarka <4561> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692) oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <5216> kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> umwn <5216> oraseiv <3706> oqontai <3700> (5695) kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> umwn <5216> enupnioiv <1798> enupniasyhsontai <1797> (5701)

2:18 kai <2532> ge <1065> epi <1909> touv <3588> doulouv <1401> mou <3450> kai <2532> epi <1909> tav <3588> doulav <1399> mou <3450> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692)

2:19 kai <2532> dwsw <1325> (5692) terata <5059> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> anw <507> kai <2532> shmeia <4592> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> katw <2736> aima <129> kai <2532> pur <4442> kai <2532> atmida <822> kapnou <2586>

2:20 o <3588> hliov <2246> metastrafhsetai <3344> (5691) eiv <1519> skotov <4655> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> eiv <1519> aima <129> prin <4250> elyein <2064> (5629) hmeran <2250> kuriou <2962> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> epifanh <2016>

2:21 kai <2532> estai <1510> (5704) pav <3956> ov <3739> ean <1437> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)

2:22 andrev <435> israhlitai <2475> akousate <191> (5657) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> andra <435> apodedeigmenon <584> (5772) apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> umav <5209> dunamesin <1411> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> shmeioiv <4592> oiv <3739> epoihsen <4160> (5656) di <1223> autou <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> kaywv <2531> autoi <846> oidate <1492> (5758)

2:23 touton <5126> th <3588> wrismenh <3724> (5772) boulh <1012> kai <2532> prognwsei <4268> tou <3588> yeou <2316> ekdoton <1560> dia <1223> ceirov <5495> anomwn <459> prosphxantev <4362> (5660) aneilate <337> (5627)

2:24 on <3739> o <3588> yeov <2316> anesthsen <450> (5656) lusav <3089> (5660) tav <3588> wdinav <5604> tou <3588> yanatou <2288> kayoti <2530> ouk <3756> hn <1510> (5713) dunaton <1415> krateisyai <2902> (5745) auton <846> up <5259> autou <846>

2:25 dauid <1138> gar <1063> legei <3004> (5719) eiv <1519> auton <846> proorwmhn <4309> (5710) ton <3588> kurion <2962> enwpion <1799> mou <3450> dia <1223> pantov <3956> oti <3754> ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> estin <1510> (5748) ina <2443> mh <3361> saleuyw <4531> (5686)

2:26 dia <1223> touto <5124> hufranyh <2165> (5681) mou <3450> h <3588> kardia <2588> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) h <3588> glwssa <1100> mou <3450> eti <2089> de <1161> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <3450> kataskhnwsei <2681> (5692) ep <1909> elpidi <1680>

2:27 oti <3754> ouk <3756> egkataleiqeiv <1459> (5692) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> eiv <1519> adhn <86> oude <3761> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

2:28 egnwrisav <1107> (5656) moi <3427> odouv <3598> zwhv <2222> plhrwseiv <4137> (5692) me <3165> eufrosunhv <2167> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4675>

2:29 andrev <435> adelfoi <80> exon <1832> (5901) eipein <2036> (5629) meta <3326> parrhsiav <3954> prov <4314> umav <5209> peri <4012> tou <3588> patriarcou <3966> dauid <1138> oti <3754> kai <2532> eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> etafh <2290> (5648) kai <2532> to <3588> mnhma <3418> autou <846> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254> acri <891> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

2:30 profhthv <4396> oun <3767> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> eidwv <1492> (5761) oti <3754> orkw <3727> wmosen <3660> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> ek <1537> karpou <2590> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> kayisai <2523> (5658) epi <1909> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

2:31 proidwn <4275> (5631) elalhsen <2980> (5656) peri <4012> thv <3588> anastasewv <386> tou <3588> cristou <5547> oti <3754> oute <3777> egkateleifyh <1459> (5681) eiv <1519> adhn <86> oute <3777> h <3588> sarx <4561> autou <846> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

2:32 touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> anesthsen <450> (5656) o <3588> yeov <2316> ou <3739> pantev <3956> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) marturev <3144>

2:33 th <3588> dexia <1188> oun <3767> tou <3588> yeou <2316> uqwyeiv <5312> (5685) thn <3588> te <5037> epaggelian <1860> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> labwn <2983> (5631) para <3844> tou <3588> patrov <3962> execeen <1632> (5656) touto <5124> o <3739> umeiv <5210> [kai] <2532> blepete <991> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719)

2:34 ou <3756> gar <1063> dauid <1138> anebh <305> (5627) eiv <1519> touv <3588> ouranouv <3772> legei <3004> (5719) de <1161> autov <846> eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450>

2:35 ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

2:36 asfalwv <806> oun <3767> ginwsketw <1097> (5720) pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> kai <2532> kurion <2962> auton <846> kai <2532> criston <5547> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656)

2:37 akousantev <191> (5660) de <1161> katenughsan <2660> (5648) thn <3588> kardian <2588> eipon <2036> (5627) te <5037> prov <4314> ton <3588> petron <4074> kai <2532> touv <3588> loipouv <3062> apostolouv <652> ti <5101> poihswmen <4160> (5661) andrev <435> adelfoi <80>

2:38 petrov <4074> de <1161> prov <4314> autouv <846> metanohsate <3340> (5657) kai <2532> baptisyhtw <907> (5682) ekastov <1538> umwn <5216> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266> umwn <5216> kai <2532> lhmqesye <2983> (5695) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

2:39 umin <5213> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> eiv <1519> makran <3112> osouv <3745> an <302> proskaleshtai <4341> (5667) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257>

2:40 eteroiv <2087> te <5037> logoiv <3056> pleiosin <4119> diemarturato <1263> (5662) kai <2532> parekalei <3870> (5707) autouv <846> legwn <3004> (5723) swyhte <4982> (5682) apo <575> thv <3588> geneav <1074> thv <3588> skoliav <4646> tauthv <3778>

2:41 oi <3588> men <3303> oun <3767> apodexamenoi <588> (5666) ton <3588> logon <3056> autou <846> ebaptisyhsan <907> (5681) kai <2532> proseteyhsan <4369> (5681) en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> qucai <5590> wsei <5616> trisciliai <5153>

2:42 hsan <1510> (5713) de <1161> proskarterountev <4342> (5723) th <3588> didach <1322> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> th <3588> koinwnia <2842> th <3588> klasei <2800> tou <3588> artou <740> kai <2532> taiv <3588> proseucaiv <4335>

2:43 egineto <1096> (5711) de <1161> pash <3956> quch <5590> fobov <5401> polla <4183> de <1161> terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> dia <1223> twn <3588> apostolwn <652> egineto <1096> (5711)

2:44 pantev <3956> de <1161> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) epi <1909> to <3588> auto <846> eicon <2192> (5707) apanta <537> koina <2839>

2:45 kai <2532> ta <3588> kthmata <2933> kai <2532> tav <3588> uparxeiv <5223> epipraskon <4097> (5707) kai <2532> diemerizon <1266> (5707) auta <846> pasin <3956> kayoti <2530> an <302> tiv <5100> creian <5532> eicen <2192> (5707)

2:46 kay <2596> hmeran <2250> te <5037> proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> ierw <2411> klwntev <2806> (5723) te <5037> kat <2596> oikon <3624> arton <740> metelambanon <3335> (5707) trofhv <5160> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> afelothti <858> kardiav <2588>

2:47 ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> econtev <2192> (5723) carin <5485> prov <4314> olon <3650> ton <3588> laon <2992> o <3588> de <1161> kuriov <2962> prosetiyei <4369> (5707) touv <3588> swzomenouv <4982> (5746) kay <2596> hmeran <2250> epi <1909> to <3588> auto <846>

3:1 petrov <4074> de <1161> kai <2532> iwannhv <2491> anebainon <305> (5707) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> epi <1909> thn <3588> wran <5610> thv <3588> proseuchv <4335> thn <3588> enathn <1766>

3:2 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> uparcwn <5225> (5723) ebastazeto <941> (5712) on <3739> etiyoun <5087> (5707) kay <2596> hmeran <2250> prov <4314> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> ierou <2411> thn <3588> legomenhn <3004> (5746) wraian <5611> tou <3588> aitein <154> (5721) elehmosunhn <1654> para <3844> twn <3588> eisporeuomenwn <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> ieron <2411>

3:3 ov <3739> idwn <1492> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> mellontav <3195> (5723) eisienai <1524> (5750) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrwta <2065> (5707) elehmosunhn <1654> labein <2983> (5629)

3:4 atenisav <816> (5660) de <1161> petrov <4074> eiv <1519> auton <846> sun <4862> tw <3588> iwannh <2491> eipen <2036> (5627) bleqon <991> (5657) eiv <1519> hmav <2248>

3:5 o <3588> de <1161> epeicen <1907> (5707) autoiv <846> prosdokwn <4328> (5723) ti <5100> par <3844> autwn <846> labein <2983> (5629)

3:6 eipen <2036> (5627) de <1161> petrov <4074> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> ouc <3756> uparcei <5225> (5719) moi <3427> o <3739> de <1161> ecw <2192> (5719) touto <5124> soi <4671> didwmi <1325> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> peripatei <4043> (5720)

3:7 kai <2532> piasav <4084> (5660) auton <846> thv <3588> dexiav <1188> ceirov <5495> hgeiren <1453> (5656) auton <846> paracrhma <3916> de <1161> esterewyhsan <4732> (5681) ai <3588> baseiv <939> autou <846> kai <2532> ta <3588> sfudra <4974>

3:8 kai <2532> exallomenov <1814> (5740) esth <2476> (5627) kai <2532> periepatei <4043> (5707) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) sun <4862> autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> peripatwn <4043> (5723) kai <2532> allomenov <242> (5740) kai <2532> ainwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:9 kai <2532> eiden <1492> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> auton <846> peripatounta <4043> (5723) kai <2532> ainounta <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:10 epeginwskon <1921> (5707) de <1161> auton <846> oti <3754> outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> prov <4314> thn <3588> elehmosunhn <1654> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> th <3588> wraia <5611> pulh <4439> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) yambouv <2285> kai <2532> ekstasewv <1611> epi <1909> tw <3588> sumbebhkoti <4819> (5761) autw <846>

3:11 kratountov <2902> (5723) de <1161> autou <846> ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> sunedramen <4936> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> autouv <846> epi <1909> th <3588> stoa <4745> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) solomwntov <4672> ekyamboi <1569>

3:12 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> petrov <4074> apekrinato <611> (5662) prov <4314> ton <3588> laon <2992> andrev <435> israhlitai <2475> ti <5101> yaumazete <2296> (5719) epi <1909> toutw <5129> h <2228> hmin <2254> ti <5101> atenizete <816> (5719) wv <5613> idia <2398> dunamei <1411> h <2228> eusebeia <2150> pepoihkosin <4160> (5761) tou <3588> peripatein <4043> (5721) auton <846>

3:13 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> edoxasen <1392> (5656) ton <3588> paida <3816> autou <846> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> men <3303> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> hrnhsasye <720> (5662) kata <2596> proswpon <4383> pilatou <4091> krinantov <2919> (5660) ekeinou <1565> apoluein <630> (5721)

3:14 umeiv <5210> de <1161> ton <3588> agion <40> kai <2532> dikaion <1342> hrnhsasye <720> (5662) kai <2532> hthsasye <154> (5668) andra <435> fonea <5406> carisyhnai <5483> (5683) umin <5213>

3:15 ton <3588> de <1161> archgon <747> thv <3588> zwhv <2222> apekteinate <615> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> ou <3739> hmeiv <2249> marturev <3144> esmen <1510> (5748)

3:16 kai <2532> th <3588> pistei <4102> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> touton <5126> on <3739> yewreite <2334> (5719) kai <2532> oidate <1492> (5758) esterewsen <4732> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> h <3588> di <1223> autou <846> edwken <1325> (5656) autw <846> thn <3588> oloklhrian <3647> tauthn <3778> apenanti <561> pantwn <3956> umwn <5216>

3:17 kai <2532> nun <3568> adelfoi <80> oida <1492> (5758) oti <3754> kata <2596> agnoian <52> epraxate <4238> (5656) wsper <5618> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> umwn <5216>

3:18 o <3588> de <1161> yeov <2316> a <3739> prokathggeilen <4293> (5656) dia <1223> stomatov <4750> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> autou <846> eplhrwsen <4137> (5656) outwv <3779>

3:19 metanohsate <3340> (5657) oun <3767> kai <2532> epistreqate <1994> (5657) prov <4314> to <3588> exaleifyhnai <1813> (5683) umwn <5216> tav <3588> amartiav <266> (3-20) opwv <3704> an <302> elywsin <2064> (5632) kairoi <2540> anaquxewv <403> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962>

3:20 kai <2532> aposteilh <649> (5661) ton <3588> prokeceirismenon <4400> (5772) umin <5213> criston <5547> ihsoun <2424>

3:21 on <3739> dei <1163> (5904) ouranon <3772> men <3303> dexasyai <1209> (5664) acri <891> cronwn <5550> apokatastasewv <605> pantwn <3956> wn <3739> elalhsen <2980> (5656) o <3588> yeov <2316> dia <1223> stomatov <4750> twn <3588> agiwn <40> ap <575> aiwnov <165> autou <846> profhtwn <4396>

3:22 mwushv <3475> men <3303> eipen <2036> (5627) oti <3754> profhthn <4396> umin <5213> anasthsei <450> (5692) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> umwn <5216> wv <5613> eme <1691> autou <846> akousesye <191> (5695) kata <2596> panta <3956> osa <3745> an <302> lalhsh <2980> (5661) prov <4314> umav <5209>

3:23 estai <1510> (5704) de <1161> pasa <3956> quch <5590> htiv <3748> ean <1437> mh <3361> akoush <191> (5661) tou <3588> profhtou <4396> ekeinou <1565> exoleyreuyhsetai <1842> (5701) ek <1537> tou <3588> laou <2992>

3:24 kai <2532> pantev <3956> de <1161> oi <3588> profhtai <4396> apo <575> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> kayexhv <2517> osoi <3745> elalhsan <2980> (5656) kai <2532> kathggeilan <2605> (5656) tav <3588> hmerav <2250> tautav <3778>

3:25 umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> hv <3739> o <3588> yeov <2316> dieyeto <1303> (5639) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <5216> legwn <3004> (5723) prov <4314> abraam <11> kai <2532> en <1722> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> euloghyhsontai <2127> (5701) pasai <3956> ai <3588> patriai <3965> thv <3588> ghv <1093>

3:26 umin <5213> prwton <4412> anasthsav <450> (5660) o <3588> yeov <2316> ton <3588> paida <3816> autou <846> apesteilen <649> (5656) auton <846> eulogounta <2127> (5723) umav <5209> en <1722> tw <3588> apostrefein <654> (5721) ekaston <1538> apo <575> twn <3588> ponhriwn <4189> [umwn] <5216>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA