kecilkan semua  

Teks -- Maleakhi 4:6 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
4:6 Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Topik/Tema Kamus: Elia | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
SH

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Mal 4:6 - MEMBUAT HATI BAPA-BAPA BERBALIK KEPADA ANAK-ANAKNYA. Nas : Mal 4:6 Pelayanan masa depan dari nabi yang akan datang dilukiskan sebagai membereskan hubungan keluarga dengan Allah dan sesama anggotanya; ...

Nas : Mal 4:6

Pelayanan masa depan dari nabi yang akan datang dilukiskan sebagai membereskan hubungan keluarga dengan Allah dan sesama anggotanya; Yohanes Pembaptis berkhotbah demikian (lih. Luk 1:17).

 1. 1) Tidak akan ada berkat dari Allah atau hidup berlimpah dalam Roh jikalau umat Allah tidak menjadikan kekuasaan, kasih, dan kesetiaan keluarga prioritas mutlak di dalam gereja. Kemurnian dan kebenaran rumah tangga harus dipertahankan atau; tidak jemaat kita akan gagal.
 2. 2) Orang yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini ialah ayah di dalam keluarga. Seorang ayah harus mengasihi anak-anaknya dengan mendoakan mereka

  (lihat cat. --> Yoh 17:1),

  [atau ref. Yoh 17:1]

  meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka, menjelaskan cara-cara fasik dunia ini, dan dengan tekun mengajarkan Firman Allah dan standar-standar kebenaran-Nya kepada mereka

  (lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

 3. 3) Para gembala juga harus menjadikan sasaran pelayanan Yohanes Pembaptis ini tujuan pelayanan mereka sendiri, demikian mempersiapkan gereja untuk kedatangan Tuhan

  (lihat cat. --> Luk 1:17).

  [atau ref. Luk 1:17]

Jerusalem: Mal 4:4-6 - -- Ayat-ayat ini merupakan tambahan pada kitab Hagai.

Ayat-ayat ini merupakan tambahan pada kitab Hagai.

Jerusalem: Mal 4:6 - memukul bumi sehingga musnah Naskah Ibrani memakai suatu istilah khusus (herem), bdk Yos 6:17+.

Naskah Ibrani memakai suatu istilah khusus (herem), bdk Yos 6:17+.

Ende: Mal 4:6 - -- Tokoh itu akan memulihkan perdamaian dalam keluarga2 Israil

Tokoh itu akan memulihkan perdamaian dalam keluarga2 Israil

Ref. Silang FULL: Mal 4:6 - kepada anak-anaknya // datang memukul // sehingga musnah · kepada anak-anaknya: Luk 1:17 · datang memukul: Yes 11:4; Yes 11:4; Wahy 19:15 · sehingga musnah: Ul 11:26; Ul 11:26; Ul 13:15...

· kepada anak-anaknya: Luk 1:17

· datang memukul: Yes 11:4; [Lihat FULL. Yes 11:4]; Wahy 19:15

· sehingga musnah: Ul 11:26; [Lihat FULL. Ul 11:26]; Ul 13:15; [Lihat FULL. Ul 13:15]; Yos 6:17; [Lihat FULL. Yos 6:17]; Yos 23:15; [Lihat FULL. Yos 23:15]; Za 5:3; [Lihat FULL. Za 5:3]

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Mal 4:5-6 - -- B. Janji akan Kedatangan "Elia." 4:5, 6. Allah akan mengutus seorang nabi, yang dinyatakan sebagai "Elia," yang akan menanami tanah moral dan spiritu...

B. Janji akan Kedatangan "Elia." 4:5, 6.

Allah akan mengutus seorang nabi, yang dinyatakan sebagai "Elia," yang akan menanami tanah moral dan spiritual yang disiapkan bagi kedatangan Kristus, dan karena itu mengesampingkan perlunya penghukuman yang segera.

Wycliffe: Mal 4:6 - Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik // Supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik. Yohanes Pembaptis yang akan melakukan ini (Luk. 1:16, 17). Melalui dia, manusia akan dibawa kepada su...

6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik. Yohanes Pembaptis yang akan melakukan ini (Luk. 1:16, 17). Melalui dia, manusia akan dibawa kepada suatu kesatuan iman untuk menyesal dan bertobat, dan untuk dengan gembira mematuhi hukum Allah. Kesatuan hati yang akan dibuat oleh Yohanes melalui Roh akan merupakan tanah yang diolah dan ditanami yang, dengan kedatangan Kristus, akan menghasilkan buah seratus kali lipat. Supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kata-kata ini berkaitan dengan nasihat untuk melaksanakan Taurat Musa dan juga dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ketika TUHAN harus datang dengan penghukuman, tempat tinggal bangsa pelanggar perjanjian tanpa terelakkan akan tertimpa hukuman penghancuran. Pelayanan nabi dengan roh dan kuasa dapat menghasilkan kebangkitan rohani dan dengan demikian menghindari penghukuman penuh sehingga setiap hati di mana pun dapat menerima Sang Raja; dan penghukuman akhir dari Hari Kemurkaan itu dapat ditunda sampai TUHAN pemilik Bait Suci selesai menulis daftar nama orang-orang pilihan-Nya. Hal ini pasti terjadi. "Elia" sudah datang dan sudah membuat siap suatu bangsa untuk Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah datang ke. bait-Nya. Jadi, walaupun PL ditutup dengan kutuk bersyarat, PB diakhiri dengan janji tanpa syarat dari Kristus kepada umat-Nya. "Ya, Aku datang segera!" bersama dengan jawaban orang-orang yang merupakan "harta kesayangan-Nya": "Amin, datanglah, Tuhan Yesus"

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

SH: Mal 4:1-6 - Hari Tuhan (Sabtu, 24 Desember 2005) Hari Tuhan Gambaran Hari Tuhan yang mengerikan begitu dominan, sehingga setiap orang berusaha luput dari hari yang menakutkan itu. Maleakhi ...

SH: Mal 4:1-6 - Hari Tuhan. (Rabu, 16 Desember 1998) Hari Tuhan. Sepanjang sejarah hubungan manusia dengan Tuhan dalam penghayatan iman orang percaya, selalu ada dua dasar kemungkinan seseorang menjalank...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) Penulis : Maleakhi Tema : Aneka Tuduhan Allah Terhadap Yudaisme Pascapembuangan Tanggal Penulisan: Sekitar 430-420 SM Latar Bel...

Full Life: Maleakhi (Garis Besar) Garis Besar Pendahuluan (Mal 1:1) I. Ucapan Ilahi dan Pertanyaan-Pertanyaan Israel (Mal 1:2-3:18) A. Ucapan Ilahi...

Jerusalem: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) MALEAKHI Kitab "Maleakhi" dulunya barangkali sebuah buku tanpa nama. Kata Maleakhi berarti "UtusanKu" yang agaknya diambil dari Ma...

Ende: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) KITAB KEDUABELAS NABI PENDAHULUAN Dalam sastera kenabian dari kanon Hibrani dan Junani terdapat sedjumlah naskah ketjilan, jang besarnja toh agak berl...

Ende: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR KITAB PARA NABI PENDAHULUAN Kitab para nabi, jang terdjemahan Indonesianja kami sadjikan bersama ini, memuat sedjumlah tulisan kenabian, jak...

Wycliffe: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN MALEAKHI Pengarang dan Judul. "Maleakhi" (1:1) barangkali singkatan dari Malachiah, sebuah nama orang Ibrani yang berarti, &quo...

Wycliffe: Maleakhi (Garis Besar) GARIS BESAR MALEAKHI I. Judul. 1:1. II. Pertanyaan-pertanyaan yang untuknya Allah mempunyai jawaban yang bagus. 1:2-4:3. A. &qu...

BIS: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) MALEAKHI PENGANTAR Buku Maleakhi ditulis dalam abad kelima Sebelum Masehi, sesudah Rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali. Buku ini terutama dima

MALEAKHI

PENGANTAR

Buku Maleakhi ditulis dalam abad kelima Sebelum Masehi, sesudah Rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali. Buku ini terutama dimaksudkan untuk mendorong para imam dan rakyat supaya membaharui kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan TUHAN.

Sudah jelas bahwa ada kemerosotan dalam kehidupan dan cara beribadat umat Allah. Para imam dan rakyat menipu TUHAN: Mereka tidak memberikan kepada TUHAN apa yang harus mereka persembahkan kepada-Nya dan tidak hidup sesuai dengan ajaran-Nya.

Tetapi TUHAN akan datang untuk mengadili dan menyucikan umat-Nya. Ia akan mengirim utusan-Nya untuk menyiapkan jalan dan mewartakan perjanjian TUHAN.

Isi

 1. Dosa-dosa Israel
  Mal 1:1-2:16
 2. Pengadilan TUHAN dan belas kasihan-Nya
  Mal 2:17-4:6

Ajaran: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengenal isi Kitab Maleakhi orang-orang Kristen mengerti, bahwa Allah tidak berkenan terhadap orang yang menolak penyembahan ya

Tujuan

Supaya dengan mengenal isi Kitab Maleakhi orang-orang Kristen mengerti, bahwa Allah tidak berkenan terhadap orang yang menolak penyembahan yang benar kepada- Nya.

Pendahuluan

Penulis : Nabi Maleakhi.

Isi Kitab: Kitab Maleakhi terbagi atas 4 pasal. Kitab ini adalah Kitab terakhir dalam urutan Perjanjian Lama. Di dalam Kitab ini, kita dapat melihat kasih dan hukuman Allah terhadap umat pilihan-Nya yang tidak menuruti Firman-Nya.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Maleakhi

 1. Pasal 1 (Mal 1:1-5). Allah menyatakan betapa besar kasih yang sudah diberikannya kepada bangsa Israel, umat pilihan-Nya

 2. Pasal 1-3 (Mal 1:6-3:5). Allah memberikan tuntutannya kepada bangsa Israel, yang sudah menerima kasih dan kemurahan-Nya

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Mal 1:6-14. Allah menuntut penghormatan sebagai Bapa Israel, karena Dia sajalah yang sudah memelihara dan memimpin kehidupan bangsa Israel.
  2. Bacalah pasal Mal 2:1-9. Allah menuntut imam-imam bangsa Israel yang melakukan pelayanan ibadah dengan tidak benar.
  3. Bacalah pasal Mal 2:10-11. Allah menuntut bangsa Israel yang melakukan pernikahan dengan bangsa-bangsa asing, yang bagi Allah merupakan suatu perbuatan zinah.
  4. Bacalah pasal Mal 2:17-3:5. Allah memberikan hukuman dan tuntutan kepada bangsa pilihan-Nya yang sudah melakukan penyembahan berhala.
  5. Bacalah pasal Mal 3:6-12. Allah menuntut bangsa Israel karena melalaikan persembahan persepuluhan yang diperintahkan Allah.
  6. Bacalah pasal Mal 3:13-18. Allah menuntut bangsa Israel atas kelancangan mereka dalam berbicara, serta Allah memberikan janji keselamatan kepada orang yang benar.
 3. Pasal 4 (Mal 4:1-6). Allah menyatakan bahwa hari penghakiman (hari Tuhan) akan menjadi suatu hari yang dahsyat dan membinasakan bagi orang-orang yang tidak bertobat.

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Tuntutan Allah kepada bangsa Israel untuk bertobat, mengajarkan bahwa Allah juga menuntut semua umat manusia untuk bertobat karena Ia telah memberikan apa yang ada pada manusia (setiap orang).

 2. Allah melalui Kitab Maleakhi mengajarkan bahwa Ia mengetahui isi hati orang yang beribadah kepada-Nya.

 3. Kitab Maleakhi mengajarkan bahwa memberikan persembahan persepuluhan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, karena itu merupakan hak Allah.

 4. Kitab Maleakhi mengajarkan betapa besar murka Allah kepada umat-Nya yang masih melakukan penyembahan berhala, sihir dsb.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah yang menulis Kitab Maleakhi?
 2. Mengapakah Allah menuntut bangsa Israel?
 3. Apakah tuntutan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya?
 4. Apakah hasilnya kalau seseorang memberikan persembahan persepuluhan?
 5. Mengapakah memberikan persembahan persepuluhan itu penting?
 6. Pelajaran rohani apakah yang saudara terima setelah mempelajari Kita Maleakhi?

Intisari: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) Akankah Anda merampok Tuhan? SIAPAKAH MALEAKHI?Maleakhi berarti "utusanku". Mungkin ini addalah nama sebenarnya dari nabi itu, tetapi yang lebih mung

Akankah Anda merampok Tuhan?

SIAPAKAH MALEAKHI?
Maleakhi berarti "utusanku". Mungkin ini addalah nama sebenarnya dari nabi itu, tetapi yang lebih mungkin ialah bahwa nama itu semata-mata hanyalah suatu cara untuk menggambarkan siapa dia. Nabi itu sama sekali tidak dikenal di mana-mana.

KAPAN IA MENULIS?
Nubuatan Maleakhi dibuat pada masa sesudah pembuangan, ketika banyak orang Yahudi telah kembali ke tanah air mereka. Dia menunjuk kepada seorang "gubernur" dan hal ini jelas menunjuk kepada masa setelah pembuangan (Mal 1:8). Zerubabellah yang dimaksudkan (Hagai 1:1). Tidak ada petunjuk mengenai pembangunan kembali Rumah Tuhan, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pembangunan dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Situasi yang digambarkan dalam kitab itu terutama menunjuk kepada masa-masa Ezra dan Nehemia. Waktu itu terjadi kemerosotan rohani, yaitu ketika agama orang Yahudi telah menjadi formalitas semata. Maleakhi merupakan nabi terakhir. Empat ratus tahun akan berlalu sebelum kelahiran Kristus, oleh karenanya maka Maleakhi dapat dianggap menjembatani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

MENGAPA IA MENULIS?
Maleakhi merasa jijik melihat kehidupan agama yang dingin dan kesantaian bangsa itu. Ia datang sebagai seorang pembaharu, berseru kepada rakyat supaya bertobat. Misinya sangat mirip dengan misi Yohanes Pembaptis. Kitab ini sebagian besar terdiri dari dialog antara Allah dan umat, yang isinya Allah menyanggah berbagai pernyataan kurang percaya yang dibuat oleh bangsa Israel. Maleakhi menegaskan hubungan perjanjian yang ada antara Allah dan bangsa itu dan menyerukan kepada umat Israel untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang ada. Ia menuduh mereka telah merampok Allah. Nubuatan Maleakhi menggambarkan akhir dari suatu zaman. 400 tahun sesudah itu disebut "masa diam". Selama masa itu tidak ada seorang nabi alkitabiah yang berbicara atau menulis. Bagi banyak orang ciri-ciri yang paling menonjol dari nubuatan Maleakhi ialah tantangan untuk "menguji Allah". Jika kita melakukannya dan menerima berkat yaang dijanjikan-Nya, maka harus ada penyerahan total di pihak umat Allah (Mal 3:10).

Pesan

1. Pesan kasih
Nabi Maleakhi mulai dengan mengingatkan umat akan besarnya kasih Allah kepada mereka seperti ditunjukkan dalam fakta bahwa dari dua orang anak Ribka, Yakublah yang dikasihi. Mal 1:1-5

2. Pesan berisi teguran
Maleakhi mulai dengan berbicara tentang tuduhan terhadap para imam yang telah mempersembahkan korban yang tidak berharga kepada Allah. Mereka tidak menunjukkan rasa takut dan hormat yang menjadi hak-Nya. Oleh karena itu, mereka menjadi sasaran murka Allah dan patut mendapat hukuman. Nabi itu kemudian berpaling kepada umat-Nya dan menegur mereka karena ketidaksetiaan mereka, baik dalam ibadah maupun dalam menjaga sumpah pernikahan mereka. Mal 1:6-2:16

3. Pesan tentang penghakiman dan pengharapan
Utusan yang ditunjuk Allah akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Hari Tuhan. Umat dipanggil untuk bertobat dan meluruskan hal yang salah. Jika Hari Tuhan tiba, maka Ia akan membela orang yang benar. Keadaan akan berbalik dan orang yang benar tidak lagi ditindas. Mal 3:1-4:5

Penerapan

Latar belakang nubuatan Maleakhi sangat mirip dengan keadaan kita, oleh karena itu pesannya sangat jelas untuk masa kini.

1. Ingatlah akan kasih Allah
Kita mempunyai bukti akan kasih Allah yang tidak tersedia pada masa itu, oleh karenanya kita mempunyai alasan yang lebih kuat untuk mengingat kasih Allah dibanding mereka.

2. Kembali kepada-Nya
Agama sudah menjadi formalitas semata, oleh karena itu Allah tidak lagi berkenan. Para imam mempersembahkan korban yang bercacat kepada Allah. Umat hanya menyembah Dia dengan bibir saja, tetapi menolak-Nya dalam kehidupan mereka. Hal yang menyedihkan ini berakibat buruk dalam masyarakat dan dalam kehidupan rumah tangga. Maka timbullah suasana kurang percaya dan sinisme. Pada saat-saat seperti itu hanya ada satu jalan keluar yang masih mungkin. Umat harus bertobat dan kembali kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan.

3. Menguji Allah
Allah rindu untuk mencurahkan berkat-berkat rohani kepada umat-Nya. Dia menantang kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada-Nya dan menguji Dia. Hal ini merupakan tantangan bagi umat Allah dalam setiap generasi.

Tema-tema Kunci

1. Kasih Allah
Allah mengingatkan umat-Nya bahwa Ia mempunyai kasih yang istimewa buat mereka, dan oleh karena itulah maka Allah melakukan terhadap mereka seperti apa yang telah dilakukan-Nya (Mal 1:2-5).

2. Ketidaksenangan Allah
Allah tidak senang terhadap umat-Nya, karena berbagai alasan. Mereka kurang menghormati Dia dan Rumah-Nya (Mal 1:6-14). Merekaa kurang memberikan ajaran yang benar (Mal 2:7-9). Mereka tidak setia (Mal 2:10-16), sinis (Mal 2:17; 3:14,15), tidak menghiraukan kebutuhan orang lain (Mal 3:5), dan mereka menahan apa yang menjadi hak Allah (Mal 3:8,9).

3. Janji-janji Allah
Berita tentang penghakiman dibarengi dengan janji-janji bahwa Allah akan ikut campur tangan dan memberkati. Lihat Mal 1:5,11; 3:1-4, 10-12.

4. Ingatan Allah
Allah mengenal semua orang yang menjadi milik-Nya (Mal 3:16-18), dan Ia akan membenarkan mereka (Mal 4:2,3).

Garis Besar Intisari: Maleakhi (Pendahuluan Kitab) [1] KASIH ALLAH KEPADA ISRAEL Mal 1:1-5 Mal 1:1Judul Mal 1:2Kasih dipertanyakan Mal 1:3-5Kasih dibuktikan [2] PARA IMAM DITEGUR Mal 1:6-2:9

[1] KASIH ALLAH KEPADA ISRAEL Mal 1:1-5

Mal 1:1Judul
Mal 1:2Kasih dipertanyakan
Mal 1:3-5Kasih dibuktikan

[2] PARA IMAM DITEGUR Mal 1:6-2:9

Mal 1:6-14Korban yang tercemar
Mal 2:1-9Hukuman yang tak terelakkan

[3] UMAT DITEGUR Mal 2:10-16

Mal 2:10Penghianatan dalam masyarakat
Mal 2:11-16Ketidaksetiaan dalam kehidupan keluarga

[4] HAL-HAL YANG AKAN DATANG Mal 2:17-3:5

Mal 2:17Tuhan bersusah hati terhadap standar ganda
Mal 3:1Kedatangan pelopor
Mal 3:2-5Kedatangan Tuhan sendiri

[5] PERTENTANGAN UMAT DENGAN ALLAH Mal 3:6-15

Mal 3:6-9Merampok Allah
Mal 3:10-12Kunci berkat
Mal 3:13-15Berbicara menentang Allah

[6] SISA UMAT YANG SETIA Mal 3:16-18

[7] HARI TUHAN Mal 4:1-6

Mal 4:1Akibat terhadap orang fasik
Mal 4:2-4Berkat yang diberikan kepada orang yang benar
Mal 4:5-6Nabi yang membuka jalan
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA