TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 11:1-13

11:1 <02850> tytx <06722> tyndu <0130> tymda <05984> twynme <04125> twybawm <06547> herp <01323> tb <0853> taw <07227> twbr <05237> twyrkn <0802> Mysn <0157> bha <08010> hmls <04428> Klmhw(11:1)

11:1 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn hn <1510> filogunaiov kai <2532> hsan <1510> autw <846> arcousai <757> eptakosiai kai <2532> pallakai triakosiai <5145> kai <2532> elaben <2983> gunaikav <1135> allotriav <245> kai <2532> thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> mwabitidav ammanitidav surav kai <2532> idoumaiav <2401> cettaiav kai <2532> amorraiav

11:2 <0160> hbhal <08010> hmls <01692> qbd <0> Mhb <0430> Mhyhla <0310> yrxa <03824> Mkbbl <0853> ta <05186> wjy <0403> Nka <0> Mkb <0935> waby <03808> al <01992> Mhw <0> Mhb <0935> wabt <03808> al <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <03069> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm(11:2)

11:2 ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> apeipen kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusesye <1525> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> autoi <846> ouk <3364> eiseleusontai <1525> eiv <1519> umav <4771> mh <3165> ekklinwsin <1578> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> opisw <3694> eidwlwn <3588> autwn <846> eiv <1519> autouv <846> ekollhyh <2853> salwmwn tou <3588> agaphsai <25>

11:3 <03820> wbl <0853> ta <0802> wysn <05186> wjyw <03967> twam <07969> sls <06370> Mysglpw <03967> twam <07651> ebs <08282> twrv <0802> Mysn <0> wl <01961> yhyw(11:3)

11:3

11:4 <01> wyba <01732> dywd <03824> bblk <0430> wyhla <03068> hwhy <05973> Me <08003> Mls <03824> wbbl <01961> hyh <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <03824> wbbl <0853> ta <05186> wjh <0802> wysn <08010> hmls <02209> tnqz <06256> tel <01961> yhyw(11:4)

11:4 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> kairw <2540> ghrouv <1094> salwmwn kai <2532> ouk <3364> hn <1510> h <3588> kardia <2588> autou <846> teleia <5046> meta <3326> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> exeklinan <1578> ai <3588> gunaikev <1135> ai <3588> allotriai <245> thn <3588> kardian <2588> autou <846> opisw <3694> yewn <2316> autwn <846>

11:5 <05984> Mynme <08251> Uqs <04445> Mklm <0310> yrxaw <06722> Myndu <0430> yhla <06253> trtse <0310> yrxa <08010> hmls <01980> Klyw(11:5)

11:5 (11:6) kai <2532> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606>

11:6 o <01> wyba <01732> dwdk <03068> hwhy <0310> yrxa <04390> alm <03808> alw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <08010> hmls <06213> veyw(11:6)

11:6 (11:8) kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> ouk <3364> eporeuyh <4198> opisw <3694> kuriou <2962> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:7 <05983> Nwme <01121> ynb <08251> Uqs <04432> Klmlw <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02022> rhb <04124> bawm <08251> Uqs <03645> swmkl <01116> hmb <08010> hmls <01129> hnby <0227> za(11:7)

11:7 (11:5) tote <5119> wkodomhsen <3618> salwmwn uqhlon <5308> tw <3588> camwv eidwlw <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> eidwlw <1497> uiwn <5207> ammwn

11:8 <0430> Nhyhlal <02076> twxbzmw <06999> twryjqm <05237> twyrknh <0802> wysn <03605> lkl <06213> hve <03651> Nkw(11:8)

11:8 (11:7) kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> pasaiv <3956> taiv <3588> gunaixin <1135> autou <846> taiv <3588> allotriaiv <245> eyumiwn kai <2532> eyuon <2380> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846>

11:9 <06471> Mymep <0413> wyla <07200> harnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05973> Mem <03824> wbbl <05186> hjn <03588> yk <08010> hmlsb <03068> hwhy <0599> Pnatyw(11:9)

11:9 kai <2532> wrgisyh <3710> kuriov <2962> epi <1909> salwmwn oti <3754> exeklinen <1578> kardian <2588> autou <846> apo <575> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> tou <3588> ofyentov <3708> autw <846> div <1364>

11:10 P <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <0853> ta <08104> rms <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tkl <01115> ytlbl <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0413> wyla <06680> hwuw(11:10)

11:10 kai <2532> enteilamenou <1781> autw <846> uper <5228> tou <3588> logou <3056> toutou <3778> to <3588> parapan mh <3165> poreuyhnai <4198> opisw <3694> yewn <2316> eterwn <2087> kai <2532> fulaxasyai <5442> poihsai <4160> a <3739> eneteilato <1781> autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

11:11 <05650> Kdbel <05414> hyttnw <05921> Kylem <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erqa <07167> erq <05921> Kyle <06680> ytywu <0834> rsa <02708> ytqxw <01285> ytyrb <08104> trms <03808> alw <05973> Kme <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <03068> hwhy <0559> rmayw(11:11)

11:11 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> salwmwn any <473> wn <3739> egeneto <1096> tauta <3778> meta <3326> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> efulaxav <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> eneteilamhn <1781> soi <4771> diarrhsswn diarrhxw thn <3588> basileian <932> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> authn <846> tw <3588> doulw <1401> sou <4771>

11:12 <07167> hnerqa <01121> Knb <03027> dym <01> Kyba <01732> dwd <04616> Neml <06213> hnvea <03808> al <03117> Kymyb <0389> Ka(11:12)

11:12 plhn <4133> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> sou <4771> ou <3364> poihsw <4160> auta <846> dia <1223> dauid ton <3588> patera <3962> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> uiou <5207> sou <4771> lhmqomai <2983> authn <846>

11:13 <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswry <04616> Nemlw <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <01121> Knbl <05414> Nta <0259> dxa <07626> jbs <07167> erqa <03808> al <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <07535> qr(11:13)

11:13 plhn <4133> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ou <3364> mh <3165> labw <2983> skhptron en <1519> dwsw <1325> tw <3588> uiw <5207> sou <4771> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhnTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA