Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo2

Keluaran dan Penaklukan Kanaan

XY Nama Tempat TB G
D3 Abarim 7
D3 Abel-Sitim 1
D3 Ai 38
D3 Amon 147
D3 Arnon 25
C3 Azeka 6
D2 Basan 60
C3 Bersyeba 34
C3 Besor 3
C3 Bet-Horon 13
D2 Betel 71
D2 Danau Kineret 0
C3 Debir 14
D3 Dibon 11
B5 Dofka 2
D4 Edom 119
D2 Edrei 8
C3 Eglon 14
B5 Elim 6
C4 Ezion-Geber 7
C3 Filistia 0
D4 Funon 2
D3 Gibeon 46
D2 Gilboa 8
D2 Gilgal 39
A3 Gosyen 15
D2 Gunung Gilboa 0
C5 Gunung Horeb 0
D3 Gunung Nebo 0
C5 Gunung Sinai 0
D2 Gunung Tabor 0
C5 Hazerot 5
D2 Hazor 18
D3 Hebron 77
A4 Heliopolis 0
D3 Hesybon 37
C5 Mount Sinai 0
C4 Kadesh-Barnea 10
D2 Kedesy 0
D2 Kineret, Danau 0
C3 Lakhis 24
D3 Laut Mati 0
C6 Laut Merah 0
B2 Laut Tengah 0
C3 Libna 16
C3 Makeda 9
B4 Mara 6
A4 Memfis 7
D2 Merom 2
C3 Mesir 740
A3 Mesir 740
C5 Midian 68
D3 Moab 193
D3 Mount Nebo 0
A5 Nil 47
D3 Obot 4
A4 On 5
C4 Padang Gurun Paran 0
B5 Padang Gurun Sin 0
B4 Padang Gurun Syur 0
C3 Padang Gurun Zin 0
C4 Paran 11
A4 Pitom 1
A3 Raamses 2
C5 Refidim 0
D2 Sikhem 65
D2 Silo 37
C4 Sinai 38
A3 Sukot 18
D3 Sungai Arnon 0
C3 Sungai Besor 0
C3 Sungai Mesir 0
A5 Sungai Nil 0
D2 Sungai Yordan 0
D3 Sungai Zered 0
B4 Syur 6
D2 Tabor 10
D3 Yahas 9
C3 Yarmut 7
D3 Yerikho 64
D3 Yerusalem 815
D2 Yordan 205
D3 Zered 4
C3 Zin 10
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA