TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ayub 1

1:1 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> aryw <03477> rsyw <08535> Mt <01931> awhh <0376> syah <01961> hyhw <08034> wms <0347> bwya <05780> Uwe <0776> Urab <01961> hyh <0376> sya(1:1)

1:1 anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> en <1722> cwra <5561> th <3588> ausitidi w <3739> onoma <3686> iwb <2492> kai <2532> hn <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> alhyinov <228> amemptov <273> dikaiov <1342> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> ponhrou <4190> pragmatov <4229>

1:2 <01323> twnb <07969> swlsw <01121> Mynb <07651> hebs <0> wl <03205> wdlwyw(1:2)

1:2 egenonto <1096> de <1161> autw <846> uioi <5207> epta <2033> kai <2532> yugaterev <2364> treiv <5140>

1:3 <06924> Mdq <01121> ynb <03605> lkm <01419> lwdg <01931> awhh <0376> syah <01961> yhyw <03966> dam <07227> hbr <05657> hdbew <0860> twnwta <03967> twam <02568> smxw <01241> rqb <06776> dmu <03967> twam <02568> smxw <01581> Mylmg <0505> ypla <07969> tslsw <06629> Nau <0505> ypla <07651> tebs <04735> whnqm <01961> yhyw(1:3)

1:3 kai <2532> hn <1510> ta <3588> kthnh <2934> autou <846> probata <4263> eptakiscilia <2035> kamhloi <2574> trisciliai <5153> zeugh <2201> bown <1016> pentakosia <4001> onoi <3688> yhleiai <2338> nomadev pentakosiai <4001> kai <2532> uphresia pollh <4183> sfodra <4970> kai <2532> erga <2041> megala <3173> hn <1510> autw <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> hn <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> eugenhv <2104> twn <3588> af <575> hliou <2246> anatolwn <395>

1:4 <05973> Mhme <08354> twtslw <0398> lkal <0269> *Mhytwyxa {Mhytyxa} <07969> tslsl <07121> warqw <07971> wxlsw <03117> wmwy <0376> sya <01004> tyb <04960> htsm <06213> wvew <01121> wynb <01980> wklhw(1:4)

1:4 sumporeuomenoi <4848> de <1161> oi <3588> uioi <5207> autou <846> prov <4314> allhlouv epoiousan <4160> poton <4224> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> sumparalambanontev <4838> ama <260> kai <2532> tav <3588> treiv <5140> adelfav <79> autwn <846> esyiein <2068> kai <2532> pinein <4095> met <3326> autwn <846>

1:5 P <03117> Mymyh <03605> lk <0347> bwya <06213> hvey <03602> hkk <03824> Mbblb <0430> Myhla <01288> wkrbw <01121> ynb <02398> wajx <0194> ylwa <0347> bwya <0559> rma <03588> yk <03605> Mlk <04557> rpom <05930> twle <05927> hlehw <01242> rqbb <07925> Mykshw <06942> Msdqyw <0347> bwya <07971> xlsyw <04960> htsmh <03117> ymy <05362> wpyqh <03588> yk <01961> yhyw(1:5)

1:5 kai <2532> wv <3739> an <302> sunetelesyhsan <4931> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> potou <4224> apestellen <649> iwb <2492> kai <2532> ekayarizen <2511> autouv <846> anistamenov <450> to <3588> prwi <4404> kai <2532> proseferen <4374> peri <4012> autwn <846> yusiav <2378> kata <2596> ton <3588> ariymon <706> autwn <846> kai <2532> moscon <3448> ena <1519> peri <4012> amartiav <266> peri <4012> twn <3588> qucwn <5590> autwn <846> elegen <3004> gar <1063> iwb <2492> mhpote <3379> oi <3588> uioi <5207> mou <1473> en <1722> th <3588> dianoia <1271> autwn <846> kaka <2556> enenohsan prov <4314> yeon <2316> outwv <3778> oun <3767> epoiei <4160> iwb <2492> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

1:6 <08432> Mkwtb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:6)

1:6 kai <2532> wv <3739> egeneto <1096> h <3588> hmera <2250> auth <3778> kai <2532> idou <2400> hlyon <2064> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316> parasthnai <3936> enwpion <1799> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> diabolov <1228> hlyen <2064> met <3326> autwn <846>

1:7 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jwsm <0559> rmayw <03069> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <0370> Nyam <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw(1:7)

1:7 kai <2532> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> poyen <4159> paragegonav <3854> kai <2532> apokriyeiv o <3588> diabolov <1228> tw <3588> kuriw <2962> eipen perielywn <4022> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> emperipathsav <1704> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> pareimi <3918>

1:8 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <05921> le <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> kuriov <2962> prosescev <4337> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> kata <2596> tou <3588> paidov <3816> mou <1473> iwb <2492> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kat <2596> auton <846> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> anyrwpov <444> amemptov <273> alhyinov <228> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> ponhrou <4190> pragmatov <4229>

1:9 <0430> Myhla <0347> bwya <03372> ary <02600> Mnxh <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw(1:9)

1:9 apekriyh de <1161> o <3588> diabolov <1228> kai <2532> eipen enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> mh <3165> dwrean <1431> sebetai <4576> iwb <2492> ton <3588> yeon <2316>

1:10 <0776> Urab <06555> Urp <04735> whnqmw <01288> tkrb <03027> wydy <04639> hvem <05439> bybom <0> wl <0834> rsa <03605> lk <01157> debw <01004> wtyb <01157> debw <01157> wdeb <07753> tkv <0859> *hta {ta} <03808> alh(1:10)

1:10 ou <3364> su <4771> periefraxav ta <3588> exw <1854> autou <846> kai <2532> ta <3588> esw <2080> thv <3588> oikiav <3614> autou <846> kai <2532> ta <3588> exw <1854> pantwn <3956> twn <3588> ontwn <1510> autw <846> kuklw ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> euloghsav <2127> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autou <846> polla <4183> epoihsav <4160> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

1:11 <01288> Kkrby <06440> Kynp <05921> le <03808> al <0518> Ma <0> wl <0834> rsa <03605> lkb <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwaw(1:11)

1:11 alla <235> aposteilon <649> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> aqai <680> pantwn <3956> wn <3739> ecei <2192> ei <1487> mhn <3303> eiv <1519> proswpon <4383> se <4771> euloghsei <2127>

1:12 <03068> hwhy <06440> ynp <05973> Mem <07854> Njvh <03318> auyw <03027> Kdy <07971> xlst <0408> la <0413> wyla <07535> qr <03027> Kdyb <0> wl <0834> rsa <03605> lk <02009> hnh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(1:12)

1:12 tote <5119> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> idou <2400> panta <3956> osa <3745> estin <1510> autw <846> didwmi <1325> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> alla <235> autou <846> mh <3165> aqh <680> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> diabolov <1228> para <3844> tou <3588> kuriou <2962>

1:13 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> wytnbw <01121> wynbw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:13)

1:13 kai <2532> hn <1510> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> oi <3588> uioi <5207> iwb <2492> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> autou <846> epinon <4095> oinon <3631> en <1722> th <3588> oikia <3614> tou <3588> adelfou <80> autwn <846> tou <3588> presbuterou <4245>

1:14 <03027> Mhydy <05921> le <07462> twer <0860> twntahw <02790> twsrx <01961> wyh <01241> rqbh <0559> rmayw <0347> bwya <0413> la <0935> ab <04397> Kalmw(1:14)

1:14 kai <2532> idou <2400> aggelov <32> hlyen <2064> prov <4314> iwb <2492> kai <2532> eipen autw <846> ta <3588> zeugh <2201> twn <3588> bown <1016> hrotria kai <2532> ai <3588> yhleiai <2338> onoi <3688> eboskonto <1006> ecomenai <2192> autwn <846>

1:15 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mxqtw <07614> abs <05307> lptw(1:15)

1:15 kai <2532> elyontev <2064> oi <3588> aicmalwteuontev <162> hcmalwteusan <162> autav <846> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> apekteinan <615> en <1722> macairaiv <3162> swyeiv <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:16 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <0398> Mlkatw <05288> Myrenbw <06629> Naub <01197> rebtw <08064> Mymsh <04480> Nm <05307> hlpn <0430> Myhla <0784> sa <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe(1:16)

1:16 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> hlyen <2064> eterov <2087> aggelov <32> kai <2532> eipen prov <4314> iwb <2492> pur <4442> epesen <4098> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katekausen <2618> ta <3588> probata <4263> kai <2532> touv <3588> poimenav <4166> katefagen <2719> omoiwv <3664> kai <2532> swyeiv <4982> egw <1473> monov <3441> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:17 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mwxqyw <01581> Mylmgh <05921> le <06584> wjspyw <07218> Mysar <07969> hsls <07760> wmv <03778> Mydvk <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe(1:17)

1:17 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> hlyen <2064> eterov <2087> aggelov <32> kai <2532> eipen prov <4314> iwb <2492> oi <3588> ippeiv <2460> epoihsan <4160> hmin <1473> kefalav <2776> treiv <5140> kai <2532> ekuklwsan <2944> tav <3588> kamhlouv <2574> kai <2532> hcmalwteusan <162> autav <846> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> apekteinan <615> en <1722> macairaiv <3162> eswyhn <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> kai <2532> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:18 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> Kytwnbw <01121> Kynb <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05704> de(1:18)

1:18 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> allov <243> aggelov <32> ercetai <2064> legwn <3004> tw <3588> iwb <2492> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> sou <4771> esyiontwn <2068> kai <2532> pinontwn <4095> para <3844> tw <3588> adelfw <80> autwn <846> tw <3588> presbuterw <4245>

1:19 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <04191> wtwmyw <05288> Myrenh <05921> le <05307> lpyw <01004> tybh <06438> twnp <0702> ebrab <05060> egyw <04057> rbdmh <05676> rbem <0935> hab <01419> hlwdg <07307> xwr <02009> hnhw(1:19)

1:19 exaifnhv <1810> pneuma <4151> mega <3173> ephlyen ek <1537> thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> hqato <680> twn <3588> tessarwn <5064> gwniwn <1137> thv <3588> oikiav <3614> kai <2532> epesen <4098> h <3588> oikia <3614> epi <1909> ta <3588> paidia <3813> sou <4771> kai <2532> eteleuthsan <5053> eswyhn <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> kai <2532> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:20 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <07218> wsar <0853> ta <01494> zgyw <04598> wlem <0853> ta <07167> erqyw <0347> bwya <06965> Mqyw(1:20)

1:20 outwv <3778> anastav <450> iwb <2492> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> ekeirato <2751> thn <3588> komhn <2864> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> peswn <4098> camai <5476> prosekunhsen <4352> kai <2532> eipen

1:21 <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy <03947> xql <03068> hwhyw <05414> Ntn <03068> hwhy <08033> hms <07725> bwsa <06174> Mrew <0517> yma <0990> Njbm <03318> *ytauy {ytuy} <06174> Mre <0559> rmayw(1:21)

1:21 autov <846> gumnov <1131> exhlyon <1831> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> gumnov <1131> kai <2532> apeleusomai <565> ekei <1563> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> o <3588> kuriov <2962> afeilato wv <3739> tw <3588> kuriw <2962> edoxen <1380> outwv <3778> kai <2532> egeneto <1096> eih <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> euloghmenon <2127>

1:22 P <0430> Myhlal <08604> hlpt <05414> Ntn <03808> alw <0347> bwya <02398> ajx <03808> al <02063> taz <03605> lkb(1:22)

1:22 en <1722> toutoiv <3778> pasin <3956> toiv <3588> sumbebhkosin <4819> autw <846> ouden <3762> hmarten <264> iwb <2492> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> edwken <1325> afrosunhn <877> tw <3588> yew <2316>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA