TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amos 1:1--3:15

Konteks
Judul
1:1 Perkataan yang dinyatakan kepada Amos 1 , salah seorang peternak domba dari Tekoa, a  tentang Israel pada zaman Uzia, b  raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, c  anak Yoas, raja Israel, d  dua tahun sebelum gempa bumi. e 
Hukuman atas bangsa-bangsa lain
1:2 Berkatalah ia: "TUHAN mengaum f  dari Sion dan dari Yerusalem g  Ia memperdengarkan h  suara-Nya; keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah i  puncak gunung Karmel. j " 1:3 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Damsyik, k  bahkan empat 2 , Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: l  Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, 1:4 Aku akan melepas api 3  m  ke dalam istana Hazael, n  sehingga puri o  Benhadad p  dimakan habis; 1:5 Aku akan mematahkan palang pintu q  Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat-Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet-Eden; r  dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, s " firman TUHAN. t  1:6 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Gaza, u  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: v  Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan 4  suatu bangsa seluruhnya, untuk diserahkan kepada Edom, w  1:7 Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis; 1:8 Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod x  dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon; Aku akan mengacungkan tangan-Ku y  melawan Ekron, sehingga binasalah z  sisa-sisa orang Filistin, a " firman Tuhan ALLAH. b  1:9 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Tirus, c  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: d  Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, e  1:10 Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya f  dimakan habis." 1:11 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Edom, g  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang h  dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya, i  1:12 Aku akan melepas api ke dalam Teman, j  sehingga puri Bozra k  dimakan habis." 1:13 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat bani Amon, l  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan m  hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri, 1:14 Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, n  sehingga purinya dimakan habis, o  diiringi sorak-sorai p  pada waktu pertempuran, diiringi angin badai q  pada waktu puting beliung; 1:15 dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama r  dengan pembesar-pembesarnya," firman TUHAN. s  2:1 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Moab, t  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur, u  2:2 Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot v  dimakan habis; Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai w  pada saat sangkakala x  berbunyi; 2:3 Aku akan melenyapkan penguasa y  dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, z " firman TUHAN. a 
Hukuman atas Yehuda
2:4 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Yehuda 5 , b  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah menolak hukum c  TUHAN, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-Nya, d  tetapi disesatkan e  oleh dewa-dewa f  kebohongannya, yang diikuti g  oleh nenek moyangnya, 2:5 Aku akan melepas api h  ke dalam Yehuda, sehingga puri i  Yerusalem j  dimakan habis."
Hukuman atas Israel
2:6 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Israel 6 , bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: k  Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut; l  2:7 mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan nama-Ku; m  2:8 mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian n  orang, dan minum anggur o  orang-orang yang kena denda p  di rumah Allah mereka. 2:9 Padahal Akulah yang memunahkan dari depan mereka, orang Amori, q  yang tingginya r  seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin; s  Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya t  dari bawah. 2:10 Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar 7  dari tanah Mesir u  dan memimpin v  kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun, w  supaya kamu menduduki negeri orang Amori; x  2:11 Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi y  dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. z  Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel?" demikianlah firman TUHAN. 2:12 "Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur 8  dan memerintahkan kepada para nabi: Jangan kamu bernubuat! a  2:13 Sesungguhnya, Aku akan mengguncangkan tempat kamu 9  berpijak seperti goncangan kereta yang sarat dengan berkas gandum. b  2:14 Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan c  diri, orang kuat d  tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan e  diri. 2:15 Pemegang panah f  tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda g  tidak dapat meluputkan diri. h  2:16 Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan i  akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu," demikianlah firman TUHAN.
Nabi sebagai penyambung lidah Allah
3:1 Dengarlah firman ini, yang diucapkan TUHAN tentang kamu, j  hai orang Israel, tentang segenap kaum 10  yang telah Kutuntun keluar dari tanah Mesir, k  bunyinya: 3:2 "Hanya kamu yang Kukenal 11  l  dari segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum m  kamu karena segala kesalahanmu. n  3:3 Berjalankah dua orang bersama-sama 12 , jika mereka belum berjanji? 3:4 Mengaumkah o  seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa? p  Bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap q  apa-apa? 3:5 Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu? 3:6 Adakah sangkakala r  ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka s  di suatu kota, dan TUHAN tidak melakukannya? t  3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya 13  u  kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. v  3:8 Singa w  telah mengaum, x  siapakah yang tidak takut? Tuhan ALLAH telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? y "
Pemberitaan tentang keruntuhan Israel
3:9 Siarkanlah di dalam puri di Asyur z  dan di dalam puri di tanah Mesir serta katakan: "Berkumpullah 14  di gunung-gunung dekat Samaria a  dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu." 3:10 "Mereka tidak tahu berbuat jujur, b " demikianlah firman TUHAN, "mereka itu yang menimbun kekerasan c  dan aniaya di dalam purinya. d " 3:11 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Musuh akan ada di sekeliling 15  negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya dari padamu, dan purimu e  akan dijarahi!" 3:12 Beginilah firman TUHAN: "Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa f  dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. g " 3:13 "Dengarlah, dan peringatkanlah h  kaum keturunan Yakub," demikianlah firman Tuhan ALLAH, Allah semesta alam, 3:14 "bahwa pada waktu Aku menghukum i  Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, Aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, j  sehingga tanduk-tanduk k  mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. 3:15 Aku akan merobohkan balai musim dingin l  beserta balai musim panas; m  hancurlah rumah-rumah gading, n  dan habislah o  rumah-rumah gedang, p " demikianlah firman TUHAN. q 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : AMOS.

Nas : Am 1:1

Amos adalah nabi yang tinggal di Yehuda, kerajaan selatan, namun beritanya itu untuk Israel, kerajaan utara. Dia seorang awam saleh yang memperoleh nafkahnya dengan menjadi gembala dan petani pohon ara (bd. Am 7:14). Allah memanggil orang setia ini untuk menyampaikan suatu berita hukuman kepada Israel dan memberikan mereka peringatan terakhir. Kemungkinan besar pelayanannya terjadi pada tahun 760-750 SM. Nabi lainnya yang mungkin juga melayani pada masa itu adalah Yunus dan Hosea.

[1:3]  2 Full Life : KARENA TIGA PERBUATAN JAHAT ... BAHKAN EMPAT.

Nas : Am 1:3-2:5

Amos mulai dengan mengucapkan hukuman atas tujuh bangsa tetangga Israel. Ia menyebut dosa-dosa khusus dari masing-masing bangsa itu, bahkan juga dosa Yehuda, serta mencantumkan semua itu di bawah rumusan yang sama, "karena tiga perbuatan jahat ... bahkan empat" (yaitu, karena dosa mereka yang banyak, dan khususnya dosa yang disebutkan).

[1:4]  3 Full Life : AKU AKAN MELEPAS API.

Nas : Am 1:4

Frase ini (juga dipakai dalam ayat Am 1:7,10,12,14; 2:2,5) menunjuk kepada hukuman Allah melalui pembinasaan berapi-api yang dilaksanakan oleh pasukan penyerbu. Kota-kota besar akan dibakar habis.

[1:6]  4 Full Life : OLEH KARENA MEREKA TELAH MENGANGKUT KE DALAM PEMBUANGAN.

Nas : Am 1:6

Sebagian besar dosa yang terdaftar adalah dosa keganasan dan kekejaman (lih. ayat Am 1:6,9,11,13). Allah khususnya membenci dosa penganiayaan terhadap sesama manusia, dan Dia akan menghukum dengan keras tindakan-tindakan bengis dan tidak berperikemanusiaan dan tanpa belas kasihan sama sekali (bd. Rom 1:18-32). Mengingat kebencian Allah akan kekejaman, maka penting sekali bagi umat Allah untuk selalu berusaha memperlakukan sesama dengan kebaikan, keadilan dan kasih.

[2:4]  5 Full Life : PERBUATAN JAHAT YEHUDA.

Nas : Am 2:4

Yehuda dan Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka juga akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Dosa Yehuda berpusat pada penolakan hukum Allah dan ketidaksediaan mereka untuk mematuhi ketetapan-ketetapan-Nya. Mereka telah tersesat ke dalam penyembahan berhala, yaitu penyembahan allah-allah palsu bangsa lain. Umat Allah selalu berhadapan dengan pencobaan untuk disesatkan oleh kebiasaan dan kepercayaan masyarakat di sekitarnya.

[2:6]  6 Full Life : PERBUATAN JAHAT ISRAEL.

Nas : Am 2:6

Setelah menegur dosa tetangga-tetangga Israel, Amos kini mencapai puncaknya dan mengarahkan perhatian pada dosa-dosa dan hukuman yang akan menimpa Israel, kerajaan utara itu. Mereka tidak taat kepada firman Allah, tetapi malah menindas orang miskin (ayat Am 2:6-7), hidup mesum (ayat Am 2:7) dan mencemarkan penyembahan Allah (ayat Am 2:7-8); di bagian lain dijelaskan bahwa mereka menentang pelayanan nabi-nabi Allah yang benar (bd. Am 7:10-17).

[2:10]  7 Full Life : AKULAH YANG MENUNTUN KAMU KE LUAR.

Nas : Am 2:10

Meskipun mereka telah menerima kasih dan berkat-berkat perjanjian Allah, orang Israel berpaling dari perjanjian itu dan melupakan segala yang dilakukan Allah bagi mereka; penolakan ini membuat dosa mereka makin parah dan kesalahan mereka lebih besar. Demikian pula, kita sebagai orang percaya PB tidak boleh melupakan kasih Allah kepada kita melalui Kristus. Mengingat berkat-berkat-Nya seharusnya membuat kita tetap setia kepada Dia sepanjang hidup ini.

[2:12]  8 Full Life : MEMBERI ORANG NAZIR MINUM ANGGUR.

Nas : Am 2:12

Allah telah mentahbiskan orang Nazir sebagai teladan pengabdian dan kebenaran tertinggi di Israel

(lihat cat. --> Bil 6:2).

[atau ref. Bil 6:2]

Sebagian dari penyerahan mereka ialah berpantang dari segala macam anggur

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Banyak orang Israel menyenangi anggur yang memabukkan (Am 6:6), dan mereka merusak kesetiaan orang Nazir dengan membuat mereka melupakan ikrar pemantangan mereka. Karena mereka memberikan pencobaan ini kepada orang Nazir, Allah akan menghukum mereka (Am 2:12-16). Orang yang mempengaruhi sesamanya untuk hidup berdosa, termasuk dosa minum minuman yang memabukkan, seharusnya memperhatikan peringatan Allah dalam ayat-ayat ini.

[2:13]  9 Full Life : MENGGUNCANGKAN TEMPAT KAMU

Nas : Am 2:13-16

(versi Inggris NIV -- Aku akan meremukkan kamu). Karena dosa Israel, murka Allah akan menimpa bangsa yang fasik itu. Mereka yang menganggap dirinya kuat, mandiri, dan berani akan runtuh dengan ketakutan dan diremukkan. Demikian pula, ketika hukuman Allah jatuh ke atas bumi pada akhir zaman, semua orang fasik yang menyangka dirinya kuat dan keras akan gemetar ketakutan apabila menyaksikan kebinasaan mereka tiba.

[3:1]  10 Full Life : SEGENAP KAUM.

Nas : Am 3:1

Baik Israel maupun Yehuda dimaksudkan di sini. Mereka adalah umat pilihan Allah yang harus diminta pertanggungjawaban.

[3:2]  11 Full Life : HANYA KAMU YANG KUKENAL

Nas : Am 3:2

(versi Inggris NIV -- Kupilih). Orang Israel menyatakan keberatan kepada berita Amos karena mereka percaya bahwa Allah tidak akan menghukum mereka; bukankah mereka itu umat pilihan-Nya yang dipanggil dan ditebus-Nya. Mereka merasa bahwa keselamatan Allah pada masa lalu menjamin keamanan mereka sekarang ini, meskipun mereka telah berpaling dari Allah dan jalan-jalan-Nya. Mereka lupa bahwa pilihan itu menetapkan hubungan dengan Allah yang mengandung tanggung jawab untuk tetap setia dalam ketaatan kepada Allah

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN BANGSA ISRAEL;

dan

lihat art. PEMILIHAN DAN PREDESTINASI).

Hukuman yang akan diterima Israel adalah akibat kegagalan mereka untuk memenuhi bagian mereka dalam pemilihan itu.

[3:3]  12 Full Life : BERJALANKAH DUA ORANG BERSAMA-SAMA.

Nas : Am 3:3

Persekutuan sejati tidak dapat terjalin di antara dua orang kecuali mereka setuju akan kebenaran-kebenaran pokok; demikian, kita tidak mungkin bersekutu sungguh-sungguh dengan Allah kecuali kita menerima Firman-Nya dan menyetujuinya. Mustahil menyebut diri orang percaya dan pada saat yang sama tidak mempercayai Firman Allah.

[3:7]  13 Full Life : TANPA MENYATAKAN KEPUTUSAN-NYA.

Nas : Am 3:7-8

Tuhan tidak melakukan apa-apa berhubungan dengan umat-Nya Israel tanpa lebih dahulu menyatakan rencana-Nya kepada para nabi. Ketika Allah berbuat itu, mereka terdorong untuk bernubuat dan memperingatkan umat itu akan ancaman hukuman Allah.

[3:9]  14 Full Life : BERKUMPULLAH.

Nas : Am 3:9-15

Amos memanggil para tetangga Israel untuk menyaksikan kesalahan, dosa, dan hukuman Israel. Mereka akan mengakui bahwa hukuman itu memang pantas mereka terima.

[3:11]  15 Full Life : MUSUH AKAN ADA DI SEKELILING.

Nas : Am 3:11-12

Musuh itu adalah Asyur, bangsa yang dipakai Allah untuk membinasakan Israel. Hanya sebagian kecil Israel akan selamat untuk mengisahkan hukuman Allah (ayat Am 3:12).TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA