TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 4:1--6:81

Konteks
Keturunan Yehuda dari cabang lain
4:1 Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal. 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora. 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi; 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, x  anak sulung Efrata, bapa Betlehem. y  4:5 Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara. 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan. 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel 1 , katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka 2 , sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston; 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha. 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel a  dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai; 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas. 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel. 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, b  Samai dan Yisbah, bapa Estemoa. 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah. c  4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, d  orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha e  itu. 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet. 4:21 Keturunan Sela, f  anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea, 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua. 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
Keturunan Simeon
4:24 Anak-anak Simeon g  ialah Nemuel, Yamin, Yarib, h  Zerah dan Saul; 4:25 anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma. 4:26 Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei. 4:27 Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda. 4:28 Mereka diam di Bersyeba, i  Molada, j  Hazar-Sual, 4:29 Bilha, Ezem, k  Tolad, 4:30 Betuel, Horma, l  Ziklag, m  4:31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. n  Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. 4:32 Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, o  Rimon, Tokhen dan Asan, p  lima perkampungan; 4:33 juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. 4:34 Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia, 4:35 Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel, 4:36 Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, 4:37 Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya-- 4:38 orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. 4:39 Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor q  sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:40 Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; r  orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. 4:41 Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim s  yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:42 Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. t  Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei. 4:43 Mereka membinasakan sisa orang Amalek u  yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.
Suku-suku yang di seberang sungai Yordan
5:1 Anak-anak Ruben, v  anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran w  ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, x  anak Israel y  juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. z  5:2 Memang Yehudalah a  yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, b  tetapi hak sulung c  itu ada pada Yusuf. 5:3 Anak-anak Ruben, d  anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, e  Hezron f  dan Karmi. 5:4 Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya; anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei; 5:5 anak orang ini ialah Mikha; anak orang ini ialah Reaya; anak orang ini ialah Baal; 5:6 anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, g  raja Asyur; dialah pemimpin orang Ruben. 5:7 Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, h  seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakharia, 5:8 dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel; dialah yang diam di Aroer i  dan wilayahnya sampai ke Nebo j  dan Baal-Meon. k  5:9 Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, l  sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. m  5:10 Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; n  setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. 5:11 Bani Gad o  diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salkha. p  5:12 Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua; juga Yaenai dan Safat diam di Basan. 5:13 Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan Eber, tujuh orang. 5:14 Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. 5:15 Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. 5:16 Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. 5:17 Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, q  raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, r  raja Israel. 5:18 Dari bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang, s  orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. 5:19 Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, t  Nafish dan Nodab. 5:20 Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya. 5:21 Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa. 5:22 Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran x  itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. y  5:23 Setengah suku Manasye z  diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon. a  Mereka sudah banyak jumlahnya. 5:24 Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. 5:25 Tetapi ketika mereka berubah setia b  terhadap Allah nenek moyang mereka 3  dan berzinah c  dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, 5:26 maka Allah Israel menggerakkan hati d  Pul, e  yakni Tilgat-Pilneser, f  raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, g  Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.
Suku Lewi
6:1 Anak-anak Lewi 4  h  ialah Gerson, Kehat dan Merari. 6:2 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. i  6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m  6:4 Eleazar memperanakkan Pinehas; n  Pinehas memperanakkan Abisua; 6:5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi; 6:6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot; 6:7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; o  Zadok memperanakkan Ahimaas; 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; p  dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; q  Hilkia memperanakkan Azarya; 6:14 Azarya memperanakkan Seraya r ; Seraya memperanakkan Yozadak; s  6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 6:16 Anak-anak Lewi t  ialah Gerson, Kehat dan Merari. u  6:17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei. v  6:18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. w  6:19 Anak-anak Merari x  ialah Mahli dan Musi. y  Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka: 6:20 dari pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, 6:21 dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. 6:22 Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, z  dan anak orang ini ialah Asir, 6:23 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir, 6:24 dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, a  dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. 6:25 Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, 6:26 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, 6:27 dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. b  6:28 Anak-anak Samuel c  ialah Yoel, d  anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia. 6:29 Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, 6:30 dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.
Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN
6:31 Inilah orang-orang e  yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian f  di rumah TUHAN sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. 6:32 Di hadapan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi 5  sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. 6:33 Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, g  penyanyi itu, anak Yoel h  bin Samuel 6:34 bin Elkana i  bin Yeroham bin Eliel bin Toah 6:35 bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai 6:36 bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya 6:37 bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah j  6:38 bin Yizhar k  bin Kehat bin Lewi bin Israel. 6:39 Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, l  saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhya bin Simea m  6:40 bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia 6:41 bin Etai bin Zerah bin Adaya 6:42 bin Etan bin Zima bin Simei 6:43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi. 6:44 Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, n  saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh 6:45 bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia 6:46 bin Amzi bin Bani bin Semer 6:47 bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.
Keturunan Harun
6:48 Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi o  yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah. 6:49 Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah p  korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, q  dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. 6:50 Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, 6:51 dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya 6:52 dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub, 6:53 dan anak orang ini ialah Zadok, r  dan anak orang ini ialah Ahimaas.
Kota-kota orang Lewi
6:54 Inilah tempat-tempat kediaman s  mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat--karena bagi merekalah undian yang pertama-- 6:55 kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, 6:56 tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. t  6:57 Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna u  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, v  lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:58 Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir w  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:59 Asan x  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:60 dan dari suku Benyamin: Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anatot y  dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. 6:61 Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. 6:62 Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari suku Manasye yang di Basan. 6:63 Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon. 6:64 Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota z  itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:65 Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin. 6:66 Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. 6:67 Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer a  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:68 Yokmeam b  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon c  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:69 Ayalon d  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon e  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:70 Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. 6:71 Keturunan Gerson f  mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu; Golan yang di Basan g  dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:72 dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat h  dengan tanah-tanah pengembalaannya, 6:73 Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:74 dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon i  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:75 Hukok j  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob k  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:76 dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon l  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim m  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:77 Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:78 dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer n  yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:79 Kedemot o  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:80 dan dari suku Gad: Ramot di Gilead p  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim q  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:81 Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer r  dengan tanah-tanah penggembalaannya. s 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:10]  1 Full Life : YABES BERSERU KEPADA ALLAH ISRAEL.

Nas : 1Taw 4:10

Contoh Yabes yang benar menekankan kebenaran bahwa Allah memberkati orang yang dengan setia berseru kepada-Nya. Perhatikan bahwa Yabes "lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya" (ayat 1Taw 4:9). Yabes menujukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepada-Nya dan maksud-Nya di bumi dan sebagai hasil doa kita (lih. Mat 6:13;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Sudut pandangan penulis terungkap dengan baik dalam 2Taw 20:20, "Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh!" Doa Yabes merupakan pola bagi semua orang percaya.

[4:10]  2 Full Life : MELINDUNGI AKU DARI PADA MALAPETAKA.

Nas : 1Taw 4:10

Lihat cat. --> Mat 6:13.

[atau ref. Mat 6:13]

[5:25]  3 Full Life : BERUBAH SETIA TERHADAP ALLAH NENEK MOYANG MEREKA.

Nas : 1Taw 5:25-26

Sepanjang Tawarikh, penulis menggarisbawahi kebenaran bahwa ketidaktaatan dan dosa mendatangkan hukuman dan malapetaka, sedangkan ketaatan dan kesetiaan mendatangkan sejahtera dan berkat (lih. 2Taw 7:14; 2Taw 15:2-7; 19:2; 21:12-15; 24:20; 28:9; 34:24-25). Prinsip rohani ini, yang masih berlaku dalam PB, seharusnya memotivasi kita untuk takut akan Tuhan dan mematuhi pimpinan Roh Kudus (lih. Rom 2:6-10; Rom 8:5-17; 1Kor 10:1-13).

[6:1]  4 Full Life : ANAK-ANAK LEWI.

Nas : 1Taw 6:1

Pasal 1Taw 6:1-81 mendaftarkan keturunan Lewi, keturunan imam besar hingga tawanan, dan daftar kota-kota Lewi. Anak-anak Lewi dipilih Allah untuk pelayanan rohani di kemah suci (pasal Bil 3:1-4:49) dan di bait suci (pasal 1Taw 23:1-26:32). Sebenarnya, pasal ini menunjukkan pentingnya penyembahan sejati yang sesuai dengan perintah Allah.

[6:32]  5 Full Life : MELAYANI SEBAGAI PENYANYI.

Nas : 1Taw 6:32

Menyembah Allah dalam nyanyian adalah suatu bentuk pelayanan kepada Dia (lih. Ef 5:18-20) dan yang sangat berkenan kepada-Nya. Melalui nyanyian, kita dapat mempersembahkan diri kita kepada-Nya di dalam iman dan kasih

(lihat cat. --> Ef 5:19).

[atau ref. Ef 5:19]TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA