TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hakim-hakim 1:1-36

Konteks
Keadaan orang Israel setelah Yosua mati
1:1 Sesudah Yosua mati 1 , a  orang Israel bertanya kepada TUHAN: "Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu b  maju menghadapi orang Kanaan c  untuk berperang melawan mereka?" 1:2 Firman TUHAN: "Suku Yehudalah d  yang harus maju; sesungguhnya telah Kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. e " 1:3 Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu: "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka akupun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon f  maju bersama-sama dengan dia. 1:4 Maka majulah suku Yehuda, lalu TUHAN menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris g  ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, h  sepuluh ribu orang banyaknya. 1:5 Di Bezek mereka menjumpai Adoni-Bezek i  dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. 1:6 Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari 2  dari tangannya dan dari kakinya. 1:7 Kata Adoni-Bezek: "Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan j  Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem k  dan mati di sana. 1:8 Sesudah itu bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, l  merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. 1:9 Kemudian bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan, yang diam di pegunungan, m  di Tanah Negeb n  dan di Daerah Bukit. 1:10 Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron o --nama Hebron dahulu adalah Kiryat-Arba p --dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. q  1:11 Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. r  Nama Debir dahulu adalah Kiryat-Sefer. 1:12 Berkatalah Kaleb: "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat-Sefer, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya." 1:13 Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb memberikan Akhsa, anaknya, kepadanya menjadi isterinya. 1:14 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya: "Ada apa?" 1:15 Jawabnya kepadanya: "Berikanlah kepadaku suatu hadiah; telah kauberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. s  1:16 Keturunan Hobab, ipar t  Musa, orang Keni u  itu, maju bersama-sama dengan bani Yehuda dari kota pohon korma v  ke padang gurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arad; w  lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. 1:17 Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, x  saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat; mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. y  1:18 Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza z  dengan daerahnya, Askelon a  dengan daerahnya dan Ekron dengan daerahnya. 1:19 Dan TUHAN menyertai b  suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan c  itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. d  1:20 Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, e  seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak f  yang tiga itu. 1:21 Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, g  tidak dihalau h  oleh bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. 1:22 Keturunan Yusuf i  juga maju menyerang Betel, j  dan TUHAN menyertai mereka. 1:23 Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu--nama kota itu dahulu adalah Lus. k  1:24 Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya: "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. l " 1:25 Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan m  mereka pergi. 1:26 Orang itu pergi ke negeri orang Het n  dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Lus. o  Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. 1:27 Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. 1:28 Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali 3 . u  1:29 Suku Efraimpun v  tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, w  sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka x  di Gezer. 1:30 Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi. 1:31 Suku Asyer y  tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon z  serta Ahlab, Akhzib, a  Helba, Afek b  dan Rehob, c  1:32 sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. 1:33 Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes d  dan penduduk Bet-Anat, e  sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. 1:34 Orang Amori f  mendesak bani Dan g  ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah, h  1:35 dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, i  di Ayalon j  dan di Saalbim, k  walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi. 1:36 Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian l  Akrabim, dari Sela, m  terus ke atas. n 

Hakim-hakim 10:1-18

Konteks
Tola
10:1 Sesudah Abimelekh, l  bangkitlah Tola bin Pua m  bin Dodo, seorang Isakhar, n  untuk menyelamatkan o  orang Israel. Ia diam di Samir, p  di pegunungan Efraim 10:2 dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tiga tahun lamanya; kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir.
Yair
10:3 Sesudah dia, bangkitlah Yair, q  orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh dua tahun lamanya. 10:4 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki, yang mengendarai tiga puluh ekor keledai r  jantan, dan mereka mempunyai tiga puluh kota, yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot-Yair, s  di tanah Gilead. 10:5 Lalu matilah Yair t  dan dikuburkan di Kamon.
Israel ditindas oleh bani Amon
10:6 Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat 4  di mata TUHAN; u  mereka beribadah kepada para Baal dan para Asytoret, v  kepada para allah orang Aram, w  para allah orang Sidon, x  para allah orang Moab, para allah bani Amon y  z  dan para allah orang Filistin, a  tetapi TUHAN b  ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 10:7 Lalu bangkitlah murka c  TUHAN 5  terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka d  ke dalam tangan orang Filistin dan bani Amon. 10:8 Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka; delapan belas tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. e  10:9 Dan bani Amonpun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, f  suku Benyamin dan keturunan Efraim, g  sehingga orang Israel sangat terdesak. 10:10 Lalu berserulah h  orang Israel kepada TUHAN, katanya: "Kami telah berbuat dosa i  terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. j " 10:11 Tetapi firman TUHAN kepada orang Israel: "Bukankah Aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, k  orang Amori, l  bani Amon, m  orang Filistin, n  10:12 orang Sidon, suku Amalek o  dan suku Maon p  yang menindas kamu, q  ketika kamu berseru kepada-Ku? 10:13 Tetapi kamu telah meninggalkan r  Aku dan beribadah kepada allah s  lain; sebab itu Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. 10:14 Pergi sajalah berseru kepada para allah yang telah kamu pilih itu; biar merekalah yang menyelamatkan t  kamu, pada waktu kamu terdesak. u " 10:15 Kata orang Israel kepada TUHAN: "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik v  di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini!" 10:16 Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada TUHAN. w  Maka TUHAN tidak dapat lagi menahan x  hati-Nya melihat kesukaran y  mereka 6 . 10:17 Kemudian bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpa. z  10:18 Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain: "Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala a  atas seluruh penduduk Gilead."

Lukas 5:17-39

Konteks
Orang lumpuh disembuhkan
5:17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat j  duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. k  5:18 Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh 7  di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 5:19 Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. 5:20 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. l " 5:21 Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya: "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri? m " 5:22 Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka 8 , lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 5:23 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan berjalanlah? 5:24 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia 9  n  berkuasa mengampuni dosa" --berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:"Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 5:25 Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 5:26 Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, o  dan mereka sangat takut, katanya: "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan."
Lewi pemungut cukai mengikut Yesus
5:27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku! p " 5:28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. q  5:29 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai r  dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. 5:30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat s  bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya: "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa 10 ? t " 5:31 Lalu jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. u "
Hal berpuasa
5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes v  sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki w  disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 5:35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, x  pada waktu itulah mereka akan berpuasa 11 ." 5:36 Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. 5:37 Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua 12 , karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itupun hancur. 5:38 Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 5:39 Dan tidak seorangpun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu baik 13 ."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : SESUDAH YOSUA MATI.

Nas : Hak 1:1

Peristiwa-peristiwa yang tercatat di kitab ini mencakup waktu di antara sekitar 1375 SM hingga 1050 SM, ketika Saul ditahbiskan menjadi raja. Pada umumnya tiga belas hakim dihubungkan dengan kitab ini. Mereka itu adalah Otniel (Hak 3:7-11), Ehud (Hak 3:12-30), Samgar (Hak 3:31), Debora dan Barak (Hak 4:1-5:31), Gideon (Hak 6:1-8:35), Tola (Hak 10:1-2), Yair (Hak 10:3-5), Yefta (Hak 10:6-12:7), Ebzan (Hak 12:8-10), Elon (Hak 12:11-12), Abdon (Hak 12:13-15), dan Simson (Hak 13:1-16:31). Mereka terutama memimpin satu suku atau satu daerah dan bukan seluruh bangsa itu. Pelayanan beberapa hakim bertumpang tindih (bd. Hak 3:30-4:1).

[1:6]  2 Full Life : MEMOTONG IBU JARI.

Nas : Hak 1:6

Hal ini dilakukan untuk menjadikan raja itu cacat sehingga ia tidak mungkin lagi mengangkat senjata untuk berperang.

[1:28]  3 Full Life : TIDAK MENGHALAU MEREKA SAMA SEKALI.

Nas : Hak 1:28

Yosua sudah membinasakan sebagian besar orang Kanaan; namun sesudah kematiannya masih cukup banyak yang tinggal di negeri itu (ayat Hak 1:1,28-30,32-33,35). Allah telah memerintahkan untuk menghalau orang Kanaan sama sekali karena bentuk agama mereka yang bejat dan berhawa nafsu (Ul 7:2-4;

lihat art. PEMBINASAAN ORANG KANAAN).

Kegagalan ultima orang Israel untuk melaksanakan hal ini mengakibatkan kompromi dengan orang-orang Kanaan sehingga mendatangkan kehancuran dan kekalahan kepada umat Allah.

[10:6]  4 Full Life : ORANG ISRAEL ITU MELAKUKAN PULA APA YANG JAHAT.

Nas : Hak 10:6

Sekali lagi orang Israel berpaling dari Tuhan dan berbakti kepada dewa-dewa lain

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

 1. 1) Dalam agama Kanaan, orang bisa mengabdi kepada agama tertentu dan pada saat bersamaan terlibat dalam pelacuran keagamaan. Dalam mencari kesuburan dari para dewa, penganut agama-agama tersebut menemukan bahwa agama dan kenikmatan dosa seksual dapat dipadukan.
 2. 2) Dengan cara yang sama, berapa orang yang menyatakan dirinya Kristen mengajarkan bahwa keselamatan dapat dipadukan dengan kebebasan seksual. Mereka mengatakan bahwa karena keselamatan diperoleh melalui kasih karunia, maka kasih karunia itu dengan sendirinya menghapus semua bentuk dosa; jadi, kebejatan seksual, kemabukan, pencurian, homoseksualitas, kekejaman, dan hal semacam itu tidak perlu ditinggalkan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus.
 3. 3) Doktrin semacam itu memutarbalikkan penebusan Allah bagi umat-Nya sehingga harus ditolak oleh semua orang yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Mat 7:21;

  lihat cat. --> 1Yoh 2:4;

  lihat cat. --> Wahy 21:8;

  [atau ref. Mat 7:21; 1Yoh 2:4; Wahy 21:8]

  lihat art. NORMA-NORMA MORALITAS SEKSUAL).

[10:7]  5 Full Life : BANGKITLAH MURKA TUHAN.

Nas : Hak 10:7

Murka atas dosa dan kejahatan adalah sifat yang berhubungan erat dengan Allah

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Murka Allah adalah ungkapan dari kebaikan dan kasih-Nya akan kebenaran. Ketika orang percaya menyatakan kemarahan terhadap dosa, kekejaman, kejahatan, dan ketidakadilan, hal itu tidak salah, karena itu berarti mereka mengambil bagian dalam tabiat ilahi dan berperan serta dalam kasih Allah akan kebenaran dan kebencian-Nya terhadap kejahatan (lih. Mr 3:5;

lihat cat. --> Rom 1:18;

lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Rom 1:18; Ibr 1:9]

[10:16]  6 Full Life : TIDAK DAPAT LAGI MENAHAN HATI-NYA MELIHAT KESUKARAN MEREKA.

Nas : Hak 10:16

Sekalipun orang Israel pantas menerima penderitaan yang sedang mereka alami, Allah masih sangat terharu melihat penderitaan mereka.

 1. 1) Penderitaan dan keadaan mereka menyedihkan hati-Nya, sama seperti penderitaan seorang anak kecil menyedihkan hati seorang ayah yang penuh kasih. Sampai batas tertentu, hati Allah bersedih oleh kesukaran mereka (bd. Yeh 6:9) dan tergerak oleh belas kasihan untuk bermurah hati kepada mereka (bd. Hos 11:7-9).
 2. 2) Kemurahan Allah yang lembut tersedia bagi semua orang yang telah berdosa, yang sedang menderita akibat-akibatnya yang dahsyat, dan yang bertobat serta mencari pengampuan. Dalam situasi semacam itu kita dapat yakin bahwa hati Allah tersentuh oleh kesusahan dan penderitaan kita, sehingga mengasihani kita, dan memulihkan kita kepada kedudukan persekutuan dan berkat.
 3. 3) Belas kasihan Allah bagi dunia yang terhilang menggerakkan Dia untuk mengutus Putra-Nya untuk mendamaikan orang berdosa dengan diri-Nya sendiri (Yoh 3:16).

[5:18]  7 Full Life : MENGUSUNG SEORANG LUMPUH.

Nas : Luk 5:18

Teman-teman orang yang lumpuh itu memiliki iman yang kuat bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Hal ini terlihat dari keputusan mereka untuk membawa dia kepada Yesus. Kita pula harus percaya bahwa Kristus sanggup memenuhi segala kebutuhan mereka yang kita kenal, dengan menggunakan setiap kesempatan untuk membawa mereka kepada Yesus. Roh Allah akan membuka kesempatan seperti itu jika kita ingin membimbing orang lain kepada Kristus.

[5:22]  8 Full Life : YESUS MENGETAHUI PIKIRAN MEREKA.

Nas : Luk 5:22

Orang percaya harus ingat bahwa Allah mengetahui dan menilai setiap pikiran, keinginan dan angan-angan mereka (lih. Mazm 139:1-24; Mat 17:25; Yoh 1:48; 2:25; 21:17; Ibr 4:13).

[5:24]  9 Full Life : ANAK MANUSIA.

Nas : Luk 5:24

"Anak Manusia" adalah ungkapan yang paling disukai Yesus untuk menyebut diri-Nya; rupanya Dan 7:13 menjadi latar belakang bagi pemakaian ungkapan ini oleh Yesus. Daniel memakai sebutan ini untuk menggambarkan seorang yang ia lihat di dalam sebuah penglihatan, "seorang seperti anak manusia" datang dengan awan-awan dari langit, yang diberikan kerajaan yang kekal

(lihat cat. --> Dan 7:13).

[atau ref. Dan 7:13]

Jadi, Yesus mengungkapkan kebenaran bahwa Dialah Mesias yang dinubuatkan, yang diutus oleh Allah. Yesus memakai istilah ini

 1. (1) sebagai suatu pengganti untuk kata "Aku" (Mat 11:19);
 2. (2) ketika mengajukan pernyataan yang penting (Mat 20:28; Mr 10:45);
 3. (3) ketika menubuatkan kematian-Nya di salib (Luk 9:44; Mat 17:22; Mr 8:31);
 4. (4) ketika berbicara mengenai kebangkitan-Nya (Mat 17:9);
 5. (5) ketika menunjuk kepada peristiwa kedatangan-Nya kembali dengan kemuliaan ke bumi (Mat 24:27; Mr 13:26; 14:62);
 6. (6) ketika berbicara mengenai peranan-Nya dalam penghakiman (Mat 13:41).

[5:30]  10 Full Life : MAKAN DAN MINUM BERSAMA-SAMA ... "ORANG BERDOSA".

Nas : Luk 5:30

Lihat cat. --> Mat 9:11.

[atau ref. Mat 9:11]

[5:35]  11 Full Life : PADA WAKTU ITULAH MEREKA AKAN BERPUASA.

Nas : Luk 5:35

Lihat cat. --> Mat 9:15.

[atau ref. Mat 9:15]

[5:37]  12 Full Life : ANGGUR YANG BARU KE DALAM KANTONG KULIT YANG TUA.

Nas : Luk 5:37

Lihat cat. --> Mat 9:17.

[atau ref. Mat 9:17]

[5:39]  13 Full Life : "YANG TUA ITU BAIK".

Nas : Luk 5:39

Barangkali ini merupakan perkataan yang ironis tentang orang Yahudi yang menolak "anggur baru" Injil dan berpendapat bahwa "anggur tua" (Yudaisme abad pertama) itu cukup baik. Di sini Yesus mengemukakan bahwa mereka yang terbiasa meminum anggur yang telah difermentasi memperoleh keinginan untuknya dan tidak mau anggur yang belum difermentasi

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA, dan

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (1)).

Tuhan mengakui bahwa minuman yang mengandung alkohol mempunyai pengaruh yang membuat orang kecanduan. Bukannya Yesus, tetapi orang yang minum anggur tua itulah yang beranggapan "yang tua itu baik".

 1. 1) Kita tidak boleh menafsirkan bahwa ayat ini menyatakan anggur tua (yaitu, Yudaisme) itu lebih baik daripada anggur yang baru (yaitu, Injil Kristus), sebab dengan demikian kita akan membalikkan arti perumpamaan ini. Yang dikatakan Yesus ialah bahwa orang Farisi dan para pengikut mereka bahkan tidak akan mengenal manfaat anggur yang baru. Mereka merasa bahwa "yang tua itu" sudah cukup baik. Orang Farisi lebih suka penafsiran para rabi mengenai hukum Taurat daripada anggur manis yang murni dan baru dari Injil Kristus.
 2. 2) Orang Farisi tidak ingin minum anggur yang terbaik. Mereka menolak untuk menerima penyataan yang baru mengenai Allah dan sebaliknya mencari hanya hal-hal yang telah diubah oleh manusia (yaitu, difermentasi). Namun bagi mereka yang menerima Yesus, air buah anggur yang baru (Injil) itu lebih disukai daripada anggur tua yang difermentasi (agama Farisi).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA