TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 60

60:1 <02224> xrz <05921> Kyle <03068> hwhy <03519> dwbkw <0216> Krwa <0935> ab <03588> yk <0215> yrwa <06965> ymwq(60:1)

60:1 fwtizou <5461> fwtizou <5461> ierousalhm <2419> hkei <1854> gar <1063> sou <4771> to <3588> fwv <5457> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> epi <1909> se <4771> anatetalken <393>

60:2 <07200> hary <05921> Kyle <03519> wdwbkw <03068> hwhy <02224> xrzy <05921> Kylew <03816> Mymal <06205> lprew <0776> Ura <03680> hoky <02822> Ksxh <02009> hnh <03588> yk(60:2)

60:2 idou <2400> skotov <4655> kai <2532> gnofov <1105> kaluqei <2572> ghn <1065> ep <1909> eynh <1484> epi <1909> de <1161> se <4771> fanhsetai <5316> kuriov <2962> kai <2532> h <3588> doxa <1391> autou <846> epi <1909> se <4771> ofyhsetai <3708>

60:3 <02225> Kxrz <05051> hgnl <04428> Myklmw <0216> Krwal <01471> Mywg <01980> wklhw(60:3)

60:3 kai <2532> poreusontai <4198> basileiv <935> tw <3588> fwti <5457> sou <4771> kai <2532> eynh <1484> th <3588> lamprothti <2987> sou <4771>

60:4 <0539> hnmat <06654> du <05921> le <01323> Kytnbw <0935> waby <07350> qwxrm <01121> Kynb <0> Kl <0935> wab <06908> wubqn <03605> Mlk <07200> yarw <05869> Kynye <05439> bybo <05375> yav(60:4)

60:4 aron <142> kuklw touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> sunhgmena <4863> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> idou <2400> hkasin <1854> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> makroyen <3113> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> sou <4771> ep <1909> wmwn <3676> aryhsontai <142>

60:5 <0> Kl <0935> waby <01471> Mywg <02428> lyx <03220> My <01995> Nwmh <05921> Kyle <02015> Kphy <03588> yk <03824> Kbbl <07337> bxrw <06342> dxpw <05102> trhnw <07200> yart <0227> za(60:5)

60:5 tote <5119> oqh <3708> kai <2532> fobhyhsh <5399> kai <2532> eksthsh <1839> th <3588> kardia <2588> oti <3754> metabalei <3328> eiv <1519> se <4771> ploutov <4149> yalasshv <2281> kai <2532> eynwn <1484> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> hxousin <1854> soi <4771>

60:6 <01319> wrvby <03068> hwhy <08416> tlhtw <05375> wavy <03828> hnwblw <02091> bhz <0935> waby <07614> absm <03605> Mlk <05891> hpyew <04080> Nydm <01070> yrkb <03680> Kokt <01581> Mylmg <08229> teps(60:6)

60:6 agelai <34> kamhlwn <2574> kai <2532> kaluqousin <2572> se <4771> kamhloi <2574> madiam kai <2532> gaifa pantev <3956> ek <1537> saba hxousin <1854> ferontev <5342> crusion <5553> kai <2532> libanon <3030> oisousin <5342> kai <2532> to <3588> swthrion <4992> kuriou <2962> euaggeliountai <2097>

60:7 <06286> rapa <08597> ytrapt <01004> tybw <04196> yxbzm <07522> Nwur <05921> le <05927> wley <08334> Knwtrsy <05032> twybn <0352> ylya <0> Kl <06908> wubqy <06938> rdq <06629> Nau <03605> lk(60:7)

60:7 kai <2532> panta <3956> ta <3588> probata <4263> khdar sunacyhsontai <4863> soi <4771> kai <2532> krioi nabaiwy hxousin <1854> soi <4771> kai <2532> anenecyhsetai <399> dekta <1184> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> kai <2532> o <3588> oikov <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> doxasyhsetai <1392>

60:8 <0699> Mhytbra <0413> la <03123> Mynwykw <05774> hnypwet <05645> bek <0428> hla <04310> ym(60:8)

60:8 tinev <5100> oide <3592> wv <3739> nefelai <3507> petantai <4072> kai <2532> wv <3739> peristerai <4058> sun <4862> neossoiv <3502>

60:9 <06286> Krap <03588> yk <03478> larvy <06918> swdqlw <0430> Kyhla <03068> hwhy <08034> Msl <0854> Mta <02091> Mbhzw <03701> Mpok <07350> qwxrm <01121> Kynb <0935> aybhl <07223> hnsarb <08659> sysrt <0591> twynaw <06960> wwqy <0339> Myya <0> yl <03588> yk(60:9)

60:9 eme <1473> nhsoi <3520> upemeinan <5278> kai <2532> ploia <4143> yarsiv en <1722> prwtoiv <4413> agagein <71> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> makroyen <3113> kai <2532> ton <3588> arguron <696> kai <2532> ton <3588> cruson <5557> met <3326> autwn <846> dia <1223> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> to <3588> agion <40> kai <2532> dia <1223> to <3588> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474> endoxon <1741> einai <1510>

60:10 <07355> Kytmxr <07522> ynwurbw <05221> Kytykh <07110> ypuqb <03588> yk <08334> Knwtrsy <04428> Mhyklmw <02346> Kytmx <05236> rkn <01121> ynb <01129> wnbw(60:10)

60:10 kai <2532> oikodomhsousin <3618> allogeneiv <241> ta <3588> teich <5038> sou <4771> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> autwn <846> parasthsontai <3936> soi <4771> dia <1223> gar <1063> orghn <3709> mou <1473> epataxa <3960> se <4771> kai <2532> dia <1223> eleon <1656> hgaphsa <25> se <4771>

60:11 <05090> Mygwhn <04428> Mhyklmw <01471> Mywg <02428> lyx <0413> Kyla <0935> aybhl <05462> wrgoy <03808> al <03915> hlylw <03119> Mmwy <08548> dymt <08179> Kyres <06605> wxtpw(60:11)

60:11 kai <2532> anoicyhsontai <455> ai <3588> pulai <4439> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> ou <3364> kleisyhsontai <2808> eisagagein <1521> prov <4314> se <4771> dunamin <1411> eynwn <1484> kai <2532> basileiv <935> agomenouv <71>

60:12 <02717> wbrxy <02717> brx <01471> Mywghw <06> wdbay <05647> Kwdbey <03808> al <0834> rsa <04467> hklmmhw <01471> ywgh <03588> yk(60:12)

60:12 ta <3588> gar <1063> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> oitinev <3748> ou <3364> douleusousin <1398> soi <4771> apolountai kai <2532> ta <3588> eynh <1484> erhmia <2047> erhmwyhsontai <2049>

60:13 <03513> dbka <07272> ylgr <04725> Mwqmw <04720> ysdqm <04725> Mwqm <06286> rapl <03162> wdxy <08391> rwsatw <08410> rhdt <01265> swrb <0935> awby <0413> Kyla <03844> Nwnblh <03519> dwbk(60:13)

60:13 kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> libanou <3030> prov <4314> se <4771> hxei <1854> en <1722> kuparissw kai <2532> peukh kai <2532> kedrw ama <260> doxasai <1392> ton <3588> topon <5117> ton <3588> agion <40> mou <1473>

60:14 <03478> larvy <06918> swdq <06726> Nwyu <03069> hwhy <05892> rye <0> Kl <07121> warqw <05006> Kyuanm <03605> lk <07272> Kylgr <03709> twpk <05921> le <07812> wwxtshw <06031> Kynem <01121> ynb <07817> xwxs <0413> Kyla <01980> wklhw(60:14)

60:14 kai <2532> poreusontai <4198> prov <4314> se <4771> dedoikotev uioi <5207> tapeinwsantwn <5013> se <4771> kai <2532> paroxunantwn <3947> se <4771> kai <2532> klhyhsh <2564> poliv <4172> kuriou <2962> siwn <4622> agiou <40> israhl <2474>

60:15 <01755> rwdw <01755> rwd <04885> vwvm <05769> Mlwe <01347> Nwagl <07760> Kytmvw <05674> rbwe <0369> Nyaw <08130> hawnvw <05805> hbwze <01961> Ktwyh <08478> txt(60:15)

60:15 dia <1223> to <3588> gegenhsyai <1096> se <4771> egkataleleimmenhn <1459> kai <2532> memishmenhn <3404> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> bohywn <997> kai <2532> yhsw <5087> se <4771> agalliama aiwnion <166> eufrosunhn <2167> genewn <1074> geneaiv <1074>

60:16 <03290> bqey <046> ryba <01350> Klagw <03467> Keyswm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <03243> yqnyt <04428> Myklm <07699> dsw <01471> Mywg <02461> blx <03243> tqnyw(60:16)

60:16 kai <2532> yhlaseiv <2337> gala <1051> eynwn <1484> kai <2532> plouton <4149> basilewn <935> fagesai <2068> kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> swzwn <4982> se <4771> kai <2532> exairoumenov <1807> se <4771> yeov <2316> israhl <2474>

60:17 <06666> hqdu <05065> Kyvgnw <07965> Mwls <06486> Ktdqp <07760> ytmvw <01270> lzrb <068> Mynbah <08478> txtw <05178> tsxn <06086> Myueh <08478> txtw <03701> Pok <0935> ayba <01270> lzrbh <08478> txtw <02091> bhz <0935> ayba <05178> tsxnh <08478> txt(60:17)

60:17 kai <2532> anti <473> calkou oisw <5342> soi <4771> crusion <5553> anti <473> de <1161> sidhrou <4604> oisw <5342> soi <4771> argurion <694> anti <473> de <1161> xulwn <3586> oisw <5342> soi <4771> calkon <5475> anti <473> de <1161> liywn <3037> sidhron <4604> kai <2532> dwsw <1325> touv <3588> arcontav <758> sou <4771> en <1722> eirhnh <1515> kai <2532> touv <3588> episkopouv <1985> sou <4771> en <1722> dikaiosunh <1343>

60:18 <08416> hlht <08179> Kyresw <02346> Kytmwx <03444> hewsy <07121> tarqw <01366> Kylwbgb <07667> rbsw <07701> ds <0776> Kurab <02555> omx <05750> dwe <08085> emsy <03808> al(60:18)

60:18 kai <2532> ouk <3364> akousyhsetai <191> eti <2089> adikia <93> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> oude <3761> suntrimma <4938> oude <3761> talaipwria <5004> en <1722> toiv <3588> orioiv <3725> sou <4771> alla <235> klhyhsetai <2564> swthrion <4992> ta <3588> teich <5038> sou <4771> kai <2532> ai <3588> pulai <4439> sou <4771> glumma

60:19 <08597> Ktraptl <0430> Kyhlaw <05769> Mlwe <0216> rwal <03068> hwhy <0> Kl <01961> hyhw <0> Kl <0215> ryay <03808> al <03394> xryh <05051> hgnlw <03119> Mmwy <0216> rwal <08121> smsh <05750> dwe <0> Kl <01961> hyhy <03808> al(60:19)

60:19 kai <2532> ouk <3364> estai <1510> soi <4771> o <3588> hliov <2246> eiv <1519> fwv <5457> hmerav <2250> oude <3761> anatolh <395> selhnhv <4582> fwtiei <5461> soi <4771> thn <3588> nukta <3571> all <235> estai <1510> soi <4771> kuriov <2962> fwv <5457> aiwnion <166> kai <2532> o <3588> yeov <2316> doxa <1391> sou <4771>

60:20 <060> Klba <03117> ymy <07999> wmlsw <05769> Mlwe <0216> rwal <0> Kl <01961> hyhy <03068> hwhy <03588> yk <0622> Poay <03808> al <03391> Kxryw <08121> Ksms <05750> dwe <0935> awby <03808> al(60:20)

60:20 ou <3364> gar <1063> dusetai <1417> o <3588> hliov <2246> soi <4771> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> soi <4771> ouk <3364> ekleiqei <1587> estai <1510> gar <1063> kuriov <2962> soi <4771> fwv <5457> aiwnion <166> kai <2532> anaplhrwyhsontai <378> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> penyouv <3997> sou <4771>

60:21 <06286> rapthl <03027> ydy <04639> hvem <04302> *yejm {wejm} <05342> run <0776> Ura <03423> wsryy <05769> Mlwel <06662> Myqydu <03605> Mlk <05971> Kmew(60:21)

60:21 kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> pav <3956> dikaiov <1342> kai <2532> di <1223> aiwnov <165> klhronomhsousin <2816> thn <3588> ghn <1065> fulasswn <5442> to <3588> futeuma erga <2041> ceirwn <5495> autou <846> eiv <1519> doxan <1391>

60:22 o <02363> hnsyxa <06256> hteb <03068> hwhy <0589> yna <06099> Mwue <01471> ywgl <06810> ryeuhw <0505> Plal <01961> hyhy <06996> Njqh(60:22)

60:22 o <3588> oligostov estai <1510> eiv <1519> ciliadav <5505> kai <2532> o <3588> elacistov eiv <1519> eynov <1484> mega <3173> egw <1473> kuriov <2962> kata <2596> kairon <2540> sunaxw <4863> autouv <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA