TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 2:14-15

2:14 epei <1893> oun <3767> ta <3588> paidia <3813> kekoinwnhken <2841> (5758) aimatov <129> kai <2532> sarkov <4561> kai <2532> autov <846> paraplhsiwv <3898> metescen <3348> (5627) twn <3588> autwn <846> ina <2443> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> katarghsh <2673> (5661) ton <3588> to <3588> kratov <2904> econta <2192> (5723) tou <3588> yanatou <2288> tout <5124> estin <1510> (5748) ton <3588> diabolon <1228>

2:15 kai <2532> apallaxh <525> (5661) toutouv <5128> osoi <3745> fobw <5401> yanatou <2288> dia <1223> pantov <3956> tou <3588> zhn <2198> (5721) enocoi <1777> hsan <1510> (5713) douleiav <1397>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA