TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yosua 1:1--3:17

Konteks
Perintah TUHAN kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan
1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN a  itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua b  bin Nun 1 , abdi Musa itu, demikian: 1:2 "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai c  d  Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri 2  e  yang akan Kuberikan kepada mereka, f  kepada orang Israel itu. 1:3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu g  Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa. h  1:4 Dari padang gurun dan gunung Libanon i  yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, j  seluruh tanah orang Het, k  sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, l  semuanya itu akan menjadi daerahmu. 1:5 Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau m  seumur hidupmu; seperti Aku menyertai n  Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau 3 ; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan o  engkau. 1:6 Kuatkan p  dan teguhkanlah hatimu, q  sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang r  mereka untuk diberikan kepada mereka. 1:7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah s  hati-hati sesuai dengan seluruh hukum 4  t  yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; u  janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, v  supaya engkau beruntung, ke manapun engkau pergi. w  1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan x  kitab Taurat 5  y  ini, tetapi renungkanlah z  itu siang dan malam 6 , supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung 7 . a  1:9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut b  dan tawar hati, c  sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi. d " 1:10 Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa e  itu, katanya: 1:11 "Jalanilah seluruh perkemahan f  dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, g  sebab dalam tiga hari h  kamu akan menyeberangi sungai Yordan i  ini untuk pergi menduduki j  negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki." 1:12 Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye k  yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian: 1:13 "Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu, yakni: TUHAN, Allahmu, mengaruniakan keamanan l  kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini; 1:14 perempuan-perempuan m  dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri n  yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu o  dengan bersenjata, p  dan haruslah menolong mereka, 1:15 sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN, Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. q " 1:16 Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: "Segala yang kauperintahkan kepada kami akan kami lakukan dan ke manapun kami akan kausuruh, kami akan pergi; r  1:17 sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. s  Hanya, TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. 1:18 Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan t  perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu! u "
Pengintai-pengintai di Yerikho
2:1 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim v  dua orang pengintai, w  katanya: "Pergilah, amat-amatilah x  negeri itu dan kota Yerikho. y " Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal 8 , yang bernama Rahab 9 , z  lalu tidur di situ. 2:2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: "Tadi malam ada orang datang ke mari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." 2:3 Maka raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, a  mengatakan: "Bawalah ke luar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." 2:4 Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan b  kedua orang c  itu. Berkatalah ia: "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, 2:5 dan ketika pintu gerbang d  hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi 10 . Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. e " 2:6 Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, f  yang ditebarkan di atas sotoh g  itu. 2:7 Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, h  ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar i  itu keluar. 2:8 Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh j  2:9 dan berkata kepada orang-orang itu: "Aku tahu, bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian k  terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 2:10 Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan l  air Laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, m  dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori n  yang di seberang sungai Yordan o  itu, yakni kepada Sihon dan Og, p  yang telah kamu tumpas. q  2:11 Ketika kami mendengar itu, tawarlah r  hati kami dan jatuhlah semangat s  setiap orang menghadapi kamu, t  sebab TUHAN, Allahmu, u  ialah Allah di langit di atas dan di bumi v  di bawah. 2:12 Maka sekarang, bersumpahlah w  kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah x  terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu tanda y  yang dapat dipercaya, 2:13 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka z  dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." 2:14 Lalu jawab kedua orang itu kepadanya: "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, a  asal jangan kaukabarkan perkara kami ini; apabila TUHAN nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia b  kami kepadamu." 2:15 Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali c  melalui jendela, d  sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. 2:16 Berkatalah ia kepada mereka: "Pergilah ke pegunungan, e  supaya pengejar-pengejar f  itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari g  lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang; kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. h " 2:17 Kedua orang itu berkata kepadanya: "Kami akan bebas dari sumpah i  kami ini kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan-- 2:18 sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali j  dari benang kirmizi ini kauikatkan pada jendela k  tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu l  kaukumpulkan di rumahmu. 2:19 Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung m  akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung n  akibat pertumpahan darahnya. 2:20 Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah o  kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ikrarkan." 2:21 Perempuan itupun berkata: "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali p  kirmizi 11  itu pada jendela. q  2:22 Merekapun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari r  lamanya, sampai pengejar-pengejar s  itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. 2:23 Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun, kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. 2:24 Kata mereka kepada Yosua: "TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan t  kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar u  menghadapi kita."
Menyeberangi sungai Yordan
3:1 Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, v  dan sampailah mereka ke sungai Yordan, w  maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. 3:2 Setelah lewat tiga hari, x  para pengatur pasukan y  menjalani seluruh perkemahan, z  3:3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya: "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian 12  a  TUHAN, Allahmu, yang diangkat para imam, b  yang memang suku Lewi, c  maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya-- 3:4 hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta d  panjangnya, janganlah mendekatinya--maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." 3:5 Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Kuduskanlah dirimu 13 , e  sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan f  yang ajaib di antara kamu." 3:6 Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian: "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. 3:7 Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu g  di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, h  demikianlah Aku akan menyertai engkau. 3:8 Maka kauperintahkanlah kepada para imam i  pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." 3:9 Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel: "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu." 3:10 Lagi kata Yosua: "Dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah j  yang hidup ada di tengah-tengah kamu k  dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau-Nya orang Kanaan, orang Het, l  orang Hewi, orang Feris, m  orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus n  itu dari depan kamu: 3:11 sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi o  berjalan menyeberang di depan kamu, p  masuk ke sungai Yordan. 3:12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang q  dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. 3:13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut TUHAN, Tuhan semesta bumi, r  berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus; s  air yang turun dari hulu t  akan berhenti mengalir menjadi bendungan 14 . u " 3:14 Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian v  itu berjalan di depan w  bangsa itu. 3:15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan x , dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu--sungai Yordan itu sebak y  sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai z -- 3:16 maka berhentilah air itu mengalir. a  Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan b , jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, c  sedang air yang turun d  ke Laut Araba e  itu, yakni Laut Asin, f  terputus g  sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yerikho. h  3:17 Tetapi para imam i  pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, j  sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah k  yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : YOSUA BIN NUN.

Nas : Yos 1:1

Yosua merupakan pembantu yang akrab dan setia bagi Musa selama empat puluh tahun pengembaraan di padang gurun (Kel 17:8-13; 24:13; 32:17-19; Bil 13:8,16). Sebagai seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia telah ditugaskan sebagai pengganti Musa (Bil 27:18-23; Ul 34:9). Allah kini memanggil dia untuk menuntun umat-Nya memasuki tanah perjanjian (lih. Kej 12:6-7; 15:18-21). Nama Yosua artinya "Tuhan menyelamatkan" (atau "Tuhan adalah keselamatan"); bentuk Yunaninya ialah "Yesus"

(lihat cat. --> Mat 1:21).

[atau ref. Mat 1:21]

Yosua adalah lambang (atau wakil) Yesus Kristus ketika menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian dan menuju kemenangan atas musuh-musuh mereka (Ibr 4:1,6-8;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

Penaklukan Kanaan (Palestina) dimulai sekitar tahun 1405 SM; kepemimpinan Yosua atas Israel meliputi sekitar 25 tahun.

[1:2]  2 Full Life : SEBERANGILAH SUNGAI YORDAN INI, ... MENUJU NEGERI.

Nas : Yos 1:2

Seperti pengalaman bangsa Israel di padang gurun, pemasukan dan penaklukan Kanaan dapat dianggap suatu contoh tertulis sebagai peringatan bagi kita (bd. 1Kor 10:11).

 1. 1) Tanah yang dijanjikan dan penaklukannya oleh umat Allah bukan melambangkan sorga, tetapi warisan rohani dan keselamatan orang percaya di dalam Kristus sekarang ini.
 2. 2) Sekalipun orang percaya sudah memiliki keselamatan dan dalam satu arti sudah mempunyai "berkat rohani di dalam sorga" dalam Kristus (Ef 1:3), mereka masih harus "bertanding dalam pertandingan iman" untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki keselamatan kekal dan perhentian abadi (1Tim 1:18-20; 4:16; 6:12). Sebagaimana halnya dengan peristiwa menaklukkan Kanaan, memiliki keselamatan dan hidup kekal menyangkut perjuangan dan penaklukan rohani (Ef 6:10-20).
 3. 3) Bagi Yosua dan bangsa Israel, memiliki tanah perjanjian dicapai dan dipertahankan melalui iman kepada Allah, terungkap dalam ketaatan kepada firman-Nya dan dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah (ayat Yos 1:7-9; bd. pasal Ul 28:1-68). Bagi orang percaya di bawah perjanjian yang baru, memiliki keselamatan dan berkat-berkat Allah juga dipelihara dengan iman yang hidup kepada Kristus

  (lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA)

  yang terungkap dalam ketaatan kepada firman-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 3:36)

  [atau ref. Yoh 3:36]

  dan dalam peperangan rohani melawan dosa, tabiat berdosa, dan Iblis (Gal 5:16-21;

  lihat cat. --> Ef 6:11).

  [atau ref. Ef 6:11]

  Jadi, memiliki tanah itu (yaitu, warisan Tuhan) dapat hilang, sebagaimana diingatkan oleh Yosua (Yos 23:16). Pengharapan akan memiliki perhentian Allah pada terakhirnya terletak dalam iman kepada janji-janji Allah (ayat Yos 1:6), kepada kuasa-Nya (Yos 3:14-17), dan kepada kehadiran-Nya yang pribadi (ayat Yos 1:5,9).

[1:5]  3 Full Life : AKU AKAN MENYERTAI ENGKAU.

Nas : Yos 1:5

Janji Allah yang mendasar kepada Yosua -- "Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau" -- juga merupakan komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam pergumulan iman mereka (Mat 28:20; Ibr 13:5-6; bd. Ul 31:6;

lihat cat. --> Kel 3:14).

[atau ref. Kel 3:14]

Kehadiran Allah yang tetap dengan kita kini menjadi kenyataan melalui Anak-Nya (Mat 1:23) dan karunia Roh Kudus (Luk 24:49).

[1:7]  4 Full Life : BERTINDAKLAH HATI-HATI SESUAI DENGAN SELURUH HUKUM

Nas : Yos 1:7

(versi Inggris NIV -- Bertindaklah hati-hati dalam menaati seluruh hukum). Supaya memiliki tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel harus membuat komitmen untuk menaati Firman Allah yang tertulis

(lihat cat. --> Yos 1:8 berikut).

[atau ref. Yos 1:8]

Firman Allah yang tertulis di dalam "kitab Taurat" (ayat Yos 1:8) harus menjadi kekuasaan tertinggi bertentangan dengan semua gagasan, tradisi atau agama manusia; prinsip ini berlaku bagi orang percaya di bawah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.

[1:8]  5 Full Life : KITAB TAURAT.

Nas : Yos 1:8

Frasa ini mengacu kepada kelima kitab pertama dalam Alkitab yang mencatat firman, perintah, dan penyataan Allah kepada Musa (bd. Ul 31:9-12,24-26). Yosua harus setia kepada firman Allah dengan membicarakannya (bd. Ul 6:7), merenungkannya (bd. Mazm 1:2; 119:97), dan menaatinya sepenuh (bd. Ezr 7:10; Yak 1:22-25)

[1:8]  6 Full Life : RENUNGKANLAH ITU SIANG DAN MALAM.

Nas : Yos 1:8

"Merenungkan" (Ibr. _hagah_) berarti membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Hal ini meliputi memikirkan firman dan jalan Allah dan menerapkannya kepada seluruh kehidupanmu (Mazm 1:2; Mazm 63:7; 77:13; 143:5)

[1:8]  7 Full Life : BERHASIL DAN ... BERUNTUNG.

Nas : Yos 1:8

Orang yang mengetahui dan menaati firman Allah dan hukum-Nya akan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka (Mazm 14:2; 119:99; Ams 1:3; Ams 10:5). Syarat-syarat untuk kemakmuran dan keberhasilan ialah:

 1. (1) Jadilah kuat, berani, dan tekun (ayat Yos 1:6-7);
 2. (2) menjadikan firman Allah penuntun utama untuk kepercayaan dan kelakuan kita (ayat Yos 1:7);
 3. (3) mempelajari dan merenungkan Firman Allah setiap hari (ayat Yos 1:8); dan
 4. (4) memutuskan untuk mencari kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh seumur hidup (ayat Yos 1:5,9). Amanat kepada Yosua ini memberikan kepada kita sekumpulan prinsip umum untuk hidup berhasil; akan tetapi, jangan sekali-kali kita menyimpulkan bahwa Allah wajib menyediakan kemakmuran materiel untuk setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Prinsip umum semacam ini bukan jaminan mutlak, karena masih takluk kepada pilihan Allah yang lebih tinggi bagi kita masing-masing; kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kemalangan

  (lihat cat. --> 3Yoh 1:2).

  [atau ref. 3Yoh 1:2]

[2:1]  8 Full Life : RUMAH SEORANG PEREMPUAN SUNDAL.

Nas : Yos 2:1

Rumah Rahab (mungkin sebuah penginapan) dapat menjadi suatu tempat yang wajar dikunjungi orang asing untuk mencari keterangan tanpa menimbulkan kecurigaan.

[2:1]  9 Full Life : RAHAB.

Nas : Yos 2:1

Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang kafir yang mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi (ayat Yos 2:10-11). Ia meninggalkan dewa-dewa Kanaan, dan dengan iman bergabung dengan Israel dan Allah mereka (Ibr 11:31; Yak 2:25), dan akhirnya menjadi nenek moyang Mesias (Mat 1:5-6). Keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, Ia menerima "setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran" (Kis 10:35).

[2:5]  10 Full Life : AKU TIDAK TAHU, KE MANA ORANG-ORANG ITU PERGI.

Nas : Yos 2:5

Kebohongan Rahab tidak membenarkan kebohongan oleh orang percaya PB dalam kasus-kasus tertentu (bd. Kel 20:16; Ul 5:20). Pada saat itu, Rahab bukan anggota masyarakat perjanjian dan tidak terikat dengan hukum-hukum moral perjanjian. Kebohongannya tidak pernah dibenarkan dalam Alkitab, hanya iman dan tindakannya (Ibr 11:31; Yak 2:25). Allah sama sekali tidak memerlukan kebohongan untuk memenuhi janji-janji perjanjian-Nya atau melindungi para mata-mata itu (Yos 1:5-6).

[2:21]  11 Full Life : TALI KIRMIZI.

Nas : Yos 2:21

Tali kirmizi ini sejajar dengan anak domba Paskah; sama seperti darah anak domba dibubuhkan di tiang pintu rumah orang Israel supaya melindungi mereka dari hukuman Allah (Kel 12:21-23), demikian pula tali kirmizi yang tergantung di rumah Rahab mendatangkan keamanan dan pembebasan bagi rumah tangganya. Karena itu, ada orang yang memandang tali kirmizi itu sebagai lambang darah Kristus, serupa dengan darah anak domba Paskah

(lihat art. PASKAH).

[3:3]  12 Full Life : TABUT PERJANJIAN.

Nas : Yos 3:3

Allah bukan sekadar tidak tampak di antara umat-Nya, karena "tabut perjanjian" menjadi lambang dari kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka (Kel 25:22; bd. Bil 10:35). Sewaktu mereka dituntun untuk memiliki tanah perjanjian, Tuhan juga terang-terangan menyatakan diri di dalam mukjizat-mukjizat (ayat Yos 3:5,14-17; 4:18).

[3:5]  13 Full Life : KUDUSKANLAH DIRIMU.

Nas : Yos 3:5

Tindakan pengudusan (bd. Kel 19:10,14-15) menunjuk kepada prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh kuasa demi umat-Nya jikalau hati mereka belum kudus dan selaras dengan kehendak-Nya. Sebelum kita memohon Allah melakukan tanda dan keajaiban di tengah-tengah kita, kita harus memastikan dahulu bahwa hati kita murni dan keinginan-keinginan kita dipimpin oleh Roh Kudus

(lihat cat. --> Kis 2:38;

lihat cat. --> Kis 3:26).

[atau ref. Kis 2:38; 3:26]

[3:13]  14 Full Life : AIR ... MENJADI BENDUNGAN.

Nas : Yos 3:13

Allah memisahkan air Sungai Yordan sebagaimana Dia memisahkan air di Laut Merah (pasal Kej 14:1-24). Mukjizat ini memberikan bukti yang jelas bahwa Allah yang hidup adalah di tengah-tengah umat-Nya. Dengan mempertunjukkan kuasa-Nya berdasarkan pengalaman ini, Allah memperkuat iman umat-Nya supaya mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dalam usaha memiliki tanah perjanjian. Tanpa kuasa semacam itu, mereka tidak mungkin merobohkan kota-kota yang dilindungi tembok-tembok dan maju terus sekalipun tantangan-tantangan besar yang menghalang dalam menaklukkan tanah yang baru itu.TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA