TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yoel 1:1--2:32

Konteks
Judul
1:1 Firman TUHAN 1  yang datang a  kepada Yoel b  bin Petuel.
Tulah belalang sebagai hukuman TUHAN
1:2 Dengarlah ini, c  hai para tua-tua 2 , d  pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri! e  Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? f  1:3 Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, g  dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan h  yang kemudian. 1:4 Apa yang ditinggalkan belalang 3  i  pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan j  belalang pelompat telah dimakan k  belalang pelahap. 1:5 Bangunlah, hai pemabuk 4 , dan menangislah! Merataplah, hai semua peminum anggur l  karena anggur baru, sebab sudah dirampas m  dari mulutmu anggur itu! 1:6 Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa 5  yang kuat dan tidak terbilang banyaknya; n  giginya bagaikan gigi o  singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. 1:7 Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, p  dan pohon araku q  menjadi buntung; dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. 1:8 Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung r  karena mempelai, kekasih masa mudanya. 1:9 Korban sajian dan korban curahan s  sudah lenyap dari rumah TUHAN; dan berkabunglah t  para imam, yakni pelayan-pelayan TUHAN. 1:10 Ladang sudah musnah, tanah berkabung, u  sebab gandum sudah musnah, buah anggur v  sudah kering, minyak sudah menipis. w  1:11 Para petani x  menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, y  sebab sudah musnah z  panen ladang. 1:12 Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana; a  pohon delima, b  juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. c  Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. 1:13 Lilitkanlah kain kabung d  dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para pelayan e  mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. f  1:14 Adakanlah puasa g  yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri h  ke rumah TUHAN, Allahmu, dan berteriaklah 6  i  kepada TUHAN. j  1:15 Wahai, hari itu! k  Sungguh, hari TUHAN 7  l  sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa. m  1:16 Bukankah di depan mata kita sudah lenyap n  makanan, sukaria dan sorak-sorai o  dari rumah Allah p  kita? 1:17 Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, q  lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. 1:18 Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput r  baginya; juga kawanan kambing domba terkejut. s  1:19 Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, t  sebab api u  telah memakan habis tanah gembalaan v  di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. 1:20 Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada-Mu, w  sebab wadi telah kering, x  dan apipun telah memakan habis tanah gembalaan y  di padang gurun. 2:1 Tiuplah sangkakala 8  z  di Sion a  dan berteriaklah di gunung-Ku b  yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari TUHAN c  datang, sebab hari itu sudah dekat; d  2:2 suatu hari gelap gulita e  dan kelam kabut, f  g  suatu hari berawan h  dan kelam pekat; i  seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa j  yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, k  dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun, pada masa yang akan datang. 2:3 Di depannya api l  memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, m  tetapi di belakangnya padang gurun tandus, n  dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. 2:4 Rupanya seperti kuda, o  dan seperti kuda balapan mereka berlari. 2:5 Seperti gemertaknya kereta-kereta, p  mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung; seperti geletiknya nyala api q  yang memakan habis jerami; seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. 2:6 Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, r  segala muka bertambah menjadi pucat pasi. s  2:7 Seperti pahlawan t  mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok; dan mereka masing-masing berjalan terus u  dengan tidak membelok v  dari jalannya; 2:8 mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya; mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. 2:9 Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, w  mereka masuk melalui jendela-jendela x  seperti pencuri. 2:10 Di depannya bumi gemetar, y  langit bergoncang; z  matahari dan bulan menjadi gelap, a  dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. b  2:11 Dan TUHAN c  memperdengarkan suara-Nya d  di depan tentara-Nya. e  Pasukan-Nya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat f  dan sangat dahsyat hari TUHAN! Siapakah yang dapat menahannya? g 
Seruan untuk bertobat
2:12 "Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "berbaliklah h  kepada-Ku dengan segenap hatimu, i  dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh." 2:13 Koyakkanlah hatimu 9  j  dan jangan pakaianmu, k  berbaliklah l  kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, m  panjang sabar dan berlimpah kasih setia, n  dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. o  2:14 Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik p  dan menyesal, q  dan ditinggalkan-Nya berkat, r  menjadi korban sajian dan korban curahan s  bagi TUHAN, Allahmu. 2:15 Tiuplah sangkakala t  di Sion, u  adakanlah puasa v  yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; w  2:16 kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah x  jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, y  kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu; baiklah penganten z  laki-laki keluar dari kamarnya, dan penganten perempuan dari kamar tidurnya; 2:17 baiklah para imam, pelayan-pelayan a  TUHAN 10 , menangis b  di antara balai depan dan mezbah, c  dan berkata: "Sayangilah, ya TUHAN, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, d  sehingga bangsa-bangsa menyindir e  kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa: Di mana Allah f  mereka?"
Janji TUHAN kepada bangsa yang bertobat
2:18 TUHAN menjadi cemburu g  karena tanah-Nya, dan Ia belas kasihan h  kepada umat-Nya 11 . 2:19 TUHAN menjawab, kata-Nya kepada umat-Nya: "Sesungguhnya, Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur i  dan minyak, j  dan kamu akan kenyang k  memakannya; Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela l  di antara bangsa-bangsa. 2:20 Yang datang dari utara m  itu akan Kujauhkan dari padamu, dan akan Kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, n  maka bau busuknya dan bau anyirnya o  akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. 2:21 Jangan takut, p  hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, q  sebab juga TUHAN telah melakukan perkara r  yang besar! 2:22 Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, s  pohon menghasilkan buahnya, pohon ara t  dan pohon anggur u  memberi kekayaannya. v  2:23 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah w  karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, x  dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, y  hujan pada awal z  dan hujan pada akhir a  musim seperti dahulu. 2:24 Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan b  anggur c  dan minyak. 2:25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan d  habis oleh belalang e  pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-Ku f  yang besar yang Kukirim ke antara kamu. 2:26 Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, g  dan kamu akan memuji-muji h  nama TUHAN, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib; i  dan umat-Ku tidak akan menjadi malu j  lagi 12  untuk selama-lamanya. 2:27 Kamu akan mengetahui k  bahwa Aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, l  adalah Allahmu dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu m  lagi untuk selama-lamanya."
Hari TUHAN
2:28 "Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku 13  n  ke atas semua manusia, o  maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat 14 ; p  orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, q  teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 2:29 Juga ke atas hamba-hambamu r  laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari s  itu. 2:30 Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit 15  t  dan di bumi: u  darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 2:31 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita v  dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN w  yang hebat dan dahsyat itu. 2:32 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN x  akan diselamatkan, y  sebab di gunung Sion z  dan di Yerusalem akan ada keselamatan, a  seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil b  TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas. c "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : FIRMAN TUHAN.

Nas : Yoel 1:1

Sang nabi menunjukkan bahwa beritanya adalah firman yang langsung diterimanya dari Tuhan. Karena itu ada sangkut-paut dengan semua angkatan orang percaya.

[1:2]  2 Full Life : DENGARLAH INI, HAI PARA TUA-TUA.

Nas : Yoel 1:2

Umat Allah telah kewalahan oleh malapetaka yang dahsyat. Bagi Yoel, krisis ini dikirim oleh Allah, dan para tua-tua serta umat itu harus berpaling kepada Tuhan dan berseru memohon pertolongan-Nya.

[1:4]  3 Full Life : BELALANG.

Nas : Yoel 1:4

Sifat krisis itu ialah wabah belalang hebat yang menimpa seluruh negeri; seluruh daerah pedusunan dan tumbuh-tumbuhan rusak, dan umat itu menghadapi kelaparan besar. Arti yang tepat dari keempat jenis belalang yang disebut di sini tidak jelas; mungkin yang dimaksud adalah berbagai tahap pertumbuhan belalang.

[1:5]  4 Full Life : BANGUNLAH, HAI PEMABUK.

Nas : Yoel 1:5

Mabuk adalah satu-satunya dosa yang disebutkan dalam Yoel. Mungkin disebutkannya dosa ini menunjukkan bahwa kepekaan moral umat itu terhadap dosa dan kejahatan sudah demikian tumpul sehingga mereka tidak menyadari ketika mereka mencemarkan kekudusan Allah. Gereja harus waspada agar tidak perlahan-lahan menerima cara-cara dunia dan tidak menyadari segala yang mendukakan Roh Kudus

(lihat cat. --> Ef 4:30;

[atau ref. Ef 4:30]

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[1:6]  5 Full Life : SUATU BANGSA.

Nas : Yoel 1:6

Belalang itu disamakan dengan pasukan perkasa sebuah bangsa besar, dengan tentara yang tak terhitung banyaknya.

[1:14]  6 Full Life : PUASA YANG KUDUS ... BERTERIAKLAH.

Nas : Yoel 1:14

Karena kerusakan parah negeri itu dan kesesakan antara umat Allah, Yoel meminta mereka untuk meningkatkan perkabungan mereka, bersyafaat kepada Allah dengan puasa dan doa siang malam, dan bertobat dari semua dosa. Dewasa ini umat Allah mungkin tidak benar-benar mengalami wabah belalang, tetapi mungkin jemaat mereka tertindih oleh kesulitan yang besar, dosa dan penyakit yang merusak keluarga demi keluarga (bd. 1Kor 11:30-32). Pola alkitabiah untuk menyelesaikan situasi seperti itu ialah para gembala dan kaum awam bersama-sama harus menyadari bahwa pertolongan, kuasa dan berkat Allah sangat kurang. Mereka harus kembali kepada Dia dengan kesungguhan, intensitas, pertobatan dan syafaat yang diterangkan oleh Yoel (ayat Yoel 1:13-14; 2:12-17).

[1:15]  7 Full Life : HARI TUHAN.

Nas : Yoel 1:15

"Hari Tuhan" merupakan tema utama kitab ini (bd. Yoel 2:1,11,31; Yoel 3:14); istilah ini bisa mengacu kepada

  1. (1) hukuman Allah saat itu atas umat-Nya atau atas bangsa-bangsa asing;
  2. (2) hukuman Allah yang terakhir atas semua kejahatan pada akhir zaman ini, yang mencakup Kesengsaraan Besar selama tujuh tahun dan kembalinya Kristus ke bumi untuk memerintah

    (lihat cat. --> 1Tes 5:2).

    [atau ref. 1Tes 5:2]

    Pada saat ini di dalam kitab Yoel, istilah ini terutama mengacu kepada hukuman Allah ketika itu, walaupun menjadi peringatan akan hari yang akan datang. Yoel berbicara lebih banyak tentang hari Tuhan yang terakhir itu dalam dua pasal selanjutnya.

[2:1]  8 Full Life : TIUPLAH SANGKALALA.

Nas : Yoel 2:1-2

Yoel memperkuat peringatannya dengan mengacu kepada "gelap gulita dan kelam kabut", lambang-lambang hukuman dan kebinasaan. Tanggapan yang tepat terhadap hari hukuman Allah ialah ketakutan dan kegentaran.

[2:13]  9 Full Life : KOYAKKANLAH HATIMU.

Nas : Yoel 2:13

Sang nabi meminta hati yang hancur dan patah (Mazm 51:19). Jikalau umat itu akan berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Allah, Ia akan mengasihani mereka. Sifat Allah ialah menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada umat-Nya jikalau mereka sungguh-sungguh bertobat

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

[2:17]  10 Full Life : PELAYAN-PELAYAN TUHAN.

Nas : Yoel 2:17

Apabila para gembala dan pemimpin gereja melihat kelemahan dan perusakan di antara umat Allah, merekalah yang harus menuntun umat untuk kembali kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan tangisan dan doa yang kuat. Allah mengharapkan agar mereka memohon syafaat dengan sungguh-sungguh kepada-Nya agar menyelamatkan umat-Nya dari malapetaka jasmani dan rohani; Ia ingin mereka memohon siang dan malam agar Ia mencurahkan kemurahan dan Roh-Nya atas mereka (ayat Yoel 2:18-29). Hanya pada waktu itu umat itu akan dipulihkan dan dibaharui dalam kasih serta pengabdian mereka kepada Allah.

[2:18]  11 Full Life : BELAS KASIHAN KEPADA UMAT-NYA.

Nas : Yoel 2:18

Ketika umat Allah merendahkan diri mereka, mencari wajah-Nya di dalam doa dan berbalik dari cara-cara fasik mereka

(lihat cat. --> 2Taw 7:14),

[atau ref. 2Taw 7:14]

Allah mendengar dari sorga, memutarbalikkan hukuman-Nya, memperbaharui negeri itu dan mencurahkan berkat-Nya (ayat Yoel 2:18-20). Dengan kata lain, Allah menjawab doa-doa umat-Nya yang dipanjatkan dengan rendah hati dan yang datang dari hati yang bertobat. Lagi pula, doa yang tekun dan sungguh-sungguh untuk kebangunan rohani akan menghasilkan pencurahan Roh Allah atas umat-Nya (lih. ayat Yoel 2:28-32).

[2:26]  12 Full Life : UMAT-KU TIDAK AKAN MENJADI MALU LAGI.

Nas : Yoel 2:26

Janji ini tergantung pada kerendahan hati dan kesetiaan umat Allah kepada-Nya. Jikalau mereka menjadi sombong dan kembali kepada jalan-jalan dosa, berkat-berkat Allah akan ditahan dan hukuman-Nya akan menyusul.

[2:28]  13 Full Life : MENCURAHKAN ROH-KU.

Nas : Yoel 2:28-29

Yoel menubuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan Roh-Nya atas "barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan" (ayat Yoel 2:32). Pencurahan ini akan menghasilkan aliran Roh nubuat kharismatik di antara umat Allah. Petrus mengutip ayat ini pada hari Pentakosta, serta menjelaskan bahwa pencurahan Roh pada hari itu adalah awal penggenapan nubuat Yoel (Kis 2:14-21). Nubuat ini merupakan janji berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan Roh Kudus (bd. Kis 2:38-39; Kis 10:44-48; 11:15-18;

lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).

Keterangan selanjutnya tentang Roh Kudus dapat dilihat dalam

lihat art. ROH KUDUS DI DALAM PERJANJIAN LAMA, dan

lihat art. AJARAN TENTANG ROH KUDUS).

[2:28]  14 Full Life : ANAK-ANAKMU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN AKAN BERNUBUAT.

Nas : Yoel 2:28

Yoel membayangkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuat. Penyataan Roh melalui karunia-karunia-Nya memberitahukan kehadiran Allah di antara umat-Nya. Rasul Paulus menyatakan bahwa jikalau gereja bernubuat, seorang tamu yang belum percaya akan terpaksa mengaku, "Sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu!" (1Kor 14:24-25).

[2:30]  15 Full Life : MUJIZAT-MUJIZAT DI LANGIT.

Nas : Yoel 2:30-31

Perwujudan sepenuhnya dari pencurahan Roh dan tawaran keselamatan kepada semua orang pada suatu hari akan disertai dengan tanda-tanda di langit akhir zaman dan "hari Tuhan" (bd. Mat 24:29-31). Pada saat itu, musuh-musuh Allah akan mengalami murka-Nya (bd. Wahy 6:12-17). Apabila diselidiki dari sudut nubuat alkitabiah, keadaan seluruh dunia menunjukkan bahwa saat terjadinya peristiwa-peristiwa masa depan ini sudah dekat

(lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA