TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 32:1--34:12

Konteks
Nyanyian Musa
32:1 "Pasanglah telingamu, v  hai langit, w  aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. x  32:2 Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, y  perkataanku menetes laksana embun, z  a  laksana hujan renai b  ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. 32:3 Sebab nama TUHAN c  akan kuserukan: d  Berilah hormat e  kepada Allah kita, 32:4 Gunung Batu, f  yang pekerjaan-Nya sempurna, g  karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, h  dengan tiada kecurangan, adil i  dan benar Dia. j  32:5 Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, yang merupakan noda, suatu angkatan k  yang bengkok dan belat-belit. 32:6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan l  terhadap TUHAN, hai bangsa yang bebal m  dan tidak bijaksana? n  Bukankah Ia Bapamu o  yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? p  32:7 Ingatlah kepada zaman dahulu kala, q  perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, r  tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, s  kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. 32:8 Ketika Sang Mahatinggi t  membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, u  maka Ia menetapkan wilayah v  bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. w  32:9 Tetapi bagian x  TUHAN ialah umat-Nya, Yakub ialah milik y  yang ditetapkan bagi-Nya. 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, z  di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. a  Dikelilingi-Nya b  dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya. c  32:11 Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, d  mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, e  32:12 demikianlah TUHAN sendiri menuntun f  dia, g  dan tidak ada allah asing menyertai dia. h  32:13 Dibuat-Nya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit i  di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, j  dan minyak k  dari gunung batu yang keras, 32:14 dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan l  dan kambing-kambing jantan, dengan gandum m  yang terbaik; juga darah buah anggur n  yang berbuih engkau minum. 32:15 Lalu menjadi gemuklah 1  o  Yesyurun, p  dan menendang ke belakang, --bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun--dan ia meninggalkan q  Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu r  keselamatannya. 32:16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya s  dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya t  dengan dewa kekejian, 32:17 mereka mempersembahkan korban u  kepada roh-roh jahat 2  v  yang bukan Allah, kepada allah yang tidak mereka kenal, w  allah baru yang belum lama timbul, x  yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. 32:18 Gunung batu yang memperanakkan engkau, telah kaulalaikan, dan telah kaulupakan y  Allah yang melahirkan engkau. 32:19 Ketika TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, z  karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. a  32:20 Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku b  terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan c  yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. d  32:21 Mereka membangkitkan cemburu-Ku e  dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala f  mereka. Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. g  32:22 Sebab api telah dinyalakan oleh murka-Ku, h  dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah; i  api itu memakan j  bumi dengan hasilnya, k  dan menghanguskan dasar gunung-gunung. l  32:23 Aku akan menimbun malapetaka m  ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku n  akan Kutembakkan kepada mereka. 32:24 Apabila mereka sudah lemas karena lapar o  dan merana oleh demam p  yang membara, dan oleh penyakit sampar, q  maka Aku akan melepaskan taring binatang r  buas kepada mereka, dengan racun binatang s  yang menjalar di dalam debu. t  32:25 Pedang di luar rumah dan kengerian u  di dalam kamar akan melenyapkan v  teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. w  32:26 Seharusnya Aku berfirman: Aku meniupkan x  mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia, y  32:27 tetapi Aku kuatir disakiti hati-Ku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, z  jangan-jangan mereka berkata: Tangan kami jaya, bukanlah TUHAN yang melakukan semuanya ini. a  32:28 Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, b  dan tidak ada pengertian pada mereka. 32:29 Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, c  dan memperhatikan kesudahan mereka. d  32:30 Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari e  sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, f  dan TUHAN telah menyerahkan g  mereka! 32:31 Sebab bukanlah seperti gunung batu h  kita gunung batu orang-orang itu; musuh kita boleh menjadi hakim! i  32:32 Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, j  dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, k  pahit l  gugusan-gugusannya. 32:33 Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung m  yang keras ganas. 32:34 Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku, termeterai dalam perbendaharaan-Ku? n  32:35 Hak-Kulah dendam o  dan pembalasan, p  pada waktu kaki mereka goyang, q  sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. r  32:36 Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya, s  dan akan merasa sayang t  kepada hamba-hamba-Nya; u  apabila dilihat-Nya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba v  maupun orang merdeka sudah tiada. 32:37 Maka Ia akan berfirman: Di manakah allah mereka, --gunung batu tempat mereka berlindung w -- 32:38 yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan x  mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. y  Tidak ada Allah kecuali Aku. z  Akulah yang mematikan a  dan yang menghidupkan, b  Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, c  dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku. d  32:40 Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku e  ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selama-lamanya, f  32:41 apabila Aku mengasah pedang-Ku g  yang berkilat-kilat, dan tangan-Ku memegang penghukuman, maka Aku membalas dendam h  kepada lawan-Ku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. i  32:42 Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, j  dan pedang-Ku akan memakan daging: k  darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. 32:43 Bersorak-sorailah, l  hai bangsa-bangsa karena umat-Nya, sebab Ia membalaskan darah hamba-hamba-Nya, m  Ia membalas dendam kepada lawan-Nya, n  dan mengadakan pendamaian bagi tanah umat-Nya. o "
Nasihat Musa yang terakhir
32:44 Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua p  bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. 32:45 Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, 32:46 berkatalah ia kepada mereka: "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, q  supaya kamu memerintahkannya r  kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. 32:47 Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, s  dan dengan perkataan ini akan lanjut t  umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya."
Ajal Musa mendekat
32:48 Pada hari itulah juga TUHAN berfirman kepada Musa: u  32:49 "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, v  ke atas gunung Nebo, w  yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, x  dan pandanglah tanah Kanaan y  yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya, 32:50 kemudian engkau akan mati z  di atas gunung yang akan kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal a  di gunung Hor b  dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya-- 32:51 oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh c  di padang gurun Zin, d  dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel. e  32:52 Engkau boleh melihat negeri itu terbentang f  di depanmu, tetapi tidak boleh masuk g  ke sana, ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel."
Berkat Musa kepada suku-suku Israel
33:1 Inilah berkat h  yang diberikan Musa, abdi Allah i  itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. 33:2 Berkatalah ia: "TUHAN datang dari Sinai j  dan terbit kepada mereka dari Seir; k  Ia tampak l  bersinar dari pegunungan Paran m  dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; n  di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala. 33:3 Sungguh Ia mengasihi o  umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah p  mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, q  menangkap sesuatu dari firman-Mu. 33:4 Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, r  suatu milik bagi jemaah Yakub. s  33:5 Ia menjadi raja t  di Yesyurun, u  ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. 33:6 Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. v " 33:7 Dan inilah tentang Yehuda. w  Katanya: "Dengarlah, ya TUHAN, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tangan-Mu, dan jadilah Engkau penolongnya melawan musuhnya." 33:8 Tentang Lewi x  ia berkata: "Biarlah Tumim dan Urim-Mu y  menjadi kepunyaan orang yang Kaukasihi, z  yang telah Kaucoba a  di Masa, dengan siapa Engkau berbantah dekat mata air Meriba; b  33:9 yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya: c  aku tidak mengindahkan mereka; ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya 3  dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu; d  33:10 mereka mengajarkan e  peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel; f  mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu g  dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. h  33:11 Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. i  Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit." 33:12 Tentang Benyamin j  ia berkata: "Kekasih TUHAN yang diam pada-Nya k  dengan tenteram! TUHAN melindungi dia setiap waktu l  dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. m  n " 33:13 Tentang Yusuf o  ia berkata: "Kiranya negerinya diberkati oleh TUHAN dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah; p  33:14 dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan; 33:15 dengan yang terutama dari gunung-gunung q  yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, 33:16 dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya; dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. r  Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. s  33:17 Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya t  seperti tanduk-tanduk lembu u  hutan; dengan itu ia akan menanduk v  bangsa-bangsa, seluruh bumi, dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim w  yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye x  yang ribuan." 33:18 Tentang Zebulon y  ia berkata: "Bersukacitalah, hai Zebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkaupun, hai Isakhar, z  atas kemah-kemahmu. 33:19 Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung; a  di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, b  sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut c  dan harta yang terpendam di dalam pasir." 33:20 Tentang Gad d  ia berkata: "Terpujilah Dia yang memberi kelapangan e  kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. 33:21 Ia memilih bagian yang terutama, f  sebab di sanalah tersimpan g  bagian panglima; ia datang kepada para kepala bangsa itu; dilakukannya kebenaran h  TUHAN serta penghukuman-penghukuman-Nya bersama-sama dengan orang Israel." 33:22 Tentang Dan i  ia berkata: "Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan." 33:23 Tentang Naftali j  ia berkata: "Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat TUHAN; milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan." 33:24 Tentang Asyer k  ia berkata: "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki; biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. l  33:25 Biarlah dari besi dan dari tembaga m  palang pintumu, selama umurmu n  kiranya kekuatanmu. 33:26 Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. o  Ia berkendaraan p  melintasi langit sebagai penolongmu q  dan dalam kejayaan-Nya r  melintasi awan-awan. s  33:27 Allah yang abadi t  adalah tempat perlindunganmu, u  dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. v  Ia mengusir musuh dari depanmu w  dan berfirman: Punahkanlah! x  33:28 Maka Israel diam dengan tenteram y  dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. z  33:29 Berbahagialah engkau, hai Israel; a  siapakah yang sama dengan engkau? b  Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, c  perisai pertolongan d  dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit e  mereka."
Kematian Musa
34:1 Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo 4 , f  yakni ke atas puncak Pisga, g  yang di tentangan Yerikho, h  lalu TUHAN memperlihatkan i  kepadanya seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai ke kota Dan, j  34:2 seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut k  sebelah barat, 34:3 Tanah Negeb l  dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma m  itu, sampai Zoar. n  34:4 Dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah o  kepada Abraham, Ishak dan Yakub; p  demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan q  negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang r  ke sana." 34:5 Lalu matilah s  Musa, hamba TUHAN t  itu 5 , di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman TUHAN. 34:6 Dan dikuburkan-Nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, u  dan tidak ada orang yang tahu kuburnya v  sampai hari ini. 34:7 Musa berumur seratus dua puluh tahun, w  ketika ia mati; matanya belum kabur x  dan kekuatannya belum hilang. y  34:8 Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab z  tiga puluh hari a  lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan b  karena Musa itu. 34:9 Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, c  sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. d  Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 34:10 Seperti Musa e  yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, f  tidak ada g  lagi nabi h  yang bangkit 6  di antara orang Israel, 34:11 dalam hal segala tanda dan mujizat, i  yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya j  dan seluruh negerinya, 34:12 dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan k  yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:15]  1 Full Life : MENJADI GEMUKLAH.

Nas : Ul 32:15

Kemakmuran menjadi faktor utama yang mengakibatkan Israel melupakan Allah dan melakukan penyembahan berhala (bd. Ul 8:7-20). Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa pada saat-saat senang dan makmur, umat Allah paling mudah melupakan Allah dan berhenti mencari wajah-Nya. Akan tetapi, selama keadaan yang buruk dan tidak menguntungkan, umat Allah lebih mungkin menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh serta memohon pertolongan-Nya (bd. kitab Hakim-Hakim).

[32:17]  2 Full Life : ROH-ROH JAHAT.

Nas : Ul 32:17

Di belakang dewa-dewa dan agama-agama palsu dunia ini terdapat kuasa-kuasa roh-roh jahat (Mazm 106:37; 1Kor 10:20;

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

Roh-roh jahat ini dapat bertindak melalui para pengikut mereka bahkan sampai melakukan mukjizat (Kel 7:11,22; 2Tes 2:9-10; Wahy 13:13; 19:20). PB mengakui adanya roh-roh jahat itu dan mendorong orang percaya untuk melawan mereka dengan kuasa dan wibawa Kristus (Ef 6:12;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[33:9]  3 Full Life : TIDAK MAU KENAL SAUDARA-SAUDARANYA.

Nas : Ul 33:9

Setelah dosa Israel dengan anak lembu emas (lih. Kel 32:1-35), suku Lewi berdiri di pihak Allah bahkan menentang keluarga terdekat mereka. Mereka mempertahankan perjanjian dengan teguh dan menghukum mereka yang ambil bagian dalam penyembahan anak lembu emas. Allah memberi mereka upah atas semangat mereka membela-Nya dengan mengangkat mereka menjadi pelindung hukum (ayat Ul 33:10) dan sebagai yang bertugas mempersembahkan korban (ayat Ul 33:10). Kasih dan penyerahan kita kepada Allah dan firman-Nya harus selalu diutamakan dalam hidup kita dan mendahului sahabat, keluarga, atau gereja (Mat 10:37-38; Luk 14:26).

[34:1]  4 Full Life : NAIKLAH MUSA ... KE ATAS GUNUNG NEBO.

Nas : Ul 34:1

Mereka yang dalam hidupnya bersekutu dengan Allah tidak takut mati. Karena kepercayaan mereka kepada-Nya, mereka dapat menghadapi kematian dengan damai dan sukacita (bd. Luk 2:29; Fili 1:23). Seperti Musa, mereka hanya sekilas saja melihat tanah yang dijanjikan (ayat Ul 34:1-4); hanya setelah kematian mereka memperoleh "kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah" (Ibr 11:10;

lihat cat. --> Fili 1:21).

[atau ref. Fili 1:21]

[34:5]  5 Full Life : MATILAH MUSA, HAMBA TUHAN ITU.

Nas : Ul 34:5

Catatan tentang kematian Musa ini mungkin ditulis oleh Yosua tidak lama sesudah wafatnya pemimpin besar itu (ayat Ul 34:9). Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian sebelum dia mati (ayat Ul 34:4); akan tetapi, bertahun-tahun kemudian Musa memasukinya ketika muncul di Gunung Pemuliaan dan berbicara dengan Yesus (Mat 17:3).

[34:10]  6 Full Life : SEPERTI MUSA ... TIDAK ADA LAGI NABI YANG BANGKIT.

Nas : Ul 34:10

Musa sangat dihormati karena persekutuannya yang intim dengan Allah dan pemahamannya akan tabiat dan pribadi Allah. Kerinduan utama semua orang percaya haruslah mengenal Allah dan menikmati persekutuan erat dengan-Nya; ini merupakan kehormatan dan hak terbesar sebagai anak-anak Allah (Yoh 1:12; 17:3; Rom 8:14-15; Gal 4:6). Tidak ada seorang pun di dalam Kristus yang memiliki hidup batiniah yang mengabdi dan hidup lahiriah yang saleh, yang tidak akan menerima kehadiran dan kasih karunia Allah. Persekutuan dengan Allah -- Bapa, Putra, dan Roh Kudus -- adalah janji dan upah terbesar seorang percaya (Yoh 14:15-21,23,26; Wahy 3:20).TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA