Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 6 Oktober

<<
>>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Zefanya 1:1--3:20

Konteks
Judul
1:1 Firman TUHAN yang datang kepada Zefanya 1  bin Kusyi bin Gedalya bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia a  bin Amon, b  raja Yehuda.
Penghukuman pada hari TUHAN
1:2 "Aku akan menyapu bersih segala-galanya 2  dari atas muka bumi, c  demikianlah firman TUHAN. 1:3 Aku akan menyapu manusia dan hewan; d  Aku akan menyapu burung-burung di udara e  dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, f  demikianlah firman TUHAN. g  1:4 Aku akan mengacungkan tangan-Ku h  terhadap Yehuda 3  dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal i  dan nama para imam j  berhala, 1:5 juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit k  dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada TUHAN 4 , namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, l  1:6 serta mereka yang berbalik m  dari pada TUHAN, yang tidak mencari n  TUHAN dan tidak menanyakan o  petunjuk-Nya." 1:7 Berdiam p  dirilah di hadapan Tuhan ALLAH! Sebab hari TUHAN 5  q  sudah dekat. Sungguh TUHAN telah menyediakan perjamuan korban r  dan telah menguduskan para undangan-Nya. 1:8 "Pada hari perjamuan korban TUHAN itu Aku akan menghukum s  para pemuka, para anak-anak t  raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. 1:9 Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu u  dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. v  1:10 Maka pada hari w  itu, demikianlah firman TUHAN, akan terdengar teriakan dari Pintu Gerbang Ikan x  dan ratapan y  dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. 1:11 Merataplah, z  hai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap a  segenap penimbang perak. 1:12 Pada waktu itu Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental b  seperti anggur di atas endapannya c  dan yang berkata dalam hatinya: TUHAN tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat 6 ! d  e  1:13 Maka harta kekayaannya akan dirampas f  dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya; apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. g " 1:14 Sudah dekat h  hari TUHAN i  yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 1:15 Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan j  dan kesuraman, hari berawan dan kelam, k  1:16 hari peniupan sangkakala dan pekik tempur l  terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara m  penjuru yang tinggi. 1:17 Aku akan menyusahkan n  manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, o  sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN. Darah mereka akan tercurah p  seperti debu dan usus mereka seperti tahi. q  1:18 Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan r  TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Nya; t  sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi. u 
Seruan untuk bertobat
2:1 Bersemangatlah dan berkumpullah, v  hai bangsa yang acuh tak acuh 7 , w  2:2 sebelum kamu dihalau seperti sekam x  yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka y  TUHAN yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan z  TUHAN. 2:3 Carilah a  TUHAN, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, b  carilah kerendahan hati 8 ; c  mungkin kamu akan terlindung d  pada hari kemurkaan TUHAN.
Hukuman atas bangsa-bangsa
2:4 Sebab Gaza e  akan ditinggalkan 9  orang dan Askelon f  akan menjadi sunyi; Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar-bangkirkan. 2:5 Celakalah kamu penduduk Daerah Tepi Laut, kamu bangsa Kreti! g  Terhadap kamulah h  firman TUHAN ini: Hai Kanaan, tanah orang Filistin! Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi i  pendudukmu. 2:6 Daerah Tepi Laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang j  berpagar bagi kambing domba. 2:7 Daerah Pinggir Laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa k  kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari; sebab TUHAN, Allah mereka, akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan l  mereka. 2:8 "Aku telah mendengar pencelaan m  dari pihak Moab n  dan kata-kata nista dari pihak bani Amon, o  bagaimana mereka mencela p  umat-Ku dan membesarkan dirinya terhadap daerah q  umat-Ku itu. 2:9 Sebab itu, demi Aku yang hidup--demikianlah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel--maka Moab r  akan menjadi seperti Sodom s  dan bani Amon t  seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umat-Ku akan menjarah u  mereka dan yang masih tinggal v  dari bangsa-Ku itu akan memiliki mereka w  sebagai warisan." 2:10 Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan x  mereka, sebab mereka telah mencela y  dan membesarkan diri terhadap umat 10  TUHAN semesta alam. z  2:11 TUHAN akan mendahsyatkan a  mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah b  di bumi, c  dan kepada-Nya d  akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. 2:12 Kamupun, hai orang Etiopia, e  akan mati tertikam oleh pedang-Ku. f  2:13 Ia akan mengacungkan tangan-Nya terhadap Utara, akan membinasakan Asyur, g  dan akan membuat Niniwe h  menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. i  2:14 Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, j  yakni segala macam binatang hutan; baik burung undan k  maupun burung bangau l  m  akan bermalam di hulu tiangnya; burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu: Pemapan dari kayu aras telah tersingkap! 2:15 Itulah kota yang beria-ria n  yang penduduknya begitu tenteram o  dan yang berkata dalam hatinya: "Hanya ada aku p  dan tidak ada yang lain!" Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. q  Setiap orang yang lewat dari padanya akan bersuit r  dan mengayun-ayunkan tangannya. s 
Hukuman atas Yerusalem
3:1 Celakalah si pemberontak t  dan si cemar, u  hai kota yang penuh penindasan 11 ! v  3:2 Ia tidak mau mendengarkan w  teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman; x  kepada TUHAN ia tidak percaya y  dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. z  3:3 Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa a  yang mengaum; para hakimnya adalah serigala b  pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi c  hari. 3:4 Para nabinya adalah orang-orang ceroboh d  dan pengkhianat; para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. e  3:5 Tetapi TUHAN adil f  di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman 13 . g  Pagi demi pagi h  Ia memberi hukum-Nya; itu tidak pernah ketinggalan i  pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu! j  3:6 "Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa; menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, k  sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. 3:7 Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman l  dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk m  perbuatan mereka. 3:8 Oleh karena itu tunggulah n  Aku--demikianlah firman TUHAN--pada hari Aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusan-Ku ialah mengumpulkan o  bangsa-bangsa p  dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geram-Ku, q  yakni segenap murka-Ku r  yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Ku."
Janji keselamatan
3:9 "Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil t  nama TUHAN 14 , u  beribadah v  kepada-Nya dengan bahu-membahu. 3:10 Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia 15  w  orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan x  kepada-Ku. 3:11 Pada hari itu 16  engkau tidak akan mendapat malu y  karena segala perbuatan durhaka yang kaulakukan terhadap Aku, z  sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan dari padamu orang-orangmu yang ria congkak, a  dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung-Ku b  yang kudus. 3:12 Di antaramu akan Kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, c  dan mereka akan mencari perlindungan d  pada nama TUHAN, 3:13 yakni sisa e  Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman f  atau berbicara bohong; g  dalam mulut h  mereka tidak akan terdapat lidah penipu; ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring i  dengan tidak ada yang mengganggunya. j " 3:14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, k  bertempik-soraklah, l  hai Israel! Bersukacitalah dan beria-rialah 17  m  dengan segenap hati, hai puteri Yerusalem! 3:15 TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu; n  engkau tidak akan takut o  kepada malapetaka p  lagi. 3:16 Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: "Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. q  3:17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan r . Ia bergirang s  karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, t  Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, u  3:18 seperti pada hari pertemuan raya." "Aku akan mengangkat malapetaka dari padamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. 3:19 Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, v  tetapi Aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar w  dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian x  dan kenamaan di seluruh bumi. 3:20 Pada waktu itu Aku akan membawa y  kamu pulang, yakni pada waktu Aku mengumpulkan kamu, sebab Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan z  dan kepujian a  di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu b  di depan mata mereka," firman TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : ZEFANYA.

Nas : Zef 1:1

Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Yosia, raja Yehuda (640-609 SM). Bangsa itu sedang terjerat dalam kekerasan dan penyembahan berhala, dan dengan menghina mengabaikan Tuhan. Berita-Nya untuk bangsa itu mungkin diberikan sebelum gerakan pembaharuan di bawah pimpinan Yosia dan mungkin menjadi motivasi yang mendorong raja untuk meminta rakyatnya membaharui ketaatan kepada Allah dan hukum-Nya

(lih. Pendahuluan Zefanya).

[1:2]  2 Full Life : MENYAPU BERSIH SEGALA-GALANYA.

Nas : Zef 1:2-3

Zefanya mulai dengan mengumumkan datangnya hukuman Allah atas seluruh dunia. Karena sebagian besar umat manusia akan menolak untuk berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan, Allah telah menetapkan suatu hari ketika Ia akan membinasakan baik semua orang fasik maupun dunia itu sendiri; masa itu akan menjadi masa kesesakan, penderitaan, kesulitan dan kerusakan (ayat Zef 1:15;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[1:4]  3 Full Life : TERHADAP YEHUDA.

Nas : Zef 1:4

Yehuda, umat Allah pada zaman Zefanya, tidak lama lagi akan mengalami murka Allah karena telah berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, dan terlibat dalam kekerasan, korupsi, dan penipuan (ayat Zef 1:4-9).

[1:5]  4 Full Life : BERSUMPAH SETIA KEPADA TUHAN.

Nas : Zef 1:5

Banyak orang Yehuda ikut dalam berbagai bentuk agama lain sedangkan pada saat yang sama menyembah Tuhan yang Mahatinggi; perbuatan ini adalah penyembahan berhala dan jelas sekali jahat. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku menjadi pengikut-Nya, namun pada saat yang sama ikut dalam kegiatan penyembahan berhala, penuh dosa dan dursila. Hukuman menanti semua orang yang tidak memisahkan diri sebagai orang kudus bagi Tuhan

(lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[1:7]  5 Full Life : HARI TUHAN.

Nas : Zef 1:7

Nubuat ini pertama-tama diterapkan pada pembinasaan Yehuda oleh pasukan Babel pada tahun 605 SM, dan kedua pada hukuman Allah atas seluruh dunia dan semua bangsa pada akhir zaman (bd. Yes 2:12; 13:6,9; Yer 46:10; Yeh 13:5; Yoel 1:15; 2:1,

lihat cat. --> Yoel 1:15;

lihat cat. --> Am 5:18).

[atau ref. Yoel 1:15; Am 5:18]

Hari murka yang kedua masih akan datang (Rom 2:5), berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus pada akhirnya (Mat 24:29-33;

lihat cat. --> 1Tes 5:2).

[atau ref. 1Tes 5:2]

[1:12]  6 Full Life : TIDAK BERBUAT BAIK DAN TIDAK BERBUAT JAHAT.

Nas : Zef 1:12

Beberapa orang Yehuda memiliki pandangan deistik (pandangan bahwa Allah tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia); mereka percaya Allah tidak akan menghukum dosa umat-Nya.

 1. 1) Orang yang mempunyai sikap ini akan menemukan pada hari penghakiman bahwa Allah sungguh minta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang mereka tidak mau tinggalkan.
 2. 2) Kita juga perlu tahu bahwa Allah bukan menjauhkan diri atau tidak terlibat dalam kehidupan manusia; Ia akan memberikan upah kepada orang yang mencari Dia dan menghukum orang yang berbalik dari Dia dan mengikut kejahatan (lih. Rom 2:5-11).

[2:1]  7 Full Life : BERKUMPULLAH, HAI BANGSA YANG ACUH TAK ACUH.

Nas : Zef 2:1-3

Zefanya telah menyatakan datangnya hari murka Allah atas Yehuda, suatu hari yang tidak bisa dibatalkan. Saat dan kepastian hukuman telah ditetapkan, dan bangsa itu harus dihukum atas kemurtadan dan dosa mereka. Sekalipun demikian, Allah menawarkan harapan bagi mereka yang bertobat sebelum hari itu tiba; orang yang sungguh-sungguh benar akan dilindungi Tuhan pada hari murka-Nya yang dahsyat

(lihat cat. --> Zef 2:3 berikut).

[atau ref. Zef 2:3]

[2:3]  8 Full Life : CARILAH KEADILAN, CARILAH KERENDAHAN HATI.

Nas : Zef 2:3

Sang nabi menawarkan harapan kepada orang-orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ia menasihati mereka untuk memperdalam komitmen mereka kepada Allah dan jalan-jalan-Nya; mungkin Allah berkenan melindungi mereka ketika Ia datang untuk menghukum umat-Nya. Mereka harus mencari tiga hal jikalau berharap mengalami kebangunan dan pembaharuan berkat Tuhan, tiga hal yang juga penting sekali bagi orang percaya masa kini.

 1. 1) Pertama, mereka harus mencari Allah. Hati mereka harus terarah kepada-Nya dengan kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan perjanjian dan pelindung mereka (bd. Yer 29:13).
 2. 2) Mereka harus mencari kebenaran sesuai dengan Firman Allah sebagai jalan hidup mereka (bd. Yes 1:21; Am 5:24; Mat 6:33).
 3. 3) Mereka harus mencari kerendahan hati, serta menyadari ketidakberdayaan mereka dan kebutuhan untuk tunduk dalam ketaatan kepada Allah (bd. Bil 12:3; Mazm 45:5; Ams 15:33).

[2:4]  9 Full Life : GAZA AKAN DITINGGALKAN.

Nas : Zef 2:4-15

Setelah mengingatkan Yehuda, Zefanya bernubuat bahwa hukuman Allah juga akan menimpa tetangga mereka yang penuh dosa dan menyembah berhala.

[2:10]  10 Full Life : MENCELA DAN MEMBESARKAN DIRI TERHADAP UMAT.

Nas : Zef 2:10

Dunia yang tidak percaya mencela dan mencemooh umat Allah, orang-orang yang mengabdi kepada standar-standar Firman-Nya yang benar dan kudus.

 1. 1) Perlakuan semacam ini tidak terelakkan di dalam dunia yang dikuasai Iblis dan dikuasai orang yang pikirannya telah dibutakan (bd. 2Kor 4:4; Ef 2:2-3; 4:18). Yesus sendiri mengalami cemoohan dan ejekan ketika di bumi (lih. Mat 27:39-44; bd. Mazm 69:11).
 2. 2) Penganiayaan orang benar tidak akan berlangsung selamanya. Allah telah menetapkan suatu hari ketika Ia akan membenarkan orang yang tetap setia kepada jalan-jalan-Nya dan akan mendatangkan hukuman adil atas mereka yang mencemooh orang percaya.

[3:1]  11 Full Life : CELAKALAH ... HAI KOTA YANG PENUH PENINDASAN.

Nas : Zef 3:1-7

Setelah menghukum bangsa-bangsa lainnya, Zefanya kembali lagi kepada dosa-dosa Yerusalem dan umat Allah. Mereka kini menjadi umat yang menentang Allah dan hukum-Nya. Kebobrokan moral telah memasuki setiap lapisan masyarakat, dan orang di mana-mana menolak untuk mendengarkan nabi-nabi Allah yang sejati.

[3:3]  12 Full Life : PEMUKANYA ... HAKIMNYA ... NABINYA ... IMAMNYA.

Nas : Zef 3:3-4

Inilah empat golongan utama kepemimpinan Yehuda. Allah menghukum para pemimpin rohani ini karena lalai memelihara kekudusan dan keadilan.

 1. 1) Para pemuka dan hakim memutarbalikkan hukum dan menggunakan kedudukan mereka secara tidak adil untuk memperoleh uang dan harta bagi diri sendiri.
 2. 2) Para nabi mengubah berita Allah supaya memperoleh popularitas dan dukungan.
 3. 3) Para imam mencemarkan rumah Allah dengan melanggar ketetapan-ketetapan-Nya dan hidup mesum.
 4. 4) Kita harus menolak pemimpin-pemimpin yang bertoleransi atau memajukan keduniawian dan kebejatan atas nama Allah dan mengganti mereka dengan pemimpin dan orang awam yang bersikeras bahwa standar-standar Allah yang kudus harus ditaati. Standar-standar Allah tidak boleh direndahkan untuk menyesuaikan diri dengan dosa-dosa para pemimpin tertentu

  (lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[3:5]  13 Full Life : TIDAK BERBUAT KELALIMAN.

Nas : Zef 3:5

Walaupun manusia gagal dan jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri tetap benar dan tidak pernah melakukan kesalahan; kebenaran itu memang merupakan sifat-Nya

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

 1. 1) Tuhan Allah selalu jujur, benar, dan adil di dalam segala jalan-Nya (bd. Ul 32:4). Kita harus mempertahankan iman kepada kebenaran-Nya yang tidak pernah gagal.
 2. 2) Walaupun kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak dapat kita mengerti

  (lihat art. PENDERITAAN ORANG BENAR)

  kita harus tetap yakin bahwa kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita tidak akan pernah berhenti.

[3:9]  14 Full Life : SEKALIANNYA MEREKA MEMANGGIL NAMA TUHAN.

Nas : Zef 3:9-20

Zefanya kini beralih kepada rencana Allah untuk menebus bangsa-bangsa yang telah dibersihkan melalui hukuman. Mereka suatu hari akan didamaikan kembali dengan Allah, memanggil nama-Nya dan beribadah kepada-Nya. Janji-janji ini akan digenapi dalam kerajaan seribu tahun, ketika Kristus memerintah seluruh bumi

(lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 20:4]

[3:10]  15 Full Life : DARI SEBERANG SUNGAI-SUNGAI ETIOPIA.

Nas : Zef 3:10

Etiopia melambangkan salah satu negeri terjauh yang dikenal ketika itu. Bangsa-bangsa akan membawa persembahan bagi Allah di Yerusalem (bd. Yes 66:18,20).

[3:11]  16 Full Life : PADA HARI ITU.

Nas : Zef 3:11

Ketika Allah menuntun bangsa-bangsa kepada pengenalan yang benar akan diri-Nya, Dia akan memulihkan keadaan umat-Nya sendiri (ayat Zef 3:20).

[3:14]  17 Full Life : BERSUKACITALAH DAN BERIA-RIALAH.

Nas : Zef 3:14-17

Sukacita di dalam hati seorang bukan tanggapan alami; tanggapan ini bersifat adikodrati sebagai akibat dari tindakan penebusan Allah di dalam hidup kita. Perhatikan bahwa sukacita dialami karena:

 1. (1) kita telah diampuni dan tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita (ayat Zef 3:15);
 2. (2) musuh kita sudah dikalahkan, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan kepada Iblis dan dosa (ayat Zef 3:15);
 3. (3) Allah beserta kita, memberi kita persekutuan, kasih karunia dan pertolongan-Nya sepanjang hidup kita (ayat Zef 3:15-17; bd. Ibr 4:16); dan
 4. (4) kita adalah sasaran kasih dan perkenan Allah yang besar (ayat Zef 3:17). Sukacita kita akan mencapai puncaknya pada hari itu bila Allah menyatakan sepenuh kemuliaan dan kebesaran-Nya di bumi (bd. Yes 35:1-10).TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA