TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 25:1-14

Konteks
Yehuda akan dibuang ke Babel tujuh puluh tahun lamanya
25:1 Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim i  bin Yosia, raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar 1 , j  raja Babel. 25:2 Firman itu telah disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda k  dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya: 25:3 "Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia l  bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun 2  lamanya, firman TUHAN datang kepadaku dan terus-menerus m  aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. n  25:4 Juga TUHAN terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, o  tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. p  25:5 Kata mereka: Bertobatlah q  masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap diam di tanah r  yang diberikan TUHAN kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 25:6 Juga janganlah kamu mengikuti allah lain s  untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya; janganlah kamu menimbulkan sakit hati-Ku dengan buatan tanganmu, supaya jangan Aku mendatangkan malapetaka kepadamu. 25:7 Tetapi kamu tidak mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Ku t  dengan buatan tanganmu u  untuk kemalanganmu v  sendiri. 25:8 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, 25:9 sesungguhnya, Aku akan mengerahkan w  semua kaum dari utara x --demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, y  raja Babel, hamba-Ku z  itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas a  dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan b  dan menjadi ketandusan c  untuk selama-lamanya. 25:10 Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara d  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki e  dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan f  dan cahaya pelita. g  25:11 Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, h  dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba i  kepada raja Babel tujuh puluh tahun 3  j  lamanya. 25:12 Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun k  itu, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel 4  l  dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus m  untuk selama-lamanya. 25:13 Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis n  dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. 25:14 Sebab merekapun juga akan menjadi hamba o  kepada banyak bangsa-bangsa p  dan raja-raja yang besar, dan Aku akan mengganjar q  mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka."

Yeremia 27:1-22

Konteks
Disuruh untuk memikul kuk Babel
27:1 Pada permulaan pemerintahan Zedekia, k  anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari TUHAN kepada Yeremia. 27:2 Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Buatlah tali pengikat l  dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu! 27:3 Kemudian kirimlah m  pesan kepada raja Edom, kepada raja Moab, kepada raja bani Amon, n  kepada raja Tirus dan kepada raja Sidon, o  dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, raja Yehuda. 27:4 Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu: 27:5 Akulah yang menjadikan p  bumi, manusia dan hewan q  yang ada di atas muka bumi dengan kekuatan-Ku yang besar dan dengan lengan-Ku r  yang terentang, dan Aku memberikannya s  kepada orang yang benar di mata-Ku. 27:6 Dan sekarang, Aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, t  yakni Nebukadnezar 5 , u  raja Babel; juga binatang di padang telah Kuserahkan supaya tunduk kepadanya. v  27:7 Segala bangsa akan takluk w  kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya x  juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. y  27:8 Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar 6 , raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk raja Babel, maka bangsa itu akan Kuhukum z  dengan pedang, a  kelaparan b  dan penyakit sampar, c  demikianlah firman TUHAN, sampai mereka Kuserahkan ke dalam tangannya. 27:9 Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu 7 , d  juru-juru tenungmu, e  juru-juru mimpimu, f  tukang-tukang ramalmu g  dan tukang-tukang sihirmu h  yang berkata kepadamu: Janganlah kamu mau takluk i  kepada raja Babel! 27:10 Sebab mereka bernubuat palsu j  kepadamu dengan maksud menjauhkan k  kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu Kuceraiberaikan dan menjadi binasa. 27:11 Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk l  raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan Kubiarkan di atas tanahnya, demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan mengolahnya dan diam m  di sana." 27:12 Kepada Zedekia, raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku: "Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk n  raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. o  27:13 Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati p  oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar q  seperti yang difirmankan TUHAN tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada raja Babel itu? 27:14 Janganlah dengarkan r  perkataan nabi-nabi s  yang berkata kepadamu: Janganlah kamu mau takluk kepada raja Babel! Sebab mereka bernubuat palsu t  kepadamu. 27:15 Sebab Aku tidak mengutus u  mereka, demikianlah firman TUHAN, tetapi mereka bernubuat palsu demi nama-Ku, v  sehingga kamu Kuceraiberaikan dan menjadi binasa w  bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu." 27:16 Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku: "Beginilah firman TUHAN: Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu: Sesungguhnya, perkakas-perkakas x  rumah TUHAN 8  tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel! Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. 27:17 Janganlah kamu mendengarkan y  mereka, takluklah kepada raja Babel, maka kamu akan hidup. z  Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? 27:18 Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman TUHAN pada mereka, baiklah mereka mendesak a  kepada TUHAN semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah TUHAN dan dalam istana raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. 27:19 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam tentang tiang-tiang, bejana 'laut' b  dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas c  yang masih tinggal di kota ini, 27:20 yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, raja Babel, ketika ia mengangkut d  Yekhonya e  bin Yoyakim, raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel, -- 27:21 sungguh, beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah TUHAN dan di istana raja Yehuda dan di Yerusalem: 27:22 Semuanya akan diangkut f  ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari g  Aku memperhatikannya lagi, demikianlah firman TUHAN, lalu membawanya h  kembali ke tempat ini."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:1]  1 Full Life : TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 25:1

Tahun ini ialah 605 SM, tanggal yang penting karena masa pemerintahan Nebukadnezar menandai dimulainya empat kerajaan berturut-turut yang akan menguasai dunia (lih. Dan 2:7).

[25:3]  2 Full Life : DUA PULUH TIGA TAHUN.

Nas : Yer 25:3

Yeremia telah berkhotbah dengan sungguh-sungguh selama 23 tahun, tetapi umat itu tidak mendengarkannya; ia telah menasihati mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan cara hidup berdosa mereka, tetapi mereka tetap membandel. Allah bahkan telah mengutus nabi-nabi lain untuk memperingatkan Yehuda (ayat Yer 25:4), di antaranya Uria, Zefanya, dan Habakuk. Pengalaman Yeremia menggarisbawahi kebenaran bahwa bagaimanapun setianya kita dalam bersaksi tentang Injil Kristus yang menyelamatkan, ada orang yang akan menolak untuk mendengar dan menaati firman Allah sehingga terus menuju kebinasaan mereka sendiri. Lagi pula, pada hari-hari terakhir ini, mereka di dalam gereja yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya akan bersedih ketika melihat banyak orang meninggalkan iman alkitabiah dan standar-standar kebenaran Allah

(lihat cat. --> 1Tim 4:1).

[atau ref. 1Tim 4:1]

[25:11]  3 Full Life : TUJUH PULUH TAHUN.

Nas : Yer 25:11

Yehuda akan tinggal dalam pembuangan sekitar tujuh puluh tahun. Masa itu dimulai pada tahun ke-4 pemerintahan Raja Yoyakin (605 SM), ketika rombongan pertama orang buangan dibawa pergi dan terus berlanjut hingga kembalinya rombongan pertama pada tahun 538 SM setelah keputusan raja Koresy

(lihat cat. --> Ezr 1:1;

lihat cat. --> Ezr 2:1;

[atau ref. Ezr 1:1; 2:1]

bd. 2Taw 36:21-23; Dan 9:2).

[25:12]  4 Full Life : MELAKUKAN PEMBALASAN KEPADA RAJA BABEL

Nas : Yer 25:12

(versi Inggris NIV -- menghukum Raja Babel). Yeremia bernubuat bahwa Allah akan membalas Babel atas semua perbuatan mereka yang kejam dan penuh dosa. Babel dikalahkan oleh pasukan Media dan Persia di bawah Koresy pada tahun 539 SM (bd. Dan 5:30-31).

[27:6]  5 Full Life : HAMBA-KU, YAKNI NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 27:6

Nebukadnezar disebut hamba Allah bukan karena dia itu benar, tetapi karena Allah akan memakai dia dan pasukannya untuk menghukum banyak bangsa, termasuk Yehuda, karena dosa-dosa mereka; akan tetapi, Allah juga akan menjatuhkan Babel pada waktu yang ditetapkan-Nya (ayat Yer 27:7).

[27:8]  6 Full Life : TIDAK MAU TAKLUK KEPADA NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 27:8

Nasihat bersifat nubuat dari Yeremia kepada Yehuda ialah menyerah pada kekuasaan Babel dan tidak menolak kehendak Allah bagi mereka. Akan tetapi, jikalau mereka memberontak dan melawan Babel, Yeremia memperingatkan bahwa mereka akan mengalami penderitaan dan kekalahan besar.

[27:9]  7 Full Life : JANGANLAH KAMU MENDENGARKAN NABI-NABIMU.

Nas : Yer 27:9

Para nabi palsu meramalkan pemberontakan yang akan berhasil terhadap musuh-musuh mereka dan mendorong bangsa itu untuk melepaskan diri dari kuk Babel. Yeremia, pada pihak lain, menasihati umat itu untuk tidak mendengarkan para nabi itu; ia bernubuat bahwa Babel akan menguasai Yehuda dan negara-negara di sekitarnya.

[27:16]  8 Full Life : PERKAKAS-PERKAKAS RUMAH TUHAN.

Nas : Yer 27:16

Beberapa perkakas Bait Suci telah dibawa ke Babel pada tahun 605 SM (lih. Dan 1:1-2), yang lain dibawa pada tahun 597 SM (2Raj 24:13).TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA