TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 1:1--2:36

Konteks
Lahirnya Samuel
1:1 Ada seorang laki-laki dari Ramataim a -Zofim, b  dari pegunungan c  Efraim, d  namanya Elkana e  bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. 1:2 Orang ini mempunyai dua isteri: f  yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. 1:3 Orang itu dari tahun ke tahun g  pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah h  dan mempersembahkan korban kepada TUHAN semesta alam di Silo. i  Di sana yang menjadi imam TUHAN ialah kedua anak Eli, j  Hofni dan Pinehas. 1:4 Pada hari Elkana mempersembahkan korban k , diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan l  masing-masing sebagian. 1:5 Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, m  sebab TUHAN telah menutup kandungannya 1 . n  1:6 Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, o  karena TUHAN telah menutup kandungannya. 1:7 Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali Hana pergi ke rumah TUHAN, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. p  1:8 Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari pada sepuluh anak laki-laki? q " 1:9 Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci r  TUHAN, 1:10 dan dengan hati pedih s  ia berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu. 1:11 Kemudian bernazarlah t  ia, katanya: "TUHAN semesta alam, u  jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat v  kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN 2  untuk seumur hidupnya w  dan pisau cukur x  tidak akan menyentuh kepalanya 3 ." 1:12 Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan TUHAN, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu; 1:13 dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 1:14 Lalu kata Eli kepadanya: "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada mabukmu." 1:15 Tetapi Hana menjawab: "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati; y  anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan z  isi hatiku di hadapan TUHAN. 1:16 Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila; sebab karena besarnya cemas dan sakit hati a  aku berbicara demikian lama." 1:17 Jawab Eli: "Pergilah dengan selamat, b  dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari pada-Nya. c " 1:18 Sesudah itu berkatalah perempuan itu: "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari padamu. d " Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram e  lagi. 1:19 Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. f  Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinya, TUHAN ingat g  kepadanya. 1:20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. h  Ia menamai i  anak itu Samuel 4 , j  sebab katanya: "Aku telah memintanya dari pada TUHAN." 1:21 Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan k  dan korban nazarnya l  kepada TUHAN. 1:22 Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya: "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap m  ke hadirat TUHAN dan tinggal di sana seumur hidupnya." 1:23 Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik; tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, TUHAN kiranya menepati n  janji-Nya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. o  1:24 Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, dengan seekor lembu jantan p  yang berumur tiga tahun, satu efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah TUHAN di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 1:25 Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli; 1:26 lalu kata perempuan itu: "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada TUHAN. 1:27 Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, q  dan TUHAN telah memberikan kepadaku, apa yang kuminta dari pada-Nya. 1:28 Maka akupun menyerahkannya kepada TUHAN; seumur hidup r  terserahlah ia kiranya kepada TUHAN 5 ." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada TUHAN.
Puji-pujian Hana
2:1 Lalu berdoalah Hana 6 , katanya: s  "Hatiku bersukaria t  karena TUHAN, tanduk u  kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan v  musuhku, w  sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. 2:2 Tidak ada yang kudus x  seperti y  TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu z  seperti Allah kita. 2:3 Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki a  keluar dari mulutmu. Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, b  dan oleh Dia perbuatan-perbuatan c  diuji. d  2:4 Busur pada pahlawan telah patah, e  tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. f  2:5 Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar g  dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul h  melahirkan tujuh anak, tetapi orang yang banyak anaknya, menjadi layu. 2:6 TUHAN mematikan dan menghidupkan, i  Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat j  dari sana. 2:7 TUHAN membuat miskin dan membuat kaya; k  Ia merendahkan, dan meninggikan l  juga. 2:8 Ia menegakkan m  orang yang hina n  dari dalam debu, o  dan mengangkat orang yang miskin p  dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. q  Sebab TUHAN mempunyai alas r  bumi; dan di atasnya Ia menaruh daratan. 2:9 Langkah kaki s  orang-orang yang dikasihi-Nya t  dilindungi-Nya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, u  sebab bukan oleh karena kekuatannya v  sendiri seseorang berkuasa. 2:10 Orang yang berbantah dengan TUHAN akan dihancurkan; w  atas mereka Ia mengguntur x  di langit. TUHAN mengadili y  bumi sampai ke ujung-ujungnya; Ia memberi kekuatan z  kepada raja yang diangkat-Nya dan meninggikan tanduk a  kekuatan orang yang diurapi-Nya."
Kejahatan anak-anak Eli
2:11 Lalu pulanglah Elkana ke Rama b  tetapi anak itu menjadi pelayan c  TUHAN di bawah pengawasan imam Eli. 2:12 Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila 7 ; mereka tidak mengindahkan d  TUHAN, 2:13 ataupun batas hak e  para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging f  itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya 2:14 dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 2:15 Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu: "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima dari padamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." 2:16 Apabila orang itu menjawabnya: "Bukankah lemak g  itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu," maka berkatalah ia kepada orang itu: "Sekarang juga harus kauberikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." 2:17 Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan TUHAN, sebab mereka memandang rendah h  korban untuk TUHAN. 2:18 Adapun Samuel menjadi pelayan i  di hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod j  dari kain lenan. 2:19 Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. k  2:20 Lalu Eli memberkati Elkana dan isterinya, katanya: "TUHAN kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya l  kepada TUHAN." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 2:21 Dan TUHAN mengindahkan Hana, m  sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah n  Samuel yang muda itu di hadapan TUHAN. 2:22 Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu o  yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan p  yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan, 2:23 berkatalah ia kepada mereka: "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu 8 ? 2:24 Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat TUHAN melakukan pelanggaran. 2:25 Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah q  yang menjadi perantara r  baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka 9 . 2:26 Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar s  dan semakin disukai, baik di hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia. t 
Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya
2:27 Seorang abdi Allah u  datang kepada Eli dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN: Bukankah dengan nyata Aku menyatakan diri-Ku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? 2:28 Dan Aku telah memilihnya v  dari segala suku Israel menjadi imam bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbah-Ku, membakar ukupan w  dan memakai baju efod x  di hadapan-Ku; kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban y  api-apian orang Israel. 2:29 Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban z  sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, a  yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku 10 , sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel? 2:30 Sebab itu--demikianlah firman TUHAN, Allah Israel--sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, b  tetapi sekarang--demikianlah firman TUHAN--:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, c  tetapi siapa yang menghina d  Aku, akan dipandang rendah. e  2:31 Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu 11  dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. f  2:32 Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan g  kepada segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek h  untuk selamanya. 2:33 Tetapi seorang dari padamu yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana; segala tambahan keluargamu i  akan mati oleh pedang lawan. 2:34 Inilah yang akan menjadi tanda j  bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas: pada hari k  yang sama keduanya akan mati. l  2:35 Dan Aku akan mengangkat bagi-Ku seorang imam m  kepercayaan 12 , yang berlaku sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Kuurapi. n  2:36 Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata: o  Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan p  sekerat roti."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:5]  1 Full Life : TUHAN TELAH MENUTUP KANDUNGANNYA.

Nas : 1Sam 1:5

Kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Tuhan tidak memberi anak-anak kepada Hana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya Samuel. Dengan cara yang sama, Allah kadang-kadang membuat kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri supaya dapat melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak seperti Hana -- membawa situasi dan kepedihan hati kita langsung kepada Tuhan dan menantikan Dia (bd. ayat 1Sam 1:10-19;

lihat cat. --> Rom 8:28).

[atau ref. Rom 8:28]

[1:11]  2 Full Life : AKU AKAN MEMBERIKAN DIA KEPADA TUHAN.

Nas : 1Sam 1:11

Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan kesediaannya menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sikap yang sama, orang-tua Kristen dewasa ini dapat menyatakan penyerahan mereka kepada Allah dan kerajaan-Nya dengan mempersembahkan putra-putri mereka untuk pekerjaan Tuhan atau pekabaran Injil di negeri asing. Orang-tua yang mendukung, mendorong, dan berdoa bagi anak-anaknya akan sangat berkenan kepada Allah.

[1:11]  3 Full Life : PISAU CUKUR ... KEPALANYA.

Nas : 1Sam 1:11

Rambut yang tidak tercukur merupakan tanda sumpah seorang nazir

(lihat cat. --> Bil 6:5;

lihat cat. --> Bil 6:14).

[atau ref. Bil 6:5,14]

[1:20]  4 Full Life : MELAHIRKAN SEORANG ANAK LAKI-LAKI ... SAMUEL.

Nas : 1Sam 1:20

Sekalipun kitab ini sebagian besar memaparkan masa peralihan dalam sejarah Israel dari zaman para hakim kepada penetapan jabatan raja, delapan pasal yang pertama memusatkan perhatian kepada kelahiran, masa muda, dan kepemimpinan kenabian Samuel, hakim yang terakhir. Nabi Allah ini mendahului lembaga raja di Israel yang berkedudukan di bawah firman dan Roh Allah sebagaimana diwakili oleh Samuel (1Sam 11:14; 12:25). Sepanjang Alkitab, para nabi sebagai wakil Allah kepada Israel berkedudukan lebih tinggi dari raja dan jabatan lainnya (bd. Mal 4:5-6; Luk 7:24-28).

[1:28]  5 Full Life : TERSERAHLAH IA KIRANYA KEPADA TUHAN.

Nas : 1Sam 1:28

Hana seharusnya diangkat sebagai teladan ibu yang saleh. Sejak ia pertama-tama mendambakan seorang anak, dengan sikap doa dan tegas ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan (ayat 1Sam 1:10-28). Hana memandang putranya sebagai suatu karunia yang indah dari Allah dan mengungkapkan maksudnya untuk menggenapi sumpahnya dengan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan (ayat 1Sam 1:11,24-28;

lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK.

[2:1]  6 Full Life : BERDOALAH HANA.

Nas : 1Sam 2:1

Nyanyian nubuat Hana memuliakan pemeliharaan Allah atas orang yang tetap setia kepada-Nya (ayat 1Sam 2:9; bd. nyanyian Maria di Luk 1:46-55). Dia juga bersukacita di dalam keselamatan-Nya, karena Dia itu kudus adanya, dan hanya Dialah Allah (ayat 1Sam 2:2). Semua pengikut Tuhan Yesus harus percaya pada cara-cara kerja Allah dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang diizinkan-Nya menimpa hidup kita harus dibawa kepada-Nya di dalam doa, dengan keyakinan penuh bahwa bukan saja tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, tetapi juga bahwa Dia akhirnya mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita (Rom 8:31-39).

[2:12]  7 Full Life : ORANG-ORANG DURSILA.

Nas : 1Sam 2:12

Para putra Eli menjadi imam yang jahat di rumah Allah. Mereka menggunakan kedudukan mereka sebagai kesempatan untuk memuaskan keserakahan dan kebejatan seksual mereka (ayat 1Sam 2:13-17,22; bd. Fili 3:17-18). Ayah mereka, Eli, imam besar, menolak untuk mendisiplin mereka atau memecat mereka dari jabatan sebagai imam

(lihat cat. --> 1Sam 2:29).

[atau ref. 1Sam 2:29]

[2:23]  8 Full Life : KUDENGAR ... PERBUATAN-PERBUATANMU YANG JAHAT ITU.

Nas : 1Sam 2:23

Eli memprotes tindakan jahat kedua putranya, namun dia tidak mengucilkan mereka dari jabatan imam (bd. Bil 15:30-31). Kegagalan Eli dipandang sebagai setara dengan menghina Allah (yaitu, tabiat Allah yang kudus dan standar-Nya bagi jabatan imam, ayat 1Sam 2:30). Firman Allah menyatakan bahwa seorang imam yang dursila tidak dapat bertugas sebagai pemimpin umat Allah; orang-orang semacam itu harus diberhentikan dari jabatan mereka selaku pemimpin

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[2:25]  9 Full Life : SEBAB TUHAN HENDAK MEMATIKAN MEREKA.

Nas : 1Sam 2:25

Putra-putra Eli sudah mengeraskan hati mereka dan berbuat dosa secara terang-terangan dan tanpa merasa malu (bd. Bil 15:30-31). Oleh karena itu, pengarahan Eli tidak berpengaruh pada akhlak mereka. Hari keselamatan sudah berlalu bagi mereka, dan Allah sudah menetapkan mereka untuk dihukum dan mati (bd. Rom 1:21-32; Ibr 3:1-19; 10:26-31). Mereka akan mati sebagai akibat ketidaktaatan yang keras kepala dan kegagalan untuk bertobat.

[2:29]  10 Full Life : MENGHORMATI ANAK-ANAKMU LEBIH DARIPADA-KU.

Nas : 1Sam 2:29

Eli gagal total dalam memberikan kepemimpinan rohani bagi keluarga dan juga bagi Israel.

 1. 1) Selaku ayah ia tidak sanggup mendidik anak-anaknya dalam jalan kebenaran. Ketika mereka memperkosa wanita-wanita yang melayani di gerbang Kemah Pertemuan (ayat 1Sam 2:22), Eli tidak menunjukkan baik kehendak maupun wibawa rohani yang diperlukan untuk memberhentikan mereka dari pelayanan (1Sam 3:13; bd. Ul 21:18-21).
 2. 2) Kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan:
  1. (a) hukuman Allah atas Eli, para putranya, dan keluarganya (ayat 1Sam 2:30-36; 4:17-18);
  2. (b) merosotnya rasa hormat terhadap jabatan imam (ayat 1Sam 2:17);
  3. (c) kemerosotan rohani yang umum dari umat Allah (ayat 1Sam 2:22-24; 4:1-11); dan
  4. (d) lenyapnya kemuliaan Tuhan dari Israel (1Sam 4:21).
 3. 3) Seluruh Alkitab menekankan perlunya kesalehan dan takut akan Allah sebagai standar-Nya bagi mereka yang akan memimpin umat Allah (bd. 1Tim 3:1-10).

[2:31]  11 Full Life : MEMATAHKAN TANGAN KEKUATANMU.

Nas : 1Sam 2:31

Eli dan keturunannya tersingkir dari pelayanan imam untuk selama-lamanya. Ketidaksetiaan dan kedursilaan mereka telah menjadikan mereka tidak layak untuk selama-lamanya untuk menjadi pemimpin rohani dan teladan yang saleh bagi Israel (bd. ayat 1Sam 2:30-34; 3:13-14).

[2:35]  12 Full Life : IMAM KEPERCAYAAN.

Nas : 1Sam 2:35

Ayat ini pada mulanya mengacu kepada Samuel yang melayani sebagai imam, hakim (1Sam 7:6,15-17), dan nabi (1Sam 3:20-21). Sejak masih sangat muda ia dilatih oleh imam besar Eli untuk tugas-tugas sucinya (ayat 1Sam 2:1-11; 1:24-28), dan akhirnya menggantikan Eli selaku imam besar. Samuel tetap setia kepada Allah sepanjang hidupnya. Dalam hal ini dia menunjuk ke depan kepada imam yang sempurna, Yesus sang Mesias (Yang Diurapi -- Mazm 110:1-7; Ibr 5:6).

 1. 1) Seorang imam terutama dipanggil untuk setia, yaitu dengan teguh menganut apa yang ada di dalam hati dan Firman Allah; ini menyangkut kesetiaan, pengabdian, ketaatan yang kokoh, dan ketidaksediaan untuk menyimpang dari Allah dan jalan-jalan-Nya.
 2. 2) PB mengajarkan bahwa hanya mereka yang dengan jelas menunjukkan kesetiaannya kepada Allah yang berhak menjadi pemimpin rohani umat Allah (bd. Mat 24:45; 25:21; 1Tim 3:1-13; 4:16; 2Tim 2:2).TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA