TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 50:1--52:34

Konteks
Mengenai Babel
50:1 Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel 1 , u  mengenai negeri orang-orang Kasdim: 50:2 "Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, v  naikkanlah panji-panji w  dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah: Babel telah direbut, x  dewa Bel y  menjadi malu, z  Merodakh a  telah terkejut! Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya b  yang keji telah terkejut! 50:3 Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, c  membuat negerinya menjadi tempat tandus 2 ; tidak ada lagi yang diam d  di dalamnya, baik manusia maupun binatang, e  semuanya lari lenyap. 50:4 Pada waktu itu 3  dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang Israel akan datang, bersama-sama f  dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan sambil menangis g  dan mencari h  TUHAN, Allah mereka; 50:5 mereka menanyakan jalan i  ke Sion, ke sanalah mereka terarah: Marilah j  kita menggabungkan diri kepada TUHAN, bergabung dalam suatu perjanjian k  kekal yang tidak dapat dilupakan! 50:6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba l  yang hilang; mereka dibiarkan sesat m  oleh gembala-gembalanya, n  dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit o  sehingga lupa akan tempat p  pembaringannya. 50:7 Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis q  mereka, dan lawan-lawan mereka berkata: Kami tidak bersalah! r  Karena mereka telah berdosa kepada TUHAN, tempat kebenaran, TUHAN, pengharapan s  nenek moyang mereka! 50:8 Larilah t  dari tengah-tengah Babel, u  dari negeri orang-orang Kasdim! Keluarlah! Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya! 50:9 Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan v  dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa w  yang besar 4  dari utara; x  mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. y  Panah-panah z  mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. 50:10 Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, a  semua orang yang merampasnya akan puas hatinya, demikianlah firman TUHAN. 50:11 Sekalipun kamu bersukacita 5  dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, b  sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu c  di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, 50:12 namun, ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu! d  Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa: padang gurun, padang belantara dan dataran rumput! e  50:13 Karena murka TUHAN negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. f  Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri g  dan akan bersuit h  karena pukulan-pukulan i  yang dideritanya. 50:14 Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah! j  Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, k  sebab kepada Tuhanlah ia berdosa! 50:15 Bertempiksoraklah l  menyerangnya dari segala pihak! Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya m  sudah runtuh! Sungguh, itulah pembalasan TUHAN! Laksanakanlah pembalasan n  terhadapnya, lakukanlah o  kepadanya seperti yang dilakukannya p  sendiri! 50:16 Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai! Untuk mengelakkan pedang q  yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, r  setiap orang akan lari ke negerinya. s  50:17 Israel adalah seperti domba t  yang diceraiberaikan 6 , dihalaukan oleh singa-singa. u  Mula-mula raja v  Asyur memakan w  dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, x  raja y  Babel, mengerumit tulang-tulangnya. z  50:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku menghukum raja a  Babel dan negerinya, seperti Aku telah menghukum raja Asyur. b  50:19 Tetapi Aku akan mengembalikan c  Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang d  di atas pegunungan e  Efraim dan di Gilead. f  50:20 Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, g  dan dosa h  Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab Aku akan mengampuni i  orang-orang j  yang Kubiarkan tinggal hidup. 50:21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod! k  Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakukanlah tepat seperti yang Kuperintahkan! 50:22 Gemuruh l  perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar! 50:23 Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil m  seluruh bumi n  itu! Betapa Babel menjadi kengerian o  di antara bangsa-bangsa! 50:24 Aku memasang jerat p  bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, q  sebab engkau telah menantang r  TUHAN. 50:25 TUHAN telah membuka tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata s  geram-Nya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ALLAH semesta alam di negeri orang-orang Kasdim: t  50:26 Marilah mendatanginya dari segala jurusan, u  bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun v  dan tumpaslah w  itu, janganlah ada tinggal sisanya! 50:27 Bunuhlah segala lembunya, x  biarlah rebah semuanya untuk dibantai! y  Celakalah mereka, sebab waktunya z  sudah tiba, saat a  penghukuman atas mereka! 50:28 Dengar! Pelarian-pelarian b  dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion c  tentang pembalasan d  TUHAN, Allah kita, pembalasan karena bait suci-Nya. e  50:29 Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah! f  Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! g  Balaslah h  dia setimpal dengan perbuatannya, i  lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Sebab ia bertindak kurang ajar j  terhadap TUHAN, terhadap Yang Mahakudus, k  Allah Israel. 50:30 Sebab itu teruna-terunanya l  akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN. 50:31 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, m  hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu n  sudah tiba, saat Aku menghukum engkau. 50:32 Si kurang ajar 7  o  itu akan tersandung jatuh p  dan tidak ada yang membangkitkan q  dia. Di kota-kotanya Aku akan menyalakan api r  yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. 50:33 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Orang Israel tertindas s  bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan t  mereka. 50:34 Tetapi Penebus u  mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam v  nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara w  mereka, supaya Ia memberi ketenteraman x  kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. 50:35 Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a  50:36 Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh! Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, b  sehingga mereka menjadi terkejut! c  50:37 Pedang menimpa kudanya dan keretanya, d  menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan! e  Pedang menimpa perbendaharaannya, f  sehingga dijarah orang! 50:38 Pedang menimpa segala airnya, g  sehingga menjadi kering! h  Sebab negeri itu penuh patung-patung, i  mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka! 50:39 Sebab itu binatang-binatang gurun j  serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. k  50:40 Seperti dahulu pada waktu Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora l  serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman TUHAN, demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. m  50:41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, n  suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja, akan bergerak o  maju dari ujung bumi. p  50:42 Mereka memakai panah q  dan tombak; mereka bengis, r  tidak kenal belas kasihan. s  Suara mereka gemuruh seperti laut, t  mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Babel! u  50:43 Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu, v  kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. w  50:44 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar x  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang Kupilih. y  Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? z  Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku? 50:45 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Babel dan rancangan-rancangan a  yang telah dibuat-Nya terhadap negeri orang-orang Kasdim: b  Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. 50:46 Bumi akan goncang c  karena kabar: Babel sudah direbut; ratap d  mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa!"
Hukuman TUHAN atas Babel
51:1 Beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, Aku menggerakkan e  terhadap Babel 8 , terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, f  suatu semangat pemusnah. 51:2 Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi g  yang akan menampinya h  dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari i  malapetaka. 51:3 Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya j  kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah! k  Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya! 51:4 Orang-orang yang terbunuh akan rebah l  di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya m -- 51:5 sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan n  sebagai janda oleh Allahnya, oleh TUHAN semesta alam--sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan o  terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel. 51:6 Larilah p  dari tengah-tengah Babel 9 , hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya! q  Sebab inilah waktu r  pembalasan s  bagi TUHAN; Ia membayar t  ganjaran kepadanya. 51:7 Babel tadinya seperti piala u  emas di tangan TUHAN yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. 51:8 Tiba-tiba Babel jatuh v  dan pecah, ratapilah dia! Ambillah balsam w  untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh! 51:9 Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan; tinggalkanlah x  dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya! Sungguh, penghukumannya y  sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan! 51:10 TUHAN telah membuat segala kebenaran z  kita menjadi nyata; marilah kita ceritakan di Sion perbuatan a  TUHAN, Allah kita! 51:11 Lancipkanlah anak-anak panah, b  siapkanlah perisai-perisai! c  TUHAN telah membangkitkan semangat raja-raja d  Media 10 , e  sebab rencana-Nya f  terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan g  TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! h  51:12 Angkatlah panji-panji i  terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, j  persiapkanlah penghadangan! k  Sebab TUHAN telah merencanakan l  dan melaksanakan juga apa yang diancamkan-Nya terhadap penduduk Babel. 51:13 Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, m  yang mempunyai kekayaan n  besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai! o  51:14 TUHAN semesta alam telah bersumpah demi diri-Nya p  sendiri: Sungguhpun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, q  tetapi orang akan mengangkat pekik r  pertempuran terhadapmu. 51:15 Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, s  dan yang membentangkan t  langit dengan akal budi-Nya. u  51:16 Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, v  menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, w  dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya. x  51:17 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, y  tidak ada nyawa di dalamnya, 51:18 semuanya adalah kesia-siaan, z  pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 51:19 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian a  Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; b  nama-Nya ialah TUHAN semesta alam! 51:20 Engkau tadinya adalah palu godam c  bagi-Ku, senjata perang: Dengan engkau Aku menghancurkan d  bangsa-bangsa, e  dengan engkau Aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, 51:21 dengan engkau Aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, f  dengan engkau Aku menghancurkan kereta g  dan penunggangnya, 51:22 dengan engkau Aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dengan engkau Aku menghancurkan orang tua dan muda, dengan engkau Aku menghancurkan teruna dan dara, h  51:23 dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, dengan engkau Aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya, dengan engkau Aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar! i  51:24 Namun Aku akan membalaskan j  kepada Babel k  dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion, di depan matamu sendiri, demikianlah firman TUHAN. 51:25 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, l  hai gunung pemusnah, demikianlah firman TUHAN, yang memusnahkan seluruh bumi! m  Aku akan mengacungkan tangan-Ku n  kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api o  yang telah padam. 51:26 Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar dari padamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus p  yang kekal, demikianlah firman TUHAN. 51:27 Angkatlah panji-panji q  di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan r  melawannya--Ararat 11 , s  Mini dan Askenas t --angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang! u  51:28 Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media v  beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya! w  51:29 Bumi berguncang x  dan bergetar, sebab rancangan y  TUHAN terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus z  yang tidak berpenduduk. a  51:30 Pahlawan-pahlawan b  Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan, kegagahberanian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan. c  Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, d  palang-palang e  pintunya sudah patah! 51:31 Pesuruh-pesuruh f  cepat berlari susul-menyusul, pembawa-pembawa kabar susul-menyusul, untuk mengabarkan kepada raja Babel, bahwa kotanya telah direbut g  dari segala penjuru, 51:32 tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, h  prajurit-prajurit telah menjadi gempar. i  51:33 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Puteri Babel j  adalah seperti tempat pengirikan k  pada waktu orang menginjak-injaknya! Sedikit waktu lagi akan datang l  waktu panen m  baginya 12 . 51:34 Aku n  dimakan habis, o  dihamburkan oleh Nebukadnezar, p  raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak, ia membuangkan q  aku. 51:35 Biarlah penggagahan dan penghancuran r  atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem. s  51:36 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, t  dan akan melakukan pembalasan u  untukmu: Aku akan mengeringkan v  lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya; 51:37 Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian w  serigala-serigala tempat kengerian dan suitan, x  tanpa penduduk. y  51:38 Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa z  muda, menggeram seperti anak-anak singa; 51:39 jika mereka merasa panas, Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, a  supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, b  tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman TUHAN. c  51:40 Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. d  51:41 Betapa Sesakh e  direbut, f  dan negeri pujian seluruh bumi diduduki! Betapa Babel menjadi kengerian g  di antara bangsa-bangsa! 51:42 Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya h  yang menderu telah melingkupinya. 51:43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, i  negeri yang tidak didiami oleh seorangpun dan yang tidak dilewati j  oleh seorang manusiapun. 51:44 Aku akan menghukum dewa Bel k  di Babel, dan akan mengeluarkan l  dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya, tembok m  Babelpun sudah runtuh. 51:45 Keluarlah n  dari tengah-tengahnya, hai umat-Ku! Hendaklah setiap orang menyelamatkan o  nyawanya dari murka p  TUHAN yang menyala-nyala itu! 51:46 Biarlah hatimu jangan kecut q  dan takut r  karena kabar yang terdengar di negeri: apabila tahun ini datang kabar ini, s  dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. 51:47 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa Aku akan menghukum patung-patung t  Babel; seluruh negerinya akan menjadi malu u  dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. v  51:48 Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai w  tentang Babel, apabila dari utara x  datang kepadanya para perusak y  itu, demikianlah firman TUHAN. 51:49 Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. z  51:50 Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, a  janganlah berhenti! Ingatlah b  dari jauh c  kepada TUHAN dan biarlah Yerusalem 13  timbul lagi dalam hatimu: 51:51 Kami malu, d  sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah e  TUHAN. 51:52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum patung-patungnya, f  dan di seluruh negerinya akan mengerang g  orang-orang yang luka tertikam. 51:53 Sekalipun Babel naik ke langit h  dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para perusak i  kepadanya, demikianlah firman TUHAN. 51:54 Dengar! Ratap j  dari Babel dan kehancuran k  besar dari negeri orang Kasdim! 51:55 Sebab TUHAN merusakkan Babel dan menghentikan l  suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya m  menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, 51:56 namun atas Babel akan datang perusak, n  para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, o  sebab TUHAN adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan! p  51:57 Aku akan membuat mabuk q  para pemukanya, r  orang-orang bijaksananya, s  para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur t  untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Sang Raja u  yang TUHAN semesta alam nama-Nya. 51:58 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Tembok-tembok v  tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya w  yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa x  bersusah-susah y  untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api z  saja." 51:59 Pesan yang diberikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria a  bin Mahseya, ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, b  raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat c  dari pemerintahannya--Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. 51:60 Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab d  segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. -- 51:61 Kata Yeremia kepada Seraya: "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah, supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, 51:62 dan katakanlah: TUHAN, Engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa Engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus e  untuk selama-lamanya! 51:63 Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat f  51:64 sambil berkata: Beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, g  oleh karena malapetaka yang Kudatangkan atasnya." h  i  Sampai di sinilah j  perkataan-perkataan Yeremia.
Zedekia, raja Yehuda -- Runtuhnya Kerajaan Yehuda
52:1 Zedekia 14  k  berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. l  52:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. m  52:3 Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, n  yakni bahwa Ia sampai membuang mereka dari hadapan-Nya. o  Zedekia memberontak p  terhadap raja Babel. 52:4 Maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, q  pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. r  Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan s  sekelilingnya. t  52:5 Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang kesebelas pemerintahan raja Zedekia. 52:6 Pada tanggal sembilan bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan u  pada rakyat negeri itu, 52:7 maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu maka melarikan dirilah v  raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba-Yordan. 52:8 Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. 52:9 Mereka menangkap w  raja dan membawa dia ke Ribla x  di tanah Hamat, y  kepada raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. 52:10 Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak z  Zedekia di depan matanya; juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. 52:11 Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. a  52:12 Dalam bulan yang kelima, b  pada tanggal sepuluh bulan itu--itulah tahun kesembilan belas pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel--datanglah Nebuzaradan, c  kepala pasukan pengawal, yang melayani raja Babel, ke Yerusalem. 52:13 Ia membakar d  rumah e  TUHAN, rumah raja dan segala rumah f  di Yerusalem; segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. 52:14 Segala tembok g  sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. 52:15 Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang h  ke pihak raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan i  oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. 52:16 Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan j  oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. 52:17 Juga tiang-tiang tembaga k  yang ada di rumah TUHAN dan kereta penopang l  dan laut tembaga m  yang ada di rumah TUHAN dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. n  52:18 Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor o  penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian p  diambil mereka, 52:19 juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, q  bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, r  cawan-cawan s  dan piala-piala, t  baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, u  diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. 52:20 Adapun kedua tiang, laut yang satu itu dan kedua belas lembu tembaga v  yang ada di bawah kereta penopang, yang dibuat oleh raja Salomo untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang w  tembaga segala perkakas ini. 52:21 Adapun tiang-tiang itu, satu tiang delapan belas hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya; tebalnya empat jari dan geronggang x  dari dalam. 52:22 Di atasnya ada ganja y  dari tembaga; tinggi ganja yang satu itu lima hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima z  ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, 52:23 ada sembilan puluh enam buah delima yang merupakan gambar timbul; seluruhnya buah-buah delima a  itu ada seratus b  pada jala-jala itu berkeliling. 52:24 Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, c  imam kepala, dan Zefanya, d  imam tingkat dua, dan ketiga orang penjaga pintu. e  52:25 Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan tujuh orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera f  panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. 52:26 Nebuzaradan, g  kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada raja Babel, di Ribla. 52:27 Lalu raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, h  di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari i  tanahnya. 52:28 Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan 15  j  oleh Nebuzaradan: dalam tahun ketujuh, tiga ribu dua puluh tiga orang Yehuda; 52:29 dalam tahun kedelapan belas zaman Nebukadnezar, delapan ratus tiga puluh dua jiwa dari Yerusalem; 52:30 dalam tahun kedua puluh tiga zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan k  oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, tujuh ratus empat puluh lima jiwa orang Yehuda; seluruhnya l  berjumlah empat ribu enam ratus jiwa.
Yoyakhin dikasihani
52:31 Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, m  raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. 52:32 Ewil-Merodakh berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. 52:33 Yoyakhin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan n  raja selama hidupnya. 52:34 Dan tentang belanjanya, raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu o  tiap-tiap hari, selama hidupnya, sampai hari matinya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[50:1]  1 Full Life : BABEL.

Nas : Yer 50:1

Yeremia juga bernubuat tentang kejatuhan Babel, suatu peristiwa yang memainkan peranan penting dalam sejarah penebusan.

 1. 1) Ketika sang nabi mengucapkan kata-kata ini, umat Allah sedang dalam pembuangan di sana dan terancam pembauran dengan bangsa dan kebudayaan yang lain. Apabila hal itu terjadi, maka keselamatan melalui keturunan Abraham akan mustahil. Kekuasaan Babel atas Israel harus dipatahkan dan umat Allah dibebaskan supaya Allah dapat menjalankan kehendak-Nya dan bersiap-siap untuk kedatangan Mesias. Walaupun Babel menjadi negara adikuasa ketika itu, Yeremia menubuatkan kejatuhannya lima tahun sebelum Yerusalem direbut (Yer 51:59-60).
 2. 2) Akan tetapi, nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kekalahan Babel oleh Koresy

  (lihat cat. --> Yer 50:3 berikutnya);

  [atau ref. Yer 50:3]

  nubuat ini meramalkan kebinasaan Babel yang akan menyebabkan Israel dan Yehuda mengadakan suatu perjanjian kekal dengan Allah yang tidak akan pernah dibatalkan (ayat Yer 50:4-5). Kebinasaan ini akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan

  (lihat cat. --> Wahy 17:1).

  [atau ref. Wahy 17:1]

[50:3]  2 Full Life : MEMBUAT NEGERINYA MENJADI TEMPAT TANDUS.

Nas : Yer 50:3

Yeremia bernubuat bahwa Babel akan mengalami kehancuran berat. Pada zaman Yeremia bangsa dari utara ialah persekutuan Media-Persia. Babel jatuh pada tahun 539 SM oleh serbuan tentara di bawah pimpinan Koresy dari Persia.

[50:4]  3 Full Life : PADA WAKTU ITU.

Nas : Yer 50:4-5

Bagian ini berbicara tentang pertobatan orang Yahudi dan kembalinya mereka kepada Allah pada hari-hari terakhir (bd. Yer 31:31; 32:40); mereka akan berbalik kepada Allah dan tetap setia kepada Dia untuk selama-lamanya (bd. ayat Yer 50:19-20;

lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Wahy 12:6]

[50:9]  4 Full Life : SEKUMPULAN BANGSA-BANGSA YANG BESAR.

Nas : Yer 50:9

Bangsa-bangsa tersebut terdaftar dalam Yer 51:27-28.

[50:11]  5 Full Life : SEKALIPUN KAMU BERSUKACITA.

Nas : Yer 50:11

Allah akan mendatangkan kekalahan atas orang Babel karena mereka telah bersukacita atas kekalahan Yehuda dan Yerusalem; apa yang telah dilakukan Babel terhadap bangsa lain kini akan menimpa mereka (ayat Yer 50:29).

[50:17]  6 Full Life : ISRAEL ADALAH SEPERTI DOMBA YANG DICERAIBERAIKAN.

Nas : Yer 50:17

Asyur membinasakan Israel, kerajaan utara, pada tahun 722 SM (2Raj 17:1-6), dan Babel membinasakan Yehuda, kerajaan selatan, pada tahun 586 SM (pasal 2Raj 24:1-20). Kedua bangsa ini menawan orang-orang dari umat Allah dan menempatkan mereka jauh dari tanah air mereka.

[50:32]  7 Full Life : SI KURANG AJAR.

Nas : Yer 50:32

Babel menentang Tuhan dan hidup dalam kesombongan; karena itu dia akan direndahkan. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada kesombongan bangsa dan orang yang hidup sesuka hati sendiri sambil memandang rendah standar-standar yang benar dan hukum yang dinyatakan dalam Firman Allah. Apa yang terjadi pada Babel kuno akan terjadi kepada semua orang fasik pada hari-hari terakhir

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9;

lihat cat. --> Wahy 18:20;

lihat cat. --> Wahy 18:21).

[atau ref. Wahy 18:2-21]

[51:1]  8 Full Life : TERHADAP BABEL.

Nas : Yer 51:1-64

Pasal yang kedua mengenai kehancuran Babel bernubuat bahwa Tuhan akan menggulingkan Babel secara menyeluruh untuk membebaskan umat-Nya dari penindasan. Pada hari-hari terakhir zaman ini, Kristus akan merobohkan seluruh sistem dunia, yang secara simbolis disebut "Babel, kota besar itu" (Wahy 18:2), dengan segenap dosa dan kebejatannya; kebinasaan ini akan menjadi hukuman adil Allah atas dunia yang dikuasai oleh Iblis dan kejahatan

(lihat cat. --> Wahy 17:1).

[atau ref. Wahy 17:1]

[51:6]  9 Full Life : LARILAH DARI ... BABEL.

Nas : Yer 51:6

Allah meminta umat-Nya meninggalkan Babel sebelum kebinasaannya terakhir. Demikian pula, PB menasihatkan orang percaya untuk keluar dari Babel akhir zaman (yaitu sistem dunia yang fasik), agar jangan mereka mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan menerima hukumannya

(lihat cat. --> Wahy 18:4;

[atau ref. Wahy 18:4]

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[51:11]  10 Full Life : MEDIA.

Nas : Yer 51:11

Pasukan Media, bersama dengan pasukan Persia, menggulingkan Babel pada tahun 539 SM.

[51:27]  11 Full Life : ARARAT.

Nas : Yer 51:27

Penduduk Ararat ditaklukkan pasukan Media pada abad ke-6 SM. Mereka bergabung dengan orang Media ketika menggulingkan Babel.

[51:33]  12 Full Life : SEDIKIT WAKTU LAGI AKAN DATANG WAKTU PANEN BAGINYA.

Nas : Yer 51:33

Babel telah menabur benih-benih kekejaman, penyembahan berhala dan kebejatan; kini dia akan menuai panen hukuman Allah. Kita harus ingat bahwa dosa merupakan benih yang akhirnya akan menghasilkan panen besar yang dahsyat. "Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya" (Gal 6:7).

[51:50]  13 Full Life : YERUSALEM.

Nas : Yer 51:50

Setelah luput dari bahaya kebinasaan Babel, para buangan itu harus mempertimbangkan bahwa telah tiba waktunya untuk kembali ke Yerusalem dan hidup bagi Tuhan.

[52:1]  14 Full Life : ZEDEKIA.

Nas : Yer 52:1-34

Pasal terakhir menunjukkan bahwa nabi Yeremia benar-benar memberitakan Firman Allah dan bahwa malapetaka yang dinubuatkannya telah menjadi kenyataan; pasal ini hampir sama dengan 2Raj 24:18-25:30; bd. juga Yer 39:1-10.

[52:28]  15 Full Life : JUMLAH RAKYAT YANG DIANGKUT KE DALAM PEMBUANGAN.

Nas : Yer 52:28-30

Tiga pembuangan ke Babel yang disebut di sini terjadi pada tahun 597 SM, 586 SM, dan 581 SM. Jumlah orang Yahudi yang ditawan mungkin hanya menunjuk kepada laki-laki dewasa saja; jumlah seluruhnya mungkin jauh lebih banyak (lih. 2Raj 24:14,16).TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA