TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Raja-raja 11

11:1 <02850> tytx <06722> tyndu <0130> tymda <05984> twynme <04125> twybawm <06547> herp <01323> tb <0853> taw <07227> twbr <05237> twyrkn <0802> Mysn <0157> bha <08010> hmls <04428> Klmhw(11:1)

11:1 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn hn <1510> filogunaiov kai <2532> hsan <1510> autw <846> arcousai <757> eptakosiai kai <2532> pallakai triakosiai <5145> kai <2532> elaben <2983> gunaikav <1135> allotriav <245> kai <2532> thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> mwabitidav ammanitidav surav kai <2532> idoumaiav <2401> cettaiav kai <2532> amorraiav

11:2 <0160> hbhal <08010> hmls <01692> qbd <0> Mhb <0430> Mhyhla <0310> yrxa <03824> Mkbbl <0853> ta <05186> wjy <0403> Nka <0> Mkb <0935> waby <03808> al <01992> Mhw <0> Mhb <0935> wabt <03808> al <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <03069> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm(11:2)

11:2 ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> apeipen kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusesye <1525> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> autoi <846> ouk <3364> eiseleusontai <1525> eiv <1519> umav <4771> mh <3165> ekklinwsin <1578> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> opisw <3694> eidwlwn <3588> autwn <846> eiv <1519> autouv <846> ekollhyh <2853> salwmwn tou <3588> agaphsai <25>

11:3 <03820> wbl <0853> ta <0802> wysn <05186> wjyw <03967> twam <07969> sls <06370> Mysglpw <03967> twam <07651> ebs <08282> twrv <0802> Mysn <0> wl <01961> yhyw(11:3)

11:3

11:4 <01> wyba <01732> dywd <03824> bblk <0430> wyhla <03068> hwhy <05973> Me <08003> Mls <03824> wbbl <01961> hyh <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <03824> wbbl <0853> ta <05186> wjh <0802> wysn <08010> hmls <02209> tnqz <06256> tel <01961> yhyw(11:4)

11:4 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> kairw <2540> ghrouv <1094> salwmwn kai <2532> ouk <3364> hn <1510> h <3588> kardia <2588> autou <846> teleia <5046> meta <3326> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> exeklinan <1578> ai <3588> gunaikev <1135> ai <3588> allotriai <245> thn <3588> kardian <2588> autou <846> opisw <3694> yewn <2316> autwn <846>

11:5 <05984> Mynme <08251> Uqs <04445> Mklm <0310> yrxaw <06722> Myndu <0430> yhla <06253> trtse <0310> yrxa <08010> hmls <01980> Klyw(11:5)

11:5 (11:6) kai <2532> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606>

11:6 o <01> wyba <01732> dwdk <03068> hwhy <0310> yrxa <04390> alm <03808> alw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <08010> hmls <06213> veyw(11:6)

11:6 (11:8) kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> ouk <3364> eporeuyh <4198> opisw <3694> kuriou <2962> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:7 <05983> Nwme <01121> ynb <08251> Uqs <04432> Klmlw <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02022> rhb <04124> bawm <08251> Uqs <03645> swmkl <01116> hmb <08010> hmls <01129> hnby <0227> za(11:7)

11:7 (11:5) tote <5119> wkodomhsen <3618> salwmwn uqhlon <5308> tw <3588> camwv eidwlw <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> eidwlw <1497> uiwn <5207> ammwn

11:8 <0430> Nhyhlal <02076> twxbzmw <06999> twryjqm <05237> twyrknh <0802> wysn <03605> lkl <06213> hve <03651> Nkw(11:8)

11:8 (11:7) kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> pasaiv <3956> taiv <3588> gunaixin <1135> autou <846> taiv <3588> allotriaiv <245> eyumiwn kai <2532> eyuon <2380> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846>

11:9 <06471> Mymep <0413> wyla <07200> harnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05973> Mem <03824> wbbl <05186> hjn <03588> yk <08010> hmlsb <03068> hwhy <0599> Pnatyw(11:9)

11:9 kai <2532> wrgisyh <3710> kuriov <2962> epi <1909> salwmwn oti <3754> exeklinen <1578> kardian <2588> autou <846> apo <575> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> tou <3588> ofyentov <3708> autw <846> div <1364>

11:10 P <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <0853> ta <08104> rms <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tkl <01115> ytlbl <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0413> wyla <06680> hwuw(11:10)

11:10 kai <2532> enteilamenou <1781> autw <846> uper <5228> tou <3588> logou <3056> toutou <3778> to <3588> parapan mh <3165> poreuyhnai <4198> opisw <3694> yewn <2316> eterwn <2087> kai <2532> fulaxasyai <5442> poihsai <4160> a <3739> eneteilato <1781> autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

11:11 <05650> Kdbel <05414> hyttnw <05921> Kylem <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erqa <07167> erq <05921> Kyle <06680> ytywu <0834> rsa <02708> ytqxw <01285> ytyrb <08104> trms <03808> alw <05973> Kme <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <03068> hwhy <0559> rmayw(11:11)

11:11 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> salwmwn any <473> wn <3739> egeneto <1096> tauta <3778> meta <3326> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> efulaxav <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> eneteilamhn <1781> soi <4771> diarrhsswn diarrhxw thn <3588> basileian <932> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> authn <846> tw <3588> doulw <1401> sou <4771>

11:12 <07167> hnerqa <01121> Knb <03027> dym <01> Kyba <01732> dwd <04616> Neml <06213> hnvea <03808> al <03117> Kymyb <0389> Ka(11:12)

11:12 plhn <4133> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> sou <4771> ou <3364> poihsw <4160> auta <846> dia <1223> dauid ton <3588> patera <3962> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> uiou <5207> sou <4771> lhmqomai <2983> authn <846>

11:13 <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswry <04616> Nemlw <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <01121> Knbl <05414> Nta <0259> dxa <07626> jbs <07167> erqa <03808> al <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <07535> qr(11:13)

11:13 plhn <4133> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ou <3364> mh <3165> labw <2983> skhptron en <1519> dwsw <1325> tw <3588> uiw <5207> sou <4771> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhn

11:14 <0123> Mwdab <01931> awh <04428> Klmh <02233> erzm <0130> ymdah <01908> ddh <0853> ta <08010> hmlsl <07854> Njv <03068> hwhy <06965> Mqyw(11:14)

11:14 kai <2532> hgeiren kuriov <2962> satan <4566> tw <3588> salwmwn ton <3588> ader ton <3588> idoumaion kai <2532> ton <3588> esrwm <2074> uion <5207> eliadae ton <3588> en <1722> raemmay adrazar basilea <935> souba kurion <2962> autou <846> kai <2532> sunhyroisyhsan <4867> ep <1909> auton <846> andrev <435> kai <2532> hn <1510> arcwn <758> sustremmatov kai <2532> prokatelabeto thn <3588> damasek kai <2532> hsan <1510> satan <4566> tw <3588> israhl <2474> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> salwmwn kai <2532> ader o <3588> idoumaiov ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> thv <3588> basileiav <932> en <1722> idoumaia <2401>

11:15 <0123> Mwdab <02145> rkz <03605> lk <05221> Kyw <02491> Myllxh <0853> ta <06912> rbql <06635> abuh <08269> rv <03097> bawy <05927> twleb <0123> Mwda <0854> ta <01732> dwd <01961> twyhb <01961> yhyw(11:15)

11:15 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> exoleyreusai dauid ton <3588> edwm en <1722> tw <3588> poreuyhnai <4198> iwab arconta <758> thv <3588> stratiav <4756> yaptein <2290> touv <3588> traumatiav ekoqan <2875> pan <3956> arsenikon en <1722> th <3588> idoumaia <2401>

11:16 <0123> Mwdab <02145> rkz <03605> lk <03772> tyrkh <05704> de <03478> larvy <03605> lkw <03097> bawy <08033> Ms <03427> bsy <02320> Mysdx <08337> tss <03588> yk(11:16)

11:16 oti <3754> ex <1803> mhnav <3303> enekayhto ekei <1563> iwab kai <2532> pav <3956> israhl <2474> en <1722> th <3588> idoumaia <2401> ewv <2193> otou <3748> exwleyreusen pan <3956> arsenikon ek <1537> thv <3588> idoumaiav <2401>

11:17 <06996> Njq <05288> ren <01908> ddhw <04714> Myrum <0935> awbl <0854> wta <01> wyba <05650> ydbem <0130> Myymda <0376> Mysnaw <01931> awh <01908> dda <01272> xrbyw(11:17)

11:17 kai <2532> apedra ader autov <846> kai <2532> pantev <3956> andrev <435> idoumaioi twn <3588> paidwn <3816> tou <3588> patrov <3962> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> ader paidarion <3808> mikron <3398>

11:18 <0> wl <05414> Ntn <0776> Uraw <0> wl <0559> rma <03899> Mxlw <01004> tyb <0> wl <05414> Ntyw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <0413> la <04714> Myrum <0935> wabyw <06290> Nrapm <05973> Mme <0582> Mysna <03947> wxqyw <06290> Nrap <0935> wabyw <04080> Nydmm <06965> wmqyw(11:18)

11:18 kai <2532> anistantai <450> andrev <435> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> madiam kai <2532> ercontai <2064> eiv <1519> faran kai <2532> lambanousin <2983> andrav <435> met <3326> autwn <846> kai <2532> ercontai <2064> prov <4314> faraw <5328> basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> eishlyen <1525> ader prov <4314> faraw <5328> kai <2532> edwken <1325> autw <846> oikon <3624> kai <2532> artouv <740> dietaxen <1299> autw <846>

11:19 <01377> hrybgh <08472> oynpxt <0269> twxa <0802> wtsa <0269> twxa <0853> ta <0802> hsa <0> wl <05414> Ntyw <03966> dam <06547> herp <05869> ynyeb <02580> Nx <01908> ddh <04672> aumyw(11:19)

11:19 kai <2532> euren <2147> ader carin <5485> enantion <1726> faraw <5328> sfodra <4970> kai <2532> edwken <1325> autw <846> gunaika <1135> adelfhn <79> thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> adelfhn <79> yekeminav thn <3588> meizw <3173>

11:20 <06547> herp <01121> ynb <08432> Kwtb <06547> herp <01004> tyb <01592> tbng <01961> yhyw <06547> herp <01004> tyb <08432> Kwtb <08472> onpxt <01580> whlmgtw <01121> wnb <01592> tbng <0853> ta <08472> oynpxt <0269> twxa <0> wl <03205> dltw(11:20)

11:20 kai <2532> eteken <5088> autw <846> h <3588> adelfh <79> yekeminav tw <3588> ader ton <3588> ganhbay uion <5207> authv <846> kai <2532> exeyreqen <1625> auton <846> yekemina en <1722> mesw <3319> uiwn <5207> faraw <5328> kai <2532> hn <1510> ganhbay en <1722> mesw <3319> uiwn <5207> faraw <5328>

11:21 <0776> yura <0413> la <01980> Klaw <07971> ynxls <06547> herp <0413> la <01908> ddh <0559> rmayw <06635> abuh <08269> rv <03097> bawy <04191> tm <03588> ykw <01> wytba <05973> Me <01732> dwd <07901> bks <03588> yk <04714> Myrumb <08085> ems <01908> ddhw(11:21)

11:21 kai <2532> ader hkousen <191> en <1722> aiguptw <125> oti <3754> kekoimhtai <2837> dauid meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> oti <3754> teynhken <2348> iwab o <3588> arcwn <758> thv <3588> stratiav <4756> kai <2532> eipen ader prov <4314> faraw <5328> exaposteilon me <1473> kai <2532> apostreqw <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> mou <1473>

11:22 <07971> ynxlst <07971> xls <03588> yk <03808> al <0559> rmayw <0776> Kura <0413> la <01980> tkll <01245> sqbm <02005> Knhw <05973> yme <02638> rox <0859> hta <04100> hm <03588> yk <06547> herp <0> wl <0559> rmayw(11:22)

11:22 kai <2532> eipen faraw <5328> tw <3588> ader tini <5100> su <4771> elattonh <1641> met <3326> emou <1473> kai <2532> idou <2400> su <4771> zhteiv <2212> apelyein <565> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> sou <4771> kai <2532> eipen autw <846> ader oti <3754> exapostellwn <1821> exaposteleiv <1821> me <1473> kai <2532> anestreqen <390> ader eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846>

11:23 <0113> wynda <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddh <0853> tam <01272> xrb <0834> rsa <0450> edyla <01121> Nb <07331> Nwzr <0853> ta <07854> Njv <0> wl <0430> Myhla <06965> Mqyw(11:23)

11:23

11:24 <01834> qvmdb <04427> wklmyw <0> hb <03427> wbsyw <01834> qvmd <01980> wklyw <0853> Mta <01732> dwd <02026> grhb <01416> dwdg <08269> rv <01961> yhyw <0376> Mysna <05921> wyle <06908> Ubqyw(11:24)

11:24

11:25 P <0758> Mra <05921> le <04427> Klmyw <03478> larvyb <06973> Uqyw <01908> ddh <0834> rsa <07451> herh <0854> taw <08010> hmls <03117> ymy <03605> lk <03478> larvyl <07854> Njv <01961> yhyw(11:25)

11:25 auth <3778> h <3588> kakia <2549> hn <3739> epoihsen <4160> ader kai <2532> ebaruyumhsen en <1722> israhl <2474> kai <2532> ebasileusen <936> en <1722> gh <1065> edwm

11:26 <04428> Klmb <03027> dy <07311> Mryw <08010> hmlsl <05650> dbe <0490> hnmla <0802> hsa <06871> hewru <0517> wma <08034> Msw <06868> hdruh <04480> Nm <0673> ytrpa <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebryw(11:26)

11:26 kai <2532> ieroboam uiov <5207> nabat o <3588> efrayi ek <1537> thv <3588> sarira uiov <5207> gunaikov <1135> chrav <5503> doulov <1401> salwmwn

11:27 <01> wyba <01732> dwd <05892> rye <06556> Urp <0853> ta <05462> rgo <04407> awlmh <0853> ta <01129> hnb <08010> hmls <04428> Klmb <03027> dy <07311> Myrh <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hzw(11:27)

11:27 kai <2532> touto <3778> to <3588> pragma <4229> wv <3739> ephrato ceirav <5495> epi <1909> basilea <935> salwmwn wkodomhsen <3618> thn <3588> akran sunekleisen <4788> ton <3588> fragmon <5418> thv <3588> polewv <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846>

11:28 o <03130> Powy <01004> tyb <05447> lbo <03605> lkl <0853> wta <06485> dqpyw <01931> awh <04399> hkalm <06213> hve <03588> yk <05288> renh <0853> ta <08010> hmls <07200> aryw <02428> lyx <01368> rwbg <03379> Mebry <0376> syahw(11:28)

11:28 kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> ieroboam iscurov <2478> dunamei <1411> kai <2532> eiden <3708> salwmwn to <3588> paidarion <3808> oti <3754> anhr <435> ergwn <2041> estin <1510> kai <2532> katesthsen <2525> auton <846> epi <1909> tav <3588> arseiv oikou <3624> iwshf <2501>

11:29 <07704> hdvb <0905> Mdbl <08147> Mhynsw <02319> hsdx <08008> hmlvb <03680> hoktm <01931> awhw <01870> Krdb <05030> aybnh <07888> ynlysh <0281> hyxa <0853> wta <04672> aumyw <03389> Mlswrym <03318> auy <03379> Mebryw <01931> ayhh <06256> teb <01961> yhyw(11:29)

11:29 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> kai <2532> ieroboam exhlyen <1831> ex <1537> ierousalhm <2419> kai <2532> euren <2147> auton <846> aciav o <3588> shlwnithv o <3588> profhthv <4396> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> apesthsen auton <846> ek <1537> thv <3588> odou <3598> kai <2532> o <3588> aciav peribeblhmenov <4016> imatiw <2440> kainw <2537> kai <2532> amfoteroi en <1722> tw <3588> pediw

11:30 <07168> Myerq <06240> rve <08147> Myns <07167> herqyw <05921> wyle <0834> rsa <02319> hsdxh <08008> hmlvb <0281> hyxa <08610> vptyw(11:30)

11:30 kai <2532> epelabeto acia tou <3588> imatiou <2440> autou <846> tou <3588> kainou <2537> tou <3588> ep <1909> autw <846> kai <2532> dierrhxen auto <846> dwdeka <1427> rhgmata <4485>

11:31 <07626> Myjbsh <06235> hrve <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <08010> hmls <03027> dym <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erq <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <07168> Myerq <06235> hrve <0> Kl <03947> xq <03379> Mebryl <0559> rmayw(11:31)

11:31 kai <2532> eipen tw <3588> ieroboam labe <2983> seautw <4572> deka <1176> rhgmata <4485> oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> rhssw <4486> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> salwmwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> deka <1176> skhptra

11:32 <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0> hb <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswry <04616> Nemlw <01732> dwd <05650> ydbe <04616> Neml <0> wl <01961> hyhy <0259> dxah <07626> jbshw(11:32)

11:32 kai <2532> duo <1417> skhptra esontai <1510> autw <846> dia <1223> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> dauid kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhn en <1722> auth <846> ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474>

11:33 <01> wyba <01732> dwdk <04941> yjpsmw <02708> ytqxw <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <01870> ykrdb <01980> wklh <03808> alw <05983> Nwme <01121> ynb <0430> yhla <04445> Mklmlw <04124> bawm <0430> yhla <03645> swmkl <06722> Nyndu <0430> yhla <06253> trtsel <07812> wwxtsyw <05800> ynwbze <0834> rsa <03282> Ney(11:33)

11:33 any <473> wn <3739> katelipen <2641> me <1473> kai <2532> epoihsen <4160> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606> kai <2532> tw <3588> camwv kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> prosocyismati uiwn <5207> ammwn kai <2532> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:34 <02708> ytqxw <04687> ytwum <08104> rms <0834> rsa <0853> wta <0977> ytrxb <0834> rsa <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <07896> wntsa <05387> ayvn <03588> yk <03027> wdym <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <03947> xqa <03808> alw(11:34)

11:34 kai <2532> ou <3364> mh <3165> labw <2983> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> dioti <1360> antitassomenov antitaxomai autw <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> autou <846> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> on <3739> exelexamhn auton <846>

11:35 <07626> Myjbsh <06235> trve <0853> ta <0> Kl <05414> hyttnw <01121> wnb <03027> dym <04410> hkwlmh <03947> ytxqlw(11:35)

11:35 kai <2532> lhmqomai <2983> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> ta <3588> deka <1176> skhptra

11:36 <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <0> yl <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswryb <06440> ynpl <03117> Mymyh <03605> lk <05650> ydbe <01732> dywdl <05216> ryn <01961> twyh <04616> Neml <0259> dxa <07626> jbs <05414> Nta <01121> wnblw(11:36)

11:36 tw <3588> de <1161> uiw <5207> autou <846> dwsw <1325> ta <3588> duo <1417> skhptra opwv <3704> h <1510> yesiv tw <3588> doulw <1401> mou <1473> dauid pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> enwpion <1799> emou <1473> en <1722> ierousalhm <2419> th <3588> polei <4172> hn <3739> exelexamhn emautw <1683> tou <3588> yesyai <5087> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563>

11:37 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <01961> tyyhw <05315> Kspn <0183> hwat <0834> rsa <03605> lkb <04427> tklmw <03947> xqa <0853> Ktaw(11:37)

11:37 kai <2532> se <4771> lhmqomai <2983> kai <2532> basileuseiv <936> en <1722> oiv <3739> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> su <4771> esh <1510> basileuv <935> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

11:38 <03478> larvy <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <01732> dwdl <01129> ytynb <0834> rsak <0539> Nman <01004> tyb <0> Kl <01129> ytynbw <05973> Kme <01961> ytyyhw <05650> ydbe <01732> dwd <06213> hve <0834> rsak <04687> ytwumw <02708> ytwqx <08104> rwmsl <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> tyvew <01870> ykrdb <01980> tklhw <06680> Kwua <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <08085> emst <0518> Ma <01961> hyhw(11:38)

11:38 kai <2532> estai <1510> ean <1437> fulaxhv <5442> panta <3956> osa <3745> an <302> enteilwmai <1781> soi <4771> kai <2532> poreuyhv <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> kai <2532> poihshv <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> tou <3588> fulaxasyai <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kaywv <2531> epoihsen <4160> dauid o <3588> doulov <1401> mou <1473> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771> kai <2532> oikodomhsw <3618> soi <4771> oikon <3624> piston <4103> kaywv <2531> wkodomhsa <3618> tw <3588> dauid

11:39 o <03117> Mymyh <03605> lk <03808> al <0389> Ka <02063> taz <04616> Neml <01732> dwd <02233> erz <0853> ta <06031> hneaw(11:39)

11:39

11:40 <08010> hmls <04194> twm <05704> de <04714> Myrumb <01961> yhyw <04714> Myrum <04428> Klm <07895> qsys <0413> la <04714> Myrum <01272> xrbyw <03379> Mebry <06965> Mqyw <03379> Mebry <0853> ta <04191> tymhl <08010> hmls <01245> sqbyw(11:40)

11:40 kai <2532> ezhthsen <2212> salwmwn yanatwsai <2289> ton <3588> ieroboam kai <2532> anesth <450> kai <2532> apedra eiv <1519> aigupton <125> prov <4314> sousakim basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> hn <1510> en <1722> aiguptw <125> ewv <2193> ou <3739> apeyanen <599> salwmwn

11:41 <08010> hmls <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybtk <01992> Mh <03808> awlh <02451> wtmkxw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <08010> hmls <01697> yrbd <03499> rtyw(11:41)

11:41 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> rhmatwn <4487> salwmwn kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> fronhsin <5428> autou <846> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegraptai <1125> en <1722> bibliw <975> rhmatwn <4487> salwmwn

11:42 <08141> hns <0705> Myebra <03478> larvy <03605> lk <05921> le <03389> Mlswryb <08010> hmls <04427> Klm <0834> rsa <03117> Mymyhw(11:42)

11:42 kai <2532> ai <3588> hmerai <2250> av <3739> ebasileusen <936> salwmwn en <1722> ierousalhm <2419> tessarakonta <5062> eth <2094>

11:43 o <08478> wytxt <01121> wnb <07346> Mebxr <04427> Klmyw <01> wyba <01732> dwd <05892> ryeb <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <08010> hmls <07901> bksyw(11:43)

11:43 kai <2532> ekoimhyh <2837> salwmwn meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> hkousen <191> ieroboam uiov <5207> nabat kai <2532> autou <846> eti <2089> ontov <1510> en <1722> aiguptw <125> wv <3739> efugen <5343> ek <1537> proswpou <4383> salwmwn kai <2532> ekayhto <2521> en <1722> aiguptw <125> kateuyunei <2720> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> sarira thn <3588> en <1722> orei <3735> efraim <2187> kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn ekoimhyh <2837> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> roboam uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA