TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 5:3

5:3 o <03635> hllksl <01836> hnd <0846> anrsaw <01124> anbl <01836> hnd <01005> atyb <02942> Mej <0> Mkl <07761> Mv <04479> Nm <0> Mhl <0560> Nyrma <03652> Nkw <03675> Nwhtwnkw <08370> ynzwb <0> rtsw <05103> hrhn <05675> rbe <06347> txp <08674> yntt <05922> Nwhyle <0858> ata <02166> anmz <0> hb(5:3)

5:3 en <1722> autw <846> tw <3588> kairw <2540> hlyen <2064> ep <1909> autouv <846> yanyanai eparcov peran <4008> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> sayarbouzana kai <2532> oi <3588> sundouloi <4889> autwn <846> kai <2532> toia eipan autoiv <846> tiv <5100> eyhken <5087> umin <4771> gnwmhn <1106> tou <3588> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> kai <2532> thn <3588> corhgian tauthn <3778> katartisasyai <2675>

Ezra 5:6

5:6 <04430> aklm <01868> swyrd <05922> le <05103> hrhn <05675> rbeb <01768> yd <0671> aykorpa <03675> htwnkw <08370> ynzwb <0> rtsw <05103> hrhn <05675> rbe <06347> txp <08674> yntt <07972> xls <01768> yd <0104> atrga <06573> Ngsrp(5:6)

5:6 diasafhsiv epistolhv <1992> hv <3739> apesteilen <649> yanyanai o <3588> eparcov tou <3588> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> sayarbouzana kai <2532> oi <3588> sundouloi <4889> autwn <846> afarsacaioi oi <3588> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> dareiw tw <3588> basilei <935>



TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA