TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 3:16-17

3:16 baptisyeiv <907> (5685) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> euyuv <2117> anebh <305> (5627) apo <575> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> idou <2400> (5628) hnewcyhsan <455> (5681) oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> eiden <1492> (5627) pneuma <4151> yeou <2316> katabainon <2597> (5723) wsei <5616> peristeran <4058> ercomenon <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

3:17 kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656)TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA