TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

1 Yohanes 3

3:1 idete <1492> (5628) potaphn <4217> agaphn <26> dedwken <1325> (5758) hmin <2254> o <3588> pathr <3962> ina <2443> tekna <5043> yeou <2316> klhywmen <2564> (5686) kai <2532> esmen <1510> (5748) dia <1223> touto <5124> o <3588> kosmov <2889> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) hmav <2248> oti <3754> ouk <3756> egnw <1097> (5627) auton <846>

3:2 agaphtoi <27> nun <3568> tekna <5043> yeou <2316> esmen <1510> (5748) kai <2532> oupw <3768> efanerwyh <5319> (5681) ti <5101> esomeya <1510> (5704) oidamen <1492> (5758) oti <3754> ean <1437> fanerwyh <5319> (5686) omoioi <3664> autw <846> esomeya <1510> (5704) oti <3754> oqomeya <3700> (5695) auton <846> kaywv <2531> estin <1510> (5748)

3:3 kai <2532> pav <3956> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> elpida <1680> tauthn <3778> ep <1909> autw <846> agnizei <48> (5719) eauton <1438> kaywv <2531> ekeinov <1565> agnov <53> estin <1510> (5748)

3:4 pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> kai <2532> thn <3588> anomian <458> poiei <4160> (5719) kai <2532> h <3588> amartia <266> estin <1510> (5748) h <3588> anomia <458>

3:5 kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> ekeinov <1565> efanerwyh <5319> (5681) ina <2443> tav <3588> amartiav <266> arh <142> (5661) kai <2532> amartia <266> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

3:6 pav <3956> o <3588> en <1722> autw <846> menwn <3306> (5723) ouc <3756> amartanei <264> (5719) pav <3956> o <3588> amartanwn <264> (5723) ouc <3756> ewraken <3708> (5758) auton <846> oude <3761> egnwken <1097> (5758) auton <846>

3:7 teknia <5040> mhdeiv <3367> planatw <4105> (5720) umav <5209> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> dikaiov <1342> estin <1510> (5748) kaywv <2531> ekeinov <1565> dikaiov <1342> estin <1510> (5748)

3:8 o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> ek <1537> tou <3588> diabolou <1228> estin <1510> (5748) oti <3754> ap <575> archv <746> o <3588> diabolov <1228> amartanei <264> (5719) eiv <1519> touto <5124> efanerwyh <5319> (5681) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> lush <3089> (5661) ta <3588> erga <2041> tou <3588> diabolou <1228>

3:9 pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> amartian <266> ou <3756> poiei <4160> (5719) oti <3754> sperma <4690> autou <846> en <1722> autw <846> menei <3306> (5719) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) amartanein <264> (5721) oti <3754> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> gegennhtai <1080> (5769)

3:10 en <1722> toutw <5129> fanera <5318> estin <1510> (5748) ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> diabolou <1228> pav <3956> o <3588> mh <3361> poiwn <4160> (5723) dikaiosunhn <1343> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846>

3:11 oti <3754> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> aggelia <31> hn <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> ina <2443> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240>

3:12 ou <3756> kaywv <2531> kain <2535> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> hn <1510> (5713) kai <2532> esfaxen <4969> (5656) ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> carin <5484> tinov <5101> esfaxen <4969> (5656) auton <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> hn <1510> (5713) ta <3588> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> dikaia <1342>

3:13 mh <3361> yaumazete <2296> (5720) adelfoi <80> ei <1487> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>

3:14 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> metabebhkamen <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> oti <3754> agapwmen <25> (5719) touv <3588> adelfouv <80> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) menei <3306> (5719) en <1722> tw <3588> yanatw <2288>

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)

3:16 en <1722> toutw <5129> egnwkamen <1097> (5758) thn <3588> agaphn <26> oti <3754> ekeinov <1565> uper <5228> hmwn <2257> thn <3588> quchn <5590> autou <846> eyhken <5087> (5656) kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) uper <5228> twn <3588> adelfwn <80> tav <3588> qucav <5590> yeinai <5087> (5629)

3:17 ov <3739> d <1161> an <302> ech <2192> (5725) ton <3588> bion <979> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> yewrh <2334> (5725) ton <3588> adelfon <80> autou <846> creian <5532> econta <2192> (5723) kai <2532> kleish <2808> (5661) ta <3588> splagcna <4698> autou <846> ap <575> autou <846> pwv <4459> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) en <1722> autw <846>

3:18 teknia <5040> mh <3361> agapwmen <25> (5725) logw <3056> mhde <3366> th <3588> glwssh <1100> alla <235> en <1722> ergw <2041> kai <2532> alhyeia <225>

3:19 en <1722> toutw <5129> gnwsomeya <1097> (5695) oti <3754> ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> esmen <1510> (5748) kai <2532> emprosyen <1715> autou <846> peisomen <3982> (5692) thn <3588> kardian <2588> hmwn <2257>

3:20 oti <3754> ean <1437> kataginwskh <2607> (5725) hmwn <2257> h <3588> kardia <2588> oti <3754> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> thv <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> kai <2532> ginwskei <1097> (5719) panta <3956>

3:21 agaphtoi <27> ean <1437> h <3588> kardia <2588> mh <3361> kataginwskh <2607> (5725) parrhsian <3954> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

3:22 kai <2532> o <3739> ean <1437> aitwmen <154> (5725) lambanomen <2983> (5719) ap <575> autou <846> oti <3754> tav <3588> entolav <1785> autou <846> throumen <5083> (5719) kai <2532> ta <3588> aresta <701> enwpion <1799> autou <846> poioumen <4160> (5719)

3:23 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> autou <846> ina <2443> pisteuswmen <4100> (5661) tw <3588> onomati <3686> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> edwken <1325> (5656) entolhn <1785> hmin <2254>

3:24 kai <2532> o <3588> thrwn <5083> (5723) tav <3588> entolav <1785> autou <846> en <1722> autw <846> menei <3306> (5719) kai <2532> autov <846> en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> menei <3306> (5719) en <1722> hmin <2254> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> ou <3739> hmin <2254> edwken <1325> (5656)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA