Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo5

Nabi-Nabi di Israel dan Yudea

XY Nama Tempat TB G
D1 Abana 1
C3 Abel-Meholah 0
B4 Afek 9
D4 Amon 147
B4 Anatot 20
B5 Arad 5
D1 Aram 146
C5 Arnon 25
B5 Padang Bersyeba 0
B5 Bersyeba 34
A5 Besor 3
B4 Betel 71
D1 Damsyik 60
C2 Danau Kineret 0
B3 Dotan 3
C6 Edom 119
C1 Fenisia 3
A5 Filistia 0
B2 Galilea 77
C2 Gat-Hefer 2
C4 Gilgal 39
B2 Gunung Karmel 0
C3 Jurang Kerit 0
B2 Karmel 29
C3 Kerit, Jurang 0
C2 Kineret, Danau 0
C5 Kir-Hareset 2
B2 Kison 6
C5 Laut Mati 0
A2 Laut Tengah 0
B4 Mizpa 46
C5 Moab 193
B4 Moresyet-Gat 1
D1 Parpar 1
B4 Rama 38
D3 Ramot-Gilead 20
B3 Samaria (daerah) 0
B3 Samaria (kota) 0
B1 Sarafat 0
C1 Sidon 49
B4 Silo 37
C3 Sunem 11
D1 Sungai Abana 0
C5 Sungai Arnon 0
A5 Sungai Besor 0
B2 Sungai Kison 0
D1 Sungai Parpar 0
C3 Sungai Yabok 0
C3 Sungai Yarmuk 0
C3 Sungai Yordan 0
C6 Sungai Zered 0
B4 Tekoa 14
B1 Tirus 60
C3 Tisbe 6
C3 Yabok 7
B4 Yafo 4
C3 Yarmuk 0
B5 Yehuda 847
C4 Yerikho 64
B4 Yerusalem 815
C3 Yizreel 48
C3 Yordan 205
C6 Zered 4
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA