TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 34:5-15

34:5 <04941> jpsml <02764> ymrx <05971> Me <05921> lew <03381> drt <0123> Mwda <05921> le <02009> hnh <02719> ybrx <08064> Mymsb <07301> htwr <03588> yk(34:5)

34:5 emeyusyh <3184> h <3588> macaira <3162> mou <1473> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> idou <2400> epi <1909> thn <3588> idoumaian <2401> katabhsetai <2597> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> thv <3588> apwleiav <684> meta <3326> krisewv <2920>

34:6 <0123> Mwda <0776> Urab <01419> lwdg <02874> xbjw <01224> hrubb <03068> hwhyl <02077> xbz <03588> yk <0352> Mylya <03629> twylk <02459> blxm <06260> Mydwtew <03733> Myrk <01818> Mdm <02459> blxm <01878> hnsdh <01818> Md <04390> halm <03068> hwhyl <02719> brx(34:6)

34:6 h <3588> macaira <3162> kuriou <2962> eneplhsyh aimatov <129> epacunyh <3975> apo <575> steatov arnwn kai <2532> apo <575> steatov tragwn <5131> kai <2532> kriwn oti <3754> yusia <2378> kuriw <2962> en <1722> bosor <1007> kai <2532> sfagh <4967> megalh <3173> en <1722> th <3588> idoumaia <2401>

34:7 <01878> Nsdy <02459> blxm <06083> Mrpew <01818> Mdm <0776> Mura <07301> htwrw <047> Myryba <05973> Me <06499> Myrpw <05973> Mme <07214> Mymar <03381> wdryw(34:7)

34:7 kai <2532> sumpesountai oi <3588> adroi met <3326> autwn <846> kai <2532> oi <3588> krioi kai <2532> oi <3588> tauroi <5022> kai <2532> meyusyhsetai <3184> h <3588> gh <1065> apo <575> tou <3588> aimatov <129> kai <2532> apo <575> tou <3588> steatov autwn <846> emplhsyhsetai

34:8 <06726> Nwyu <07379> byrl <07966> Mymwls <08141> tns <03068> hwhyl <05359> Mqn <03117> Mwy <03588> yk(34:8)

34:8 hmera <2250> gar <1063> krisewv <2920> kuriou <2962> kai <2532> eniautov <1763> antapodosewv krisewv <2920> siwn <4622>

34:9 <01197> hreb <02203> tpzl <0776> hura <01961> htyhw <01614> tyrpgl <06083> hrpew <02203> tpzl <05158> hylxn <02015> wkphnw(34:9)

34:9 kai <2532> strafhsontai <4762> authv <846> ai <3588> faraggev <5327> eiv <1519> pissan kai <2532> h <3588> gh <1065> authv <846> eiv <1519> yeion <2304> kai <2532> estai <1510> authv <846> h <3588> gh <1065> kaiomenh <2545> wv <3739> pissa

34:10 <0> hb <05674> rbe <0369> Nya <05331> Myxun <05331> xunl <02717> brxt <01755> rwdl <01755> rwdm <06227> hnse <05927> hley <05769> Mlwel <03518> hbkt <03808> al <03119> Mmwyw <03915> hlyl(34:10)

34:10 nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> kai <2532> ou <3364> sbesyhsetai <4570> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550> kai <2532> anabhsetai <305> o <3588> kapnov <2586> authv <846> anw <507> eiv <1519> geneav <1074> erhmwyhsetai <2049> kai <2532> eiv <1519> cronon <5550> polun <4183>

34:11 <0922> whb <068> ynbaw <08414> wht <06957> wq <05921> hyle <05186> hjnw <0> hb <07931> wnksy <06158> brew <03244> Pwsnyw <07090> dwpqw <06893> taq <03423> hwsryw(34:11)

34:11 kai <2532> katoikhsousin en <1722> auth <846> ornea <3732> kai <2532> ecinoi kai <2532> ibeiv kai <2532> korakev <2876> kai <2532> epiblhyhsetai <1911> ep <1909> authn <846> spartion gewmetriav erhmou <2048> kai <2532> onokentauroi oikhsousin <3611> en <1722> auth <846>

34:12 <0657> opa <01961> wyhy <08269> hyrv <03605> lkw <07121> warqy <04410> hkwlm <08033> Ms <0369> Nyaw <02715> hyrx(34:12)

34:12 oi <3588> arcontev <758> authv <846> ouk <3364> esontai <1510> oi <3588> gar <1063> basileiv <935> authv <846> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> authv <846> kai <2532> oi <3588> megistanev authv <846> esontai <1510> eiv <1519> apwleian <684>

34:13 <03284> hney <01323> twnbl <02681> ryux <08577> Mynt <05116> hwn <01961> htyhw <04013> hyrubmb <02336> xwxw <07057> vwmq <05518> Myryo <0759> hytnmra <05927> htlew(34:13)

34:13 kai <2532> anafusei eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> akanyina <174> xula <3586> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> ocurwmata <3794> authv <846> kai <2532> estai <1510> epauliv <1886> seirhnwn kai <2532> aulh <833> strouywn

34:14 <04494> xwnm <0> hl <04672> haumw <03917> tylyl <07280> heygrh <08033> Ms <0389> Ka <07121> arqy <07453> wher <05921> le <08163> ryevw <0338> Myya <0854> ta <06728> Myyu <06298> wsgpw(34:14)

34:14 kai <2532> sunanthsousin <4876> daimonia <1140> onokentauroiv kai <2532> bohsousin <994> eterov <2087> prov <4314> ton <3588> eteron <2087> ekei <1563> anapausontai <373> onokentauroi euron <2147> gar <1063> autoiv <1438> anapausin <372>

34:15 <07468> htwer <0802> hsa <01772> twyd <06908> wubqn <08033> Ms <0389> Ka <06738> hlub <01716> hrgdw <01234> heqbw <04422> jlmtw <07091> zwpq <07077> hnnq <08033> hms(34:15)

34:15 ekei <1563> enosseusen ecinov kai <2532> eswsen <4982> h <3588> gh <1065> ta <3588> paidia <3813> authv <846> meta <3326> asfaleiav <803> ekei <1563> elafoi sunhnthsan <4876> kai <2532> eidon <3708> ta <3588> proswpa <4383> allhlwnTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA