Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Map 7

The Hill Country of Judah

XY Nama Tempat TB G
E1 Adam 18
F3 Adoraim 1
D2 Ayalon 10
C2 Afek 9
C3 Asdod 23
C4 Askelon 13
D3 Aseka 1
G5 Beersheba 0
D2 Lower Beth-horon 0
D2 Upper Beth-horon 0
D2 Bet-Semes 22
D1 Betel 71
E2 Betlehem 44
E3 Betogabris 0
A1 Kaisarea Filipi 0
G3 Karmel 29
A1 Mount Carmel 0
F3 Debir 14
A1 Dor 7
F3 Eglon 14
D3 Ekron 22
G2 padang gurun En-Gedi 0
D2 Esytaol 8
D3 Gat 44
C5 Gaza 23
E2 Gaba 2
E5 Gerar 10
D2 Gezer 14
E2 Gibea- 0
E2 Gibeon 46
F3 Hebron 77
G1 Hesmon 1
C3 Yabneel 2
E1 Yerikho 64
E2 Yerusalem 815
B2 Yope 11
D2 Kiryat 1
E3 Lakhis 24
C2 Lod 4
G3 Midian 68
E3 Maresa 6
G1 Medeba 5
B1 Megido 12
E2 Mizpeh 0
F2 Qumran 0
F1 Rabbah 0
E2 Rama 38
C1 Samaria 133
D1 Sikhem 65
D1 Silo 37
E3 Sokho 8
F2 Tekoa 14
E5 Ziklag 15
F3 Zif 12
E2 Zora 12
C2 Antipatris 1
C3 Azotus 0
C2 Lida 4
F1 Filadelfia 2
E2 Salem 4
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA