TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Imamat 4:1--6:30

Konteks
Korban penghapus dosa
4:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 4:2 "Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seseorang tidak dengan sengaja g  berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang TUHAN dan ia memang melakukan salah satu dari padanya, h  4:3 maka jikalau yang berbuat dosa i  itu imam j  yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN karena dosa yang telah diperbuatnya k  itu, seekor lembu l  jantan muda yang tidak bercela m  sebagai korban penghapus dosa 1 . n  4:4 Ia harus membawa lembu itu ke pintu Kemah Pertemuan, ke hadapan TUHAN, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan TUHAN. o  4:5 Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah p  lembu itu, lalu membawanya ke dalam Kemah Pertemuan. 4:6 Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan memercikkan q  sedikit dari darah itu, tujuh kali di hadapan TUHAN, r  di depan tabir penyekat tempat kudus. s  4:7 Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk t  mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian, yang ada di hadapan TUHAN di dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah u  korban bakaran v  yang di depan pintu Kemah Pertemuan. 4:8 Segala lemak w  lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, 4:9 dan lagi kedua buah pinggang x  dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, 4:10 sama seperti yang dikhususkan dari lembu y  korban keselamatan. z  Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. a  4:11 Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, b  4:12 jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya ke luar perkemahan 2 , c  ke suatu tempat yang tahir, d  ke tempat pembuangan abu, e  dan lembu itu harus dibakarnya f  sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. g  4:13 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja h  itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, dan mereka bersalah, 4:14 maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan i  yang muda sebagai korban penghapus dosa. j  Lembu itu harus dibawa mereka ke depan Kemah Pertemuan. 4:15 Lalu para tua-tua k  umat itu harus meletakkan tangan l  mereka di atas kepala m  lembu jantan itu di hadapan TUHAN, dan lembu itu harus disembelih di hadapan TUHAN. n  4:16 Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah o  lembu itu ke dalam Kemah Pertemuan. 4:17 Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya p  tujuh kali di hadapan TUHAN, q  di depan tabir. 4:18 Kemudian dari darah r  itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan TUHAN s  di dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah t  korban bakaran yang di depan pintu Kemah Pertemuan. 4:19 Segala lemak u  harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. v  4:20 Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu: seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian w  bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. x  4:21 Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu ke luar perkemahan, y  lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. z  4:22 Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka a  yang tidak dengan sengaja b  melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, Allahnya, sehingga ia bersalah, 4:23 maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan c  yang tidak bercela. 4:24 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan TUHAN; d  itulah korban penghapus dosa. e  4:25 Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah f  korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah g  korban bakaran. 4:26 Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian h  bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. i  4:27 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja j  itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, sehingga ia bersalah, 4:28 maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya k  karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina l  yang tidak bercela. 4:29 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala m  korban penghapus dosa n  dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. o  4:30 Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. p  Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. 4:31 Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah q  menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN. r  Dengan demikian imam mengadakan pendamaian s  bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. t  4:32 Jika ia membawa seekor domba u  sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. v  4:33 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya w  menjadi korban penghapus dosa x  di tempat yang biasa orang menyembelih y  korban bakaran. 4:34 Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. z  4:35 Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah a  di atas segala korban api-apian TUHAN. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. 5:1 Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi b  karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung c  kesalahannya sendiri. 5:2 Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap d  yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis e  dan bersalah. 5:3 Atau apabila ia kena kepada kenajisan f  berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, g  tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. 5:4 Atau apabila seseorang bersumpah h  teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk i  atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. 5:5 Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui j  dosa 3  yang telah diperbuatnya itu, 5:6 dan haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, k  menjadi korban penghapus dosa. l  Dengan demikian imam mengadakan pendamaian m  bagi orang itu karena dosanya. 5:7 Tetapi jikalau ia tidak mampu n  untuk menyediakan kambing atau domba, o  maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, p  yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. 5:8 Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, q  tetapi tidak sampai terpisah. r  5:9 Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya s  ke dinding mezbah, t  tetapi darah selebihnya haruslah ditekan ke luar pada bagian bawah mezbah; u  itulah korban penghapus dosa. 5:10 Yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan v . Dengan demikian imam mengadakan pendamaian w  bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. x  5:11 Tetapi jikalau ia tidak mampu y  menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, z  maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh efa a  tepung b  yang terbaik menjadi korban penghapus dosa 4 . Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. 5:12 Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil dari padanya segenggam sebagai bagian c  ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah d  di atas segala korban. 5:13 Dengan demikian imam mengadakan pendamaian e  bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, f  sama seperti korban sajian. g "
Korban penebus salah
5:14 TUHAN berfirman kepada Musa: 5:15 "Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja h  berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada TUHAN, maka haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan i  salahnya seekor domba jantan j  yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut syikal perak, yakni menurut syikal kudus, k  menjadi korban penebus salah 5  l . 5:16 Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa, haruslah dibayar gantinya m  dengan menambah seperlima, n  lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. 5:17 Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN tanpa mengetahuinya, o  maka ia bersalah dan harus menanggung p  kesalahannya sendiri. 5:18 Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai, sebagai korban penebus salah. q  Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. r  5:19 Itulah korban penebus salah; orang itu sungguh bersalah terhadap TUHAN." s  6:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 6:2 "Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap TUHAN, t  dan memungkiri terhadap sesamanya u  barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya v  atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan w  atas sesamanya, 6:3 atau bila ia menemui barang hilang, dan memungkirinya, x  dan ia bersumpah dusta y --dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa-- 6:4 apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan z  barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu, 6:5 atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya a  sepenuhnya dengan menambah seperlima; haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. b  6:6 Sebagai korban penebus salahnya c  haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai, d  menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. 6:7 Imam harus mengadakan pendamaian e  bagi orang itu di hadapan TUHAN, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah."
Korban bakaran
6:8 TUHAN berfirman kepada Musa: 6:9 "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya: Inilah hukum tentang korban bakaran. f  Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah g  haruslah dipelihara menyala di atasnya. 6:10 Imam haruslah mengenakan pakaian h  lenannya, dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. i  Lalu ia harus mengangkat abu j  yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 6:11 Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu ke luar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. k  6:12 Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu l  di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak m  korban keselamatan n  di sana. 6:13 Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam."
Korban sajian
6:14 "Inilah hukum tentang korban sajian. o  Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan TUHAN ke depan mezbah. 6:15 Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan p  yang di atas korban sajian q  itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian r  ingat-ingatannya bagi TUHAN. 6:16 Selebihnya s  haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya; t  haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi u  di suatu tempat yang kudus, v  haruslah mereka memakannya di pelataran w  Kemah Pertemuan. x  6:17 Janganlah itu dibakar beragi. Telah Kuberikan itu sebagai bagian y  mereka dari pada segala korban api-apian-Ku; z  itulah bagian maha kudus, a  sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. 6:18 Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya; b  itulah suatu ketetapan c  untuk selamanya bagi kamu turun-temurun; d  itulah bagianmu dari segala korban api-apian TUHAN. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. e " 6:19 TUHAN berfirman kepada Musa: 6:20 "Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya, yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada TUHAN pada hari ia diurapi: f  sepersepuluh efa g  tepung h  yang terbaik sebagai korban sajian i  yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. 6:21 Haruslah itu diolah di atas panggangan j  bersama-sama minyak, setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi TUHAN. 6:22 Dan imam k  dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya l  haruslah dibakar bagi TUHAN. 6:23 Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan."
Korban penghapus dosa
6:24 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian: 6:25 "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya: Inilah hukum tentang korban penghapus dosa. m  Di tempat n  korban bakaran disembelih, di situlah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan TUHAN. o  Itulah persembahan maha kudus. 6:26 Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya; haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, p  di pelataran q  Kemah Pertemuan. r  6:27 Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, s  dan bila darahnya ada yang tepercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. 6:28 Dan belanga t  tanah, tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. 6:29 Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya; u  itulah persembahan maha kudus. v  6:30 Tetapi setiap korban penghapus dosa, yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam Kemah Pertemuan untuk mengadakan pendamaian w  di dalam tempat kudus, x  janganlah dimakan, melainkan dibakar y  habis dengan api."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:3]  1 Full Life : KORBAN PENGHAPUS DOSA.

Nas : Im 4:3

Allah menuntut korban penghapus dosa agar mereka yang berdosa karena ketidaktahuan, karena lemah, atau tidak disengaja (ayat Im 4:2) dapat menerima pengampunan dosa. Dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja, pada pihak lain, harus dihukum mati (Bil 15:30-31; Ibr 10:28). Korban penebus salah (serupa dengan korban penghapus dosa) dipakai untuk mereka yang bersalah melakukan dosa atau cedera yang untuknya dapat dibuat restitusi penuh (Im 6:2-6;

lihat cat. --> Im 5:15);

[atau ref. Im 5:15]

korban penghapus dosa juga diperlukan untuk upacara pentahiran (Im 12:6-8; 14:13-17; Bil 6:11).

  1. 1) Korban penghapus dosa melambangkan kematian Kristus yang mendamaikan dan yang menanggung hukuman karena dosa kita. Akan tetapi, kematian-Nya jauh lebih sempurna daripada korban penghapus dosa PL karena menyediakan pendamaian satu kali untuk semua dosa (Yes 53:1-12; 2Kor 5:21; Ef 1:7; Ibr 9:11-12;

    lihat art. HARI PENDAMAIAN).

  2. 2) Sebagai orang percaya PB kita senantiasa membutuhkan darah pendamaian Kristus untuk menutupi kesalahan, kelemahan, dan kejatuhan kita yang tidak disengaja karena kerapuhan tabiat manusia (Mazm 19:13). Tetapi dosa yang disebabkan oleh sikap memberontak terhadap Allah dan Firman-Nya, akan membuat kita dijatuhi hukuman dan kematian rohani kecuali kita mengakuinya dan bertobat melalui iman yang dibaharui kepada pendamaian Kristus (Ibr 2:3; 10:26,31; 2Pet 2:20-21).

[4:12]  2 Full Life : KE LUAR PERKEMAHAN.

Nas : Im 4:12

Pembakaran binatang yang dipersembahkan "ke luar perkemahan" melambangkan pemindahan dosa secara menyeluruh. PB menghubungkan hal ini dengan penderitaan Yesus di luar pintu gerbang (yaitu, di luar Yerusalem) supaya menyucikan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri (bd. Yoh 19:17-18; Ibr 13:11-15). Orang Kristen juga dipanggil untuk "pergi kepada-Nya di luar perkemahan" (yaitu, meninggalkan kesenangan-kesenangan berdosa dunia ini) untuk mencari kota sorgawi dan mempersembahkan korban pujian dan ucapan syukur kepada Allah

(lihat cat. --> Ibr 13:13).

[atau ref. Ibr 13:13]

[5:5]  3 Full Life : HARUSLAH IA MENGAKUI DOSA.

Nas : Im 5:5

Mengakui dosa berarti mengaku kepada Allah bahwa kita telah berdosa dan bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan kita salah. Pengakuan dituntut Allah untuk memberikan pengampunan (Hos 5:15; 1Yoh 1:9) dan harus senantiasa disertai dengan berbalik dari dosa yang diakui (Ams 28:13; Dan 9:3-19; Mr 1:5), berdoa memohon pengampunan (Mazm 38:19; 51:3) dan merendahkan diri di bawah penghakiman Allah (Neh 9:33). Lihat Luk 15:11-24 untuk contoh dari pengakuan dosa dan pengampunan yang sejati di dalam kisah anak yang hilang (bd. Kis 19:18; Yak 5:16).

[5:11]  4 Full Life : TEPUNG YANG TERBAIK MENJADI KORBAN PENGHAPUS DOSA.

Nas : Im 5:11

Pencurahan darah dalam korban penghapus dosa itu penting karena menunjuk ke depan kepada kematian Kristus dan pencurahan darah-Nya di atas salib untuk dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang begitu miskin sehingga tidak dapat membeli seekor kambing jantan atau seekor anak domba untuk dipersembahkan sebagai korban? Allah juga menginginkan mereka mengakui dosa-dosa mereka, membawa suatu persembahan dan meminta pengampunan dari Dia. Oleh karena itu, Allah mengatur agar orang miskin dapat mempersembahkan burung tekukur atau anak burung merpati sebagai pengganti kambing jantan atau anak domba. Bila mereka terlalu miskin untuk mempersembahkan burung sekalipun, mereka dapat membawa sepersepuluh efa tepung yang terbaik dan Allah akan menerimanya sebagai korban penghapus dosa (bd. "hampir" dalam Ibr 9:22; juga lih. Ibr 10:1-10). Perhatikan bahwa korban Kristus di salib menjadi satu-satunya korban yang dapat benar-benar menghapus dosa (Ibr 10:4,12,14).

[5:15]  5 Full Life : KORBAN PENEBUS SALAH.

Nas : Im 5:15

Korban penebus salah dituntut apabila seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melalaikan hak milik orang lain (Im 5:14-6:7; Yos 7:1; Yos 22:20). Korban ini juga diperlukan ketika salah satu perintah Tuhan dilanggar dengan tidak sengaja (ayat Im 5:17). Korban harus dipersembahkan bersama dengan membayar gantinya sepenuhnya, ditambah denda dua puluh persen (ayat Im 5:16; 6:5).TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA