TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Ibrani 7

7:1 outov <3778> gar <1063> o <3588> melcisedek <3198> basileuv <935> salhm <4532> iereuv <2409> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> o <3588> sunanthsav <4876> (5660) abraam <11> upostrefonti <5290> (5723) apo <575> thv <3588> kophv <2871> twn <3588> basilewn <935> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auton <846>

7:2 w <3739> kai <2532> dekathn <1181> apo <575> pantwn <3956> emerisen <3307> (5656) abraam <11> prwton <4412> men <3303> ermhneuomenov <2059> (5746) basileuv <935> dikaiosunhv <1343> epeita <1899> de <1161> kai <2532> basileuv <935> salhm <4532> o <3739> estin <1510> (5748) basileuv <935> eirhnhv <1515>

7:3 apatwr <540> amhtwr <282> agenealoghtov <35> mhte <3383> archn <746> hmerwn <2250> mhte <3383> zwhv <2222> telov <5056> ecwn <2192> (5723) afwmoiwmenov <871> (5772) de <1161> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) iereuv <2409> eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336>

7:4 yewreite <2334> (5719) <2334> (5720) de <1161> phlikov <4080> outov <3778> w <3739> dekathn <1181> abraam <11> edwken <1325> (5656) ek <1537> twn <3588> akroyiniwn <205> o <3588> patriarchv <3966>

7:5 kai <2532> oi <3588> men <3303> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> leui <3017> thn <3588> ierateian <2405> lambanontev <2983> (5723) entolhn <1785> ecousin <2192> (5719) apodekatoun <586> (5721) ton <3588> laon <2992> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> tout <5124> estin <1510> (5748) touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> kaiper <2539> exelhluyotav <1831> (5761) ek <1537> thv <3588> osfuov <3751> abraam <11>

7:6 o <3588> de <1161> mh <3361> genealogoumenov <1075> (5746) ex <1537> autwn <846> dedekatwken <1183> (5758) abraam <11> kai <2532> ton <3588> econta <2192> (5723) tav <3588> epaggeliav <1860> euloghken <2127> (5758)

7:7 cwriv <5565> de <1161> pashv <3956> antilogiav <485> to <3588> elatton <1640> upo <5259> tou <3588> kreittonov <2909> eulogeitai <2127> (5743)

7:8 kai <2532> wde <5602> men <3303> dekatav <1181> apoynhskontev <599> (5723) anyrwpoi <444> lambanousin <2983> (5719) ekei <1563> de <1161> marturoumenov <3140> (5746) oti <3754> zh <2198> (5719)

7:9 kai <2532> wv <5613> epov <2031> eipein <2036> (5629) di <1223> abraam <11> kai <2532> leuiv <3018> o <3588> dekatav <1181> lambanwn <2983> (5723) dedekatwtai <1183> (5769)

7:10 eti <2089> gar <1063> en <1722> th <3588> osfui <3751> tou <3588> patrov <3962> hn <1510> (5713) ote <3753> sunhnthsen <4876> (5656) autw <846> melcisedek <3198>

7:11 ei <1487> men <3303> oun <3767> teleiwsiv <5050> dia <1223> thv <3588> leuitikhv <3020> ierwsunhv <2420> hn <1510> (5713) o <3588> laov <2992> gar <1063> ep <1909> authv <846> nenomoyethtai <3549> (5769) tiv <5101> eti <2089> creia <5532> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198> eteron <2087> anistasyai <450> (5733) ierea <2409> kai <2532> ou <3756> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> aarwn <2> legesyai <3004> (5745)

7:12 metatiyemenhv <3346> (5746) gar <1063> thv <3588> ierwsunhv <2420> ex <1537> anagkhv <318> kai <2532> nomou <3551> metayesiv <3331> ginetai <1096> (5736)

7:13 ef <1909> on <3739> gar <1063> legetai <3004> (5743) tauta <5023> fulhv <5443> eterav <2087> meteschken <3348> (5758) af <575> hv <3739> oudeiv <3762> proseschken <4337> (5758) tw <3588> yusiasthriw <2379>

7:14 prodhlon <4271> gar <1063> oti <3754> ex <1537> iouda <2448> anatetalken <393> (5758) o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> eiv <1519> hn <3739> fulhn <5443> peri <4012> ierewn <2409> ouden <3762> mwushv <3475> elalhsen <2980> (5656)

7:15 kai <2532> perissoteron <4054> eti <2089> katadhlon <2612> estin <1510> (5748) ei <1487> kata <2596> thn <3588> omoiothta <3665> melcisedek <3198> anistatai <450> (5731) iereuv <2409> eterov <2087>

7:16 ov <3739> ou <3756> kata <2596> nomon <3551> entolhv <1785> sarkinhv <4560> gegonen <1096> (5754) alla <235> kata <2596> dunamin <1411> zwhv <2222> akatalutou <179>

7:17 martureitai <3140> (5743) gar <1063> oti <3754> su <4771> iereuv <2409> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198>

7:18 ayethsiv <115> men <3303> gar <1063> ginetai <1096> (5736) proagoushv <4254> (5723) entolhv <1785> dia <1223> to <3588> authv <846> asyenev <772> kai <2532> anwfelev <512>

7:19 ouden <3762> gar <1063> eteleiwsen <5048> (5656) o <3588> nomov <3551> epeisagwgh <1898> de <1161> kreittonov <2909> elpidov <1680> di <1223> hv <3739> eggizomen <1448> (5719) tw <3588> yew <2316>

7:20 kai <2532> kay <2596> oson <3745> ou <3756> cwriv <5565> orkwmosiav <3728> oi <3588> men <3303> gar <1063> cwriv <5565> orkwmosiav <3728> eisin <1510> (5748) iereiv <2409> gegonotev <1096> (5756)

7:21 o <3588> de <1161> meta <3326> orkwmosiav <3728> dia <1223> tou <3588> legontov <3004> (5723) prov <4314> auton <846> wmosen <3660> (5656) kuriov <2962> kai <2532> ou <3756> metamelhyhsetai <3338> (5700) su <4771> iereuv <2409> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

7:22 kata <2596> tosouto <5118> kai <2532> kreittonov <2909> diayhkhv <1242> gegonen <1096> (5754) egguov <1450> ihsouv <2424>

7:23 kai <2532> oi <3588> men <3303> pleionev <4119> eisin <1510> (5748) gegonotev <1096> (5756) iereiv <2409> dia <1223> to <3588> yanatw <2288> kwluesyai <2967> (5745) paramenein <3887> (5721)

7:24 o <3588> de <1161> dia <1223> to <3588> menein <3306> (5721) auton <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> aparabaton <531> ecei <2192> (5719) thn <3588> ierwsunhn <2420>

7:25 oyen <3606> kai <2532> swzein <4982> (5721) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838> dunatai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) di <1223> autou <846> tw <3588> yew <2316> pantote <3842> zwn <2198> (5723) eiv <1519> to <3588> entugcanein <1793> (5721) uper <5228> autwn <846>

7:26 toioutov <5108> gar <1063> hmin <2254> [kai] <2532> eprepen <4241> (5707) arciereuv <749> osiov <3741> akakov <172> amiantov <283> kecwrismenov <5563> (5772) apo <575> twn <3588> amartwlwn <268> kai <2532> uqhloterov <5308> twn <3588> ouranwn <3772> genomenov <1096> (5637)

7:27 ov <3739> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kay <2596> hmeran <2250> anagkhn <318> wsper <5618> oi <3588> arciereiv <749> proteron <4386> uper <5228> twn <3588> idiwn <2398> amartiwn <266> yusiav <2378> anaferein <399> (5721) epeita <1899> twn <3588> tou <3588> laou <2992> touto <5124> gar <1063> epoihsen <4160> (5656) efapax <2178> eauton <1438> anenegkav <399> (5660)

7:28 o <3588> nomov <3551> gar <1063> anyrwpouv <444> kayisthsin <2525> (5719) arciereiv <749> econtav <2192> (5723) asyeneian <769> o <3588> logov <3056> de <1161> thv <3588> orkwmosiav <3728> thv <3588> meta <3326> ton <3588> nomon <3551> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> teteleiwmenon <5048> (5772)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA