TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 8:6-9

8:6 kai <2532> paraggellei <3853> (5719) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> epta <2033> artouv <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) kai <2532> pareyhkan <3908> (5656) tw <3588> oclw <3793>

8:7 kai <2532> eicon <2192> (5707) icyudia <2485> oliga <3641> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auta <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> tauta <3778> paratiyenai <3908> (5683)

8:8 kai <2532> efagon <5315> (5627) kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) perisseumata <4051> klasmatwn <2801> epta <2033> spuridav <4711>

8:9 hsan <1510> (5713) de <1161> wv <5613> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> apelusen <630> (5656) autouv <846>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA