TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:28-29

9:28 egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> wsei <5616> hmerai <2250> oktw <3638> paralabwn <3880> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> kai <2532> iakwbon <2385> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> proseuxasyai <4336> (5664)

9:29 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> proseucesyai <4336> (5738) auton <846> to <3588> eidov <1491> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> eteron <2087> kai <2532> o <3588> imatismov <2441> autou <846> leukov <3022> exastraptwn <1823> (5723)TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA