TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tawarikh 10:1--13:22

Konteks
Pecahnya kerajaan itu
10:1 1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. 10:2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam a  bin Nebat--ia ada di Mesir, sebab ia melarikan b  diri ke sana dari hadapan raja Salomo--maka kembalilah ia dari Mesir. 10:3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel c  dan berkata kepada Rehabeam: 10:4 "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, d  maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." 10:5 Tetapi ia menjawab mereka: "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. 10:6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua e  yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya: "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" 10:7 Mereka berkata kepadanya: "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik f  kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." 10:8 Tetapi ia mengabaikan g  nasihat yang diberikan para tua-tua h  itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya, 10:9 katanya kepada mereka: "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" 10:10 Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku! 10:11 Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:12 Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: "Kembalilah kepadaku lusa." 10:13 Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua; 10:14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, i  supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, j  kepada Yerobeam bin Nebat. 10:16 Setelah seluruh Israel k  melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja: "Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? l  Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu! Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!" Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, 10:17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. 10:18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Hadoram m  yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 10:19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 11:1 Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, n  ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. 11:2 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, o  abdi Allah, demikian: 11:3 "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian: 11:4 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. p  Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 2 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.
Raja Rehabeam -- Pengokohan kerajaan; keluarga raja
11:5 Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. 11:6 Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, 11:7 Bet-Zur, Sokho, Adulam, 11:8 Gat, Mares, Zif, 11:9 Adoraim, Lakhis, Azeka, 11:10 Zora, Ayalon dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota q  berkubu. 11:11 Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur; 11:12 perisai dan tombakpun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. 11:13 Para imam dan orang Lewi r  di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. 11:14 Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik s  mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam TUHAN, 11:15 dan mengangkat t  bagi dirinya imam-imam u  untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin v  dan untuk anak-anak lembu w  jantan yang dibuatnya. 11:16 Dari segenap suku Israel x  orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN 4  Allah Israel; dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 11:17 Demikianlah mereka memperkokoh y  kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama tiga tahun, karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 11:18 Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya, 11:19 yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini: Yeush, Semarya dan Zaham. 11:20 Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, z  anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, a  Atai, Ziza dan Selomit. 11:21 Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri b  dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan. 11:22 Rehabeam mengangkat Abia, c  anak Maakha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. 11:23 Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan d  dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak isteri.
Sisak menyerang Yerusalem
12:1 Rehabeam beserta seluruh Israel 5  e  meninggalkan f  hukum TUHAN, ketika kerajaannya menjadi kokoh g  dan kekuasaannya menjadi teguh. h  12:2 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, i  raja Mesir, menyerang Yerusalem--karena mereka berubah setia j  terhadap TUHAN-- 12:3 dengan seribu dua ratus kereta dan enam puluh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libia, k  orang Suki dan orang Etiopia, l  tidak terhitung banyaknya. 12:4 Ia merebut kota-kota m  benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. 12:5 Nabi Semaya n  datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku, oleh sebab itu 6  Akupun meninggalkan o  kamu juga dalam kuasa Sisak." 12:6 Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri p  dan berkata: "Tuhanlah yang benar! q " 12:7 Ketika TUHAN melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman TUHAN kepada Semaya, bunyinya: "Mereka telah merendahkan diri 7 , oleh sebab itu Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan r  mereka dan kehangatan murka-Ku s  tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. 12:8 Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, t  supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." 12:9 Maka majulah Sisak, raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai u  emas yang dibuat Salomo. 12:10 Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. 12:11 Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. 12:12 Oleh sebab raja merendahkan diri, v  surutlah murka TUHAN dari padanya, sehingga ia tidak dimusnahkan-Nya sama sekali. Lagipula masih terdapat hal-hal yang baik w  di Yehuda. 12:13 Raja Rehabeam menunjukkan dirinya x  kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya y  tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. 12:14 Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari TUHAN 8 . 12:15 Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, z  nabi itu, dan Ido, pelihat itu, --yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. 12:16 Kemudian Rehabeam a  mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, b  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Abia
13:1 Dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda 9 . 13:2 Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, c  anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia d  dan Yerobeam. e  13:3 Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang, yang jumlahnya empat ratus ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan delapan ratus ribu orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 13:4 Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, f  yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata: "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel! g  13:5 Tidakkah kamu tahu, bahwa TUHAN Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya h  dengan suatu perjanjian garam? i  13:6 Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak j  melawan tuannya. 13:7 Petualang-petualang, orang-orang dursila, k  berhimpun padanya; mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, l  dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. 13:8 Tentu kamu menyangka, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan TUHAN, yang dipegang keturunan m  Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu n  ada anak lembu o  emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi allah. 13:9 Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam p  TUHAN, q  anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan r  muda dan tujuh ekor domba s  jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. t  13:10 Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkan-Nya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani TUHAN sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, 13:11 yakni setiap pagi dan setiap petang u  mereka membakar bagi TUHAN korban bakaran dan ukupan v  dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja w  yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya x  untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap TUHAN, Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkan-Nya. 13:12 Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imam-Nya siap meniup tanda serangan terhadap kamu y  dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan TUHAN, z  Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung! a " 13:13 Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang b  di belakang mereka. 13:14 Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak c  kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri, 13:15 dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel d  oleh Abia dan Yehuda. 13:16 Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan e  mereka ke dalam tangan Yehuda. 13:17 Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh lima ratus ribu orang pilihan. 13:18 Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan f  diri kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 13:19 Abia mengejar Yerobeam dan merebut dari padanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak kotanya. 13:20 Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. TUHAN memukul dia, sehingga ia mati. 13:21 Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil empat belas isteri dan memperanakkan dua puluh dua anak laki-laki dan enam belas anak perempuan. 13:22 Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya, tertulis dalam kitab sejarah nabi Ido.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : PECAHNYA KERAJAAN ITU.

Nas : 2Taw 10:1

Pasal ini menandakan saat ketika kerajaan Israel terbelah dua menjadi dua kerajaan (ayat 2Taw 10:15-19;

lihat cat. --> 1Raj 12:20;

lihat cat. --> 1Raj 12:24).

[atau ref. 1Raj 12:20,24]

Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan Yehuda. Aliran utama sejarah Ibrani sepanjang kitab ini selalu dipandang sebagai kerajaan selatan Yehuda. Penulis sedikit sekali membahas kerajaan utara, tetapi memusatkan perhatian kepada kerajaan selatan karena tiga alasan:

 1. (1) Rakyat Yehuda merupakan sebagian besar orang Yahudi pasca-pembuangan yang kembali ke Palestina dan untuknya Tawarikh ditulis;
 2. (2) Yehuda tetap merupakan pusat penyembahan Tuhan Allah; dan
 3. (3) raja-raja Yehuda menjadi keturunan Daud dan dengan demikian bagian dari janji perjanjian.

[11:4]  2 Full Life : AKULAH YANG MENYEBABKAN HAL INI TERJADI.

Nas : 2Taw 11:4

Allahlah yang memecahkan Israel sebagai usaha mempertahankan kesetiaan Yehuda kepada-Nya dan memisahkan Yehuda dari bertambahnya pencemaran rohani yang terjadi di suku lainnya. Kadang-kadang Allah menyebabkan perpecahan supaya memelihara dan melindungi kebenaran-Nya yang dinyatakan, standar-standar-Nya yang benar dan umat beriman yang ingin tetap setia kepada-Nya

(lihat cat. --> 1Raj 12:24;

lihat cat. --> Mat 10:34;

lihat cat. --> Ef 4:3;

lihat cat. --> Ef 4:5;

lihat cat. --> Ef 4:13;

lihat cat. --> Ef 4:15;).

[atau ref. 1Raj 12:24; Mat 10:34; Ef 4:3,5,13,15]

[11:14]  3 Full Life : YEROBEAM ... MENGANGKAT BAGI DIRINYA IMAM-IMAM.

Nas : 2Taw 11:14-15

Lihat cat. --> 1Raj 12:28.

[atau ref. 1Raj 12:28]

[11:16]  4 Full Life : MEMBULATKAN HATINYA UNTUK MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 11:16

Yerobeam dan kerajaan utara meninggalkan penyembahan kepada Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Firman dan perjanjian-Nya lalu menggantikannya dengan penyembahan berhala

(lihat cat. --> 1Raj 12:28).

[atau ref. 1Raj 12:28]

 1. 1) Karena alasan ini semua pihak yang ingin tetap setia kepada Allah meninggalkan rumah mereka, memisahkan diri dari kerajaan utara dan bergabung dengan kerajaan selatan (ayat 2Taw 11:14,17). Tantangan untuk tetap setia kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan atau kemerosotan moral sering kali dihadapi umat Allah sepanjang sejarah penebusan

  (lihat cat. --> Wahy 2:7).

  [atau ref. Wahy 2:7]

 2. 2) Kesetiaan dan komitmen kepada Allah dan Firman-Nya adakalanya berarti harus memisahkan diri dari gereja dan bergabung atau membentuk gereja lainnya yang setia kepada penyataan Allah yang asli dan mendasar di dalam Kristus

  (lihat cat. --> Mat 21:43

  [atau ref. Mat 21:43]

  mengenai ajaran Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah akan diambil dari orang yang tidak beriman dan diberikan kepada mereka yang menanggapi Injil;

  lihat cat. --> Ef 4:13;

  [atau ref. Ef 4:13]

  lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[12:1]  5 Full Life : SELURUH ISRAEL.

Nas : 2Taw 12:1

Di sini penulis memakai istilah "seluruh Israel" bagi kerajaan selatan (yaitu, Yehuda) saja (bd. ayat 2Taw 12:4). Di saat yang lain "seluruh Israel" mengacu kepada kerajaan utara (2Taw 10:16) atau kedua kerajaan ini (2Taw 9:30). Oleh karena itu, maknanya harus ditentukan dari konteks.

[12:5]  6 Full Life : KAMU TELAH MENINGGALKAN AKU, OLEH SEBAB ITU.

Nas : 2Taw 12:5

Penulis Tawarikh sering kali menekankan bahwa berkat-berkat Allah mengikuti ketaatan (2Taw 11:17) sedangkan hukuman mengikuti ketidaktaatan (2Taw 12:1-6). Ketika raja Rehabeam berubah setia, Allah berhenti melindunginya dari musuh-musuhnya (ayat 2Taw 12:5). Kita tidak dapat mengharapkan Allah melindungi kita dari berbagai bahaya kehidupan atau serangan Iblis jikalau kita tidak setia kepada-Nya dan kehendak-Nya. Kuasa perlindungan Allah sampai kepada kita hanya melalui iman yang hidup pada Kristus

(lihat cat. --> Rom 8:28;

lihat cat. --> 1Pet 1:5).

[atau ref. Rom 8:28; 1Pet 1:5]

"Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan Dia" (2Taw 15:2).

[12:7]  7 Full Life : MEREKA TELAH MERENDAHKAN DIRI.

Nas : 2Taw 12:7

Jikalau kita telah berbuat dosa dan dihukum karenanya, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa hukuman-Nya itu adil (ayat 2Taw 12:6; bd.

lihat cat. --> 2Taw 7:14).

[atau ref. 2Taw 7:14]

Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan kita kepada kasih karunia dan perkenan-Nya, dan Dia bahkan mungkin mengurangi hukuman yang harus kita derita.

[12:14]  8 Full Life : IA BERBUAT YANG JAHAT ... TIDAK TEKUN MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 12:14

Ada kaitan langsung di antara dengan tekun mencari Allah dan kekuatan-Nya dan menolak kejahatan. Agar dapat bertekun di dalam iman, kita harus dengan teguh memutuskan untuk senantiasa mencari muka Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh; dengan melakukan hal itu, kita akan dapat menolak dosa, membenci dunia, menaati Firman Allah serta mengikuti pimpinan Roh Kudus hingga tiba saatnya kita pulang kepada Allah. Pada pihak lain, tanpa ketetapan teguh ini dalam hati kita, kita akan segera meninggalkan Allah dan keselamatan-Nya dan menyesuaikan diri dengan cara-cara fasik masyarakat sekeliling kita.

[13:1]  9 Full Life : MENJADI RAJALAH ABIA ATAS YEHUDA.

Nas : 2Taw 13:1

Tawarikh mencatat bahwa kemenangan Abia tercapai karena ia dan pengikutnya mengandalkan Allah (ayat 2Taw 13:18). Akan tetapi, penulis Raja-Raja tidak mencatat peristiwa ini tetapi menyatakan bahwa Abia "hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya" (1Raj 15:3). Perbedaan tekanan di antara kedua kitab ini disebabkan oleh tujuan penulis. Penulis kitab Raja-Raja mengarahkan perhatian pada penilaian gambaran keseluruhan pemerintahan setiap raja; penulis Tawarikh ingin menekankan saat-saat iman dan ketaatan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Allah akan membantu dan membebaskan mereka jikalau mereka mempercayai dan menaati Allah.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA