TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mikha 4:1--5:15

Konteks
Sion sebagai pusat kerajaan damai
4:1 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir 1 : gunung y  rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; z  bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, a  4:2 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, b  ke rumah Allah Yakub, c  supaya Ia mengajar kita d  tentang jalan-jalan-Nya e  dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, f  dan firman TUHAN dari Yerusalem." 4:3 Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; g  mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; h  bangsa tidak akan lagi i  mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. j  4:4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya k  dengan tidak ada yang mengejutkan, l  sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengatakannya. m  4:5 Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, n  tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita 2  untuk selamanya dan seterusnya. o 
Penyelamatan puteri Sion
4:6 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, p  dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar q  dan mereka yang telah Kucelakakan. r  4:7 Mereka yang pincang akan Kujadikan pangkal s  suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa t  yang kuat, dan TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, u  dari sekarang sampai selama-lamanya. v  4:8 Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali w  pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. x  4:9 Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras 3 ? Tiadakah raja y  di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan z  seperti perempuan yang melahirkan? 4:10 Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melahirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel; a  di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus b  oleh TUHAN dari tangan musuhmu. 4:11 Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata: "Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas c  memandangi Sion!" 4:12 Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan d  TUHAN; mereka tidak mengerti keputusan-Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. 4:13 Bangkitlah dan iriklah, e  hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat seperti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; f  engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN g  dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. 5:1 (4-14) Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu; pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita; dengan tongkat mereka memukul pipi h  orang yang memerintah Israel.
Raja Mesias dan penyelamatan Israel
5:2 (5-1) Tetapi engkau, hai Betlehem 4  i  Efrata, j  hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah k  Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, l  sejak dahulu kala. m  5:3 (5-2) Sebab itu ia akan membiarkan n  mereka 5  sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. 5:4 (5-3) Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan o  mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar p  sampai ke ujung bumi 6 , 5:5 (5-4) dan dia menjadi damai sejahtera 7 . q  Apabila Asyur 8  masuk r  ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia. s  5:6 (5-5) Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod t  dengan pedang u  terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah v  kita. 5:7 (5-6) Maka sisa-sisa w  Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun x  dari pada TUHAN seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan y  yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. 5:8 (5-7) Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, z  seperti singa muda di antara kawanan kambing domba: ke manapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, a  sedang tidak ada yang melepaskan. b  5:9 (5-8) Tanganmu akan diangkat c  melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan! 5:10 (5-9) Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu 9 . d  5:11 (5-10) Aku akan melenyapkan kota-kota e  negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. f  5:12 (5-11) Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi g  padamu. 5:13 (5-12) Aku akan melenyapkan patung-patungmu h  dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, i  maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. j  5:14 (5-13) Aku akan menyentakkan tiang-tiang k  berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu; 5:15 (5-14) Aku akan membalas dendam l  dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:1]  1 Full Life : PADA HARI-HARI YANG TERAKHIR.

Nas : Mi 4:1

Mikha bernubuat tentang waktu itu ketika Allah akan memerintah seluruh dunia.

  1. 1) Waktu itu akan menjadi masa damai sejahtera, kebahagiaan dan kesalehan. Allah akan dihormati dan disembah bukan oleh Israel saja, tetapi oleh semua bangsa di dunia.
  2. 2) "Gunung rumah Tuhan" (yaitu, Yerusalem) akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Kerajaan Allah yang akan datang ini akan dimulai ketika Kristus kembali untuk membinasakan semua kejahatan dan mendirikan pemerintahan-Nya yang adil di bumi

    (lihat cat. --> Wahy 20:4).

    [atau ref. Wahy 20:4]

[4:5]  2 Full Life : BERJALAN DEMI NAMA TUHAN ALLAH KITA.

Nas : Mi 4:5

Bagaimana kita harus hidup selama menantikan kerajaan Allah tiba di bumi dalam segala kepenuhannya? Kita harus hidup bagi Allah, berjalan di jalan-jalan-Nya yang benar dan bersaksi kepada semua bangsa (bd. 2Pet 3:11-12).

[4:9]  3 Full Life : MENGAPA ENGKAU BERTERIAK DENGAN KERAS.

Nas : Mi 4:9-14

Nabi Mikha kembali membahas malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dengan menyatakan bahwa penduduknya akan diangkut ke Babel. Ia mengucapkan nubuat ini 100 tahun sebelum kerajaan Babel menjadi kekuatan dunia yang terkemuka (pasukan Babel membinasakan Yerusalem pada tahun 586 SM). Mikha juga melihat kembalinya Yehuda dari Babel (ayat Mi 4:10).

[5:2]  4 Full Life : ENGKAU, HAI BETLEHEM.

Nas : Mi 5:1

Mikha bernubuat bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Betlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umat-Nya. Ayat ini mengacu kepada Yesus sang Mesias (lih. Mat 2:1,3-6), yang asal usulnya "sudah sejak purbakala" (yaitu, dari kekal; lih. Yoh 1:1; Kol 1:17; Wahy 1:8); namun Ia akan lahir sebagai manusia (ayat Mi 5:2; lih. Yoh 1:14; Fili 2:7-8).

[5:3]  5 Full Life : SEBAB ITU IA AKAN MEMBIARKAN MEREKA.

Nas : Mi 5:2

Israel akan ditinggalkan Allah hingga Mesias lahir. "Perempuan yang akan melahirkan" secara jasmani mengacu kepada Maria, ibu Yesus, dan secara rohani kepada kaum sisa yang saleh. Semua harapan untuk Israel, bahkan untuk semua bangsa, terdapat di dalam kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sang Mesias. "Selebihnya dari saudara-saudaranya" mengacu kepada suku-suku kerajaan utara, serta menunjukkan bahwa Mesias adalah bagi kedua belas suku Israel.

[5:4]  6 Full Life : SAMPAI KE UJUNG BUMI.

Nas : Mi 5:3

Seperti Yesaya (lih. Yes 9:5-6; 61:1-2), Mikha tidak membedakan di antara kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali dan yang kedua kali. Ketika Kristus kembali untuk membinasakan semua kejahatan, Israel akan hidup dengan aman dan Kristus akan memerintah seluruh dunia.

[5:5]  7 Full Life : DIA MENJADI DAMAI SEJAHTERA.

Nas : Mi 5:4

Hanya Yesus sang Mesias akan membawa damai sejahtera abadi bagi Israel. Bahkan dengan kedatangan-Nya yang pertama, Ia memberi damai dengan Allah, pengampunan dosa, dan kepastian hidup kekal kepada orang yang bertobat dan menerima Dia dengan iman (lih. Rom 5:1-11). Karena mereka mempercayai kematian-Nya yang mendamaikan, orang yang benar-benar percaya tidak akan menghadapi penghakiman (lih. Yoh 14:27; Ef 2:14).

[5:5]  8 Full Life : ASYUR.

Nas : Mi 5:4

Asyur melambangkan semua musuh Allah. Pada suatu hari Mesias akan membebaskan umat-Nya dari orang yang menentang mereka dan penyembahan mereka pada Allah.

[5:10]  9 Full Life : MEMBINASAKAN KERETAMU.

Nas : Mi 5:9-13

Ketika Mesias kembali untuk menghakimi kejahatan dunia, Dia juga akan menyingkirkan kekuatan militer Israel (ayat Mi 5:9-10) dan dosa, sihir serta penyembahan berhala mereka (ayat Mi 5:11-13). Semua orang Israel yang tidak setia kepada Allah dan jalan-Nya akan dimusnahkan.TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA