TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 23:1--26:32

Konteks
Orang Lewi dibagi dan diberi tugas
23:1 Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo b  menjadi raja atas Israel. c  23:2 Ia mengumpulkan segala pembesar Israel 1 , juga para imam dan orang-orang Lewi. 23:3 Lalu dihitunglah d  orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, e  dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu f  orang. 23:4 --"Dari orang-orang ini dua puluh empat ribu orang harus mengawasi g  pekerjaan h  di rumah TUHAN; enam ribu orang harus menjadi pengatur dan hakim; i  23:5 empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang; dan empat ribu orang menjadi pemuji TUHAN dengan alat-alat musik j  yang telah kubuat untuk melagukan puji-pujian, k " kata Daud. 23:6 Juga Daud membagi-bagi l  mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, m  yakni Gerson, Kehat dan Merari. 23:7 Termasuk orang Gerson n  ialah Ladan dan Simei. 23:8 Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, tiga orang. 23:9 Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. 23:10 Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeush dan Beria; itulah anak-anak Simei, empat orang. 23:11 Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. 23:12 Anak-anak Kehat o  ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang. 23:13 Anak-anak Amram p  ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk q  untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan TUHAN, untuk melayani r  Dia dan untuk memberi berkat s  demi nama-Nya, sampai selama-lamanya. 23:14 Anak-anak Musa, abdi t  Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. 23:15 Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. u  23:16 Anak Gersom v  ialah Sebuel, seorang kepala. 23:17 Anak Eliezer ialah Rehabya, w  seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. 23:18 Anak Yizhar ialah Selomit, x  seorang kepala. 23:19 Anak-anak Hebron y  ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak yang keempat. 23:20 Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. 23:21 Anak-anak Merari z  ialah Mahli dan Musi. a  Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kish. 23:22 Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri. b  23:23 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, tiga orang. 23:24 Itulah bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur dua puluh tahun atau lebih, c  merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN. 23:25 Sebab Daud telah berkata: "TUHAN, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan d  kepada umat-Nya, dan Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. 23:26 Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat Bait Suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah e  di situ." -- 23:27 Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur dua puluh tahun ke atas. -- 23:28 "Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran f  segala barang kudus serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. 23:29 Juga mereka harus menyediakan sajian g  dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, h  roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. i  23:30 Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada waktu petang j  23:31 dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada TUHAN, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, k  dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan l  yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan TUHAN. 23:32 Mereka m  harus melakukan pemeliharaan Kemah Pertemuan n  serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN. o "
Para imam dibagi dalam rombongan
24:1 Inilah rombongan-rombongan p  anak-anak Harun 2 . q  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. r  24:2 Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka s  dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. 24:3 Daud, bersama-sama Zadok t  dari bani Eleazar dan Ahimelekh dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. 24:4 Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum dari pada di antara keturunan Itamar, sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut: untuk bani Eleazar enam belas orang kepala puak, tetapi untuk bani Itamar delapan orang kepala puak. 24:5 Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi u  tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada "pemimpin-pemimpin kudus" dan "pemimpin-pemimpin Allah", baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. 24:6 Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, imam Zadok, Ahimelekh v  bin Abyatar dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi; setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. 24:7 Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya; w  24:8 yang ketiga pada Harim; x  yang keempat pada Seorim; 24:9 yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin; 24:10 yang ketujuh pada Hakos; yang kedelapan pada Abia; y  24:11 yang kesembilan pada Yesua; yang kesepuluh pada Sekhanya; 24:12 yang kesebelas pada Elyasib; yang kedua belas pada Yakim; 24:13 yang ketiga belas pada Hupa; yang keempat belas pada Yesebeab; 24:14 yang kelima belas pada Bilga; yang keenam belas pada Imer; z  24:15 yang ketujuh belas pada Hezir; a  yang kedelapan belas pada Hapizes; 24:16 yang kesembilan belas pada Petahya; yang kedua puluh pada Yehezkel; 24:17 yang kedua puluh satu pada Yakhin; yang kedua puluh dua pada Gamul; 24:18 yang kedua puluh tiga pada Delaya; yang kedua puluh empat pada Maazya. 24:19 Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel.
Puak-puak orang Lewi
24:20 Golongan yang masih tinggal dari bani Lewi, b  dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya; 24:21 dari anak-anak Rehabya c  ialah Yisia, seorang kepala; 24:22 dari orang Yizhar ialah Selomot; dari anak-anak Selomot ialah Yahat. 24:23 Anak-anak Hebron d  ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. 24:24 Anak Uziel ialah Mikha; dari anak-anak Mikha ialah Samir. 24:25 Saudara Mikha ialah Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia. 24:26 Keturunan Merari e  ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya. 24:27 Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri. 24:28 Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak. 24:29 Dari Kish: anak Kish, yakni Yerahmeel. 24:30 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah bani Lewi menurut puak mereka. 24:31 Mereka inipun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi f  di depan raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.
Para penyanyi
25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, g  anak-anak Heman h  dan anak-anak Yedutun. i  Mereka bernubuat j  dengan diiringi kecapi 3 , gambus dan ceracap. k  Daftar orang-orang l  yang bekerja dalam ibadah m  ini ialah yang berikut: 25:2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. 25:3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: n  Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi o  pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN. 25:4 Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot. 25:5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. 25:6 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah p  mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. q  Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman. r  25:7 Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN 4 --mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang. 25:8 Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi s  mengenai tugasnya. 25:9 Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; t  undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dua belas orang; 25:10 undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:11 undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:12 undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:13 undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:14 undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:15 undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:16 undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:17 undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:18 undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:19 undian yang kedua belas pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:20 undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:21 undian yang keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:22 undian yang kelima belas pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:23 undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:24 undian yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:25 undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:26 undian yang kesembilan belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:27 undian yang kedua puluh pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:28 undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:29 undian yang kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:30 undian yang kedua puluh tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:31 undian yang kedua puluh empat pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas u  orang.
Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi
26:1 Tentang rombongan para penunggu v  pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf. 26:2 Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, w  anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, 26:3 Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh. 26:4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, 26:5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. x  26:6 Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 26:7 Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa. 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom. 26:9 Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. 26:10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala y -- 26:11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang. 26:12 Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani z  di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. 26:13 Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, a  menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 26:14 Undian untuk pintu timur b  jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, c  anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. 26:15 Bagi Obed-Edom d  ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. 26:16 Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. 26:17 Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang; 26:18 pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar. 26:19 Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari. e  26:20 Orang-orang Lewi, f  saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang g  kudus; 26:21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson h  melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. 26:22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan i  rumah TUHAN. 26:23 Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel j  26:24 adalah Sebuel k  bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 26:25 Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, l  anak Zikhri. 26:26 Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan m  oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima. 26:27 Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN. 26:28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat n  itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 26:29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. o  26:30 Dari orang Hebron adalah Hasabya p  beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja. 26:31 Dari orang Hebron q  adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh r  zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead. 26:32 Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[23:2]  1 Full Life : MENGUMPULKAN SEGALA PEMBESAR ISRAEL.

Nas : 1Taw 23:2

Daud menunjukkan kepemimpinan sebagai raja yang terbaik ketika ia mengatur tata cara yang baik bagi penyembahan kepada Allah. Antara lain, ia menjabarkan tugas-tugas suku Lewi (ayat 1Taw 23:4-5); dengan melakukan hal itu, ia menetapkan sebuah landasan untuk kepemimpinannya dan memperkuat struktur keagamaan dan politik bangsa itu.

[24:1]  2 Full Life : ROMBONGAN-ROMBONGAN ANAK-ANAK HARUN.

Nas : 1Taw 24:1

Pasal 1Taw 24:1-31 membahas penataan imam-imam. Tugas mereka terdiri atas mempersembahkan korban-korban yang dengannya umat dapat menghampiri Allah untuk menerima pengampunan dan memberikan ketaatan kepada kehendak-Nya; tugas itu berakhir dengan datangnya Yesus Kristus dan penetapan perjanjian yang baru dengan darah-Nya (lih. Ibr 3:1; 4:14-16; Ibr 7:23-25; 8:1-13;

lihat art. PERJANJIAN LAMA DAN PERJANJIAN BARU).

Secara ironis, pada zaman PB, para imam sudah demikian menyimpang dari kebenaran firman Allah sehingga merekalah yang menyebabkan penyaliban Yesus (Mat 27:1,6,20). Kini semua orang percaya harus menjadi keimaman yang kudus

(lihat cat. --> 1Pet 2:5).

[atau ref. 1Pet 2:5]

[25:1]  3 Full Life : BERNUBUAT DENGAN DIIRINGI KECAPI.

Nas : 1Taw 25:1

Makna umum dari "bernubuat" ialah menggunakan suara seseorang untuk melayani Allah dan kemuliaan-Nya di bawah dorongan ilahi. Di sini istilah itu dipakai untuk menunjuk kepada menyanyi dan bermain musik untuk memuji Allah, sangat mungkin di bawah pengaruh langsung Roh Kudus. Di bawah perjanjian yang baru, bernubuat menjadi suatu manifestasi utama dari Roh Kudus di antara mereka yang percaya kepada Kristus dan dipenuhi dengan Roh

(lihat cat. --> Kis 2:17;

[atau ref. Kis 2:17]

lihat art. KARUNIA ROHANI BAGI ORANG PERCAYA).

[25:7]  4 Full Life : BERNYANYI UNTUK TUHAN.

Nas : 1Taw 25:7

Menyanyi adalah terutama suatu sarana untuk memuji Allah dan memuliakan nama-Nya

(lihat cat. --> Ef 5:19).

[atau ref. Ef 5:19]TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA