Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Korintus 9:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. t  Aku tidak menulis semuanya ini, supaya akupun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati dari pada...! Sungguh, kemegahanku u  tidak dapat ditiadakan siapapun juga!

AYT (2018)

Namun, aku tidak pernah memakai satu pun dari hak-hak ini. Dan, aku tidak menuliskan hal-hal ini supaya dilakukan seperti itu kepadaku. Sebab, lebih baik aku mati daripada seseorang meniadakan kebanggaanku.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Tetapi aku ini tiada menggunakan satu pun daripada segala hal itu; dan bukannya aku menyuratkan hal itu, supaya dilakukan demikian kepadaku. Karena lebih baik aku mati daripada itu, maka kemegahanku itu tiada boleh disia-siakan, oleh seorang jua pun.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Namun belum pernah saya memakai satu pun dari hak-hak itu. Dan saya menulis surat ini bukanlah juga dengan maksud supaya hal-hal itu dilakukan sekarang terhadap saya. Lebih baik saya mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu.

MILT (2008)

Dan aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hal-hal ini, tetapi aku tidak menuliskan hal-hal ini agar kepadaku dapat terjadi demikian. Sebab, lebih baik bagiku untuk mati daripada bahwa seseorang dapat meniadakan kemegahanku.

Shellabear 2011 (2011)

Meskipun begitu, tidak pernah aku memakai satu pun dari hak-hak itu. Aku menulis demikian bukan supaya aku diperlakukan begitu, karena lebih baik aku mati daripada membiarkan orang mengambil apa yang dapat aku megahkan.

AVB (2015)

Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis demikian bukanlah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku mati daripada kehilangan apa yang kumegahkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Tetapi
<1161>
aku
<1473>
tidak
<3756>
pernah mempergunakan
<5530>
satupun dari hak-hak itu. Aku tidak
<3756>
menulis
<1125>
semuanya ini, supaya
<2443>
akupun diperlakukan juga demikian
<3779>
. Sebab aku
<3427>
lebih
<3123>
suka mati
<599>
dari pada...! Sungguh, kemegahanku
<2745>
tidak
<3762> <0>
dapat ditiadakan
<2758>
siapapun
<0> <3762>
juga!

[<3762> <5130> <1161> <5023> <1096> <1722> <1698> <2570> <1063> <2228> <3450>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Tetapi
<1161>
aku
<1473>
ini tiada
<3756>
menggunakan
<5530>
satu pun
<3762>
daripada segala
<5130>
hal itu; dan bukannya
<3756>
aku menyuratkan
<1125>
hal
<5023>
itu, supaya
<2443>
dilakukan demikian
<3779>
kepadaku
<1698>
. Karena
<1063>
lebih
<3123>
baik
<2570>
aku
<3427>
mati
<599>
daripada
<2228>
itu, maka kemegahanku
<2228>
itu tiada boleh disia-siakan
<2758>
, oleh seorang
<3762>
jua pun
<3762> <3762>
.
AYT ITL
Namun
<1161>
, aku
<1473>
tidak
<3756>
pernah memakai
<5530>
satu pun
<3762>
dari hak-hak ini
<5130>
. Dan, aku tidak
<3756>
menuliskan
<1125>
hal-hal ini
<5023>
supaya
<2443>
dilakukan
<1096>
seperti
<3779>
itu kepadaku
<1722> <1698>
. Sebab
<1063>
, lebih
<3123>
baik
<2570>
aku
<3427>
mati
<599>
daripada
<2228>
seseorang
<3762>
meniadakan
<2758>
kebanggaanku
<2745>
.

[<1161> <3450>]
GREEK
egw
<1473>
P-1NS
de
<1161>
CONJ
ou
<3756>
PRT-N
kecrhmai
<5530> (5766)
V-RNI-1S
oudeni
<3762>
A-DSN
toutwn
<5130>
D-GPN
ouk
<3756>
PRT-N
egraqa
<1125> (5656)
V-AAI-1S
de
<1161>
CONJ
tauta
<5023>
D-APN
ina
<2443>
CONJ
outwv
<3779>
ADV
genhtai
<1096> (5638)
V-2ADS-3S
en
<1722>
PREP
emoi
<1698>
P-1DS
kalon
<2570>
A-NSN
gar
<1063>
CONJ
moi
<3427>
P-1DS
mallon
<3123>
ADV
apoyanein
<599> (5629)
V-2AAN
h
<2228>
PRT
to
<3588>
T-ASN
kauchma
<2745>
N-ASN
mou
<3450>
P-1GS
oudeiv
<3762>
A-NSM
kenwsei
<2758> (5692)
V-FAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Kor 9:15

Tetapi aku 1  3  tidak 2  pernah mempergunakan 1  satupun dari hak-hak itu. Aku tidak 2  menulis semuanya ini, supaya akupun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati dari pada...! Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga!

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA