TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 103:1-22

103:1 <06944> wsdq <08034> Ms <0853> ta <07130> ybrq <03605> lkw <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <01732> dwdl(103:1)

103:1 (102:1) tw <3588> dauid eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> entov <1787> mou <1473> to <3588> onoma <3686> to <3588> agion <40> autou <846>

103:2 <01576> wylwmg <03605> lk <07911> yxkst <0408> law <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb(103:2)

103:2 (102:2) eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> mh <3165> epilanyanou pasav <3956> tav <3588> antapodoseiv autou <846>

103:3 <08463> ykyalxt <03605> lkl <07495> aprh <05771> yknwe <03605> lkl <05545> xloh(103:3)

103:3 (102:3) ton <3588> euilateuonta pasaiv <3956> taiv <3588> anomiaiv <458> sou <4771> ton <3588> iwmenon <2390> pasav <3956> tav <3588> nosouv <3554> sou <4771>

103:4 <07356> Mymxrw <02617> dox <05849> ykrjemh <02416> ykyyx <07845> txsm <01350> lawgh(103:4)

103:4 (102:4) ton <3588> lutroumenon <3084> ek <1537> fyorav <5356> thn <3588> zwhn <2222> sou <4771> ton <3588> stefanounta <4737> se <4771> en <1722> eleei <1656> kai <2532> oiktirmoiv <3628>

103:5 <05271> ykyrwen <05404> rsnk <02318> sdxtt <05716> Kyde <02896> bwjb <07646> eybvmh(103:5)

103:5 (102:5) ton <3588> empiplwnta en <1722> agayoiv <18> thn <3588> epiyumian <1939> sou <4771> anakainisyhsetai <340> wv <3739> aetou <105> h <3588> neothv <3503> sou <4771>

103:6 <06231> Myqwse <03605> lkl <04941> Myjpsmw <03068> hwhy <06666> twqdu <06213> hve(103:6)

103:6 (102:6) poiwn <4160> elehmosunav <1654> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> krima <2917> pasi <3956> toiv <3588> adikoumenoiv <91>

103:7 <05949> wytwlyle <03478> larvy <01121> ynbl <04872> hsml <01870> wykrd <03045> eydwy(103:7)

103:7 (102:7) egnwrisen <1107> tav <3588> odouv <3598> autou <846> tw <3588> mwush toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ta <3588> yelhmata <2307> autou <846>

103:8 <02617> dox <07227> brw <0639> Mypa <0750> Kra <03068> hwhy <02587> Nwnxw <07349> Mwxr(103:8)

103:8 (102:8) oiktirmwn <3629> kai <2532> elehmwn <1655> o <3588> kuriov <2962> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov

103:9 <05201> rwjy <05769> Mlwel <03808> alw <07378> byry <05331> xunl <03808> al(103:9)

103:9 (102:9) ouk <3364> eiv <1519> telov <5056> orgisyhsetai <3710> oude <3761> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> mhniei

103:10 <05921> wnyle <01580> lmg <05771> wnytnwek <03808> alw <0> wnl <06213> hve <02399> wnyajxk <03808> al(103:10)

103:10 (102:10) ou <3364> kata <2596> tav <3588> amartiav <266> hmwn <1473> epoihsen <4160> hmin <1473> oude <3761> kata <2596> tav <3588> anomiav <458> hmwn <1473> antapedwken <467> hmin <1473>

103:11 <03373> wyary <05921> le <02617> wdox <01396> rbg <0776> Urah <05921> le <08064> Myms <01361> hbgk <03588> yk(103:11)

103:11 (102:11) oti <3754> kata <2596> to <3588> uqov <5311> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> thv <3588> ghv <1065> ekrataiwsen <2901> kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> epi <1909> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846>

103:12 <06588> wnyesp <0853> ta <04480> wnmm <07368> qyxrh <04628> bremm <04217> xrzm <07368> qxrk(103:12)

103:12 (102:12) kay <2596> oson <3745> apecousin <568> anatolai <395> apo <575> dusmwn <1424> emakrunen af <575> hmwn <1473> tav <3588> anomiav <458> hmwn <1473>

103:13 <03373> wyary <05921> le <03068> hwhy <07355> Mxr <01121> Mynb <05921> le <01> ba <07355> Mxrk(103:13)

103:13 (102:13) kaywv <2531> oiktirei <3627> pathr <3962> uiouv <5207> oiktirhsen <3627> kuriov <2962> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846>

103:14 <0587> wnxna <06083> rpe <03588> yk <02142> rwkz <03336> wnruy <03045> edy <01931> awh <03588> yk(103:14)

103:14 (102:14) oti <3754> autov <846> egnw <1097> to <3588> plasma <4110> hmwn <1473> mnhsyhti <3403> oti <3754> couv esmen <1510>

103:15 <06692> Uyuy <03651> Nk <07704> hdvh <06731> Uyuk <03117> wymy <02682> ryuxk <0376> swna(103:15)

103:15 (102:15) anyrwpov <444> wsei <5616> cortov <5528> ai <3588> hmerai <2250> autou <846> wsei <5616> anyov <438> tou <3588> agrou <68> outwv <3778> exanyhsei

103:16 <04725> wmwqm <05750> dwe <05234> wnryky <03808> alw <0369> wnnyaw <0> wb <05674> hrbe <07307> xwr <03588> yk(103:16)

103:16 (102:16) oti <3754> pneuma <4151> dihlyen <1330> en <1722> autw <846> kai <2532> ouc <3364> uparxei <5225> kai <2532> ouk <3364> epignwsetai <1921> eti <2089> ton <3588> topon <5117> autou <846>

103:17 <01121> Mynb <01121> ynbl <06666> wtqduw <03373> wyary <05921> le <05769> Mlwe <05704> dew <05769> Mlwem <03068> hwhy <02617> doxw(103:17)

103:17 (102:17) to <3588> de <1161> eleov <1656> tou <3588> kuriou <2962> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> epi <1909> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846> kai <2532> h <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> epi <1909> uiouv <5207> uiwn <5207>

103:18 <06213> Mtwvel <06490> wydqp <02142> yrkzlw <01285> wtyrb <08104> yrmsl(103:18)

103:18 (102:18) toiv <3588> fulassousin <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> kai <2532> memnhmenoiv <3403> twn <3588> entolwn <1785> autou <846> tou <3588> poihsai <4160> autav <846>

103:19 <04910> hlsm <03605> lkb <04438> wtwklmw <03678> waok <03559> Nykh <08064> Mymsb <03068> hwhy(103:19)

103:19 (102:19) kuriov <2962> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> htoimasen <2090> ton <3588> yronon <2362> autou <846> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> pantwn <3956> despozei

103:20 <01697> wrbd <06963> lwqb <08085> emsl <01697> wrbd <06213> yve <03581> xk <01368> yrbg <04397> wykalm <03068> hwhy <01288> wkrb(103:20)

103:20 (102:20) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> dunatoi <1415> iscui <2479> poiountev <4160> ton <3588> logon <3056> autou <846> tou <3588> akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> twn <3588> logwn <3056> autou <846>

103:21 <07522> wnwur <06213> yve <08334> wytrsm <06635> wyabu <03605> lk <03068> hwhy <01288> wkrb(103:21)

103:21 (102:21) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> pasai <3956> ai <3588> dunameiv <1411> autou <846> leitourgoi <3011> autou <846> poiountev <4160> to <3588> yelhma <2307> autou <846>

103:22 <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <04475> wtlsmm <04725> twmqm <03605> lkb <04639> wyvem <03605> lk <03068> hwhy <01288> wkrb(103:22)

103:22 (102:22) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> panti <3956> topw <5117> thv <3588> despoteiav autou <846> eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA