TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 48:8-16

48:8 <0428> hla <04310> ym <0559> rmayw <03130> Powy <01121> ynb <0853> ta <03478> larvy <07200> aryw(48:8)

48:8 idwn <3708> de <1161> israhl <2474> touv <3588> uiouv <5207> iwshf <2501> eipen tinev <5100> soi <4771> outoi <3778>

48:9 <01288> Mkrbaw <0413> yla <04994> an <03947> Mxq <0559> rmayw <02088> hzb <0430> Myhla <0> yl <05414> Ntn <0834> rsa <01992> Mh <01121> ynb <01> wyba <0413> la <03130> Powy <0559> rmayw(48:9)

48:9 eipen de <1161> iwshf <2501> tw <3588> patri <3962> autou <846> uioi <5207> mou <1473> eisin <1510> ouv <3739> edwken <1325> moi <1473> o <3588> yeov <2316> entauya kai <2532> eipen iakwb <2384> prosagage <4317> moi <1473> autouv <846> ina <2443> euloghsw <2127> autouv <846>

48:10 <0> Mhl <02263> qbxyw <0> Mhl <05401> qsyw <0413> wyla <0853> Mta <05066> sgyw <07200> twarl <03201> lkwy <03808> al <02207> Nqzm <03513> wdbk <03478> larvy <05869> ynyew(48:10)

48:10 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> israhl <2474> ebaruwphsan apo <575> tou <3588> ghrouv <1094> kai <2532> ouk <3364> hdunato <1410> blepein <991> kai <2532> hggisen <1448> autouv <846> prov <4314> auton <846> kai <2532> efilhsen <5368> autouv <846> kai <2532> perielaben autouv <846>

48:11 <02233> Kerz <0853> ta <01571> Mg <0430> Myhla <0853> yta <07200> harh <02009> hnhw <06419> ytllp <03808> al <06440> Kynp <07200> har <03130> Powy <0413> la <03478> larvy <0559> rmayw(48:11)

48:11 kai <2532> eipen israhl <2474> prov <4314> iwshf <2501> idou <2400> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> ouk <3364> esterhyhn kai <2532> idou <2400> edeixen <1166> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771>

48:12 <0776> hura <0639> wypal <07812> wxtsyw <01290> wykrb <05973> Mem <0853> Mta <03130> Powy <03318> auwyw(48:12)

48:12 kai <2532> exhgagen <1806> iwshf <2501> autouv <846> apo <575> twn <3588> gonatwn <1119> autou <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> autw <846> epi <1909> proswpon <4383> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

48:13 <0413> wyla <05066> sgyw <03478> larvy <03225> Nymym <08040> wlamvb <04519> hsnm <0853> taw <03478> larvy <08040> lamvm <03225> wnymyb <0669> Myrpa <0853> ta <08147> Mhyns <0853> ta <03130> Powy <03947> xqyw(48:13)

48:13 labwn <2983> de <1161> iwshf <2501> touv <3588> duo <1417> uiouv <5207> autou <846> ton <3588> te <5037> efraim <2187> en <1722> th <3588> dexia <1188> ex <1537> aristerwn <710> de <1161> israhl <2474> ton <3588> de <1161> manassh en <1722> th <3588> aristera <710> ek <1537> dexiwn <1188> de <1161> israhl <2474> hggisen <1448> autouv <846> autw <846>

48:14 <01060> rwkbh <04519> hsnm <03588> yk <03027> wydy <0853> ta <07919> lkv <04519> hsnm <07218> sar <05921> le <08040> wlamv <0853> taw <06810> ryeuh <01931> awhw <0669> Myrpa <07218> sar <05921> le <07896> tsyw <03225> wnymy <0853> ta <03478> larvy <07971> xlsyw(48:14)

48:14 ekteinav <1614> de <1161> israhl <2474> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> dexian <1188> epebalen <1911> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> efraim <2187> outov <3778> de <1161> hn <1510> o <3588> newterov <3501> kai <2532> thn <3588> aristeran <710> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> manassh enallax tav <3588> ceirav <5495>

48:15 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05750> ydwem <0853> yta <07462> herh <0430> Myhlah <03327> qxuyw <085> Mhrba <06440> wynpl <01> ytba <01980> wklhth <0834> rsa <0430> Myhlah <0559> rmayw <03130> Powy <0853> ta <01288> Krbyw(48:15)

48:15 kai <2532> huloghsen <2127> autouv <846> kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> w <3739> euhresthsan <2100> oi <3588> paterev <3962> mou <1473> enantion <1726> autou <846> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> o <3588> yeov <2316> o <3588> trefwn <5142> me <1473> ek <1537> neothtov <3503> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

48:16 <0776> Urah <07130> brqb <07230> brl <01711> wgdyw <03327> qxuyw <085> Mhrba <01> ytba <08034> Msw <08034> yms <0> Mhb <07121> arqyw <05288> Myrenh <0853> ta <01288> Krby <07451> er <03605> lkm <0853> yta <01350> lagh <04397> Kalmh(48:16)

48:16 o <3588> aggelov <32> o <3588> ruomenov me <1473> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> euloghsai <2127> ta <3588> paidia <3813> tauta <3778> kai <2532> epiklhyhsetai en <1722> autoiv <846> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> to <3588> onoma <3686> twn <3588> paterwn <3962> mou <1473> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> plhyunyeihsan <4129> eiv <1519> plhyov <4128> polu <4183> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.26 detik
dipersembahkan oleh YLSA