TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Maleakhi 1:6--3:5

Konteks
Pencemaran korban-korban
1:6 Seorang anak menghormati bapanya o  dan seorang hamba menghormati tuannya. p  Jika Aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku ini tuan, di manakah takut q  yang kepada-Ku itu? firman TUHAN semesta alam r  kepada kamu, hai para imam yang menghina nama-Ku 1 . Tetapi kamu berkata: s  "Dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu?" 1:7 Kamu membawa roti cemar t  ke atas mezbah-Ku, tetapi berkata: u  "Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?" Dengan cara menyangka: "Meja v  TUHAN boleh dihinakan!" 1:8 Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang w  yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan x  kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? firman TUHAN semesta alam. y  1:9 Maka sekarang: "Cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita!" Oleh tangan z  kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut a  salah seorang dari padamu dengan baik? firman TUHAN semesta alam. 1:10 Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, b  supaya jangan kamu menyalakan api di mezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka c  kepada kamu, firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan menerima d  persembahan e  dari tanganmu. 1:11 Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari f  nama-Ku besar g  di antara bangsa-bangsa 2 , h  dan di setiap tempat dibakar i  dan dipersembahkan korban j  bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, firman TUHAN semesta alam. 1:12 Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka: "Meja k  Tuhan memang cemar dan makanan l  yang ada di situ boleh dihinakan!" 1:13 Kamu berkata: "Lihat, alangkah susah payahnya! m " dan kamu menyusahkan n  Aku, firman TUHAN semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. o  Akan berkenankah Aku menerimanya dari tanganmu? p  firman TUHAN. 1:14 Terkutuklah penipu, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang q  yang cacat kepada Tuhan. Sebab Aku ini Raja r  yang besar, firman TUHAN semesta alam, s  dan nama-Ku ditakuti t  di antara bangsa-bangsa. u 
Murka TUHAN terhadap para Imam
2:1 Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam 3 ! v  2:2 Jika kamu tidak mendengarkan, w  dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati x  nama-Ku, firman TUHAN semesta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk y  ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu z  menjadi kutuk, dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. 2:3 Sesungguhnya, Aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran a  ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. b  2:4 Maka kamu akan sadar, bahwa Kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjian-Ku dengan Lewi 4  c  tetap dipegang, firman TUHAN semesta alam. 2:5 Perjanjian-Ku d  dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera e  dan itu Kuberikan kepadanya--pada pihak lain ketakutan f --dan ia takut kepada-Ku dan gentar terhadap nama-Ku. 2:6 Pengajaran g  yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera h  dan kejujuran i  ia mengikuti j  Aku dan banyak orang dibuatnya berbalik dari pada kesalahan. k  2:7 Sebab bibir seorang imam l  memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran m  dari mulutnya, sebab dialah utusan n  TUHAN semesta alam. 2:8 Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan; o  kamu membuat banyak orang tergelincir p  dengan pengajaranmu; kamu merusakkan perjanjian q  dengan Lewi, r  firman TUHAN semesta alam. 2:9 Maka Akupun akan membuat kamu hina s  dan rendah t  bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang Kutunjukkan, tetapi memandang bulu u  dalam pengajaranmu 5 . v 
TUHAN memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian
2:10 Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? w  Bukankah satu Allah menciptakan kita? x  Lalu mengapa kita berkhianat y  satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian z  nenek moyang kita? 2:11 Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji 6  a  dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi b  TUHAN dan telah menjadi suami c  anak perempuan allah d  asing 7 . 2:12 Biarlah TUHAN melenyapkan e  dari kemah-kemah Yakub f  segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan g  kepada TUHAN semesta alam! 2:13 Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan: Kamu menutupi mezbah TUHAN dengan air mata, h  dengan tangisan dan rintihan, i  oleh karena Ia tidak lagi berpaling j  kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. k  2:14 Dan kamu bertanya: l  "Oleh karena apa?" Oleh sebab TUHAN telah menjadi saksi m  antara engkau dan isteri masa mudamu 8  n  yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu. o  2:15 Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan p  itu? Keturunan q  ilahi! Jadi jagalah dirimu! r  Dan janganlah orang tidak setia s  terhadap isteri dari masa mudanya. 2:16 Sebab Aku membenci perceraian 9 , t  firman TUHAN, Allah Israel--juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, u  firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu v  dan janganlah berkhianat!
TUHAN datang untuk menghukum
2:17 Kamu menyusahi w  TUHAN dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata: x  "Dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia?" Dengan cara kamu menyangka: "Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata TUHAN; kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan y --atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? z " 3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku 10 , a  supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! b  Dengan mendadak Tuhan c  yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian 11  d  yang kamu kehendaki e  itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam. 3:2 Siapakah yang dapat tahan f  akan hari kedatangan-Nya 12 ? g  Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, h  apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api i  tukang pemurni logam dan seperti sabun j  tukang penatu. 3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; k  dan Ia mentahirkan l  orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, m  supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar n  kepada TUHAN. 3:4 Maka persembahan o  Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun p  yang sudah-sudah. 3:5 Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, q  orang-orang berzinah r  dan orang-orang yang bersumpah dusta s  dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, t  janda u  dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, v  dengan tidak takut w  kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:6]  1 Full Life : PARA IMAM YANG MENGHINA NAMA-KU.

Nas : Mal 1:6-8

Maleakhi mengecam para imam negeri itu.

  1. 1) Mereka menunjukkan sikap menghina kepada Allah dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau sakit, bertentangan dengan hukum Allah (Im 22:22).
  2. 2) Selaku orang percaya di dalam Kristus kita harus memberikan yang terbaik dari milik kita kepada Allah. Seluruh hidup kita hendaknya merupakan persembahan yang hidup bagi Dia (Rom 12:1). Saat yang kita lalui di dalam doa dan penelaahan Alkitab seharusnya saat khusus setiap hari, bukan ketika kita sudah terlalu lelah untuk melakukan hal lainnya.
  3. 3) "Meja Tuhan" adalah meja yang dipakai untuk menyembelih korban yang dipersembahkan.

[1:11]  2 Full Life : NAMA-KU BESAR DI ANTARA BANGSA-BANGSA.

Nas : Mal 1:11

Maleakhi menubuatkan suatu waktu bilamana bangsa-bangsa di dunia akan beribadah kepada Allah dengan kesungguhan dan kebenaran (bd. Yes 45:22-25; 49:5-7; 59:19). Allah dari Alkitab akan dikenal di seluruh dunia. Nubuat ini digenapi sebagian sekarang ini ketika gereja-gereja mengutus para misionaris ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Salah satu cara untuk menunjukkan kesungguhan iman kita ialah dengan membantu jangkauan misi Allah ke seluruh dunia.

[2:1]  3 Full Life : HAI PARA IMAM.

Nas : Mal 2:1-4

Para imam telah mencemarkan pelayanan yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak takut kepada-Nya atau menghormati nama-Nya, dan mereka lalai memberitakan firman-Nya dan hidup secara baik dan benar. Karena ini Allah akan menjatuhkan hukuman yang berat atas mereka; Ia akan mengutuk mereka dan pelayanan mereka.

[2:4]  4 Full Life : PERJANJIAN-KU DENGAN LEWI.

Nas : Mal 2:4-6

Para imam harus dipilih dari suku Lewi. Di sini Allah memakai Lewi dan keturunannya yang setia sebagai teladan hidup seorang hamba Allah. Para hamba Tuhan dewasa ini harus mempunyai sifat-sifat sama yang tercantum dalam ayat-ayat ini. Mereka harus menunjukkan kasih dan hormat kepada Allah, hidup dengan jujur dan benar, memberitakan kebenaran, dan melalui teladan dan perkataan mereka memalingkan banyak orang dari dosa

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[2:9]  5 Full Life : MEMANDANG BULU DALAM PENGAJARANMU.

Nas : Mal 2:9

Para imam ternyata pilih kasih pada orang kaya dan berpengaruh, membiarkan mereka melanjutkan cara hidup yang tidak adil dan penuh dosa serta gagal memperhadapkan mereka pada peringatan firman Allah. Para gembala sidang harus memberitakan seluruh maksud Allah (lih. Kis 20:27), memberitakan tuntutan-tuntutan kebenaran-Nya kepada semua orang. Memberitakan berkat-berkat Tuhan semesta alam sambil mengabaikan tuntutan-tuntutan kebenaran-Nya merupakan kekejian bagi Dia.

[2:11]  6 Full Life : PERBUATAN KEJI.

Nas : Mal 2:11-16

Maleakhi mengecam umat itu karena pelanggaran ganda yang serius terhadap hukum Allah: menceraikan istri mereka dan menikahi wanita kafir (lih. dua catatan berikutnya; dibawah ini dan

lihat cat. --> Mal 2:14).

[atau ref. Mal 2:14]

[2:11]  7 Full Life : MENJADI SUAMI ANAK PEREMPUAN ALLAH ASING.

Nas : Mal 2:11

Kaum lelaki menikahi wanita-wanita kafir berallah asing, suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Musa (lih. Kel 34:15-16; Ul 7:3-4; 1Raj 11:1-6). PB menyatakan bahwa orang percaya hanya boleh menikahi orang percaya (lih. 1Kor 7:39). Seorang percaya yang menikahi orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan membuka peluang bagi dirinya untuk terpengaruh agar meninggalkan Tuhan dan mempengaruhi anak-anak untuk tidak mengabdi kepada-Nya.

[2:14]  8 Full Life : ISTERI MASA MUDAMU.

Nas : Mal 2:14

Banyak laki-laki tidak setia kepada istri yang mereka nikahi ketika masih muda. Mereka berusaha untuk menceraikan istri mereka, hanya karena ingin menikah dengan orang lain. Tuhan membenci perbuatan yang mementingkan diri ini dengan menyatakan bahwa Dialah yang mempersatukan suami dengan istri (ayat Mal 2:15). Karena dosa ini Allah meninggalkan orang-orang berdosa itu serta menolak untuk mendengar doa mereka (ayat Mal 2:13-14).

[2:16]  9 Full Life : AKU MEMBENCI PERCERAIAN.

Nas : Mal 2:16

Allah membenci perceraian yang disebabkan karena maksud-maksud mementingkan diri sendiri; jenis perceraian ini bagaikan "menutupi pakaiannya dengan kekerasan", yang menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah perceraian yang tidak adil itu sama dengan ketidakadilan, kekejaman dan pembunuhan

(lihat cat. --> Mat 19:9

[atau ref. Mat 19:9]

mengenai ajaran PB tentang perceraian).

[3:1]  10 Full Life : AKU MENYURUH UTUSAN-KU.

Nas : Mal 3:1

Ketika menjawab ketidakpercayaan umat itu, Maleakhi menekankan kepastian kedatangan Mesias. Sebelum Ia datang, Ia akan mengutus seorang untuk membuka jalan. Nubuat ini digenapi ketika Yohanes Pembaptis tampil sebagai pendahulu Yesus Kristus (lih. Mat 11:10; Mr 1:2; Luk 1:76; Luk 7:27).

[3:1]  11 Full Life : MALAIKAT PERJANJIAN.

Nas : Mal 3:1-5

"Malaikat" tersebut adalah Yesus sang Mesias. Kedatangan-Nya yang pertama dan kedua disatukan dalam bagian ini.

[3:2]  12 Full Life : HARI KEDATANGAN-NYA.

Nas : Mal 3:2

Puncak penggenapan ayat ini akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali ketika Ia akan mentahirkan (ayat Mal 3:3) dan menghakimi (ayat Mal 3:5) Israel. Dia akan mengusir semua orang jahat di negeri itu; hanya yang benar akan tetap tinggal (bd. Yes 1:25; Yeh 22:17-22).TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA