Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo4

Kerajaan Daud dan Salomo

XY Nama Tempat TB G
A3 Ako 1
C1 Alepo 0
B4 Amon 147
A6 Teluk Aqaba 0
D3 Aram 146
B3 Aram 146
B2 Arwad 2
A4 Asdod 23
B4 Asytarot 7
B3 Barotai 0
A5 Bersyeba 34
B4 Bet-Sean 8
B2 Byblos 0
B3 Damsyik 60
B3 Dan (kota) 0
B3 Danau Kineret 0
B5 Edom 119
B4 Edrei 8
D1 Efrat 62
A6 Ezion-Geber 7
B3 Fenisia 3
A4 Filistia 0
A4 Gat 44
A5 Gaza 23
B2 Gebal 3
A4 Gezer 14
B4 Gibea 41
B4 Gilboa 8
B4 Gunung Gilboa 0
B3 Gunung Hermon 0
C1 Hamat 37
C2 Hamat 37
B3 Hazor 18
B5 Hebron 77
B3 Mount Hermon 0
A5 Kadesh-Barnea 10
B2 Kadesy 0
B3 Kedesy 0
B3 Kineret, Danau 0
B5 Kir-Hareset 2
A2 Kitim 8
B5 Laut Mati 0
A3 Laut Tengah 0
B3 Litani 0
B4 Mahanaim 13
B4 Medeba 5
B4 Megido 12
A5 Mesir 740
B5 Moab 193
B1 Orontes 0
D3 Padang Gurun Aram 0
C4 Padang Gurun Timur 0
A2 Pulau Siprus 0
C2 Qatna 0
B4 Raba 18
B4 Ramot-Gilead 20
B3 Sidon 49
B4 Sikhem 65
A6 Sinai 38
D1 Sungai Efrat 0
B3 Sungai Litani 0
A5 Sungai Mesir 0
B1 Sungai Orontes 0
B4 Sungai Yordan 0
B4 Taanakh 7
D2 Tadmor 1
B5 Tamar 27
D1 Tifsah 2
B3 Tirus 60
A4 Yafo 4
B4 Yerusalem 815
B4 Yordan 205
A5 Ziglag 0
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA