Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 3:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:18

Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihukum mati! l  --dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati 1  dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya m  dari padamu.

AYT (2018)

Jika Aku berfirman kepada orang jahat, ‘Kamu pasti akan mati!’ dan kamu tidak memperingatkan dia atau tidak mengatakan apa pun untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalannya yang jahat, untuk menyelamatkan hidupnya, orang jahat itu akan mati karena kejahatannya, tetapi darahnya akan Aku tuntut dari tanganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 3:18

Apabila firman-Ku akan hal orang fasik demikian: Tak dapat tiada engkau akan mati kelak! maka tiada engkau menasehatkan dia dan satupun tiada katamu akan menasehatkan orang fasik itu dari pada jalannya yang jahat, supaya engkau menghidupi dia, bahwasanya orang fasik itupun akan mati di dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan Kutuntut dari pada tanganmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 3:18

Jika Aku memberitahukan bahwa seorang penjahat akan mati, tetapi engkau tidak memperingatkan dia supaya ia mengubah kelakuannya sehingga ia selamat, maka ia akan mati masih sebagai seorang berdosa, dan tanggung jawab atas kematiannya akan dituntut daripadamu.

MILT (2008)

Ketika Aku berkata kepada orang jahat: Engkau akan mati!, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya, tetapi Aku akan menuntut darahnya dari tanganmu.

Shellabear 2011 (2011)

Kalau Aku berfirman kepada orang fasik, Engkau pasti mati, dan engkau tidak menasihati dia atau berbicara mengingatkan orang fasik itu mengenai jalan hidupnya yang fasik supaya ia tetap hidup, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan Kutuntut dari tanganmu.

AVB (2015)

Kalau Aku berfirman kepada orang fasiq, “Engkau pasti mati,” dan engkau tidak menasihati dia atau berbicara mengingatkan orang fasiq itu tentang jalan hidupnya yang fasiq supaya dia tetap hidup, maka orang fasiq itu akan mati kerana dosanya, tetapi darahnya akan Kutuntut daripadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 3:18

Kalau Aku berfirman
<0559>
kepada orang jahat
<07563>
: Engkau pasti dihukum mati
<04191> <04191>
! -- dan engkau tidak
<03808>
memperingatkan
<02094>
dia atau tidak
<03808>
berkata
<01696>
apa-apa untuk memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
itu dari hidupnya
<01870>
yang jahat
<07563>
, supaya ia
<01931>
tetap hidup
<02421>
, orang jahat
<07563>
itu akan mati
<04191>
dalam kesalahannya
<05771>
, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab
<01245>
atas nyawanya
<01818>
dari padamu
<03027>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 3:18

Apabila firman-Ku
<0559>
akan hal orang fasik
<07563>
demikian: Tak dapat tiada
<04191> <04191>
engkau akan mati
<04191> <04191>
kelak! maka tiada
<03808>
engkau menasehatkan
<02094>
dia dan satupun tiada
<03808>
katamu
<01696>
akan menasehatkan
<02094>
orang fasik
<07563>
itu dari pada jalannya
<01870>
yang jahat
<07563>
, supaya engkau menghidupi
<02421>
dia
<01931>
, bahwasanya orang fasik
<07563>
itupun akan mati
<04191>
di dalam kesalahannya
<05771>
, tetapi darahnya
<01818>
akan Kutuntut
<01245>
dari pada tanganmu
<03027>
.
AYT ITL
Jika Aku berfirman
<0559>
kepada orang jahat
<07563>
, ‘Kamu pasti
<04191> <0> <04191> <0>
akan mati
<0> <04191> <0> <04191>
!’ dan kamu tidak
<03808>
memperingatkan
<02094>
dia atau tidak
<03808>
mengatakan
<01696>
apa pun untuk memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
itu dari jalannya
<01870>
yang jahat
<07563>
, untuk menyelamatkan hidupnya
<02421>
, orang jahat
<07563>
itu akan mati
<04191>
karena kejahatannya
<05771>
, tetapi darahnya
<01818>
akan Aku tuntut
<01245>
dari tanganmu
<03027>
.”

[<01931>]
AVB ITL
Kalau Aku berfirman
<0559>
kepada orang fasiq
<07563>
, “Engkau pasti mati
<04191> <04191>
,” dan engkau tidak
<03808>
menasihati
<02094>
dia atau
<03808>
berbicara
<01696>
mengingatkan
<02094>
orang fasiq
<07563>
itu tentang jalan hidupnya
<01870>
yang fasiq
<07563>
supaya dia
<01931>
tetap hidup
<02421>
, maka orang fasiq
<07563>
itu akan mati
<04191>
kerana dosanya
<05771>
, tetapi darahnya
<01818>
akan Kutuntut
<01245>
daripadamu.

[<03027>]
HEBREW
sqba
<01245>
Kdym
<03027>
wmdw
<01818>
twmy
<04191>
wnweb
<05771>
esr
<07563>
awh
<01931>
wtyxl
<02421>
hesrh
<07563>
wkrdm
<01870>
esr
<07563>
ryhzhl
<02094>
trbd
<01696>
alw
<03808>
wtrhzh
<02094>
alw
<03808>
twmt
<04191>
twm
<04191>
esrl
<07563>
yrmab (3:18)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:18

Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihukum mati! l  --dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati 1  dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya m  dari padamu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:18

Kalau Aku berfirman 1  kepada orang jahat 3 : Engkau pasti dihukum mati! --dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat 3  itu dari hidupnya yang jahat 3 , supaya ia tetap hidup 2 , orang jahat 3  itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya 4  dari padamu.

Catatan Full Life

Yeh 3:18 1

Nas : Yeh 3:18

Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga, memperingatkan saudara sebangsanya bahwa mereka yang terus hidup di dalam dosa dan menolak Allah akan dihukum dengan kematian. Apabila Yehezkiel lalai memperingatkan orang fasik, ia akan diminta pertanggungjawaban atas kematian mereka.

 1. 1) Dalam perjanjian baru, hamba Allah yang setia juga harus memperingatkan orang-orang dalam jemaatnya yang hidupnya tidak benar bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan keselamatan jikalau mereka tidak bertobat

  (lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:5).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21; Ef 5:5]

  Mereka yang mengajarkan bahwa orang percaya diperbolehkan hidup tunasusila dan tidak benar tanpa membahayakan keselamatan abadi akan langsung berhadapan dengan hukuman Allah yang keras.
 2. 2) Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan kita amanat untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil (Mat 28:18-20; Kis 1:8), yang mencakup peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus (bd. Kis 17:22-31); dengan demikian Allah telah menjadikan gereja itu penjaga

  (lihat cat. --> Mat 18:15).

  [atau ref. Mat 18:15]

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA