TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 10:1--12:20

Konteks
Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet
10:1 Inilah keturunan b  Sem, Ham dan Yafet 1 , c  anak-anak d  Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 10:2 Keturunan Yafet 2  ialah Gomer, e  Magog, f  Madai, Yawan, g  Tubal, h  Mesekh i  dan Tiras. 10:3 Keturunan Gomer ialah Askenas, j  Rifat dan Togarma. k  10:4 Keturunan Yawan ialah Elisa, l  Tarsis, m  orang Kitim n  dan orang Dodanim. 10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya o  sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 10:6 Keturunan Ham 3  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r  10:7 Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w  10:8 Kush memperanakkan Nimrod; x  dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi; 10:9 ia seorang pemburu y  yang gagah perkasa z  di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 10:10 Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, a  Erekh, b  dan Akad, c  semuanya di tanah Sinear. d  10:11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, e  lalu mendirikan Niniwe, f  Rehobot-Ir, Kalah 10:12 dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 10:13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 10:14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; g  dari mereka inilah berasal orang Filistin. h  10:15 Kanaan i  memperanakkan Sidon, j  anak sulungnya, k  dan Het, l  10:16 serta orang Yebusi, m  orang Amori n  dan orang Girgasi; o  10:17 orang Hewi, p  orang Arki, orang Sini, 10:18 orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu. 10:19 Daerah orang Kanaan t  adalah dari Sidon u  ke arah Gerar v  sampai ke Gaza, w  ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim x  sampai ke Lasa. 10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem 4 , bapa semua anak Eber y  serta abang Yafet. 10:22 Keturunan Sem ialah Elam, z  Asyur, a  Arpakhsad, b  Lud dan Aram. c  10:23 Keturunan Aram ialah Us, d  Hul, Geter dan Mas. 10:24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. e  10:25 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 10:26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 10:27 Hadoram, Uzal f  dan Dikla, 10:28 Obal, Abimael dan Syeba, g  10:29 Ofir, h  Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 10:30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:32 Itulah segala kaum anak-anak i  Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi j  setelah air bah itu.
Menara Babel
11:1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya k  dan satu logatnya. 11:2 Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear 5 , l  lalu menetaplah mereka di sana. 11:3 Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata m  dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu n  dan ter o  gala-gala sebagai tanah liat. 11:4 Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, p  dan marilah kita cari nama 6 , q  supaya kita jangan terserak r  ke seluruh bumi. s " 11:5 Lalu turunlah t  TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, 11:6 dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa u  untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 11:7 Baiklah Kita v  turun w  dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. x " 11:8 Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, y  dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 11:9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, z  karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa a  seluruh bumi b  dan dari situlah mereka diserakkan c  TUHAN ke seluruh bumi.
Keturunan Sem
11:10 Inilah keturunan d  Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, e  dua tahun setelah air bah itu. 11:11 Sem masih hidup lima ratus tahun, setelah ia memperanakkan Arpakhsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:12 Setelah Arpakhsad hidup tiga puluh lima tahun, ia memperanakkan Selah. f  11:13 Arpakhsad masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:14 Setelah Selah hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Eber. g  11:15 Selah masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:16 Setelah Eber hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg. h  11:17 Eber masih hidup empat ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:18 Setelah Peleg hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Rehu. i  11:19 Peleg masih hidup dua ratus sembilan tahun, setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:20 Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia memperanakkan Serug. j  11:21 Rehu masih hidup dua ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:22 Setelah Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor. k  11:23 Serug masih hidup dua ratus tahun, setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:24 Setelah Nahor hidup dua puluh sembilan tahun, ia memperanakkan Terah. l  11:25 Nahor masih hidup seratus sembilan belas tahun, setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:26 Setelah Terah hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Abram, m  Nahor n  dan Haran. o 
Daftar keturunan Terah
11:27 Inilah keturunan p  Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor q  dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. r  11:28 Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur-Kasdim 7 . s  11:29 Abram dan Nahor t  kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah Sarai, u  dan nama isteri Nahor ialah Milka, v  anak Haran ayah Milka dan Yiska. 11:30 Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. w  11:31 Lalu Terah membawa Abram, anaknya 8 , serta cucunya, Lot, x  yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, y  isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim z  untuk pergi ke tanah Kanaan, a  lalu sampailah mereka ke Haran, b  dan menetap di sana. 11:32 Umur Terah c  ada dua ratus lima tahun; lalu ia mati di Haran.
Abram dipanggil Allah
12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu 9  dan dari sanak saudaramu dan dari rumah d  bapamu ini ke negeri e  yang akan Kutunjukkan kepadamu; f  12:2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa g  yang besar, dan memberkati engkau h  serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. i  12:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk j  orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu k  semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat 10 ." 12:4 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN 11  kepadanya, dan Lotpun l  ikut bersama-sama dengan dia; Abram berumur m  tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari Haran. n  12:5 Abram membawa Sarai, o  isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat p  mereka dan orang-orang q  yang diperoleh mereka di Haran; mereka berangkat ke tanah Kanaan, r  lalu sampai di situ. 12:6 Abram berjalan melalui negeri s  itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, t  yakni pohon tarbantin di More. u  Waktu itu orang Kanaan v  diam di negeri itu. 12:7 Ketika itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram 12  w  dan berfirman: "Aku akan memberikan negeri x  y  ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN z  yang telah menampakkan diri kepadanya. 12:8 Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. a  Ia memasang kemahnya b  dengan Betel di sebelah barat dan Ai c  di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil nama TUHAN. d  12:9 Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb. e 
Abram di Mesir
12:10 Ketika kelaparan timbul di negeri f  itu 13 , pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat g  kelaparan di negeri itu. 12:11 Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, h  isterinya: "Memang aku tahu, bahwa engkau adalah seorang perempuan i  yang cantik parasnya. 12:12 Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata: Itu isterinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. 12:13 Katakanlah, bahwa engkau adikku 14 , j  supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." 12:14 Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat, bahwa perempuan k  itu sangat cantik, 12:15 dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 12:16 Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. l  12:17 Tetapi TUHAN menimpakan m  tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, n  karena Sarai, isteri Abram itu. 12:18 Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata: "Apakah yang kauperbuat ini terhadap aku? o  Mengapa tidak kauberitahukan, bahwa ia isterimu? p  12:19 Mengapa engkau katakan: dia adikku, q  sehingga aku mengambilnya menjadi isteriku? Sekarang, inilah isterimu, ambillah dan pergilah!" 12:20 Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan isterinya dan segala kepunyaannya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : KETURUNAN SEM, HAM DAN YAFET.

Nas : Kej 10:1

Maksud pasal Kej 10:1-32 ialah menunjukkan bagaimana semua bangsa di dunia berasal dari Nuh dan putra-putranya setelah air bah (ayat Kej 10:32).

[10:2]  2 Full Life : KETURUNAN YAFET.

Nas : Kej 10:2-5

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Yafet yang pergi ke utara dan menetap di wilayah pantai Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani, dan juga bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa dan Asia.

[10:6]  3 Full Life : KETURUNAN HAM.

Nas : Kej 10:6-20

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Ham yang tinggal di wilayah Arab Selatan, Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar, dan pantai utara Afrika. Keturunan Kanaan (ayat Kej 10:15-19) menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan, wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal bangsa Yahudi.

[10:21]  4 Full Life : ANAK-ANAK BAGI SEM.

Nas : Kej 10:21-31

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Sem yang tinggal di wilayah Arab dan lembah Timur Tengah. Keturunannya termasuk bangsa Yahudi, Asyur, Siria, dan Elam.

[11:2]  5 Full Life : TANAH DATAR DI ... SINEAR.

Nas : Kej 11:2

Sinear adalah nama yang dipakai PL untuk wilayah Sumer kuno dan kemudian Babilon atau Mesopotamia.

[11:4]  6 Full Life : MARILAH KITA DIRIKAN ... MARILAH KITA CARI NAMA

Nas : Kej 11:4

(versi Inggris NIV -- supaya kita mendapat nama). Dosa umat di wilayah Sinear ialah keinginan untuk menguasai dunia dan nasib mereka terlepas dari Allah melalui kesatuan organisatoris, kuasa, dan keberhasilan besar yang berpusatkan manusia. Tujuan ini berlandaskan kesombongan dan pemberontakan terhadap Allah. Allah membinasakan usaha ini dengan memperbanyak bahasa sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain (ayat Kej 11:7). Peristiwa ini menjelaskan keanekaragaman bangsa dan bahasa di dunia. Pada saat itu, umat manusia berbalik dari Allah kepada berhala, sihir, dan nujum (bd. Yes 47:12;

lihat cat. --> Kel 22:18;

lihat cat. --> Ul 18:10).

[atau ref. Kel 22:18; Ul 18:10]

Keadaan rohani manusia digambarkan dalam Rom 1:21-28. Akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu-nafsu dosa di dalam hati mereka sendiri (Rom 1:24,26,28), dan Ia berpaling kepada Abram untuk memulai jalan keselamatan bagi umat manusia

(lihat cat. --> Kej 11:31).

[atau ref. Kej 11:31]

[11:28]  7 Full Life : UR-KASDIM.

Nas : Kej 11:28

Kota kuno ini terletak sekitar 160 km di tenggara Babilon dekat Sungai Efrat di kawasan yang dewasa ini dikenal dengan nama Irak. Dewa bulan "Sin" merupakan dewa tertinggi kota ini.

[11:31]  8 Full Life : ABRAM, ANAKNYA.

Nas : Kej 11:31

Dengan ayat Kej 11:27 Alkitab memulai sejarah dari satu keluarga yang dipilih Allah untuk membawa penebusan kepada umat manusia. Kepala keluarga tersebut adalah Abram (kemudian diubah menjadi Abraham, lih. Kej 17:5), yang hidup sekitar tahun 2100 SM. Dalam Kis 7:2-3, Stefanus menyatakan bahwa Allah pertama kali menyatakan diri kepada Abram di tanah Kasdim sebelum tinggal di Haran (bd. Kej 15:7; Neh 9:7). Panggilan Allah kepada Abram mungkin merupakan faktor pendorong yang membuat ayahnya Terah pindah ke Haran

(lihat art. PANGGILAN ABRAHAM).

Abram, nenek moyang bangsa Yahudi, adalah keturunan Sem (Kej 11:10).

[12:1]  9 Full Life : PERGILAH DARI NEGERIMU.

Nas : Kej 12:1

Pada saat ini Abram belum diberitahukan ke mana Allah akan menuntunnya (Ibr 11:8). Malah ia harus mengadakan perjalanan di bawah bimbingan Tuhan yang langsung.

[12:3]  10 Full Life : OLEHMU SEMUA KAUM DI MUKA BUMI AKAN MENDAPAT BERKAT.

Nas : Kej 12:3

Inilah nubuat kedua dalam Alkitab mengenai kedatangan Kristus

(lihat cat. --> Kej 3:15).

[atau ref. Kej 3:15]

 1. 1) Ayat ini berbicara mengenai berkat rohani yang akan disalurkan melalui keturunan Abraham. Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa (bd. Gal 3:8,16).
 2. 2) Janji Allah kepada Abram menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil adalah untuk memberkati semua bangsa dengan keselamatan dan kemurahan. Allah kini melaksanakan maksud itu melalui Yesus Kristus dan umat-Nya yang setia yang bersama-sama menanggung beban-Nya dengan mengutus para pemberita Injil kepada semua bangsa di bumi. Ayat ini menjadi landasan bagi tugas misi di seluruh dunia

  (lihat art. PANGGILAN ABRAHAM).

[12:4]  11 Full Life : PERGILAH ABRAM SEPERTI YANG DIFIRMANKAN TUHAN.

Nas : Kej 12:4

Sejak awal kisah ini menekankan kebenaran bahwa ketaatan kepada Allah perlu untuk suatu hubungan yang menyelamatkan dengan Allah.

 1. 1) Abram menaati Firman Tuhan. Ketaatannya meliputi tindakannya meninggalkan rumah dan negerinya serta percaya pemeliharaan, bimbingan, dan janji-janji Allah

  (lihat cat. --> Kej 12:1;

  lihat cat. --> Yak 2:17;

  lihat cat. --> 1Yoh 2:4).

  [atau ref. Kej 12:1; Yak 2:17; 1Yoh 2:4]

 2. 2) Seperti Abram, semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk meninggalkan "negeri ... sanak saudara ... rumah bapamu" (Kej 12:1) untuk mengikut Yesus dalam pengertian mencari "tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi" (Ibr 11:16;

  lihat art. PANGGILAN ABRAHAM).

[12:7]  12 Full Life : TUHAN MENAMPAKKAN DIRI KEPADA ABRAM.

Nas : Kej 12:7

Inilah pertama kalinya Alkitab menyatakan dengan terus terang bahwa Allah "menampakkan diri" kepada seseorang, sekalipun masuk akal untuk percaya bahwa Allah sudah menampakkan diri kepada Adam dan yang lain (bd. Kej 2:15-16,22; 3:8). Bahwa peristiwa ini menjadi suatu manifestasi tampak yang obyektif dari Allah dalam bentuk manusia ditunjukkan dalam Kej 18:1-3,9-33 (bd. Kel 33:18-23). Penampilan Tuhan secara kelihatan disebut "teofani" -- yaitu, manifestasi Allah

(lihat cat. --> Kel 3:2).

[atau ref. Kel 3:2]

Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abram adalah tanah Kanaan (nama kuno untuk Palestina), sepanjang pantai tenggara Laut Tengah.

[12:10]  13 Full Life : KELAPARAN TIMBUL DI NEGERI ITU.

Nas : Kej 12:10

Ketaatan kepada Allah tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi persoalan dan pencobaan yang serius.

 1. 1) Abram baru saja sampai di tempat tujuan ketika ia mengalami kekecewaan pahit. Persoalannya terdiri atas istri yang mandul (Kej 11:30), perpisahan dengan keluarganya (Kej 12:1), dan bencana kelaparan yang menghalau dia dari tanah itu.
 2. 2) Sebagaimana diteladani Abram, orang percaya yang berusaha untuk melayani Tuhan dan menaati Firman-Nya hendaknya jangan merasa aneh apabila menghadapi halangan-halangan besar, kesukaran, dan persoalan. Iniliah cara yang sering kali dipakai Allah untuk orang yang dipanggil untuk menaati-Nya. Dalam kasus semacam itu kita harus tetap maju dengan taat dan keyakinan bahwa Allah masih bekerja demi kepentingan kita dalam mencapai maksud-Nya

  (lihat cat. --> Mat 2:13).

  [atau ref. Mat 2:13]

[12:13]  14 Full Life : KATAKANLAH BAHWA ENGKAU ADIKKU.

Nas : Kej 12:13

Kepercayaan Abram kepada Allah gagal sejenak, sehingga mengakibatkan penipuan yang berdosa dan pembuangan yang memalukan dari Mesir (Kej 12:19-13:1). Ayat-ayat ini menunjukkan betapa jujurnya Firman Allah tentang kehidupan orang kudus. Sekalipun Abram bertobat, kegagalannya secara moral tidak ditutupi. Kegagalan semacam itu sungguh-sungguh mengingatkan semua orang percaya untuk tidak memandang keadaan, melainkan percaya janji-janji dan kesetiaan Allah. Kegagalan Abram juga mendorong kita karena menyatakan bagaimana Allah dengan kemurahan-Nya bekerja untuk menuntun Abram kembali kepada kehendak dan maksud-Nya.TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA